Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tööriistalukksepp, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Tööriistalukksepp, tase 5
EN: Toolmaker, level 5
Kutsestandardi tähis: 10-07122015-1.5/5k
Kutsestandardi versiooni number: 5
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Tööriistalukksepp
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.12.2015
Kehtib alates: 07.12.2015
Kehtib kuni: 14.06.2020
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Lisatud on kutset läbiv kompetents B.2.7
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives IMECC
Allan Märk AS Norma
Juhan Anvelt Norcar-BSB Eesti AS
Grigori Geršman Ensto Ensek AS
Anu Tuuksam SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tööriistalukksepp, tase 5 kutsestandard on välja töötatud:
1) täiendkoolituse õppekavade aluseks ja
2) isikute kutsealase kompetentsuse hindam...
iseks kutse andmisel.

Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Tööriistalukksepp töötab valdavalt tööriistade valmistamisele spetsialiseerunud ettevõttes, samuti metalli-, elektri-, elektroonika- ja plastmassitööstuse kui ka aparaadiehituse ettevõttes.
Tööriistalukksepp valmistab, viimistleb, hooldab, remondib ja katsetab seeriatootmises vajaminevaid tööriistu...
ja rakiseid: stantse, pressvorme, konduktoreid, mõõte- ja kinnitusrakiseid.
Kutsealal töötamist toetav lisaoskus on lihvimine tasalihvpingil.
Töö nõuab tehnilise dokumentatsiooni lugemise ja sellest arusaamist oskust, tööriistadetailide töötlustehnoloogia ja kasutatavate materjalide põhiomaduste tundmist.

Tööriistalukksepa kutsealal on kutsestandardid välja töötatud järgmistel tasemetel:
tööriistalukksepp, tase 4
tööriistalukksepp, tase 5

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 5. taseme tööriistalukksepa kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme tööriistalukksepp on pikaajalise praktilise töökogemusega meister, kes koostab erineva keerukuseastmega tööriistu. Lisaks kutsealastele oskustele võib ta vajadusel korraldada ja juhendada ka väiksema töörühma tööd, jälgida tellimuse tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist ning teha ettepanekuid töökorralduse parendamiseks.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
2.1.1 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.2 Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2.1.3 Töövahendite valimine ja seadistamine
2.1.4 Isikukaitsevahendite valimine

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine...

2.2.1 Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
2.2.2 Tööriista koostamiseks ettevalmistamine

A.2.3 Tööriista valmistamine ja jooksev kontroll
2.3.1 Tööriista valmistamine
2.3.2 Operatsioonisisese kontrolli tegemine

A.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine
2.4.1 Koostu või alamkoostu kvaliteedi kontrollimine
2.4.2 Defektide parandamine
2.4.3 Lõppkontrolli tegemine

A.2.5 Troppimistööde tegemine
2.5.1 Materjalide peale- ja maha laadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.5.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.6 Töö korraldamine ja töötajate juhendamine
2.6.1 Tegevuste planeerimine
2.6.2 Ressursside kavandamine ja organiseerimine
2.6.3 Materjalikulu minimeerimine
2.6.4 Tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
2.6.5 Tööpingi mitmesuguste võimaluste kasutamine
2.6.6 Töö delegeerimine
2.6.7 Töötajate juhendamine, ettepanekute tegemine täiendõppeks
2.6.8 Ettepanekute tegemine töökorralduse parendamiseks

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Tööriistalukksepad töötavad ühes vahetuses, tööriista hooldelukksepad aga vahetustega, tööpäeva pikkuseks on üldjuhul kaheksa tundi.
Töö tempo on üldiselt stabiilne, tööülesanded vahelduvad. Tööriistalukksepa tervis peab olema piisavalt hea, et täita sageli ka füüsiliselt raskeid tööülesandeid. Töö...
d tuleb teha nii seistes kui ka istudes, kuid tema seljale ja jalgadele langev koormus võib ikkagi olla üsna suur.
Töös kasutatavad töövahendid ja -materjalid võivad vääral käsitsemisel olla inimese tervisele ohtlikud. Väga tähtis on järgida tööohutusnõudeid ning kanda töörõivaid ja kaitsevahendeid, järgida töövahendite ja materjalide kasutusjuhendeid. Metallide töötlemisel tekib rohkesti saastet, seepärast kantakse spetsiaalseid tööriideid. Töö etapist olenevalt kantakse nii kaitseprille kui ka kõrvaklappe, mis aitavad summutada töös tekkivat müra.

Loe edasi
Peida
Töövahendid: Tööülesannete täitmisel kasutab tööriistalukksepp vajalikke seadmeid ja instrumente, sh suruõhu- ja elektrikäsiinstrumente, termilise töötlemise ahjusid, klaaskuulipritse, poleerimis- ja mõõtevahendeid ning tõsteseadmeid.
Tööks vajalikud isikuomadused:
Tööriistalukksepa kutse eeldab arenenud vastutustunnet, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega ning töö tulemus (tööriistad ja rakised) on rahaliselt kallis.
Tööriistalukksepp peab oskama iseseisvalt oma tööd planeerida ja korraldada ning olema võimeline meeskonnatööks. Eeldatavad isikuomadused...
on kannatlikkus ja keskendumisvõime, täpsus ning hoolikus. Vajalikud on ka hea nägemine, kuulmine ja koordinatsioon. Kasuks tuleb ruumiline kujutlusvõime.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: 5. taseme tööriistalukksepana töötaval inimesel on üldjuhul pikaajaline töökogemus, erialane kutseharidus ja läbitud täiendkoolitused.
Enamlevinud ametinimetused: Lukksepp, tööriistalukksepp, pressvormi või stantsi hooldelukksepp
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tööriistalukksepp, tase 5 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kutsespetsiifilised kompetentsid (B.2.1 – B.2.7).
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 5
Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 5
Tööriista valmistamine ja jooksev kontroll 5
Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine 5
Troppimistööde tegemine 4
Töö korraldamine ja töötajate juhendamine 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööriistalukksepp, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist