Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Teedeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: Teedeinsener, tase 6
EN: Civil Engineer in road engineering, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Alleriala: Raudteeehitus ja -korrashoid
  • Alleriala: Sillaehitus ja -korrashoid
  • Alleriala: Teeehitus ja -korrashoid
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.08.2018
Kehtib kuni: 31.12.2018
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2018
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teedeinsener tegutseb kesktasemejuhi, tippjuhi või kitsama ametiala spetsialistina maanteede, tänavate, raudteede ja rajatiste ehitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning teede ja rajatiste lammutamisel. Teedeinseneri ülesanne on projektlahenduste realiseerimine, silmas pidades sotsiaalseid,... majanduslikke, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilisi aspekte.
Kutsestandard sisaldab 6. taseme teedeinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
Kõigi teedeinseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
Teedeinsener (EKR 6.tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka alluvate töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
Teedeinsenerid spetsialiseeruvad maanteede ja tänavate ehituse, sildade ja viaduktide ehituse ning raudteede rajatiste ehituse allallerialadele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Teedeinseneri töö osad ja ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel erialade ja ametialade loetelus. Töö osade ja ülesannete üksikasjalikku loetelu vt lisast 3.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Teedeinsener töötab nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutab insener spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. Eri ametialadel võivad töö osadest ja ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud või esmatähtsad erisugused isikuomadu...sed.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Teedeinseneril peab olema vähemalt rakenduskõrghariduse diplom teedeehituse erialal. Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5.
Eelduste vastavust on võimalik tõendada ka VÕTA 1) kaudu
Kutse taotlemisel on nõutav ka taotletavale kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töö kogemus. Töökogem...
use miinimumnõudeid vt lisast 6.
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeldusi vt lisast 7.
Insenerikutset võib taotleda ka ehitusalase bakalaureusekraadi olemasolul või poolelijäänud ülikooliõppe korral teedeehituse valdkonnas (teoreetiline kursus on läbitud, kuid lõputöö on jäänud kaitsmata). Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5. Lisaks sellele tuleb täita täiendusõppe nõudeid vastavalt lisale 7.

Märkus: 1. VÕTA = Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
(inglise keeles: APEL = Accreditation of Prior and Experiential Learning).

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Teedeinsener töötab kesktasemejuhi või spetsialistina mitmesugustel ametikohtadel, mille nimetused on näiteks ehitusjuht, objektijuht, teehooldetööde juht jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Teedeinseneri kutse tõendab isiku pädevust töötada teedeehituse erialal tõendatud kompetentsuse piires iseseisvalt ja omal vastutusel ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide mõistes. Teedeinseneri volituste ulatust vt lisast 11.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Alleriala: Sillaehitus ja -korrashoid
 
Alleriala: Teeehitus ja -korrashoid
 
Alleriala: Raudteeehitus ja -korrashoid

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Ametiala: Ehitusjuhtimine
Ametiala: Ehitustegevuse juhtimine
Ametiala: Silla korrashoid
Ametiala: Teetööde kirjelduse koostamine
Ametiala: Järelevalve
Ametiala: Teede korrashoid
Ametiala: Liikluskorralduse projekteerimine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-22062018-2.10/8k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.06.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Teedeehitus
Kutse grupp: Teedeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist