Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Helindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Helindaja, tase 4
EN: Sound Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 18.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendati töö kirjeldust ja kompetentside sõnastusi. Täiendati enamlevinud ametinimetuste loetelu. Lisandus nõue osata kasutada erialast arvutitarkvara. Suhtlemisoskus on uues versioonis üldoskuste seas, mitte enam eraldi kompetents.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Helindaja töö sisu on elava ettekande helindamine ning helisalvestamine ja järeltöötlemine. Helindaja ülesanne on sobivate tehniliste lahenduste leidmine heli kvaliteetseks esitamiseks ja salvestamiseks, lähtudes muusika stiilist ja ettekande koosseisust ning esitamiskohast. Töö eesmärk on tagada ku...ulajale maksimaalse kvaliteediga muusikaelamus. Helindaja tagab ürituste (kontsert, teater, film, konverents, esitlus jms) ning audiovisuaalsete materjalide kvaliteetse helindamise ja järelhelindamise. Helindaja orienteerub helipildi iseärasustes ja väljendusvahendites. Ta leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades mitmesuguseid seadmeid ja arvestades akustilisi tingimusi. Helindaja töö on loominguline. Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Töö võib toimuda nii siseruumides (stuudio, kontserdisaal jm) kui vabas õhus ning on vahelduva iseloomuga. Helindaja võib töötada meeskonnaliikmena, vabakutselise loovisikuna jne.
Helindaja kasutab oma töös mitmesuguseid helitehnilisi seadmeid (mikrofonid, helipuldid, arvutid jm), lähtudes töö iseloomust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Stuudiosalvestus ja salvestise järeltöötlus
A.2.2 Elava ettekande helindamine
A.2.3 Filmi ja video helindamine
A.2.4 Ettevõtlusega tegelemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Helindaja on tavaliselt erialase kutsekeskharidusega.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Helindaja, helitehnik, helioperaator, heliinsener, helirežissööri assistent
A.6 Tulevikuoskused
Oskus kasutada eesmärgist lähtuvalt nüüdisaegseid tehnoloogilisi võimalusi.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja kutset läbivatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kompetentside B.3.1-B.3.5 tõendamine.
B.2 Helindaja, tase 4 üldoskused
1. Kasutab oma töös eesti keelt ja ühte võõrkeelt tööks ja enesetäienduseks vajalikul tasemel.
2. Kasutab arvutit algtasemel (vt lisa 1).
3. Lahendab mittestandardseid olukordi. Reageerib kiiresti meeskonnaliikmete ja teiste osalejate vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele.
4. Suhtleb konst...
ruktiivselt meeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks.
5. Suhtleb meeskonnaliikmete ja teiste osalejatega sõbralikult ning viisakalt, lähtudes heast tavast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest.
6. Kasutab sobivat suhtlemismeetodit ja stiili, arvestades situatsiooni ja tööprotsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuuritausta ja kombeid.
7. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Stuudiosalvestus ja salvestise järeltöötlus 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib projekti ajakava ja etapid ning vajadusel loob sellele vastava eelarve. Suhtleb projekti osapooltega, sõlmib korralduslikud kokkulepped ning tagab infoliikumise ja tingimused projekti edukaks elluviimiseks.
2. Valib lähtuvalt salvestuse iseloomust salvestamiseks sobiva ruumi, tehnika (mikrofonide valik ja asetus, heliühenduste loomine, tagasikuulamine, kommunikatsioon jm) ning valmistab ette salvestusruumi.
3. Valib optimaalse salvestamise vormi (kõik instrumendid korraga või ükshaaval, teos tervikuna või lõikudena, optimaalsete lõikekohtade leidmine jne) ja salvestab esitatava muusikalise materjali. Vajadusel jälgib partituuri ja tuvastab kõrvalekalded muusikalisest algmaterjalist.
4. Puhastab salvestatud materjali, lähtudes salvestise kasutuseesmärgist (audio CD, filmi heliriba, etenduse helitaust jm) mängib kokku mitmerealise salvestise. Loob lõpliku kõlakujunduse vastavalt salvestise kasutuseesmärgile.
B.3.2 Elava ettekande helindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab lähtudes projektist tehniliste vajaduste tabeli (st mikrofonide, kaablite, statiivide arv, tüübid, mudelid jm). Valib arvestades ettekande koha akustilisi omadusi sobivate tehniliste näitajatega helitehnika (võimsus, kõlarite tüübid jm).
2. Planeerib ajakava, meeskonna koosseisu ja transpordi kasutamise.
3. Paigaldab helitehnika ettekandekohas tehnikat heaperemehelikult, järgides ohutusnõudeid ja kasutades transpordiks/ladustamiseks ettenähtud vahendeid ratsionaalselt.
4. Tagab funktsioneeriva helitehnilise lahenduse ettekande kohas. Valib akustikat arvestades sobivad kohad kõlaritele, samuti kõlarite arvu. Valmistab ette helirežissööri töökoha, häälestab helisüsteemi vastavalt ruumi eripäradele ja esitamisele tuleva muusika iseloomule.
5. Kooskõlastab artistiga heliproovi tegemise aja ja kestvuse. Viib läbi heliproovi, mille jooksul reguleerib erinevate instrumentide tämbrid, nivood ja loob heliallikate omavahelise tasakaalu. Tagab laval tagasikuulamise võimaluse, lähtudes interpreetide soovist.
6. Loob heliallikatest tervikliku helipildi, viies ellu heliproovis kavandatu arvestades akustika ja publiku tagasisidega.
B.3.3 Filmi ja video helindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigutab näitlejatele mikrofonid, lähtudes filmi spetsiifikast ja valdab tööd poomiga (mikrofonid ei ole visuaalselt nähtavad, arvestab poomi asetusel kaadri suurusega jm). Kontrollib kaamerasse jäädvustuva heli nivood ja kvaliteeti. Sünkroniseerib erinevaid seadmeid (helisalvestid, kaamerad jt), jälgides elektroonilist ajakoodi (time-code).
2. Puhastab võtteplatsil salvestatud heli, järelsünkroniseerib dialoogi ja vajadusel ka dubleerib, loob taustahelide süsteemi, monteerib koostöös režissööri ja heliloojaga filmi taustmuusika. Loob lõpliku kõlakujunduse vastavalt salvestise kasutuseesmärgile (tele- ja kinoversioon jm) (master).
B.3.4 Ettevõtlusega tegelemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hoiab end kursis loomemajanduses toimuvate muutustega ja konkurentide tegevusega.
2. Algatab, katsetab ja viib ellu uusi lahendusi.
3. Kavandab ja prioritiseerib ressursid (aeg, inimesed, vahendid jm) ning tegevused püstitatud eesmärkide elluviimiseks.
4. Kontrollib kulusid ning saab aru kasumi, kahjumi, rahavoo ja lisaväärtuse mõistetest ning orienteerub ettevõtte rajamisega seotud protseduurides.
5. On teadlik seadmete maksumusest, stuudio ülalpidamiskuludest ja turuhindadest ning koostab eelarve, arvestades sündmuse helindamiseks vajaliku tehnika maksumust, meeskonnaliikmete arvu, aega, transpordi jm kulusid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Helindaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte.
2. Järgib oma töös ohutusnõudeid.
3. On täpne ja kasutab aega efektiivselt ning jälgib tööprotsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist.
4. Valib riietuse vastavalt töö ja sündmuse iseloomule.
5. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
6. Kasutab erialast arvutitarkvara.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.4/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Helindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
René Keldo Tallinna Muusika- ja Balletikool
Kaspar Karner Eesti Rahvusringhääling
Marko Erlach RGB Baltic OÜ
Lehar Lepler Rahvusooper Estonia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist