Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kelner, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kelner, tase 4
EN: Waiter, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.03.2016
Kehtib kuni: 16.11.2020
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uues versioonis on endise 9 kompetentsi asemel 3 kompetentsi.
Kompetentsid B.2.3 Teenindussituatsiooni alustamine, B.2.4 Tellimuste vastuvõtmine ja edastamine, B.2.5 Jookide valmistamine, B.2.6 Toitude ja jookide serveerimine ning B.2.7 Teenindussituatsiooni lõpetamine on koondatud ühte kompetentsi – „Teenindamine ja müügitöö“.
Kompetents B.2.8 Puhastus- ja koristustööd on osa kompetentsist „Töö planeerimine ja korraldamine“.
Kompetents B.2.9 Catering ja peolaudade teenindus o...
n osa kompetentsist „Teenindamine ja müügitöö“.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kelner 157242 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kelneritöö kutsealal on koostatud 3. taseme abikelneri, 4. taseme kelneri ja 5. taseme vanemkelneri kutsestandardid.

Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovidest nin...
g tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele.

4. taseme kelner valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. Kelner valmistab jooke ning serveerib toite ja jooke, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Teenindusprotsessi lõpetamisel arveldab klientidega, küsib tagasisidet ja saadab kliendid ära positiivset kliendikontakti hoides.
Vastutab teenindusprotsessi toimimise eest, töötab meeskonnas ja juhendab abikelnerit. Tunneb ettevõtte tooteid ja teenuseid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1. töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
2. koostöö köögiga
3. koristus- ja puhastustööd
4. eelkatete tegemine

A.2.2 Teenindamine ja müügitöö
1. klientide vastuvõtmine ja soovide väljaselgitamine
2. tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine...

3. jookide ja toitude serveerimine
4. teenindussituatsiooni lõpetamine
5. catering ja peoteenindus
6. kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kelner töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Kelneri kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline ning eeldab head füüsilist vastupidavust, suhtlemisvalmidust ja oskust suhelda erinevate inimestega....
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Söögisaali sisustus, lauapesu (tekstiilid), serveerimisvahendid, serviisid, klaasid ja söögiriistad, arvlemistehnika, kohvivalmistusseadmed, kuumtöötlemisseadmed, väljastusseadmed, baaritöö vahendid ja seadmed, külmutusseadmed, jäämasinad, nõudepesumasinad, koristustarvikud ja -ained.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, võimet kiirelt ja sujuvalt ühelt tegevuselt teisele siirduda, keskendumisvõimet, head mälu, rahulikku meelt, pingetaluvust ja füüsilist vastupidavust, selget diktsiooni ja empaatiavõimet. Töö eeldab vastutus- ja analüüsivõimet, usaldata...vust, korrektsust, täpsust, kohusetunnet, enesedistsipliini.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kelneri kutse taotlemisel eeldatakse põhiharidust ja kutsealase koolituse läbimist. Kelneriks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel ja/või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ametinimetused võivad olla kelner, ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tervisetõend, hügieenikoolituse tõend.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.2 ja B.2.3 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) planeerib tööaja vastavalt töögraafikule;
2) valmistab ette oma töökoha, varustab selle vajalike töövahenditega ja hoiab oma töökoha korras, vajadusel orienteerub ümber;
3) täpsustab menüüd ja päevapakkumisi, vajadusel orienteerub ümber;
4) puhastab ning korrastab ruume vastavalt puhastusplaanile;
5) peseb vajadusel nõusid ja vajalikke tarvikuid vastavalt etteantud juhistele;
6) juhendab vajadusel abikelnerit nõude ja serveerimisvahendite pesemisel, seadmete ja nõudepesuvahendite kasutamises;
7) valmistab ette lauakatmisvahendid ja teeb nõudmistele vastava eelkatte;
8) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu ja vajadusel juhendab abikelneri töö;
9) jälgib tööks vajaminevate kaupade ja vahendite olemasolu ning teavitab muutustest otsesele juhile;
10) võtab kaupu vastu vastavalt volitustele ning paigutab need vastavalt juhistele.
B.2.2 Teenindamine ja müügitöö 4

Tegevusnäitajad:
1) alustab kliendikontakti positiivselt, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga, suunab kliendid söögisaali ja juhatab lauda;
2) selgitab välja kliendi vajadused, tundes toiduvalmistamise aluseid, tervisliku ja eritoitumise aluseid, erinevate rahvaste toidukultuuri eripära pakub kliendi erisoovidele ja -vajadustele lahendusi oma vastutusala piires;
3) tutvustab ja soovitab toidu- ning joogikaartides olevad toite ja jooke ning ettevõttes pakutavaid tooteid;
4) võtab tellimuse vastu, vormistab ning edastab tellimuse vastavalt nõuetele;
5) kohandab ja kontrollib eelkatet vastavalt tellimusele, vajadusel juhendab eelkatete kohandamist;
6) teeb kassatoiminguid lähtuvalt oma tööülesannetest;
7) valmistab lihtsamaid segujooke, kohvi- ja teejooke, valides asjakohased töövahendid;
8) serveerib toite ja jooke kasutades asjakohaseid töövõtteid, vajadusel juhendab serveerimist;
9) küsib ja kogub klientide tagasisidet teenindusprotsessi kohta, pakub lahendusi oma vastutusala piires ning edastab selle otsesele juhile;
10) esitab nõuetekohase arve ja teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
11) saadab kliendi ära positiivset kliendikontakti hoides, vajadusel abistab klienti;
12) vormistab päeva/vahetuse kokkuvõtte vastavalt ettevõtte juhistele;
13) tutvub ürituse korraldamiseks ja läbiviimiseks vajaliku infoga ja peab seda meeles ning seab valmis teenindusruumid vastavalt etteantud juhistele;
14) suhtleb klientidega jälgides klienditeeninduse põhimõtteid;
15) serveerib toite ja jooke, kasutades asjakohaseid töövõtteid;
16) jälgib ruumide ja laudade puhtust kogu ürituse ajal;
17) koristab, komplekteerib ja ladustab üritusel kasutatavad vahendid vastavalt etteantud juhistele;
18) korrastab teenindusruumid vastavalt etteantud juhistele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Kelner, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) täidab ja kontrollib tööohutus- ja toiduohutusnõudeid, kannab nõuetekohast vormiriietust, on teadlik esmaabi võimalustest ning oskab käituda tulekahju korral;
2) suhtleb klientidega ja kolleegidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
3) oskab eesti keelt tasemel B1 ja inglise keelt tasemel A2;
4) kasutab elektroonilisi seadmeid ja võrke ning loob ja haldab faile, tekstidokumente, tabeltöötlusrakendusi;
5) väärtustab oma kutseala ning on orienteeritud kvaliteetsele töötulemusele ja tegutseb iseseisvalt;
6) on ettevõtlik, oskab lahendada probleeme;
7) kohaneb oma töös muutuvate oludega, jagab informatsiooni; osaleb degustatsioonidel ja koolitustel hoides end kursis turul toimuva, uute trendide ja suundadega;
8) hoiab korras kasutatavaid töövahendeid ja seadmeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-03032016-4.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.03.2016
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kelner
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
513 Ettekandjad, kelnerid ja baariteenindajad
5131 Ettekandjad ja kelnerid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Vainu Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Kaido Ladva Piano Baltic OÜ, Restoran Vapiano
Kairi Normak Kuninga Restoran
Krista Kalmus Tallinna Teeninduskool
Peep Peetersoo Pärnu Kutsehariduskeskus
Reelika Eerik Service Arte OÜ, Loovteenindus
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Tiiu Parm Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Ülle Parbo SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist