Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehitusplekksepp, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
Ehitusplekksepa 3. taseme kutsestandard on välja töötatud:
1) kutsehariduse vastava taseme õppekavade aluseks ja
2...
) isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Ehitusplekksepp, tase 3
EN: Whitesmith, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.11.2015
Kehtib kuni: 07.06.2020
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusplekksepad töötavad ehitusmaterjale tootvates ja ehitusettevõtetes.
Nad ehitavad nõuetekohaseid valts- ja profiilplekk-katuseid ja fassaade ning paigaldavad erinevaid plekkdetaile. Tööülesannete hulka kuulub ka aluskatuse ehitamine, vihmaveesüsteemide paigaldamine ja olemasolevate katuste ho...
oldamine ja remont.

Ehitusplekksepa kutsealal on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR-i tasemel:
1) ehitusplekksepp, tase 3;
2) ehitusplekksepp, tase 4.

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 3. taseme ehitusplekksepa kutsealaseid kompetentse.
3. taseme ehitusplekksepp teostab lihtoperatsioone ning töötab juhendamisel või meeskonnas, täites iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Plekkdetailide valmistamine.
2.1.1 Töökojas või objektil plekkdetailide valmistamine
2.1.2 Detailide ühendamine omavahel

A.2.2 Aluskatte ja roovituse paigaldamine katustele ja seintele.
2.2.1 Aluskatte paigaldamine katustele ja seintele
2.2.2 Roovituse paigaldamine katustele ja seintele...


A.2.3 Tööplatsi ettevalmistamine ja vajalike materjalide ladustamine.
2.3.1 Tööplatsi ettevalmistamine, materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
2.3.2 Materjalide koormamine ja kinnitamine
2.4.3 Materjalide katmine

A.2.4 Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine.
2.4.1 Vajalike detailide koguse määramine
2.4.2 Mõõdistustööde tegemine
2.4.3 Vihmaveesüsteemide paigaldamine

A.2.5 Profiilplekk-katuste ja fassaadielementide paigaldamine.
2.5.1 Profiilplekk-katustele valmisdetailide paigaldamine
2.5.2 Plekkdetailide paigaldamine fassaadidele

A.2.6 Valtsplekk-katuste paigaldamine.
2.6.1 Vajaliku materjalikoguse arvestamine
2.6.2 Eelvaltsitud paanide ja käsivaltsdetailide töötlemine
2.6.3 Eelvaltsitud paanide paigaldamine
2.6.4 Käsivaltsdetailide paigaldamine
2.5.5 Katusepealsete rennide paigaldamine

A.2.7 Energiatõhus ehitamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusplekksepad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.
Ehitusplekksepa töö on füüsiliselt raske ja pingeline. Töötatakse peamiselt välitingimustes ja erineva...
tel kõrgustel.
Töötades tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades.
Suvel kuumaga töötades võib tekkida ülekuumenemisoht, sest päikese käes on katusel temperatuurid kõrgemad.
Ehitusplekksepad peavad hoolega jälgima ohutustehnikat, kasutama töökindaid, kiivrit, vajadusel kaitseprille (päikese peegeldus plekk-katusel). Ohupiirkondades või katuseservadel töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mitmesugused mehaanilised- ja elektritööriistad: plekikäärid, valtsitangid, pihid, mõõte- ja märkevahendid, plekksepahaamrid, valtsirauad, jootmisvahendid jne.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Ehitusplekksepa töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust.
Kasuks tuleb ruumilise kujutlusvõime ja kõrgustaluvuse olemasolu.
Ehitusplekksepa töös tuleb olla hoolikas, kannatlik ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaa...
lseid kahjusid (vee-, tule- või tormikahjustused) ehitisele ja/või selle osadele.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme ehitusplekkseppadena töötavad tavapäraselt inimesed, kes on:
a) oma kutsealased oskused omandanud kutsealaste täienduskoolituste ja tööpraktikaga;
b) kes on kutseõppeasutuses läbinud täies mahus vastava õppekava.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Katuseplekksepp, ehitusplekksepp.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Ehitusplekksepa 3. taseme kutsestandard koosneb seitsmest kohustuslikust (B.2.1-B.2.7) ja kahest kutset läbivast (B.2.8 ja B.2.9) kompetentsist.
3. taseme ehitusplekksepa kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Plekkdetailide valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Märgib eskiisilt või tööülesandest lähtuvalt mõõdud plekile ning lõikab välja ja valmistab nende põhjal lihtsamaid tasapinnalisi detaile.
2. Ühendab tasapinnalisi detaile ühe- või kahekordse püst- või lamavaltsiga, nurkvaltsiga või jootmisega.

Teadmised:
a) jooniste lugemise oskus;
b) baasteadmised trigonomeetriast ja geomeetriast;
c) jootmistehnika;
d) mõõteriistad;
e) materjalikulu arvutamise alused;
f) baasteadmised metallide omadustest;
g) valtsimistehnikad.
B.2.2 Aluskatte ja roovituse paigaldamine katustele ja seintele 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab juhendamisel aluskatte katustele ja seintele.
2. Paigaldab juhendamisel katusele või seinale nõuetekohase (nt vastavalt projektile või tootjapoolsele paigaldusjuhisele vm) roovituse.

Teadmised:
a) nõuded kasutatavale puitmaterjalile;
b) katuse tuulduvuse põhimõtted;
c) aluskattematerjalid;
d) aluskattematerjalide paigaldustehnoloogiad;
e) kinnitusvahendid (kulunormid, kasutuspõhimõtted, liigid jne);
f) erinevad sõlmlahendused.
B.2.3 Tööplatsi ettevalmistamine ja vajalike materjalide ladustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Piirab töötsooni ja veendub, et materjalide ladustamise alal ei oleks ülearuseid esemeid jne. Ladustamisel järgib vastutava isiku juhiseid, terastoodete ladustamise nõudeid ja hoone kandekonstruktsioonide koormamise piiranguid. Materjali katusele tõstmisel paigaldab turvapiirded.
2. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
3. Katab asjakohaseid vahendeid kasutades ladustatud materjalid, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.

Teadmised:
a) ladustamisnõuded hoone kandekonstruktsioonide koormamisest lähtuvalt;
b) tuulekoormusest tekkivad ohud;
c) nõuded kasutatavate materjalide ladustamise ja säilitamise tingimustele;
d) töökeskkonna- ja tervishoiuohutusalased nõuded (piirded, trepid, vahekäigud, turvavarustus jne).
B.2.4 Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Määrab vajaliku vihmaveesüsteemi detailide koguse. Tellib õiges koguses ja õigete mõõtudega vihmaveesüsteemi detailid ja tarvikud, arvestades katuse kaldeid, seina tüüpi ja äravoolualade suurust. Võrdleb projektis esitatud vihmveesüsteemi läbilaskevõime vastavust katuse parameetritega, erinevuse korral teavitab sellest vahetut tööjuhti.
2. Märgib hoonele vihmaveesüsteemi paigaldamiseks vajalikud mõõdud.
3. Paigaldab vihmaveesüsteemi vastavalt etteantud juhisele. Kinnitab ja tihendab selle.

Teadmised:
a) vihmaveesüsteemi detailide koguse ja mõõtmete arvutamise alused;
b) tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus;
c) tööohutus- ja tervishoiunõuded, turvavahendid;
d) vihmaveesüsteemi detailide kinnitamise ja ühendamise viisid;
e) baasteadmised metallide omadustest.
B.2.5 Profiilplekk-katuste ja fassaadielementide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb katuse eripärast lähtudes profiilplekke ja lisaplekke. Paigaldab, kinnitab ja tihendab katuse valmisdetaile, lähtudes tootjapoolsest paigaldusjuhendist.
2. Töötleb fassaadide plekk-katteid ja lisaplekke. Paigaldab, kinnitab ja tihendab neid vastavalt tootjapoolsele paigaldusjuhendile.

Teadmised:
a) tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus;
b) algteadmised trigonomeetriast;
c) algteadmised metallide omadustest;
d) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded, turvavahendid;
e) kinnitusvahendid (kulunormid, kasutuspõhimõtted, liigid jne);
f) aluskatusele esitatavad nõuded.
B.2.6 Valtsplekk-katuste paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Teeb katuse reaalsete mõõtude alusel eskiisjoonise
2. Töötleb vastavalt vajadusele eelvaltsitud paane ja tasapinnalisi käsivaltsdetaile.
3. Paigaldab ja kinnitab eelvaltsitud paane, kasutades erinevaid valtsimistehnikaid.
4. Paigaldab tasapinnalisi käsivaltsdetaile, kasutades erinevaid valtsimitehnikaid.
5. Valtsib juhendamisel vastavatest detailidest katusepealse renni.

Teadmised:
a) tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus;
b) algteadmised trigonomeetriast;
c) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded, turvavahendid;
d) aluskatusele esitatavad nõuded;
e) baasteadmised metallide omadustest
f) valtsimistehnikad;
g) kinnitusvahendid (kulunormid, kasutuspõhimõtted, liigid jne).
h) üldteadmised metallide kasutamisest katusekatetena läbi ajaloo.
B.2.7 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
5. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused, energiatõhusust mõjutavad tegurid;
2) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
3) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
4) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
5) mitmesugused tehnosüsteemid, nende mõju hoone energiatõhususele;
6) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
7) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
8) ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
9) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Ehitusplekksepp, tase 3 – kutset läbivad üldised kompetentsid 3

Tegevusnäitajad:
1. Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2. Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib ehitusplekksepp nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3. Esmaabi andmine
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4. Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
Järgib kogu töökäigus keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (pakendijäätmed, kemikaalid jne). Sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5. Meeskonnatöös osalemine
On koostööaldis, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni. Peab kinni meeskonnatöö kokkulepetest ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6. Kohanemine muutuvate oludega
Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
7. Tööalaste tagasilöökidega toimetulemine
Töiste eksimuste korral hindab ja kohandab ehitusplekksepp oma käitumist vastavalt olukorrale, konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
8. Täiendõppes osalemine
Osaleb kutsealases täiendõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.9 Ehitusplekksepp, tase 3 - kutset läbivad kutsespetsiifilised kompetentsid 3

Tegevusnäitajad:
1. Materjalide kulu ja tööaja määratlemine
Teeb juhendamisel asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine
Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad ja vajalikud töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses. Ladustab juhendamisel vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
3. Koostöö teiste töövõtjatega
Arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
4. Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Teadmised:
a) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
b) üldteadmised esmaabi andmisest;
c) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
d) ehitusplekksepa peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
e) tööjooniste lugemise oskus;
f) kehtivad kvaliteedinõuded ehituslekksepatöödele;
g) materjalide ladustamise põhimõtted;
h) tööde planeerimise järjekord.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-17112015-3.1.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.11.2015
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehitusplekksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7121 Katusekatjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaupo Jälle AS Jälle ja Ko
Kalvi Kondio OÜ Eksklusiivehitus
Peeter Kärp Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Leho Lilleorg Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Erki Loigom AS Toode
Villu Vapper Haapsalu Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist