Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Helindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

See kutsestandard on aluseks 4. taseme õppekava koostamisele ja kutse saamisele kooli lõpetamisel.
Nimetus: ET: Helindaja, tase 4
EN: Sound technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.06.2015
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Helindaja ülesanne on helimaterjali tundmine ja sobiva tehnilise lahenduse leidmine heli kvaliteetseks esitamiseks ja salvestamiseks. Tema töö eesmärk on elava ettekande helindamine ning helisalvestamine ja järeltöötlemine, et tagada kuulajale maksimaalse kvaliteediga muusikaelamus. Helindaja tagab ...ürituste (kontsert, teater, film, konverents, esitlus jms) ning audiovisuaalsete materjalide kvaliteetse helindamise ja järelhelindamise. Helindaja orienteerub helipildi iseärasustes ja väljendusvahendites. Ta leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades mitmesuguseid seadmeid ja arvestades akustilisi tingimusi. Helindaja töö on loominguline. Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Stuudiosalvestus ja salvestise järeltöötlus
A.2.2 Elava ettekande helindamine
A.2.3 Filmi ja video helindamine
A.2.4 Suhtlemine
A.2.5 Ettevõtlusega tegelemine
A.2.6 Helindaja, tase 4 kutseline tegutsemine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib toimuda nii siseruumides (nt stuudio, kontserdisaal jm) kui vabas õhus ning on vahelduva iseloomuga. Helindaja võib töötada meeskonnaliikmena, vabakutselise loovisikuna jne.
A.4 Töövahendid
Helindaja kasutab oma töös mitmesuguseid helitehnilisi seadmeid (nt mikrofonid, montaažiarvutid jm), lähtudes töö iseloomust.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töötamisel helindajana on oluline muusikaline kuulmine, loovus, koostöövalmidus, analüüsivõime, pingetaluvus, vastutustunne, tulemusele orienteeritus ja enesekehtestamine. Takistuseks võivad olla kuulmiskahjustused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Helindaja on tavaliselt erialase kutsekeskharidusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Helindaja, helitehnik, helioperaator, helirežissööri assistent.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Stuudiosalvestus ja salvestise järeltöötlus 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib kavandatava projekti ajakava ja etapid ning vajadusel loob sellele vastava eelarve. Suhtleb kõikide projekti osapooltega, sõlmib korralduslikud kokkulepped ning tagab infoliikumise ja tingimused projekti edukaks elluviimiseks.
2. Lähtuvalt salvestuse iseloomust valib salvestamiseks sobiva ruumi, tehnika (nt mikrofonide valik ja asetus, audioühenduste loomine, tagasikuulamine, kommunikatsioon jm) ning valmistab ette salvestusruumi (nt toolid, noodipuldid, valgus jm).
3. Valib optimaalse salvestamise vormi (kõik instrumendid korraga või ükshaaval, teos tervikuna või lõikudena, optimaalsete lõikekohtade leidmine jne) ja salvestab esitatava muusikalise materjali. Vajadusel jälgib partituuri ja tuvastab kõrvalekalded muusikalisest algmaterjalist.
4. Puhastab salvestatud materjali, lähtudes salvestise kasutuseesmärgist (nt audio CD, filmi heliriba, etenduse helitaust jm) mängib kokku mitmerealise salvestise. Loob lõpliku kõlakujunduse vastavalt salvestise kasutuseesmärgile (master).
B.2.2 Elava ettekande helindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes projektist koostab tehniliste vajaduste tabeli (st mikrofonide, kaablite, statiivide arv, tüübid, mudelid jm). Arvestades ettekande koha akustilisi omadusi valib sobivate tehniliste näitajatega helitehnika (nt võimsus, kõlarite tüübid jm).
2. Planeerib ajakava, meeskonna koosseisu ja transpordi kasutamise.
3. Tagab funktsioneeriva helitehnilise lahenduse ettekande kohas. Valib akustikat arvestades sobivad kohad kõlaritele, samuti kõlarite arvu. Valmistab ette helirežissööri töökoha, häälestab helisüsteemi vastavalt ruumi eripäradele ja esitamisele tuleva muusika iseloomule.
4. Kooskõlastab artistiga heliproovi tegemise aja ja kestvuse. Viib läbi heliproovi, mille jooksul reguleerib erinevate instrumentide tämbrid, nivood ja loob heliallikate omavahelise tasakaalu. Tagab laval tagasikuuldavuse võimaluse, lähtudes interpreetide soovist (monitooring).
5. Loob heliallikatest tervikliku helipildi, viies ellu heliproovis kavandatu ja arvestades publiku arvu ja tagasisidega.
6. Deinstalleerib helitehnika ettekandekohas tehnikat säästlikult, järgides ohutusnõudeid ja kasutades transpordiks/ladustamiseks ettenähtud vahendeid ratsionaalselt.
B.2.3 Filmi ja video helindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigutab näitlejatele mikrofonid, lähtudes filmi spetsiifikast ja valdab tööd poomiga (nt mikrofonid ei ole visuaalselt nähtavad, arvestab poomi asetusel kaadri suurusega jm). Kontrollib kaamerasse jäädvustuva heli nivood ja kvaliteeti. Sünkroniseerib erinevaid seadmeid (helisalvestid, kaamerad jt), jälgides elektroonilist ajakalendrit (time code).
2. Puhastab võtteplatsil salvestatud heli, järelsünkroniseerib dialoogi ja vajadusel ka dubleerib, loob taustahelide süsteemi, monteerib koostöös režissööri ja heliloojaga filmi taustmuusika. Loob lõpliku kõlakujunduse vastavalt salvestise kasutuseesmärgile (nt tele- ja kinoversioon jm (master).
B.2.4 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Suhtleb konstruktiivselt meeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks.
2. Reageerib kiiresti meeskonnaliikmete ja teiste osalejate vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele.
3. Suhtleb meeskonnaliikmete ja teiste osalejatega sõbralikult ning viisakalt, lähtudes heast tavast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest.
4. Kasutab sobivat suhtlemismeetodit ja stiili, arvestades situatsiooni ja tööprotsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuuritausta ja kombeid.
5. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.
6. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
B.2.5 Ettevõtlusega tegelemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Usub iseendasse ja oma võimetesse, julgeb võtta riske.
2. Hoiab end kursis loomemajanduses toimuvate muutustega ja konkurentide tegevusega.
3. Algatab, katsetab ja viib ellu uusi lahendusi.
4. Kavandab ja prioriseerib ressursid (nt aeg, inimesed, vahendid jm) ja tegevused püstitatud eesmärkide elluviimiseks.
5. Tegutseb vastutustundlikult, arvestab protsesside ja tegevuste majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ning tagajärgi.
6. Kontrollib kulusid ja saab aru kasumi, kahjumi, rahavoo ning lisaväärtuse mõistetest ja orienteerub ettevõtte rajamisega seotud protseduurides.
7. On teadlik seadmete maksumusest, stuudio ülalpidamiskuludest ja turuhindadest ning koostab eelarve, arvestades sündmuse helindamiseks vajaliku tehnika maksumust, meeskonnaliikmete arvu, aega, transpordi jm kulusid.
B.2.6 Helindaja, tase 4 kutseline tegutsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B2 ja inglise keelt tasemel A2 (vt lisa 1).
2. Kasutab oma töös järgmisi arvuti baasmooduleid: arvuti põhitõed, interneti põhitõed, tekstitöötlus, tabelitöötlus (vt lisa 2) ja audiotöötlusprogramme, neist vähemalt ühte kesktasemel.
3. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte.
4. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
5. Järgib oma töös ohutusnõudeid.
6. Oskab lahendada mittestandardseid olukordi ja luua positiivse suhtluskeskkonna.
7. On täpne ja kasutab aega efektiivselt ning jälgib tööprotsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
8. Riietub vastavalt sündmuse iseloomule.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-11062015-01/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.06.2015
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Helindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Rene Keldo SA Eesti Kontsert, G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool
Tiina Välja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool
Ants Andreas Film Audio OÜ
Tanel Klesment OÜ Audio Maja, ERR

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist