Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keeletoimetaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Keeletoimetaja kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekava...
de koostamise ning isiku tööalase kompetentsuse hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Keeletoimetaja, tase 6
EN: Language editor, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.03.2016
Kehtib kuni: 16.11.2020
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keeletoimetaja viib vajaduse korral teksti keele sõltuvalt teksti liigist vastavusse kirjakeele normingutega ning teeb selle ladusamaks ja arusaadavamaks.
Keeletoimetaja teeb tekstis õigekeelsus- ja stiiliparandusi, arvestades autori eesmärke teksti koostamisel ning sihtrühma valikul.
Keeletoimeta...
ja annab soovitusi teksti ülesehituse parandamiseks; sõnastab laused ümber nii, et need vastaksid keelereeglitele ja oleksid stiililt ühtsed; korrigeerib vajaduse korral sõnajärge ja -valikut, tagab terminikasutuse ühtluse ja asjakohasuse; parandab õigekirja- ja loogikavead ning ühtlustab vormistuse.
Keeletoimetaja töötab iseseisvalt, aga teeb koostööd teksti autori ja/või tõlkija, toimetaja ning küljendajaga.
Keeletoimetaja järgib keeletoimetaja eetikakoodeksit (lisa nr 1).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Toimetamistöö hindamine
1. Tekstiga tutvumine
2. Tööaja kavandamine

A.2.2 Teksti toimetamine
1. Teksti kui terviku hindamine
2. Faktide ja terminoloogia kontrollimine
3. Stiiliühtsuse tagamine
4. Lausestuse ja sõnastuse parandamine
5. Õigekirjavigade parandamine
6. Vormistusnõuet...
e järgimine
7. Muudatuste kooskõlastamine

A.2.3 Töö küljendatud tekstiga
1. Korrektuuri tegemine
2. Valmis töö üleandmine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööd tehakse enamasti kontorikeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Arvuti, tekstitöötlusprogrammid, teatmeteosed, erialane kirjandus, andmebaasid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kirjalik ja suuline väljendusoskus, analüüsi- ja sünteesivõime, täpsus, koostöövõime, kohusetunne, otsustusvõime, pinge- ja rutiinitaluvus ning enesekehtestamisoskus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt kõrgharidus, üldjuhul filoloogiline, või pikaajaline erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Keeletoimetaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Keeletoimetaja 6. taseme kutse taotlemisel on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.3 ja läbiva kompetentsi B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Toimetamistöö hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) loeb teksti ja hindab selle toimetamisvajadust keerukusest, spetsiifikast ja keelelisest kvaliteedist lähtuvalt;
2) selgitab välja teksti toimetamiseks vajaliku eel- ja taustinfo;
3) hindab oma ajaressurssi ning toimetamiseks kuluvat aega;
4) kavandab tähtajast lähtudes teksti toimetamise etapid;
5) lepib kokku töövõtu tingimused.
B.2.2 Teksti toimetamine 6

Tegevusnäitajad:
1) parandab keelenormingutest lähtudes järgmised vead:
- õigekirjavead (häälikuvead, algustähevead, kokku-lahkukirjutamise vead, numbri- ja lühendivead, muutmisvead, kirjavahemärgivead, trükivead);
- tuletusvead;
- ühildumis- ja sõltumisvead;
2) toimetab teksti, lähtudes selle funktsioonist, eesmärgist ja sihtrühmast:
- muudab vajaduse korral laused ladusamaks ja arusaadavamaks, parandades sõnajärge ja sõnavalikut (oma- ja võõrsõna, sõna tähendus ja täpsus, sünonüümirikkus, kordused), keerulisi või võõrapäraseid tarindeid;
- parandab vajaduse korral lauseehitust (aluse, öeldise, sihitise, määruse vormi), lähtudes grammatikareeglitest;
3) parandab vajaduse korral stiilivead, lähtudes teksti funktsioonist, eesmärgist ja sihtrühmast:
- järgib teksti stiiliühtsust, parandades stiilikonarused;
- parandab lausete stiili, vältides liiga pikki lauseid, võõrapäraseid lausetarindeid, nominaalstiili, bürokraatlikke tarindeid, paljusõnalisust, kordusi;
- jälgib sõnavara stiililist sobivust, asendades vajaduse korral ebasobivad sõnad ja väljendid sobivamaga;
4) kontrollib kahtluse korral fakte (isiku- ja kohanimed, aastaarvud), kasutades asjakohaseid allikaid;
5) kontrollib kahtluse korral teksti autentsust ja tsitaatide õigsust, ning kui vaja, juhib neile tähelepanu;
6) viib end kurssi toimetatava teksti terminoloogiaga, kontrollib kahtluse korral terminite õigsust ning ühtlustab terminikasutuse; kui võimalik, siis pakub võõrkeelsele terminile eestikeelse vaste;
7) hindab teksti ülesehituse loogikat ja struktuuri, sh sisuosade proportsioone, lähtudes teksti funktsioonist, eesmärgist ja sihtrühmast ning tehes vajaduse korral muutmisettepanekud;
8) jälgib, et tekstis ei oleks sisukordusi ega sisulisi vastuolusid, juhtides nendele autori tähelepanu;
9) kontrollib pealkirjastatuse ühtsust, juhtides autori tähelepanu vajakajäämistele;
10) kontrollib tõlketeksti puhul selle vastavust algtekstile, juhtides kahtluse korral vajakajäämistele tõlkija tähelepanu;
11) järgib kokkulepitud vormistusnõudeid (kirjatüüp ja suurus, reavahe, lõigu vormistus), vajaduse korral ka pealkirjade tasemeid, pildiallkirju, jooniste ja tabelite pealkirju, veeru laiust, viidete esitust, allikate loetelu, sisukorda, lehekülgede numeratsiooni;
12) arutab parandused autoriga läbi ja täpsustab arusaamatuks jäävaid kohti, esitades oma ettepanekud ja küsimused arusaadavalt ja hinnanguvabalt;
13) vaidlusküsimustes püüab jõuda kompromissini.
B.2.3 Töö küljendatud tekstiga 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib, kas küljendatud tekstis on säilinud teksti vormindus;
2) kontrollib küljendatud teksti: poolitused, üksikud read lehe alguses ja lõpus, sisukorra ja lehekülgede vastavus, tekstisisene viitamine, sümbolid;
3) kontrollib, kas korrektuuriparandused on tehtud, kuni tekst on trükivalmis.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) hoiab end järjepidevalt kursis kirjakeele normingute, erialakirjanduse ja andmeallikatega;
2) analüüsib ennast ja oma tööd, planeerib selle põhjal arenguvajaduse;
3) osaleb aktiivselt erialastel koolitustel;
4) õpib pidevalt enda töökogemusest.
B.2.5 Analüüsimine ja tõlgendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) toetub faktidele ning eristab arvamused ja oletused tõenduspõhisest teabest;
2) teeb teabe ja analüüsi põhjal ratsionaalsed järeldused;
3) leiab probleemidele toimivad lahendused.
B.2.6 Kontseptuaalne mõtlemine 6

1) näeb suurt pilti, seob osad tervikuks, saab aru, kuidas osa muudab või mõjutab tervikut;
2) otsib loogikale tuginevaid põhjendusi ning oskab hinnata nende paikapidavust;
3) on leidlik ja nutikas, pakub välja originaalseid ja mitmekesiseid ideid, mõtteid ja lahendusi.
B.2.7 Enesejuhtimine 6

1) kohaneb muutuvate oludega;
2) suhtub uuendustesse avatult;
3) töötab tulemuslikult ka pingelises keskkonnas.
B.2.8 Arvuti kasutamine 6

1) loob, parandab ja vormindab tekstidokumente, kasutades tekstitöötlusprogrammi põhi- ja spetsiifilisi funktsioone;
2) kasutab interneti infootsingumootoreid ja elektroonse kommunikatsiooni rakendusi, hinnates kriitiliselt otsingu tulemusi;
3) kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-03032016-3.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.03.2016
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Tõlkimine ja toimetamine
Kutse grupp: Keeletoimetaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
264 Kirjanikud, ajakirjanikud ja keeleteadlased
2642 Ajakirjanikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
023 Keeled
0232 Kirjandus ja lingvistika
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
58 Kirjastamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keeletoimetaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Reili Argus Eesti Keeletoimetajate Liit
Kadri Rahusaar Eesti Kirjastajate Liit
Urve Pirso Riigikontroll
Katrin Kern Tartu Ülikool
Villu Känd Riigikantselei
Ene Pajula Eesti Ajakirjanike Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist