Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hooldustöötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Hooldustöötaja, tase 3
EN: Care worker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Hooldaja, tase 3
  • Koduhooldaja, tase 3
Kehtib alates: 06.12.2012
Kehtib kuni: 28.05.2014
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hooldustöötaja, tase 3 on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.
Hooldustöötaja, tase 3 on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja ab...
istada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Hooldustöötaja, tase 3 töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi ja hooldust.
Ta lähtub oma töös abivajajast ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega (nt vabatahtlikud). Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Hooldustöötaja kutsealal on olemas ka hooldustöötaja, tase 4 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Abivajaja abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevustes
2.1.1 Hooldustegevuste planeerimine ja teostamine.
2.1.2 Tervislikust toitumisest teavitamine.
2.1.3 Toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.
2.1.4 Toitumise jälgimine.
2.1.5 Riiete otstarbekuse ja mugavu...
se hindamine.
2.1.6 Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine, abistamine ja teostamine.
2.1.7 Seksuaalsuse väljendamise juhendamine ja toetamine.
2.1.8 Hooldusega seotud toimingute teostamine.
2.1.9 Ravimite hankimine.
2.1.10 Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
2.1.11 Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.
A.2.2 Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel
2.2.1 Pesu- ja puhastusteenuste korraldamine.
2.2.2 Majapidamises vajalike tööde korraldamine.
2.2.3 Toiduainete ja ravimite hankimine.
A.2.3 Esmaabi andmine
2.3.1 Tervisliku seisundi määratlemine.
2.3.2 Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.
2.3.3 Kliinilises surmas oleva elustamine.

Hooldustöötaja, tase 3 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Koduhooldaja, tase 3, mis moodustub tööosadest A.2.2 ja A.2.3.
Hooldaja, tase 3, mis moodustub tööosadest A.2.1 ja A.2.3.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hooldustöötaja võib töötada nii abivajaja kodus kui ka hoolekande- või tervishoiuasutuses (sotsiaalkeskus, haigla, hooldekodu jm). Töö võib toimuda graafiku alusel, sh puhkepäevadel ja öösiti. Töö võib olla emotsionaalselt pingeline ja füüsiliselt raske ning hõlmata nii individuaalset kui ka meeskon...nas töötamist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Hooldustöötaja kasutab oma töös sobivaid abi-, kaitse-, hooldus- ja puhastusvahendeid (nt kindad, A- ja antiseptikud, tõstmise abivahendid, libistuslinad, olmekeemia jm), kodu- ja majapidamistehnika (pliit, külmik, pesumasin, mikrolaineahi jm) ja vajadusel erinevaid infotehnoloogia- ja kommunikatsio...onivahendeid (nt telefon, arvuti jm).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, kohusetundlik, hooliv, usaldusväärne ja aus. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut ja väärtuste järgimist, pingetaluvust ja tolerantsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on hooldustöötaja, tase 3 läbinud erialased kursused, praktilised kutsealased oskused on omandatud töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hooldustöötaja, hooldaja, sotsiaalhooldaja, hooldusõde.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Hooldustöötaja, tase 3 kutse moodustub neljast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.

Koduhooldaja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.2, B.2.3 ja B.2.4 tõendamine.
Hooldaja, tase 3 osakutse taotlemisel o...
n nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3 ja B.2.4 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abivajaja abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevustes 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja teostab vajalikud hooldustegevused lähtuvalt hooldusplaanist ja abivajaja seisundist;
2) selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid, arvestades abivajaja toitumisvajadusi ja -iseärasusi;
3) jälgib toidu kõlblikkust ja toiduhügieeni, arvestades tervisekaitsenõudeid; arvestab toidu hankimisel abivajaja vajadusi ja soove ning võimalusel hinna ja kvaliteedi suhet;
4) jälgib abivajaja toitumist tema seisundist lähtuvalt, juhendab ja abistab abivajajat söömisel ning vajadusel söödab teda;
5) hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, erivajadusest, ilmastiku-, toa- ja kehatemperatuurist; abistab ja juhendab abivajajat riietumisel ja vajadusel riietab, kasutades selleks sobivaid abivahendeid;
6) juhendab, abistab ja vajadusel teostab abivajaja hügieeni- ja ilutoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid;
7) juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel (nt suhtlemine vastassugupoolega jt);
8) teostab etteantud juhiseid järgides hooldusega seotud toiminguid (nt kehatemperatuuri mõõtmine, lamatiste- ja nahahooldus jms), kasutades vastavaid vahendeid;
9) hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel;
10) abistab vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;
11) vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone.

Teadmised:
1) elamistoimingute hindamisviisid ja hooldustegevuste planeerimine;
2) ravimiõpetuse alused;
3) toitumisõpetuse põhialused (sh toitainete, vitamiinide ja mineraalainete puudujääkidest põhjustatud tervisehäired: nõrgenenud kaitsesüsteem, pidurdunud haavade paranemine, lihaste jõudluse vähenemine, vaimse võimekuse langemine jms);
4) kultuurilised ja religioossed erinevused toitumistavades ja hoolduses;
5) hoolduse põhimõtted ja hooldusabivahendid;
6) hügieeni- ja ravitoimingud;
7) tervisenäitajad
8) leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ja praktiline ülesanne
B.2.2 Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel 3

Tegevusnäitajad:
1) korraldab abivajaja pesu- ja puhastusteenuseid, sh korraldab olmeparasiitide hävitamist, planeerib ja teostab korrastustöid, sh vajadusel ligipääsuteid eluasemele, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi;
2) korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid: pisiparandusi (nt rõivaste parandus, kellapatareide vahetus jne) ja olmetehnika (nt külmkapi ja televiisori jne) remonti, vajadusel abistab kütmisega seotud toimingutes jne;
3) abistab toiduainete ja ravimite hankimisel, jälgib nende säilivusaega ning vajadusel abistab toidu valmistamisel ja ravimite manustamisel vastavalt juhistele.

Teadmised:
1) kodumajanduse ja olmehügieeni põhialused;
2) korrastustööde läbiviimine;
3) puhastus- ja koristusvahendite kasutus- ja hoolduspõhimõtted, sh kaasaegsete olmeparasiitide hävitamise vahendid ja nende säilituspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test või praktiline töö
B.2.3 Esmaabi andmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määratleb abivajaja tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema vanust ja erivajadust;
2) annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi;
3) elustab kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema vanust, seisundit ja erivajadust, vajadusel kutsub abi.

Teadmised:
1) inimese eluliste näitajate normid (nt pulsisagedus, hingamissagedus jm);
2) elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (nt luumurd, verejooks jm);
3) elustamise ABC;
4) esmaabivõtted ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ning praktiline ülesanne.
Osakutsega seotud kompetentsid
Koduhooldaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel 3

Tegevusnäitajad:
1) korraldab abivajaja pesu- ja puhastusteenuseid, sh korraldab olmeparasiitide hävitamist, planeerib ja teostab korrastustöid, sh vajadusel ligipääsuteid eluasemele, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi;
2) korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid: pisiparandusi (nt rõivaste parandus, kellapatareide vahetus jne) ja olmetehnika (nt külmkapi ja televiisori jne) remonti, vajadusel abistab kütmisega seotud toimingutes jne;
3) abistab toiduainete ja ravimite hankimisel, jälgib nende säilivusaega ning vajadusel abistab toidu valmistamisel ja ravimite manustamisel vastavalt juhistele.

Teadmised:
1) kodumajanduse ja olmehügieeni põhialused;
2) korrastustööde läbiviimine;
3) puhastus- ja koristusvahendite kasutus- ja hoolduspõhimõtted, sh kaasaegsete olmeparasiitide hävitamise vahendid ja nende säilituspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test või praktiline töö
B.2.3 Esmaabi andmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määratleb abivajaja tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema vanust ja erivajadust;
2) annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi;
3) elustab kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema vanust, seisundit ja erivajadust, vajadusel kutsub abi.

Teadmised:
1) inimese eluliste näitajate normid (nt pulsisagedus, hingamissagedus jm);
2) elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (nt luumurd, verejooks jm);
3) elustamise ABC;
4) esmaabivõtted ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ning praktiline ülesanne.
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

1) tegeleb abivajaja probleemidega, järgides kutse-eetikat (vt lisa 1 „Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks“) ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid; hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
2) arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut suhtes füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga, järgides etteantud juhiseid; arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest; korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna, arvestades etteantud juhiseid; abistab ja toetab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja tema vajaduste rahuldamisel, lähtudes abivajaja seisundist ja etteantud juhistest, säästes ennast ja keskkonda; märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
3) valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile;
4) kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks (nt Google, Neti jt) ja kommunikatsiooniks (e-kiri jm); kasutades arvutialaseid põhiteadmisi.

Teadmised:
1) hoolekandetöö õiguslikud alused, sh isikuandmete kaitse alused;
2) abivajaduse olemus erinevas eas, seisundis ja erivajadustega inimestel;
3) kutse-eetika, religioossed ja kultuurilised tõekspidamised;
4) töötervishoiu ja tööohutuse reeglid, ohutustehnika nõuded, ergonoomilised võtted toimingute sooritamisel;
5) ametliku suhtlemise põhimõtted, erinevad suhtlemisvormid ja –tasandid, klienditeeninduse alused;
6) tervist ja toimetulekut mõjutavad füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonna tegurid;
7) igapäevase toimetuleku kriteeriumid ja nende seostamine abivajaja olukorraga, keskkonna kohandamine;
8) erinevad abivahendid, nende mõju elukvaliteedile ja toimetulekule, abivahendite kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
9) sotsiaal- ja tervishoiuteenuste alused;
10) põhiteadmised enamkasutatavatest arvutiprogrammidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
11) veebikasutuse võimalused ja internetiturvalisus.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
 
Hooldaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Abivajaja abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevustes 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja teostab vajalikud hooldustegevused lähtuvalt hooldusplaanist ja abivajaja seisundist;
2) selgitab abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid, arvestades abivajaja toitumisvajadusi ja -iseärasusi;
3) jälgib toidu kõlblikkust ja toiduhügieeni, arvestades tervisekaitsenõudeid; arvestab toidu hankimisel abivajaja vajadusi ja soove ning võimalusel hinna ja kvaliteedi suhet;
4) jälgib abivajaja toitumist tema seisundist lähtuvalt, juhendab ja abistab abivajajat söömisel ning vajadusel söödab teda;
5) hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, erivajadusest, ilmastiku-, toa- ja kehatemperatuurist; abistab ja juhendab abivajajat riietumisel ja vajadusel riietab, kasutades selleks sobivaid abivahendeid;
6) juhendab, abistab ja vajadusel teostab abivajaja hügieeni- ja ilutoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid;
7) juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel (nt suhtlemine vastassugupoolega jt);
8) teostab etteantud juhiseid järgides hooldusega seotud toiminguid (nt kehatemperatuuri mõõtmine, lamatiste- ja nahahooldus jms), kasutades vastavaid vahendeid;
9) hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel;
10) abistab vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel;
11) vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone.

Teadmised:
1) elamistoimingute hindamisviisid ja hooldustegevuste planeerimine;
2) ravimiõpetuse alused;
3) toitumisõpetuse põhialused (sh toitainete, vitamiinide ja mineraalainete puudujääkidest põhjustatud tervisehäired: nõrgenenud kaitsesüsteem, pidurdunud haavade paranemine, lihaste jõudluse vähenemine, vaimse võimekuse langemine jms);
4) kultuurilised ja religioossed erinevused toitumistavades ja hoolduses;
5) hoolduse põhimõtted ja hooldusabivahendid;
6) hügieeni- ja ravitoimingud;
7) tervisenäitajad
8) leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ja praktiline ülesanne
B.2.3 Esmaabi andmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määratleb abivajaja tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema vanust ja erivajadust;
2) annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi;
3) elustab kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema vanust, seisundit ja erivajadust, vajadusel kutsub abi.

Teadmised:
1) inimese eluliste näitajate normid (nt pulsisagedus, hingamissagedus jm);
2) elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (nt luumurd, verejooks jm);
3) elustamise ABC;
4) esmaabivõtted ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ning praktiline ülesanne.
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

1) tegeleb abivajaja probleemidega, järgides kutse-eetikat (vt lisa 1 „Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks“) ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid; hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
2) arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut suhtes füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga, järgides etteantud juhiseid; arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest; korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna, arvestades etteantud juhiseid; abistab ja toetab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja tema vajaduste rahuldamisel, lähtudes abivajaja seisundist ja etteantud juhistest, säästes ennast ja keskkonda; märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
3) valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile;
4) kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks (nt Google, Neti jt) ja kommunikatsiooniks (e-kiri jm); kasutades arvutialaseid põhiteadmisi.

Teadmised:
1) hoolekandetöö õiguslikud alused, sh isikuandmete kaitse alused;
2) abivajaduse olemus erinevas eas, seisundis ja erivajadustega inimestel;
3) kutse-eetika, religioossed ja kultuurilised tõekspidamised;
4) töötervishoiu ja tööohutuse reeglid, ohutustehnika nõuded, ergonoomilised võtted toimingute sooritamisel;
5) ametliku suhtlemise põhimõtted, erinevad suhtlemisvormid ja –tasandid, klienditeeninduse alused;
6) tervist ja toimetulekut mõjutavad füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonna tegurid;
7) igapäevase toimetuleku kriteeriumid ja nende seostamine abivajaja olukorraga, keskkonna kohandamine;
8) erinevad abivahendid, nende mõju elukvaliteedile ja toimetulekule, abivahendite kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
9) sotsiaal- ja tervishoiuteenuste alused;
10) põhiteadmised enamkasutatavatest arvutiprogrammidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
11) veebikasutuse võimalused ja internetiturvalisus.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

1) tegeleb abivajaja probleemidega, järgides kutse-eetikat (vt lisa 1 „Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks“) ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid; hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
2) arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut suhtes füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga, järgides etteantud juhiseid; arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest; korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna, arvestades etteantud juhiseid; abistab ja toetab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja tema vajaduste rahuldamisel, lähtudes abivajaja seisundist ja etteantud juhistest, säästes ennast ja keskkonda; märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
3) valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile;
4) kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks (nt Google, Neti jt) ja kommunikatsiooniks (e-kiri jm); kasutades arvutialaseid põhiteadmisi.

Teadmised:
1) hoolekandetöö õiguslikud alused, sh isikuandmete kaitse alused;
2) abivajaduse olemus erinevas eas, seisundis ja erivajadustega inimestel;
3) kutse-eetika, religioossed ja kultuurilised tõekspidamised;
4) töötervishoiu ja tööohutuse reeglid, ohutustehnika nõuded, ergonoomilised võtted toimingute sooritamisel;
5) ametliku suhtlemise põhimõtted, erinevad suhtlemisvormid ja –tasandid, klienditeeninduse alused;
6) tervist ja toimetulekut mõjutavad füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonna tegurid;
7) igapäevase toimetuleku kriteeriumid ja nende seostamine abivajaja olukorraga, keskkonna kohandamine;
8) erinevad abivahendid, nende mõju elukvaliteedile ja toimetulekule, abivahendite kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
9) sotsiaal- ja tervishoiuteenuste alused;
10) põhiteadmised enamkasutatavatest arvutiprogrammidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
11) veebikasutuse võimalused ja internetiturvalisus.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-06122012-5.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2012
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaalhooldus
Kutse grupp: Hooldustöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad
532 Tervishoiu hooldustöötajad
5322 Koduhooldustöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Krista Ernits SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Anu Tuuksam SA Innove
Maiu Kauber Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar
Urve Lehe Mustamäe Sotsiaalkeskus
Merike Kravets Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Piret Kruuser Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist