Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korstnapühkija, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Korstnapühkija 3. taseme kutsestandard on välja töötatud
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsus...
e hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Korstnapühkija, tase 3
EN: Chimney sweeper, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.04.2016
Kehtib kuni: 30.10.2019
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
1. On täpsustatud kutsestandardi kasutusotstarvet
2. A.1 on täpsustatud 3. taseme korstnapühkija pädevuse ulatust
3. A.2 tööosa A.2.3 nimetust on muudetud
4. B.2.3 kompetentsi nimetust on muudetud
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu.

3. taseme korstnapühkija tööülesanded on kütte- ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine ja puhastamine üksikelam...
us, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning korstnapühkija-meistri juhendamisel ummistuste likvideerimine. Ta tutvustab elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõudeid ja küttesüsteemide ohutut kasutamist ning annab klientidele teavet avastatud puuduste kohta.
Korstnapühkija annab hinnangu küttesüsteemi tuleohutusele.

3. taseme korstnapühkija töötab tavaolukorras iseseisvalt, vajadusel töötab meeskonnas ja meistri juhendamisel. Korstnapühkija järgib kutse-eetika nõudeid ja käitumise head tava.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööde planeerimine ja dokumenteerimine:
1. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2. Töömahtude ja maksumuse arvutamine.
3. Töökorralduse planeerimine.
4. Kütesüsteemi seisukorra hindamine.
5. Vajalike dokumentide vormistamine.

A.2.2 Küttesüsteemide puhastamine:
1. Töökoha ettevalmistamin...
e.
2. Korstna puhastamine.
3. Kütteseadmete ja ühenduslõõride puhastamine.
4. Küttesüsteemide töövalmiduse tagamine.

A.2.3 Klientide teavitamine ja nõustamine:
1. Kliendi teavitamine ja nõustamine.
2. Tuleohutusalane nõustamine.
3. Elanikkonna teavitamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Korstnapühkija töötab nii sise- kui välitingimustes ja kõrgustes ning erinevates ilmastikutingimustes. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel.
A.4 Töövahendid
Kulp, truubiluud, korstnahari, käpphari, vaatluspeegel, tõmbekontrollivahend, valgusti.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Korstnapühkija on hea suhtleja, hea pingetaluvusega, füüsiliselt terve ja hea koordinatsiooniga, otsustus- , vastutus- ja koostöövõimeline ning kohusetundlik.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Korstnapühkija on vähemalt põhiharidusega ja läbinud korstnapühkija koolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Korstnapühkija õpipoiss, korstnapühkija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav korstnapühkija kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.
Alus: tuleohutuse seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike (B.2.1–B.2.3) ja läbivate (B.2.4–B.2.9) kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööde planeerimine ja dokumenteerimine 3

Tegevusnäitajad:
1) kuulab kliendi ära ning selgitab välja küttesüsteemi probleemid üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises, vajadusel esitab suunavaid küsimusi;
2) hindab tööde mahtu ja maksumust vastavalt olemasolevale informatsioonile;
3) planeerib tööde optimaalse korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile;
4) valib tööks vajalikud tööriistad ja seadmed;
5) hindab töökeskkonda, riskide ilmnemisel keeldub teenuse osutamisest ja teavitab sellest töö tellijat;
6) annab hinnangu olemasoleva küttesüsteemi tuleohutusele, tuginedes olemasolevale informatsioonile ja kehtivatele õigusaktidele ja normidele;
7) vormistab vajalikud dokumendid vastavalt olemasolevale informatsioonile, kehtivatele õigusaktidele ja normidele.

Teadmised:
1) tuleohutusseadus;
2) küttesüsteemi puhastamise nõuded.
B.2.2 Küttesüsteemide puhastamine 3

Tegevusnäitajad:
1) annab töö tellijale eelnevalt juhised objekti ettevalmistamiseks;
2) vaatab visuaalselt objekti üle ja vajadusel katab pinnad kinni, et vältida nende määrdumist;
3) tutvub küttesüsteemi ehitusega ja selgitab välja puhastusluukide olemasolu ja asukoha küttesüsteemis ning küttesüsteemi ehitusliku eripära, vajadusel konsulteerib kõrgema taseme korstnapühkijaga;
4) valib sobivad töövahendid küttesüsteemi puhastamiseks, arvestades küttesüsteemi eripära;
5) veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipääs ja kasutab vajadusel turvavarustust;
6) võtab katusele kaasa ainult vajalikke töövahendid ja arvestab tööohutusnõuetega;
7) puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõrid, kasutades sobivaid töövahendeid;
8) puhastab ühenduslõõrid ja kütteseadmed, kasutades sobivaid töövahendeid;
9) tagab küttesüsteemi töövalmiduse pärast tööde lõpetamist.

Teadmised:
1) tuleohutuse seadus;
2) küttesüsteemi puhastamise nõuded;
3) korstnapühkimistööde juhend;
4) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.
B.2.3 Klientide teavitamine ja nõustamine 3

Tegevusnäitajad:
1) nõustab klienti kütteseadmete ohutu ja säästliku kasutamise osas;
2) informeerib klienti küttesüsteemis avastatud puudustest ja vigadest;
3) nõustab kliente esmase tuleohutuse tagamisel (suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid, küttekoldevälise tule tegemine);
4) vormistab korstnapühkimise akti teostatud tööde ja küttesüsteemi seisukorra kohta;
5) vormistab puuduste avastamisel nõuetekohase ettepaneku;
6) osaleb infopäevadel.

Teadmised:
1) tuleohutuse seadus;
2) küttesüsteemi puhastamise nõuded;
3) küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded;
4) nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
5) tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
6) korstnapühkimistööde juhend;
7) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Kutse-eetika 3

Tegevusnäitajad:
Järgib korstnapühkija kutse-eetikat ja esteetikat ning kannab tööülesannete täitmisel korstnapühkijale ettenähtud riietust.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.5 Ohutus- ja keskkonnanõuded 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõudeid.
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.6 Arvuti kasutamise oskus 3

Tegevusnäitajad:
Kasutab vajadusel oma töös arvutit dokumentide vormistamiseks.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.7 Meeskonnatöö 3

Tegevusnäitajad:
Osaleb meeskonnatöös.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.8 Keeleoskus 3

Tegevusnäitajad:
Valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.9 Suhtlemisoskus 3

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
2) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
3) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06042016-3.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.04.2016
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Korstnapühkija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7133 Ehitustarindite puhastajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsealased terminid
Lisa 2 Korstnapühkija tööriistad ja abivahendid
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toomas Henk Viljandi Tuletõrjeühing
Leo Kalme Eesti Korstnapühkijate Koda
Koit Koppel MTÜ Eesti Pottsepad
Jaak Laanisto Eesti Tuletõrjeliit
Juhan Räni Eesti Korstnapühkijate Koda
Marko Rüü Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist