Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tööriistalukksepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tööriistalukksepp, tase 4 kutsestandard on välja töötatud:
1) kutsehariduse vastava taseme õppekavade aluseks ja
2) isikute kutsealase kompete...
ntsuse hindamiseks kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tööriistalukksepp, tase 4
EN: Toolmaker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.06.2015
Kehtib kuni: 06.12.2015
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tööriistalukksepp töötab valdavalt tööriistade valmistamisele spetsialiseerunud ettevõttes, samuti metalli-, elektri-, elektroonika- ja plastmassitööstuse kui ka aparaadiehituse ettevõttes.
Tööriistalukksepp valmistab, viimistleb, hooldab, remondib ja katsetab seeriatootmises vajaminevaid tööriistu...
ja rakiseid: stantse, pressvorme, konduktoreid, mõõte- ja kinnitusrakiseid.
Kutsealal töötamist toetav lisaoskus on lihvimine tasalihvpingil.
Töö nõuab tehnilise dokumentatsiooni lugemise ja sellest arusaamist oskust, tööriista detailide töötlustehnoloogia ja kasutatavate materjalide põhiomaduste tundmist.

Tööriistalukksepa kutsealal on kutsestandardid välja töötatud järgmistel tasemetel:
tööriistalukksepp, tase 4
tööriistalukksepp, tase 5

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 4. taseme tööriistalukksepa kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme tööriistalukksepp koostab lihtsamaid pressvorme, stantse ja rakiseid. Ta töötab iseseisvalt ja vastutab oma töö kvaliteedi eest.
Keerulisemate tööriistade koostamise osas võib vajada juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.2 Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2.1.3 Töövahendite valimine ja seadistamine
2.1.4 Isikukaitsevahendite valimine

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine...

2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Tööriista koostamiseks ettevalmistamine

A.2.3 Tööriista valmistamine ja jooksev kontroll
2.3.1 Tööriista valmistamine
2.3.2 Operatsioonisisese kontrolli tegemine

A.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine
2.4.1 Koostu või alamkoostu kvaliteedi kontrollimine
2.4.2 Defektide parandamine
2.4.3 Lõppkontrolli tegemine

A.2.5 Troppimistööde tegemine
2.5.1 Materjalide peale- ja maha laadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.5.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööriistalukksepad töötavad ühes vahetuses, tööriista hooldelukksepad aga vahetustega, tööpäeva pikkuseks on üldjuhul kaheksa tundi.
Töö tempo on üldiselt stabiilne, tööülesanded vahelduvad. Tööriistalukksepa tervis peab olema piisavalt hea, et täita sageli ka füüsiliselt raskeid tööülesandeid. Töö...
d tuleb teha nii seistes kui ka istudes, kuid tema seljale ja jalgadele langev koormus võib ikkagi olla üsna suur.
Töös kasutatavad töövahendid ja -materjalid võivad vääral käsitsemisel olla inimese tervisele ohtlikud. Väga tähtis on järgida tööohutusnõudeid ning kanda töörõivaid ja kaitsevahendeid, järgida töövahendite ja materjalide kasutusjuhendeid. Metallide töötlemisel tekib rohkesti saastet, seepärast kantakse spetsiaalseid tööriideid. Töö etapist olenevalt kantakse nii kaitseprille kui ka kõrvaklappe, mis aitavad summutada töös tekkivat müra.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tööülesannete täitmisel kasutab tööriistalukksepp vajalikke seadmeid ja instrumente, sh suruõhu- ja elektrikäsiinstrumente, termilise töötlemise ahjusid, klaaskuulipritse, poleerimis- ja mõõtevahendeid ning tõsteseadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööriistalukksepa kutse eeldab arenenud vastutustunnet, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega ning töö tulemus (tööriistad ja rakised) on rahaliselt kallis.
Tööriistalukksepp peab oskama iseseisvalt oma tööd planeerida ja korraldada ning olema võimeline meeskonnatööks. Eeldatavad isikuomadused ...
on kannatlikkus ja keskendumisvõime, täpsus ning hoolikus. Vajalikud on ka hea nägemine, kuulmine ja koordinatsioon. Kasuks tuleb ruumiline kujutlusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme tööriistalukksepa esmakutse võib saada kutsekeskhariduse vastava tasemeõppe lõpetamisel.
Selle taseme kutsetunnistust on võimalik taotleda ka juba tööriistalukksepana töötavatel inimestel, kellel on eelnevalt olemas erialane haridus või ka neil, kes on oma kutsealased kompetentsid omanda...
nud praktilise töökogemuse käigus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp, tööriistalukksepp, pressvormi või stantsi hooldelukksepp
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tööriistalukksepp, tase 4 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kutsespetsiifilised kompetentsid (B.2.1 – B.2.5).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab enne töö alustamist töökoha: olemas on tööks vajalik tehniline dokumentatsioon; töö- ja mõõtevahendid asuvad ettenähtud kohtades, olemas on tööriista valmistamiseks vajalikud detailid, ostu- ja pooltooted ja materjalid.
2. Tutvub tehnilise dokumentatsiooniga, selgitamaks tööriista konstruktsiooni iseärasusi.
3. Valib vajalikud töövahendid tulenevalt tööriista tehnilisest dokumentatsioonist. Seadistab vajadusel vajalikud töövahendid.
4. Kontrollib, et enne töö alustamist on olemas vajalikud ja töökorras isikukaitsevahendid.

Teadmised:
a) töökoha ettevalmistamise ja korrasoleku nõuded;
b) tööriista valmistamise juures kasutatavad komponendid: detailid, ostutooted, allhanketooted;
c) tööriistaterased ja värvilised metallid pressvormidele ja stantsidele;
d) tööriistateraste markeeringud (Werkstoff-nummer, Böhler, Uddeholm, DIN);
e) lukksepa töövahendid: käsitööriistad, elektrilised, pneumaatilised ja hüdraulilised seadmed; abitöövahendid märkimiseks, kinnitamiseks, mõõtmiseks, puhastamiseks ja määrimiseks;
f) lukksepatöö põhimõisted;
g) tehniline dokumentatsioon;
h) ohutusnõuded (tuletööde tuleohutusnõuded, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
i) esmaabi andmise põhimõtted;
j) töökoha ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb lukksepatöid, v.a. poleerimine, valmistamaks ette tööriista koostamiseks vajalikke detaile. Kontrollib detailide vastavust tehnilises dokumentatsioonis märgitud nõuetele, kasutades vastavaid mõõteriistu.
2. Kontrollib lähtuvalt tehnilisele dokumentatsioonile komponentide olemasolu. Komplekteerib toote valmistamiseks vajalikud detailid. Teavitab mittevastavusest oma vahetut juhti.

Teadmised:
a) pressvormid, erinevad konstruktsioonid, juht-, jahutus-, väljalükke ja valukanalite süsteemid;
b) plastmassi survevalu protsess, presside tööpõhimõte;
c) pressvormide detailide töötlemise tehnoloogia, pindade lõpptöötlemine, pinded;
d) pressvormide standardelemendid;
e) stantsid, erinevad konstruktsioonid ja põhielemendid;
f) stantsimise tehnoloogiline protsess, presside tööpõhimõte;
g) stantside detailide töötlemise tehnoloogia, pindade lõpptöötlemine, pinded;
h) stantside standardelemendid;
i) lukksepatööd;
j) tehnilise joonestamise alused;
k) algteadmised CAD tarkvarast;
l) algteadmised 3D printimisest;
m) detailide baseerimise alused;
n) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
o) detailide pinnakaredus Ra ja Rz, erinevate töötlemisviisidega saavutatav pinnakaredus;
p) erinevad pinnakareduse standardid SPI-SPE, VDI 3400;
q) tolerantsid ja istud;
r) pindade kuju- ja asenditolerantsid;
s) detailide defektid ja nende tuvastamise meetodid;
t) mõõte- ja kontrollrakised, erinevad konstruktsioonid ja valmistamise tehnoloogia;
u) koostamisvahendid, nende tööpõhimõtted;
v) ohutusnõuded (tuletööde tuleohutusnõuded, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne.);
w) tööriistateraste termiline töötlus;
x) esmaabi andmise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö.
B.2.3 Tööriista valmistamine ja jooksev kontroll 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab erinevaid tööriistu vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile. Koostab lihtsamaid pressvorme, stantse ja rakiseid.
2. Jälgib tööriista valmistamisel tehnilises dokumentatsioonis esitatud kvaliteedinõudeid, kontrollib töö käigus koostemõõtude täpsust ja nõuetele vastavust. Teostab visuaalkontrolli, veendumaks, et ettenähtud koost vastab nõuetele. Kontrollib mõõteriistadega vajalikke mõõtmeid.

Teadmised:
a) pressvormide koostamise alused;
b) lahutuspindade sobitamise võtted;
c) pressvormide hooldus, remont, konserveerimine ja vastav dokumentatsioon;
d) stantside detailide töötlemise tehnoloogia, pindade lõpptöötlemine, pinded;
e) stantside koostamise alused;
f) stantside hooldus-, remondi- ja konserveerimistööd;
g) lukksepatööd;
h) masinaelementide põhiliited;
i) tolerantsid ja istud;
j) käsitööriistad;
k) koostamise tehnoloogiline protsess.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö
B.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib juhendamisel nii visuaalse vaatluse teel kui ka vajalikke mõõtevahendeid kasutades tööriista kvaliteeti, veendumaks, et see vastab tehnilises dokumentatsioonis esitatud nõuetele. Veendub sõltuvalt tööriista eripärast istude ja lõtkude vastavuses, tihendite jms. töökorras olemises, jahutuse-, pneumo- ja hüdrosüsteemide ühenduste kvaliteedis. Veendub koostu komplektsuses. Teavitab mittevastavustest oma vahetut juhti.
2. Parandab etteantud tööülesandest lähtudes kontrollimise käigus ilmnenud defektid.
3. Kontrollib toote vastavust tehnilise dokumentatsiooni nõuetele. Teavitab mittevastavustest oma vahetut juhti.

Teadmised:
a) koostamisdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) parendustegevused pärast pressvormi või stantsi katsetust;
c) pressvormide katsetamine ja toote kontrolli meetodid;
d) stantside katsetamine ja toote kontrolli meetodid;
e) kontrollmõõteriistad ja -instrumendid, nende kasutamine.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö
B.2.5 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivaid ohutusnõuded;
d) koorma peale- ja mahalaadimise põhimõtted;
e) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
f) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 10-15062015-3.4/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.06.2015
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Tööriistalukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives IMECC
Allan Märk AS Norma
Juhan Anvelt Norcar-BSB Eesti AS
Grigori Geršman Ensto Ensek AS
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist