Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hooldustöötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
See kutsestandard on aluseks vastava taseme õppekavade koostamisele ja isiku kompetentsuse hindamisele.
Nimetus: ET: Hooldustöötaja, tase 3
EN: Care worker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.09.2015
Kehtib kuni: 17.12.2019
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
- varem eraldi välja toodud teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse;
- kaotatud ära osakutsed;
- kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hooldustöötaja, tase 3 on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja ...
abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Hooldustöötaja, tase 3 töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi ja hooldust.
Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Hooldustöötaja kutsealal on olemas ka hooldustöötaja, tase 4 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Hooldustöötaja, tase 3 kutse koosneb järgmistest tööosadest ja -ülesannetest:

A.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
2.1.1 Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine.
2.1.2 Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.
...
2.1.3 Toitumise jälgimine.
2.1.4 Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine.
2.1.5 Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.
2.1.6 Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.
2.1.7 Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.
2.1.8 Ravimite hankimine.
2.1.9 Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
2.1.10 Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.

A.2.2 Majapidamistööde korraldamine
2.2.1 Pesu- ja puhastusteenuste tegemine.
2.2.2 Majapidamises vajalike tööde korraldamine.

A.2.3 Esmaabi andmine
2.3.1 Tervisliku seisundi määratlemine.
2.3.2 Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.
2.3.3 Elustamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hooldustöötaja võib töötada nii avahoolduses kui ka hoolekande- või tervishoiuasutuses (sotsiaalkeskus, haigla, hooldekodu jm). Töö võib toimuda graafiku alusel, sh puhkepäevadel ja öösiti. Töö on emotsionaalselt pingeline ja füüsiliselt raske ning hõlmab nii individuaalset kui ka meeskonnas töötami...st.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Hooldustöötaja kasutab oma töös sobivaid abi-, kaitse-, hooldus- ja puhastusvahendeid, kodu- ja majapidamistehnikat ja vajadusel erinevaid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, kohusetundlik, hooliv, usaldusväärne ja aus. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut ja väärtuste järgimist, pingetaluvust ja tolerantsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on hooldustöötaja, tase 3 läbinud erialased kursused, praktilised kutsealased oskused on omandatud töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hooldustöötaja, hooldaja, sotsiaalhooldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Hooldustöötaja, tase 3 kutse moodustub neljast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja teeb vajalikud hooldustegevused lähtuvalt hooldusplaanist ja abivajaja seisundist;
2) selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid, arvestades abivajaja toitumisvajadusi ja -iseärasusi; jälgib toidu kõlblikkust ja toiduhügieeni, arvestades tervisekaitsenõudeid; arvestab toidu hankimisel abivajaja vajadusi ja soove ning võimalusel hinna ja kvaliteedi suhet;
3) jälgib abivajaja toitumist tema seisundist lähtuvalt, juhendab ja abistab abivajajat söömisel ning vajadusel söödab teda; arvestab kultuuriliste ja religioossete erinevustega toitumistavades ja hoolduses;
4) hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, erivajadusest, ilmastiku-, toa- ja kehatemperatuurist; abistab ja juhendab abivajajat riietumisel ja vajadusel riietab, kasutades selleks sobivaid abivahendeid;
5) juhendab, abistab ja vajadusel teeb abivajaja hügieenitoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid ning vajadusel korraldab iluteenuseid (nt maniküür, pediküür, juuksur);
6) juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel;
7) sooritab vastavalt juhistele erinevaid hooldustoiminguid (nt kehatemperatuuri, pulsi- ja hingamissageduse, vererõhu ja veresuhkru mõõtmine, lamatiste- ja nahahooldus, sidumised jms), arvestades tervisenäitajaid ja kasutades vastavaid vahendeid; dokumenteerib hooldustoimingud;
8) hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele, ravimiõpetuse alustele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel;
9) abistab vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;
10) vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone.
B.2.2 Majapidamistööde korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades kaasaegseid koristuspõhimõtteid ja kodukeemia kasutamise nõudeid vastavalt tootja juhistele toote etiketil; motiveerib abivajajat nendes tegevustes osalema, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi; kasutab isikukaitsevahendeid;
2) korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid, pisiparandusi ja olmetehnika remonti.
B.2.3 Esmaabi andmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määrab abivajaja tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema erivajadust;
2) annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;
3) elustab kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema seisundit, kutsub abi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1, vene keelt osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
2) kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks, arvestades arvuti ja interneti põhitõdesid (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“);
3) rakendab võrdsuse ja mitmekülgsuse põhimõtteid; austab abivajajaid, nende elukogemust, valikuid ja eelistusi; järgib väärtusi, millel põhineb kvaliteetne hooldus: väärikus, austus, privaatsus ja konfidentsiaalsus; töötab vastavalt eetilistele põhimõtetele;
4) vastutab oma tegude, tööalastest kokkulepetest kinnipidamise ja oma järjepideva arengu eest; märkab olukordi, kus ei piisa tema teadmistest, oskustest ja pädevusest ning vajadusel kutsub abi;
5) järgib valdkonnaga seotud õigusakte;
6) järgib töötervishoiu ja tööohutuse reegleid ning ohutustehnika nõudeid;
7) kasutab hooldustoimingute sooritamisel ergonoomilisi võtteid;
8) püstitab selged eesmärgid; valib vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast;
9) kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt;
10) tegeleb abivajaja probleemidega, järgides hoolekandetöö õiguslikke aluseid; hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
11) arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut suhtes füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga, järgides etteantud juhiseid; arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
12) korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna, arvestades etteantud juhiseid; abistab ja toetab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja tema vajaduste rahuldamisel, lähtudes abivajaja seisundist ja etteantud juhistest, säästes ennast ja keskkonda;
13) märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
14) valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile; kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, et saavutada usalduslik suhe abivajaja, tema perekonna, hooldajate ja teistega.

Hindamine:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-28052015-1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2015
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaalhooldus
Kutse grupp: Hooldustöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad
532 Tervishoiu hooldustöötajad
5321 Tervishoiuasutuste hooldustöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Terje Kraanvelt Iru Hooldekodu, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
Merike Kravets Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Piret Kruuser Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit
Maarika Kärp Paljassaare Sotsiaalmaja, ESTA
Jaanika Luus Koduhoolduskeskus Certis, ESTA
Iris Meristo Kristiine Sotsiaalmaja, ESTA
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist