Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koostelukksepp, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Koostelukksepp, tase 5 kutsestandard on välja töötatud:
1) täiendkoolituse õppekavade aluseks ja
2) isikute kutsealase kompetentsuse hindamise...
ks kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Koostelukksepp, tase 5
EN: Assembler, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.06.2015
Kehtib kuni: 06.12.2015
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõttes.
Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine.
Ko...
ostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

Koostelukksepa kutsealal on kutsestandardid välja töötatud järgmistel tasemetel:
Koostelukksepp, tase 3
Koostelukksepp, tase 4
Koostelukksepp, tase 5

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 5. taseme koostelukksepa kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme koostelukksepp on pikaajalise praktilise töökogemusega meister, kes koostab erineva keerukuseastmega koostusid. Lisaks kutsealastele oskustele võib ta vajadusel korraldada ja juhendada ka väiksema töörühma tööd, jälgida tellimuse tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist ning teha ettepanekuid töökorralduse parendamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.2 Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2.1.3 Töövahendite valimine ja seadistamine
2.1.4 Isikukaitsevahendite valimine

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine...

2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Toote koostamiseks ettevalmistamine

A.2.3 Toote koostamine ja jooksev kontroll
2.3.1 Toote koostamine
2.3.2 Operatsioonisisese kontrolli tegemine

A.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine
2.4.1 Koostu või alamkoostu kvaliteedi kontrollimine
2.4.2 Defektide parandamine
2.4.3 Lõppkontrolli tegemine

A.2.5 Troppimistööde tegemine
2.5.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.5.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.6 Töö korraldamine ja töötajate juhendamine
2.6.1 Tegevuste planeerimine
2.6.2 Ressursside kavandamine ja organiseerimine
2.6.3 Materjalikulu minimeerimine
2.6.4 Tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
2.6.5 Tööpingi mitmesuguste võimaluste kasutamine
2.6.6 Töö delegeerimine
2.6.7 Töötajate juhendamine, ettepanekute tegemine täiendõppeks
2.6.8 Ettepanekute tegemine töökorralduse parendamiseks

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Koostelukksepad tööpäeva pikkuseks on üldjuhul kaheksa tundi.
Töö tempo on üldiselt stabiilne, tegevused vaheldusrikkad. Koostelukksepa tervis peab olema piisavalt hea, et täita sageli ka füüsiliselt raskeid tööülesandeid. Tööd tuleb teha nii seistes kui ka istudes, kuid tema seljale ja jalgadele l...
angev koormus võib ikkagi olla üsna suur.
Töös kasutatavad töövahendid ja -materjalid võivad vääral käsitsemisel olla inimese tervisele ohtlikud. Väga tähtis on järgida tööohutusnõudeid ning kanda töörõivaid ja kaitsevahendeid. Metallide töötlemisel tekib rohkesti saastet, seepärast kantakse spetsiaalseid tööriideid. Töö etapist olenevalt kantakse nii kaitseprille (nt keevitustöödel) kui ka kõrvaklappe, mis aitavad summutada töös tekkivat müra.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tööülesannete täitmisel kasutab koostelukksepp käsi- ja mehhaniseeritud tööriistu, lukksepatöö seadmeid ja pinke, mõõtevahendeid ning tõsteseadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kuna detailide ja koostude koostamine on väga täpne töö, peab koostelukksepp olema hea keskendumisvõimega, rutiinitaluvusega, kannatlik, täpne ja hoolas. Vajalikud on ka hea nägemine, kuulmine ja koordinatsioon. Kasuks tuleb ruumiline kujutlusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme koostelukksepana töötaval inimesel on üldjuhul pikaajaline töökogemus, erialane kutseharidus ja läbitud täiendkoolitused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp, koostelukksepp.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Koostelukksepp, tase 5 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 - B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab ja vaatab üle töökoha tehnoloogilise häälestuse. Jälgib, et tema tööpiirkonnas kõik töökohad oleksid korrastatud ja vastaksid nii tehnilistele kui ettevõttesiseselt sätestatud nõuetele. Vajadusel juhib tähelepanu töökohtade korrastamise ja seadistamise vajadusele vastavaks tööks.
2. Tutvub toote tehnilise dokumentatsiooniga ning selle valmistamiseks vajaliku tehnoloogilise protsessiga. Teeb selgeks toote seerialisuse ja tootmisallüksuse rolli.
3. Valib lähtuvalt töö iseloomust ja töötingimustest vajalikud ostutooted, pooltooted, detailid. Valib vajalikud töövahendid (mehaanilised, elektrilised) ja seadmed (puurpingid, pressid, giljotiinid) tulenevalt tehnilisest dokumentatsioonist, koostamistehnoloogiast, koostamise tüübist, seerialisusest ja automatiseerituse tasemest. Seadistab vajadusel vajalikud töövahendid.
4. Kontrollib, et enne töö alustamist on olemas vajalikud ja töökorras isikukaitsevahendid.

Teadmised:
a) töökoha ettevalmistamise ja korrasoleku nõuded;
b) koostamise juures kasutatavad komponendid: detailid, ostutooted, allhanketooted;
c) materjalide markeeringud;
d) lukksepa töövahendid: seadmed, mõõte- ja käsitööriistad, abitöövahendid märkimiseks, kinnitamiseks, puurimiseks jne;
e) lukksepatöö põhimõisted;
f) koosterakised;
g) tehniline dokumentatsioon;
h) ohutusnõuded (tuleohutusnõuded, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
i) esmaabi andmise põhimõtted;
j) töökoha ergonoomika põhimõtted;
k) töökoha efektiivsuse tagamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette koostamiseks vastavalt tehnoloogilisele protsessile. Vajadusel mõõdab detailid, veendumaks et need vastavad tööjoonistel märgitud nõuetele.
2. Jälgib ja osaleb koostamisoperatsiooni ettevalmistamisel vastavalt koostamise tehnoloogilisele protsessile, vajaduse korral annab vajalikke selgitusi ja organiseerib tootmist. Jälgib koostatavate detailide kvaliteetsust, vajadusel teeb detailide kontrollmõõtmist, veendumaks kvaliteedinõuete täitmises.

Teadmised:
a) koostamisseadmed, nende kasutuspõhimõtted;
b) lukkspeatööd;
c) rihtimine ja märkimine;
d) liitetüübid;
e) tehniline joonestamine;
f) algteadmised CAD tarkvarast;
g) algteadmised 3D printimisest;
h) detailide baseerimise alused;
i) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
j) tolerantsid ja istud;
k) detailide defektid ja nende tuvastamise meetodid;
l) koostamisvahendid, nende tööpõhimõtted;
m) ohutusnõuded (tuletööde tuleohutusnõuded, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne.);
n) esmaabi andmise põhimõtted;
o) detailide kohtkuumutuse ja -jahutuse meetodid, mõõtevahendid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö.
B.2.3 Toote koostamine ja jooksev kontroll 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette detaile keevitamiseks. Koostab tooteid lähtuvalt tehnilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja sobitamistehnikaid. Vajadusel teeb ettepanekuid toote tehnoloogilise protsessi parendamiseks.
2. Kontrollib tehnoloogilise protsessi järgimist: jälgib koostamisel tehnilises dokumentatsioonis esitatud kvaliteedinõudeid, kontrollib töö käigus koostemõõtude täpsust ja nõuetele vastavust; veendub visuaalse kontrolli tulemusel et koost vastab nõuetele; kontrollib mõõteriistadega vajalike mõõtmete täpsust. Vigade ilmnemisel parandab need. Annab nõu mittevastavuste likvideerimiseks ja praaktoodete käsitluseks.

Teadmised:
a) koostamistehnoloogia põhimõtted;
b) pneumaatika ja hüdraulika elemendid;
c) elektri-, pneumo- ja hüdraulikaskeemid;
d) tugevusõpetus;
e) tehniline joonestamine;
f) masinaelemendid;
g) lukksepatööd;
h) standardtooted;
i) materjalid, nende omadused ja tähistused;
j) tolerantsid ja istud.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö.
B.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib nii visuaalse vaatluse teel kui ka vajalikke mõõtevahendeid kasutades koostu kvaliteeti, veendumaks, et see vastab tehnilises dokumentatsioonis esitatud nõuetele. Veendub istude ja lõtkude vastavuses, tihendite, vedrustuse jms. töökorras olemises, pneumo- ja hüdrosüsteemide kvaliteetsuses ning kogu koostu komplektsuses.
2. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud defektid. Reguleerib ja parandab koostu tööomadusi. Võtab vastu otsuseid suuremate mittevastavuste kõrvaldamiseks.
3. Kontrollib toote vastavust tehnilises dokumentatsioonis märgitud nõuetele ja fikseerib tulemuse ettenähtud korras. Analüüsib koostamisel esinenud hälvete põhjuseid ja teeb ettepanekud mittevastavuste kõrvaldamiseks.

Teadmised:
a) koostamisdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) kooste kvaliteedi kontrolli meetodid,
c) kontrollmõõteriistad ja -instrumendid , nende kasutamine (erinevad šabloonid, joonlaud, nihik, endoskoop, boroskoop);
d) lasermõõteriistad.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö
B.2.5 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivaid ohutusnõuded;
d) koorma peale- ja mahalaadimise põhimõtted;
e) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
f) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted.
B.2.6 Töö korraldamine ja töötajate juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ette tegevusi oma tegevusvaldkonnas, juhindudes etteantud tööplaanist ja ettevõtte töösisekorra eeskirjadest ning arvestades võimalike muutustega.
2. Lähtudes ettevõtte töökorraldusest kavandab, arvestab ja organiseerib ressursse (aeg, materjalid, töötajate tööaeg, töövahendid, isikukaitsevahendid jm) ülesannete täitmiseks ja annab aru tööde käigust. Teeb kindlaks, milliseid ressursse on vaja, teeb ettepanekuid nende muretsemiseks.
3. Minimeerib materjalikulu, järgides täpselt etteantud tööjuhiseid ning kasutades ratsionaalseid töövõtteid.
4. Jälgib tootmisgraafiku tähtaegadest kinnipidamist ja kasutab oma tööaega efektiivselt.
5. Kasutab ära tööpingi mitmesuguseid tehnoloogilisi võimalusi aja kokkuhoiu saavutamiseks ja kvaliteedi tagamiseks.
6. Lähtudes ettevõtte töökorraldusest delegeerib töid asjakohaselt ja õiglaselt.
7. Korraldab juhendatavate tööd, juhendab neid töö tegemisel ning annab nende tööle hinnangu. Teeb ettepanekuid täiendava väljaõppe vajaduse osas.
8. Teeb oma pädevuse piires ettepanekuid töökorralduse parendamiseks.

Teadmised:
a) oma struktuuriüksuse roll ja seosed ettevõtte teiste üksustega;
b) tööseadusandluse alused;
c) dokumendihalduse ja asjaajamise alused;
d) meeskonnatöö põhimõtteid;
e) töökeskkonna ja tööohutuse nõuded.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 10-15062015-3.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.06.2015
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Koostelukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives IMECC
Allan Märk AS Norma
Juhan Anvelt Norcar-BSB Eesti AS
Grigori Geršman Ensto Ensek AS
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist