Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korstnapühkija, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Korstnapühkija, tase 3
EN: Chimney sweeper, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2021
Kehtib kuni: 19.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Kutsestandard on koostatud uuel vormil, millega on lisandunud tulevikuoskused.
2. Kutsestandardi osa „Töö kirjeldus“ on parendatud ning kirjelduses on nimetatud teised selle kutseala kutsed ja nende kutsete töö kirjeldus lühidalt, et erinevate kutsetasemete pädevuspiirid oleksid selgemad.
3. Kutsestandardi tööosa ja kompetents „Tööde planeerimine ja dokumenteerimine“ on ümber nimetatud „Tööde planeerimine“ ja kompetentsi tegevusnäitajad kätkevad üksnes tööde planeerimisega, sh kliendi soov...
i selgitamisega ja pakkumise koostamisega ning vajalike ressursside planeerimisega seonduvat. Dokumenteerimisega seonduvad tegevusnäitajad on viidud kompetentsi „Küttesüsteemide hooldamine“ (end „Küttesüsteemide puhastamine“ alla).
4. Kutsestandardi tööosa ja kompetents „Küttesüsteemide puhastamine“ on ümber nimetatud „Küttesüsteemide hooldamine“ ning kompetentsi tegevusnäitajad ei kätke enam üksnes puhastamisega seonduvat. Tööosa terviklikkuse tagamiseks on lisatud dokumenteerimisega seonduvad tegevusnäitajad.
5. Kutsestandardi kompetentsi „Klientide teavitamine ja nõustamine“ tegevusnäitajatest on eemaldatud dokumenteerimisega seonduvad tegevusnäitajad.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Viljandi Kutseõppekeskus Korstnapühkija 151641 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 22.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu. Korstnapühkija töötab nii sise- kui välitingimustes ja kõrgustes ning erinevates ilmastikutingimustes. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötataks...e puhkepäevadel. Korstnapühkija töövahenditeks on kulp, truubiluud, korstnahari, käsihari, vaatluspeegel, valgusti, digivahendid ja muud vajalikud ning asjakohased töövahendid-seadmed.

Korstnapühkija, tase 3 tööülesanded on kütte- ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine ja puhastamine üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning kõrgema kategooria korstnapühkija juhendamisel ummistuste likvideerimine. Ta tutvustab elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõudeid ja küttesüsteemide ohutut kasutamist ning annab hoone valdajale teavet avastatud puuduste kohta.

Korstnapühkija, tase 3 töötab muutumatus olukorras iseseisvalt, muutuvas olukorras kõrgema taseme korstnapühkija juhendamisel. Vajadusel osaleb meeskonnatöös. Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

Kutsealal on lisaks veel kõrgema taseme kutsed: korstnapühkija, tase 4 ja korstnapühkija-meister, tase 5.
Korstnapühkija, tase 4 hooldab lisaks korstnapühkija, tase 3 nimetatud objektidele ka üldkasutatavate hoonete küttesüsteeme; korstnapühkija-meister, tase 5 teeb korstnapühkija, tase 3 ja korstnapühkija, tase 4 töödele lisaks ka küttesüsteemide eksperthinnanguid ning tegeleb valdkonna arendamisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööde planeerimine
A.2.2 Küttesüsteemide hooldamine
A.2.3 Klientide teavitamine ja nõustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on korstnapühkija, tase 3 läbinud korstnapühkija koolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Korstnapühkija õpipoiss, korstnapühkija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav korstnapühkija kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. Alus: Tuleohutuse seadus.
A.6 Tulevikuoskused
Lisaks kutsestandardis kirjeldatud oskustele muutub korstnapühkija töös järjest tähtsamaks suhtlus-ja argumenteerimisoskus, kuna tuleohutuse tagamisel ning kontrollimisel saab peamiseks klientide nõustamine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Korstnapühkija, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kohustuslike kompetentside B.3.1 – B.3.3 tõendamine.
B.2 Korstnapühkija, tase 3 üldoskused
1. Järgib korstnapühkija kutse-eetikat ja esteetikat ning kannab tööülesannete täitmisel korstnapühkijale ettenähtud riietust.
2. Tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; kasutab isikukaitsevahendeid.
3. Järgib oma tööga seotu...
d õigusakte, standardeid, juhendeid.
4. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis valdkonna arengutega.
5. Tegutseb häire- ja eriolukordades (nt gaasileke, kontrollimatu tahmapõleng jne) operatiivselt ning kutsub vajadusel professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
6. Töötab tõhusalt meeskonnas; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
7. Suhtleb klientidega sõbralikult, lähtudes hea klienditeeninduse tavast ning konfidentsiaalsuse põhimõttest.
8. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt, kasutab erialast terminoloogiat.
9. Valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1 (lisa 2).
10. Kasutab arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Iseseisva kasutaja tasemel (lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tööde planeerimine 3

Tegevusnäitajad
1. Selgitab kliendiga vesteldes välja küttesüsteemi probleemid üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises, vajadusel konsulteerib kõrgema taseme korstnapühkijaga.
2. Hindab küttesüsteemi nõuetekohasesse seisukorda viimiseks vajalike tööde mahtusid ja tegemise võimalikust, tuginedes olemasolevale informatsioonile ja kehtivatele õigusaktidele ning normidele.
3. Hindab töökeskkonda, riskide ilmnemisel või kui töö ülesanne ületab tema pädevust (nt pigi põletamine) teavitab sellest töö tellijat ning keeldub teenuse osutamisest.
4. Koostab hinnapakkumised lähtudes olemasolevast informatsioonist ja vajalike tööde mahust ja tegemise võimalikkusest.
5. Planeerib tööde optimaalse korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile. Valib tööks vajalikud tööriistad ja seadmed.
6. Organiseerib tööde tegemiseks vajalikud aja-, inim- ja materjalide ressursi konsulteerides vajadusel kõrgema taseme korstnapühkijaga.
B.3.2 Küttesüsteemide hooldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Annab kliendile juhised objekti ettevalmistamiseks.
2. Vaatab visuaalselt objekti üle ja vajadusel katab pinnad kinni, et vältida nende määrdumist.
3. Tutvub küttesüsteemi ehitusega ja selgitab välja puhastusluukide olemasolu ja asukoha küttesüsteemis ning küttesüsteemi ehitusliku eripära. Valib sobivad töövahendid küttesüsteemi puhastamiseks, arvestades küttesüsteemi eripära, vajadusel konsulteerib kõrgema taseme korstnapühkijaga.
4. Veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipääs. Võtab tööohutusnõudeid arvestades katusele kaasa ainult vajaminevad töövahendid ning kasutab turvavarustust. Puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõrid, kasutades sobivaid töövahendeid.
5. Puhastab ühenduslõõrid ja kütteseadmed, kasutades sobivaid töövahendeid. Vajaduse korral teeb ummistuste kõrvaldamiseks avasid küttesüsteemi välispinda ja sulgeb need viisil, mis tagab küttesüsteemi korrasoleku.
6. Veendub, et tahma ja pigi eemaldamine on vajalik ja võimalik. Kasutab tahma ja pigi eemaldamiseks mehaanilisi meetodeid. Pärast tahma või pigi eemaldamist veendub nii hoone kui küttesüsteemi tuleohutuses.
7. Seab teostatud tööde lõpetamisel küttesüsteemi toimimisvalmis seisundisse.
8. Täidab teostatud tööde ning küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta korstnapühkimise akti ja esitab vajalikud andmed päästeinfosüsteemi vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale.
9. Koostab küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta ettepaneku ja esitab vajalikud andmed päästeinfosüsteemi vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks.
B.3.3 Klientide teavitamine ja nõustamine 3

Tegevusnäitajad
1. Nõustab klienti olemasolevate kütteseadmete ohutu ja säästliku kasutamise osas vastavalt oma pädevusele.
2. Informeerib klienti küttesüsteemis avastatud puudustest ja vigadest.
3. Nõustab kliente suitsuanduri ja vingugaasianduri vajalikkusest tuleohutuse tagamisel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-20042021-2.3.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 35
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Korstnapühkija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7133 Ehitustarindite puhastajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tarmo Tuisk Projektimehed OÜ
Marko Meister Korstnapühkija OÜ
Toomas Henk Viljandimaa Tuletõrjeühing
Hillimar Heinroos Eesti Korstnapühkijate Koda
Jaak Laanisto Tuletõrjeliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist