Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lamekatusekatja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
4. taseme lamekatusekatja kutsestandard on mõeldud:
a) täiendkoolituse õppekavade aluseks;
b) isikute kutsealas...
e kompetentsuse hindamiseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Lamekatusekatja, tase 4
EN: Roofer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.06.2015
Kehtib kuni: 12.03.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Ehituskool Lamekatusekatja 129357 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.03.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lamekatusekatja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru, tuuldub ning juhib ära sademevett.
Ta tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse,
hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatusekatja vajadu...
sel ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.
Kuna lamekatusekatjad puutuvad oma töös kokku lahtise tulega (bituumenrullmaterjali paigaldamisel), siis on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

Lamekatusekatja kutsealal on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR tasemel:
- lamekatusekatja, tase 3
- lamekatusekatja, tase 4

Käesolevas kutsestandardis kirjeldatakse 4. taseme lamekatusekatja kutsealaseid kompetentse.
4. taseme lamekatusekatjad töötavad iseseisvalt, täidavad keerukamaid tööoperatsioone ning juhendavad vajadusel vähem kogenenud kolleege.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
2.1.1 Tööplatsi ettevalmistamine
2.1.2 Materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
2.1.3 Materjalide koormamine ja kinnitamine
2.1.4 Materjalide katmine

A.2.2 Troppimistööde tegemine
2.2.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine...
ja paigaldamine
2.2.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
2.3.1 Aurutõkkematerjali paigaldamine
2.3.2 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.4 Katusekallete ehitamine
2.4.1 Põhikallete ehitamine
2.4.2Vastukallete ehitamine

A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.1 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.2 Tuulutussüsteemi ehitamine bituumenrullmaterjaliga katustel
2.5.3 Soojustuskihi kinnitamine kinnititega
2.5.4 Soojustuskihi kinnitamine muude meetoditega

A.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.1 Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.2 Bituumenrullmaterjalide kinnitamine
2.6.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.1 Plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.2 Plastrullmaterjalide kinnitamine
2.7.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.8 Sõlmede ehitamine
2.8.1 Liitesõlmede ehitamine
2.8.2 Katusekonstruktsiooni mitte läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine
2.8.3 Katusekonstruktsiooni läbivate sõlmede ehitamine

A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
2.9.1 Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2.9.2 Plekkdetailide töötlemine
2.9.3 Vihmaveesüsteemide ehitamine

A.2.10 Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja nõustamine ja juhendamine
2.10.1 Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2.10.2 Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
2.10.3 Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja juhendamine ja nõustamine
tööülesannete täitmisel

A.2.11 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lamekatusekatjad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.
Lamekatusekatja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastaringse...
lt, sõltumata ilmatikutingimustest (tuul, vihm, temperatuuri kõikumised). Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et lamekatusekatja peab töötades olema väga tähelepanelik. Ohupiirkondades või katuseservadel töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused.
Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades.
Potentsiaalseks ohu allikaks on ka lahtine tuli (gaasipõleti töötemperatuur 400 - 800˚ C).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Bituumenrullmaterjalide paigaldamisel gaasipõleti, katusekatte keevitusautomaat, elektrilised- ja mehaanilised käsitööriistad.
Plastrullmaterjalide paigaldamisel käsiföön, kuumaõhu keevitusautomaat, rullik, elektrilised- ja mehaanilised käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lamekatusekatja töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust. Oluline on kõrgustaluvuse olemasolu.
Lamekatusekatja töös tuleb olla hoolikas ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaalseid kahjusid (vee-, tule- või tormikahju...
stused) ehitisele ja/või selle osadele.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Valdavalt töötavad 4. taseme lamekatusekatjatena inimesed, kellel on erialane haridus või kes on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemusega ja täiendkoolitustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lamekatusekatja, katusekatja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lamekatusekatja 4. taseme kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1-B.2.11) ja kutset läbivad (B.2.12 ja B.2.13) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab töömaa prahist, lumest või vihmaveest ja jälgib, et tööesil ja materjalide ladustamise alal ei oleks ülearuseid esemeid. Vajadusel paigaldab turvapiirded.
2. Ladustab materjalid ettenähtud kohta ja jätab materjalidele ligipääsuks vajalikud käiguteed, lähtudes etteantud tööülesandest. Piirab materjalide tõstmise ajaks töötsooni ja tagab ohutuse. Veendub, et materjalide ladustamisel ei tekitata katusele ja kandekonstruktsioonile ülekoormust.
3. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
4. Katab asjakohaseid vahendeid kasutades ladustatud materjalid, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.

Teadmised:
a) ladustatavate materjalipakkide kaalupiirangud;
b) tule- ja plahvatusohtlike materjalide ladustamise eeskirjad;
c) ilmastiku kahjulikud mõjud materjalidele;
d) tuulekoormusest tekkivad ohud;
e) kasutatavate materjalide ladustamise ja säilitamise tingimused;
f) töökeskkonna- ja tervishoiuohutuse nõuded (piirded, trepid, vahekäigud jne).
B.2.2 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivaid ohutusnõuded;
d) koorma peale- ja mahalaadimise põhimõtted;
e) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
f) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted.
B.2.3 Aurutõkke paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab aluspinnale aurutõkkematerjali (nt kile, bituumenrullmaterjali vm), lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldus-juhendist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Tihendab aurutõkkematerjali ülekatted, liitekohad ja aurutõkkelehtrid (aurutõkkekaevud), lähtudes vastava materjali paigaldamise tehnoloogiast.

Teadmised:
a) aurutõkkematerjalid;
b) aurutõkkematerjalide paigaldustehnoloogiad;
c) aurutõkkematerjalide tihendusmeetodid;
d) mitmesugused läbiviigud;
e) liitumised teiste tarinditega, üles- ja allapöörded.
B.2.4 Katusekallete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal katuse põhikalded kaldsest soojustusmaterjalist, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool.
2. Ehitab etteantud tööülesande põhjal juhendamisel katuse vastukalded tehases valmistatud vastukaldemoodulitest, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool. Arvestab välja ja kujundab vastukallete asukohad ja suurused.

Teadmised:
a) katusekonstruktsioonist ja kasutatavatest materjalidest sõltuvad minimaalsed kallete suurused;
b) kaldsed soojustusmaterjalid ja moodulkalded (kujundamise põhimõtted);
c) kallete ehitamiseks kasutatavad materjalid;
d) kallete arvutuspõhimõtted.
B.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ettevalmistatud aluspinnale soojustusmaterjali, lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist või laotusskeemist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Järgib soojustusplaatide paigaldamisel tuulutussoonte asukohti. Lõikab soojustusplaatidesse tuulutuse peakanalid, vajadusel arvutab välja tuulutite hulga ja paigaldab tuulutid, ehitab tuulduvad sõlmed.
3. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal soojustuskihi katuse alus-konstruktsiooni külge, kasutades selleks ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm).
4. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal soojustuskihi ballastiga koormates või liimimistehnoloogiat või vaakumsüsteemi kasutades.

Teadmised:
a) erinevad soojustusmaterjalid;
b) materjalide laotuspõhimõtted;
c) mitmesugused kinnitustehnoloogiad;
d) erinevad kinnitusvahendid, nende kasutusviisid;
e) tuulutussüsteemide toimimispõhimõte;
f) tuulutite arvu määramise põhimõte.
B.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab bituumenrullmaterjale, kasutades mitmesuguseid paigaldusmeetodeid (keevitamine lahtise tulega, keevitamine kuuma õhuga, kleepimine kuuma bituumeniga, liimimine, naelutamine jne).
2. Kinnitab ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm) või ballasti või vaakumsüsteemi kasutades rullmaterjalid konstruktsiooni külge.
3. Vormistab etteantud tööülesande ja tehnoloogilistest nõuete põhjal materjalide liitekohad, veetihedad külg- ja otsaülekatted, läbiviigud, katuselehtrid, ülespöörded jne. Vormistab keerulisemad sõlmed: kumerad pinnad, nurgad, mittestandardsed lahendused jne.

Teadmised:
a) erinevate katuseklasside puhul kasutatavad SBS-bituumenrullmaterjalid;
b) bituumenrullmaterjalidele esitatavad nõuded;
c) erinevad bituumenrullmaterjalide paigaldusmeetodid;
d) tööohutusnõuded;
e) tuleohutusnõuded lahtise tulega töötamisel.
B.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine 4

1. Paigaldab plastrullmaterjale, kasutades erinevaid paigaldusmeetodeid (keevitamine kuuma õhuga masina või käsifööni abil, liimimine)
2. Kinnitab ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael, metall-liist vm) või ballasti kasutades rullmaterjalid konstruktsiooni külge.
3. Vormistab etteantud tööülesande ja tehnoloogiliste nõuete põhjal materjalide liitekohad, veetihedad külg- ja otsaülekatted, läbiviigud, katuselehtrid, ülespöörded jne. Vormistab keerukamad sõlmed: kumerad pinnad, nurgad, mittestandardsed lahendused jne.

Teadmised:
a) erinevate katuseklasside puhul kasutatavad plastrullmaterjalid;
b) plastrullmaterjalidele esitatavad nõuded;
c) erinevad plastrullmaterjalide paigaldusmeetodid;
d) tööohutusnõuded;
e) tuleohutusnõuded.
B.2.8 Sõlmede ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal järgmisi liitesõlmi: parapetid, räästasõlmed, seinasõlmed.
2. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal järgmisi katusekonstruktsiooni mitteläbivaid sõlmi: alarõhutuulutid, läbiviigutihendid. Ehitab veetiheda deformatsiooni- ja vajumisvuugi.
3. Paigaldab järgmised katusekonstruktsiooni läbivad sõlmed: äravoolulehtrid, pollarid, katusele rajatavad tehnosüsteemide kandurid ja läbiviigud, katuseaknad ja -luugid jne.

Teadmised:
a) ehitusjoonestamise alused (jooniste lugemise oskus);
b) BIM (sõlmede lugemine elektroonilises keskkonnas);
c) energiatõhususe põhimõtted katusesõlmede ehitamisel;
d) sõlmede toimimispõhimõtted,
e) sõlmedes kasutatavad materjalid, tarvikud ja kinnitusvahendid;
f) deformatsiooni- ja vajumisvuukide toimimispõhimõte.
B.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab, kinnitab ja tihendab ehitise sirgetes osades plekkdetailid, nt aknaplekid, parapetiplekid, ülespöörete katteplekid, räästaplekid. Vormistab sise- ja välisnurgad, keerulisemad liited, vajumis- ja deformatsioonivuukide liugplekid ja katteplekid.
2. Vajadusel töötleb plekkdetaile (nt aknaplekid, parapetiplekid), juhindudes tööjoonisest, materjali omadustest ja tegelikust olukorrast kohapeal. Teeb lihtsamaid valtsimistöid. Kasutab selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke töövahendeid.
3. Tellib õiges koguses ja õigete mõõtudega vihmaveesüsteemi detailid ja tarvikud, arvestades katuse kaldeid, seina tüüpi ja äravoolualade suurust. Paigaldab vihmaveesüsteemi.

Teadmised:
a) plekkdetailide töötlemisviisid;
b) plekkdetailide paigaldusnõuded;
c) erinevad vihmaveesüsteemid.
B.2.10 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.11 Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatjat tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatjat töö käigus ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid
3. Juhendab ühe lamekatusekatja või väikese katusekatjate töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Lamekatusekatja, tase 4 – kutset läbivad üldised kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
1) Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Lamekatusekatja järgib asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2) Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib lamekatusekatja nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3) Esmaabi andmine
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4) Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
4. taseme lamekatusekatja määratleb projektist lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks. Ta sorteerib jäätmeid, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
5) Meeskonnatöös osalemine
Lamekatusekatja on koostööaldis, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Ta oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti. Selle taseme lamekatusekatja omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega Lamekatusekatja juhendamiseks.
6) Kohanemine muutuvate oludega
4. taseme lamekatusekatja on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme.
7) Riskide hindamine, tööalaste tagasilöökidega toimetulemine
Oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtajad jne). Eksimuse korral hindab lamekatusekatja olukorda ja kohandab oma käitumist sellele vastavalt.
8) Täiendõppes osalemine
Osaleb kutsealases täiendõppes. Rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.13 Lamekatusekatja, tase 4 - kutset läbivad kutsespetsiifilised kompetentsid 4

1) Materjalide kulu ja tööaja määratlemine
2) Töö planeerimiseks määratleb lamekatusekatja tööjoonistelt vajalikud lähteandmed ja arvutab määratud aja jooksul tööks vajaliku materjalikulu, mehhanismide vajaduse ja tööaja. Teeb asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
3) Nõuetekohase töökoha korraldamine
4.taseme lamekatusekatja korraldab platsil nõuetekohase töökoha, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses. Ladustab montaaži järjekorrast lähtuvalt vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
4) Koostöö teiste töövõtjatega
Lamekatusekatja arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
5) Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Lamekatusekatja kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.

Lamekatusekatja läbivad teadmised:
1) üldteadmised ettevõtluse alustest;
2) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
3) üldteadmised esmaabi andmisest;
4) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
5) lamekatusekatja peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
6) tööjooniste lugemise oskus;
7) kehtivad kvaliteedinõuded lamekatusetöödele;
8) materjalide ladustamise põhimõtted;
9) tööde planeerimise järjekord;
10) üldteadmised kraanade töö juhendamisest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-10062015-05/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 35
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.06.2015
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Lamekatusekatja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7121 Katusekatjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erki Vihula Roofer OÜ
Enn Tammaru Tallinna Tehnikakõrgkool
Ferdinand-Aivar Tõnisson Tallinna Ehituskool
Marko Ponder Westhaus OÜ
Peeter Kärp Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Riho Reispass Katusefirma OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist