Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lamekatuseehitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Lamekatuseehitaja, tase 4 on täienduskoolituse õppekava ...
ja töömaailma kutse andmise aluseks. See kutsestandard ei ole tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Lamekatuseehitaja, tase 4
EN: Roofer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Tehnilised muudatused on tingitud kutsestandardi vormi muutumisest.
2. Muutunud on Lamekatusekatja, tase 4 nimetus → Lamekatuseehitaja, tase 4.
3. Kutsestandardis olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
4. Kutsestandardites ei ole enam spetsialiseerumisi „Bituumenrullmaterjalide paigaldamine“ ja „Plastrullmaterjalide paigaldamine“. Kutseõppega seotud kutsestandardis on osakutsed: „Bituumenrullmaterjalide paigaldamine“ ja „Plastrullmaterjalide paig...
aldamine“ ning „Vedelate isolatsioonimaterjalide paigaldamine“.
6. Kutsestandardisse on lisatud valitav kompetents „Kummirullmaterjalide paigaldamine“.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lamekatuseehitaja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru ning juhib ära sademevett. Vajadusel rajab tuulutussüsteemi. Ta ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatuse...ehitaja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.

Lamekatuseehitajad, kes paigaldavad bituumenrullmaterjali, puutuvad oma töös kokku lahtise tulega, mistõttu on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

4. taseme lamekatuseehitajad töötavad iseseisvalt, täidavad keerukamaid tööoperatsioone ning juhendavad vajadusel vähem kogenenud kolleege.

Lamekatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.
Lamekatuseehitaja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastaringselt, sõltumata ilmatikutingimustest (tuul, vihm, temperatuuri kõikumised). Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et lamekatuseehitaja peab olema oma tööd tehes väga tähelepanelik. Ohupiirkondades või katuseservadel töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused. Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades. Potentsiaalseks ohu allikaks on ka lahtine tuli (gaasipõleti töötemperatuur 400 - 800˚C).

Lameaktuseehitaja kasutab oma töös järgmisi tööriistu: bituumenrullmaterjalide paigaldamisel gaasipõleti, katusekatte keevitusautomaat, elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad; plastrullmaterjalide paigaldamisel käsiföön, kuumaõhu keevitusautomaat, rullik, elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad; kummirullmaterjalide paigaldamisel liimimasin, liimiharjad- ja rullid, elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad; hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamisel paigaldusrullid, teibid, elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
A.2.2 Aurutõkke paigaldamine
A.2.3 Katusekallete ehitamine
A.2.4 Soojustusmaterjali paigaldamine
A.2.5 Sõlmede ehitamine
A.2.6 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
A.2.7 Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
A.2.8 Plastrullmat...
erjalide paigaldamine
A.2.9 Vedelate hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamine (vedelad materjalid)
A.2.10 Madalama kvalifikatsiooniga lamekatuseehitaja nõustamine ja juhendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.11 Kummirullmaterjalide paigaldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on 4. taseme lamekatuseehitajana töötavatel inimestel kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Lamekatusekatja, katusekatja, lamekatuseehitaja.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lamekatuseehitaja, tase 4 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest ning valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kohustuslike kompetentside tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents.
B.2 Lamekatuseehitaja, tase 4 üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõtevahendeid/instrumente (lasermõõtja, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras, järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), energiatõhususest ja lamekatuse töödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ning lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapäevatöös arvutit iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).
13. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused) koos erialase sõnavaraga ja ühte võõrkeelt tasemel A2.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab töömaa prahist, lumest või vihmaveest ja jälgib, et tööesil ja materjalide ladustamise alal ei oleks ülearuseid esemeid. Vajadusel paigaldab turvapiirded.
2. Ladustab materjalid ettenähtud kohta ja jätab materjalidele ligipääsuks vajalikud käiguteed, lähtudes etteantud tööülesandest. Piirab materjalide tõstmise ajaks töötsooni ja tagab ohutuse. Veendub, et materjalide ladustamisel ei tekitata katusele ja kandekonstruktsioonile ülekoormust.
3. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
4. Katab asjakohaseid vahendeid kasutades ladustatud materjalid, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.
B.3.2 Aurutõkke paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab aluspinnale aurutõkkematerjali, lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Tihendab aurutõkkematerjali ülekatted, liitekohad ja aurutõkkelehtrid (aurutõkkekaevud), lähtudes vastava materjali paigaldamise tehnoloogiast.
3. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.3 Katusekallete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab katuse põhikalded kaldsest soojustusmaterjalist, puistematerjalist või puidust lähtudes tööülesandest ja nii, et oleks tagatud vee äravool.
2. Ehitab katuse vastukalded tehases valmistatud vastukaldemoodulitest, puistematerjalist või muust materjalist lähtudes tööülesandest ja nii, et oleks tagatud vee äravool. Arvestab välja ja kujundab vastukallete asukohad ja suurused.
3. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.4 Soojustusmaterjali paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ettevalmistatud aluspinnale soojustusmaterjali, lähtudes tööülesandest ja tootjapoolsest paigaldusjuhendist või laotusskeemist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Paigaldab (tuulutussüsteemiga katusel) soojustusplaatide paigaldamise, järgides tuulutussoonte asukohti. Lõikab soojustusplaatidesse tuulutuse peakanalid ja paigaldab tuulutid, ehitab tuulduvad sõlmed.
3. Kinnitab soojustuskihtide paigaldamist katuse alus-konstruktsiooni külge, lähtudes tööülesandest ja kasutades selleks ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm).
4. Kinnitab soojustuskihid ballastiga koormates või liimimistehnoloogiat kasutades, lähtudes tööülesandest.
5. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.5 Sõlmede ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab liitesõlmi (nt parapetid, räästasõlmed, seinasõlmed jne), lähtudes tööülesandest.
2. Paigaldab katuse aluskonstruktsiooni mitteläbivaid sõlmi (nt alarõhutuulutid, läbiviigutihendid, pollarid, tehnosüsteemide kandurid jne), lähtudes tööülesandest.
3. Paigaldab katuse aluskonstruktsioone läbivad sõlmed (nt äravoolulehtrid ja läbiviigud, katuseaknad ja -luugid jne)
4. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.6 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab, kinnitab ja tihendab ehitise sirgetes osades plekkdetailid, nt parapetiplekid, ülespöörete katteplekid, räästaplekid. Vormistab sise- ja välisnurgad, keerulisemad liited, vajumis- ja deformatsioonivuukide liugplekid ja katteplekid.
2. Mõõdab, arvutab ja töötleb plekkdetailid (nt parapetiplekid), juhindudes tööjoonisest, materjali omadustest ja tegelikust olukorrast kohapeal. Teeb lihtsamaid valtsimistöid. Kasutab ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke töövahendeid.
3. Mõõdab, arvutab ja töötleb vihmaveesüsteemi detailid ja tarvikud, arvestades katuse kaldeid, seina tüüpi ja äravoolualade suurust. Paigaldab vihmaveesüsteemi.
4. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.7 Bituumenrullmaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab erinevaid bituumenrullmaterjale, lähtudes tööülesandest ja kasutades sobivat paigaldusmeetodit (keevitamine lahtise tulega või kuuma õhuga, kleepimine kuuma või külma bituumeniga, liimimine, iseliimumine jne). Kinnitab vajadusel bituumenmaterjali mehaaniliselt konstruktsiooni külge, kasutades ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm) või koormates ballastiga.
2. Vormistab tööülesande põhjal ja tehnoloogilistest nõuetest lähtudes materjalide liitekohad, veetihedad külg- ja otsaülekatted, läbiviigud, katuselehtrid, ülespöörded jne. Vormistab keerulisemad sõlmed: kumerad pinnad, nurgad, mittestandardsed lahendused jne.
3. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.8 Plastrullmaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab plastrullmaterjale, kasutades sobivat paigaldusmeetodit (keevitamine kuuma õhuga), lähtudes tööülesandest. Vajadusel kinnitab mehaaniliselt plastrullmaterjali konstruktsiooni külge, kasutades ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael, metall-liist, liim vm) või koormates ballastiga.
2. Vormistab materjalide liitekohad, veetihedad külg- ja otsaülekatted, läbiviigud, katuselehtrid, ülespöörded jne, lähtudes tööülesandest ja tehnoloogilistest nõuetest. Vormistab keerulisemad sõlmed, nt kumerad pinnad, nurgad, mittestandardsed lahendused jne.
3. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.9 Vedelate hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab vedelhüdroisolatsioonimaterjali, lähtudes tööülesandest ja kasutades sobivat paigaldusmeetodit
2. Vormistab materjalide liitekohad, veetihedad külg- ja otsaülekatted, läbiviigud, katuselehtrid, ülespöörded jne, lähtudes tööülesandest ja tehnoloogilistest nõuetest. Vormistab keerulisemad sõlmed: kumerad pinnad, nurgad, mittestandardsed lahendused jne.
3. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.10 Madalama kvalifikatsiooniga lamekatuseehitajate nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab väiksema kogemusega kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid;
2. Jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.3.11 Kummirullmaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab kummirullmaterjale, lähtudes tööülesandest ja kasutades sobivat paigaldusmeetodit (liimimine, keevitamine kuuma õhuga). Kinnitab vajadusel mehaaniliselt kummirullmaterjali konstruktsiooni külge, kasutades ettenähtud kinniteid (liim, tüübel, kruvi, betooninael vm) või koormates ballastiga.
2. Vormistab materjalide liitekohad, veetihedad külg- ja otsaülekatted, läbiviigud, katuselehtrid, ülespöörded jne, lähtudes tööülesandest ja tehnoloogilistest nõuetest. Vormistab keerulisemad sõlmed, nt kumerad pinnad, nurgad, mittestandardsed lahendused jne.
3. Dokumenteerib (nt fotografeerib) kaetud tööd vastavalt antud juhistele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.1.5/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Lamekatusekatja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7121 Katusekatjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Paavo Penjam Protan esindaja
Marko Ponder Tallinna Ehituskool
Peeter Kärp Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Riho Reispass Katusefirma OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist