Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Teedeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kutse taotleja või selle pikendaja kompetentsusnõuded.

Rakenduskõrgkooli Teedeehituse eriala lõpetamisel antakse isikule teedeinseneri esmane kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava vastab teed...
einseneri kutsestandardi järgmistele osadele:
• Teadmised ja oskused (lisa 5).
• Inseneritööks vajalikud hoiakud (B 2.3).
Õppekava peab olema riiklikult tunnustatud.
Esmase kutse omanik võib teedeehituse erialal tegutseda diplomeeritud või volitatud teedeinseneri kutsega inseneri juhendamisel.
Esmase kutse andmisel ei ole praktiline töökogemus nõutav, mistõttu ametialasid ei määratleta. Esmane kutse on tähtajatu.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Teedeinsener, tase 6
EN: Civil Engineer in road engineering, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Alleriala: Raudteeehitus ja -korrashoid
  • Alleriala: Sillaehitus ja -korrashoid
  • Alleriala: Teeehitus ja -korrashoid
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.12.2015
Kehtib kuni: 22.01.2017
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Lisas 1 on muudetud (täpsustatud) teedeehituse allerialade ja ametilade nimetusi vastavalt spetsiifikale. Lisatud töökogemuse miinimumnõue teedeehituse järelevalve ametialal.

Lisas 3 täpsustatud üldehituses geotehnilise projekteerimise ülesandeid. Muudetud tulenevalt Ehitusseadustiku mõistetest ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti auditeerimise mõisteid. Samuti on muudetud teedeehituse tööde nimetusi vastavalt spetsiifikale.

Lisas 6 muudetud üldehituse standardite hoonete ja sadamaehituse...
alal töökogemuse nõuet projekteerimise ja projekteerimise projektijuhtimise ametialadel. Endine nõue mõlemal - ühel tegevusalal loetletust.

Lisas 7 täiendavalt variant 180EAP rakenduskõrgharidusõppe alusel kutse taotlemiseks.

Lisas 8 täiendatud ja täpsustatud erijuhtude kirjeldust, võetud ära vanuse tsensus. Lisatud erijuht õppejõududele kutsete andmiseks (puudutab eelkõige tegevusi projekteerimise ja ekspertiiside alal). Teedeehituses lisatud erijuhud TEMT ja TKTK ning Haapsalu kolledži haridusega taotlejate jaoks.

Lisas 9 punktiarvestuses PhD võrdsustatud professoriga, lisatud kõrgharidusõppe ja iseseisva õppe arvestamise juhis.

Lisas 11 osaliselt suurendatud pädevuspiire kõikidel erialadel.

Teedeinseneride standardite osas C on muudetud koostajate nimekirja vastavalt uuendatud standardi tegemisel osalenutele.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teedeinsener tegutseb kesktasemejuhi, tippjuhi või kitsama ametiala spetsialistina maanteede, tänavate, raudteede ja rajatiste ehitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning teede ja rajatiste lammutamisel. Teedeinseneri ülesanne on projektlahenduste realiseerimine, silmas pidades sotsiaalseid,... majanduslikke, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilisi aspekte.
Kutsestandard sisaldab 6. taseme teedeinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
Kõigi teedeinseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
Teedeinsener (EKR 6. tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka alluvate töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
Teedeinsenerid spetsialiseeruvad maanteede ja tänavate ehituse, sildade ja viaduktide ehituse ning raudteede rajatiste ehituse allallerialadele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Teedeinseneri töö osad ja ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel erialade ja ametialade loetelus. Töö osade ja ülesannete üksikasjalikku loetelu vt lisast 3.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Teedeinsener töötab nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutab insener spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. Eri ametialadel võivad töö osadest ja ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud või esmatähtsad erisugused isikuomadu...sed.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Teedeinseneril peab olema vähemalt rakenduskõrghariduse diplom teedeehituse erialal. Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5.
Eelduste vastavust on võimalik tõendada ka VÕTA 1) kaudu
Kutse taotlemisel on nõutav ka taotletavale kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töö kogemus. Töökogem...
use miinimumnõudeid vt lisast 6.
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeldusi vt lisast 7.
Insenerikutset võib taotleda ka ehitusalase bakalaureusekraadi olemasolul või poolelijäänud ülikooliõppe korral teedeehituse valdkonnas (teoreetiline kursus on läbitud, kuid lõputöö on jäänud kaitsmata). Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5. Lisaks sellele tuleb täita täiendusõppe nõudeid vastavalt lisale 7.

Märkus: 1. VÕTA = Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
(inglise keeles: APEL = Accreditation of Prior and Experiential Learning).

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Teedeinsener töötab kesktasemejuhi või spetsialistina mitmesugustel ametikohtadel, mille nimetused on näiteks ehitusjuht, objektijuht, teehooldetööde juht jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Teedeinseneri kutse tõendab isiku pädevust töötada teedeehituse erialal tõendatud kompetentsuse piires iseseisvalt ja omal vastutusel ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide mõistes. Teedeinseneri volituste ulatust vt lisast 11.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Alleriala: Sillaehitus ja -korrashoid
 
Alleriala: Teeehitus ja -korrashoid
 
Alleriala: Raudteeehitus ja -korrashoid

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Ametiala: Ehitusjuhtimine
Ametiala: Ehitustegevuse juhtimine
Ametiala: Silla korrashoid
Ametiala: Teetööde kirjelduse koostamine
Ametiala: Järelevalve
Ametiala: Teede korrashoid
Ametiala: Liikluskorralduse projekteerimine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-16122015-1.10/6k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.12.2015
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Teedeehitus
Kutse grupp: Teedeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist