Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hambaraviassistent, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hambaraviassistent, tase 5
EN: Dental assistant, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.04.2016
Kehtib kuni: 27.04.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hambaraviassistent on suutervishoiu töötaja, kes abistab hambaarsti ja/või suuhügienisti vastavalt iga tööetapi iseloomule, sh neljakäetöö meetodil, saavutamaks optimaalset ravitulemust.
Hambaraviassistendi töö eesmärk on osaleda aktiivselt hambaravi meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteen...
use tagamisel. Olulisel kohal on hügieeni-, anti- ja aseptika nõuete järgimine. Hambaraviassistent on võimeline iseseisvalt ja korrektselt täitma hambaarsti poolt delegeeritud ülesandeid nagu erinevate sihtgruppide nõustamine ja vajadusel sekkuma suutervislikesse tegevustesse.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Patsiendi nõustamine suutervise küsimustes
1. Individuaalnõustamine.
2. Grupinõustamine.

A.2.2 Meditsiiniseadmete ja instrumentide ettevalmistamine, hooldamine ja kasutamine
1. Isikliku, hambaraviruumi ja töökeskkonna hügieeni nõuete järgimine.
2. Hambaravis kasutatavate meditsiiniseadm...
ete ja instrumentide hügieeni nõuete järgimine.
3. Meditsiiniseadmete ettevalmistamine.
4. Protseduuri-/operatsioonijärgne patsiendi ja tööruumi korrastamine.
5. Hambaravis kasutatavate meditsiiniseadmete ja instrumentide hooldamine.
6. Hambaravis kasutatavate meditsiiniseadmete ja muude seadmete töökorras oleku jälgimine.

A.2.3 Hambaravikabineti varustamine materjalidega
1. Hambaravi töövahendite ja materjalide tellimine ning nende olemasolu tagamine.
2. Töövahendite ja materjalide ladustamine.

A.2.4 Hambaarsti assisteerimine raviprotseduuride tegemisel
1. Patsiendi ettevalmistamine raviprotseduuriks.
2. Kliinilise teabe kogumine.
3. Kliiniliste leidude registreerimine, kliiniliste fotode tegemine.
4. Neljakäe meetodi kasutamine.

A.2.5 Hambaarsti assisteerimine parodontoloogia valdkonnas
1. Neljakäe meetodi kasutamine parodontoloogilise ravitöö protsessis.
2. Mikrobioloogiliste külvide võtmine ja süljeuuringute tegemine.

A.2.6 Hambaarsti assisteerimine restauratiivses ja proteetilises hambaravis
1. Neljakäe meetodi kasutamine restauratiivsete ja proteetiliste protseduuride tegemisel.
2. Diagnostiliste jäljendite võtmine.
3. Kapede ja kontrollmudelite valmistamine.
4. Mudelite töötlemine ja arhiveerimine.

A.2.7 Hambaarsti assisteerimine karioloogia ja endodontia valdkonnas
1. Neljakäe meetodi kasutamine karioloogiliste ja endodontiliste protseduuride tegemisel.
2. Mikrobioloogiliste külvide võtmine ja süljeuuringute tegemine.

A.2.8 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias
1. Patsiendi ettevalmistamine.
2. Pea- ja kaelapiirkonna röntgenülesvõtete tegemine.
3. Radioloogilise uuringu tulemuste arhiveerimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.9 Hambaarsti ja/või näo-lõualuude kirurgi assisteerimine kirurgia valdkonnas
1. Patsiendi ja operatsioonivälja ettevalmistamine.
2. Neljakäe meetodi kasutamine operatsioonide tegemisel.

A.2.10 Menetlused ortodontias ja ortodondi assisteerimine
1. Neljakäe meetodi kasutamine ortodontiliste ...
protseduuride tegemisel.
2. Jäljendite võtmine.
3. Ortodontiliste mudelite valamine.
4. Ortodontiliste mudelite töötlemine ja arhiveerimine.

A.2.11 Hambaarsti assisteerimine mikroskoobi kasutamisel
1. Patsiendi ettevalmistamine.
2. Neljakäe meetodi kasutamine mikroskoobiga protseduuride tegemisel.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hambaraviassistent töötab hambaravi kabinetis, mis koos vastava sisustusega peab tagama nii patsiendile kui personalile turvalise keskkonna. Töös võib esineda erinevaid tervist kahjustavaid faktoreid (näit sundasend, rutiinsed liigutused, keemilised, bioloogilised jt ohutegurid).
A.4 Töövahendid
Hambaravis ja sterilisatsioonis kasutatavad töövahendid, spetsiifilised seadmed ning käsiinstrumendid ning a- ja antiseptikavahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hambaraviassistent on vaimselt ja füüsiliselt võimekas, sõbralik, teenindus- ja suhtlemisvalmis, täpne, korrektne, koostöö- ja vastutusvõimeline.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Hambaraviassistent on läbinud erialase vastava taseme kutseõppe õppekava.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hambaraviassistent, hambaarsti abiline, hambaarsti abi, hambaarsti assistent.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.8 ja läbivad kompetentsid B.2.12 – B.2.19. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.9 – B.2.11.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Patsiendi nõustamine suutervise küsimustes 5

Tegevusnäitajad:
1. loob patsiendiga kontakti, tutvub tema vajaduste, ootuste ja hetkeolukorraga;
2. küsitleb patsienti, koostab anamneesi ning selgitab välja patsiendi suutervist mõjutavad käitumuslikud harjumused, lähtudes erivajadustest või erihooldust vajavate patsientide probleemidest;
3. koostab suutervise olukorrast lähtuvalt individuaalse tegevusplaani;
4. viib läbi grupinõustamisi suutervise valdkonnas lähtuvalt kaasaegse meditsiini seisukohtadest.
B.2.2 Meditsiiniseadmete ja instrumentide ettevalmistamine, hooldamine ja kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1. puhastab ja desinfitseerib tööpiirkonna; järgib isiklikke ja hambaraviruumi hügieeninõudeid (sh kätehügieen, tööriided, isikukaitsevahendid jm);
2. puhastab, desinfitseerib, komplekteerib ning vajadusel pakendab ja steriliseerib meditsiiniseadmed ja instrumendid, lähtudes kehtestatud nõuetest;
3. valmistab töökeskkonna ja raviseadmed ette patsiendi vastuvõtmiseks vastavalt raviplaanile (kirurgia, endodontia, parodontoloogia jm);
4. korrastab protseduuri või operatsiooni järgselt patsiendi ja protseduuri- või operatsiooniruumi;
5. hooldab hambaravis kasutatavaid meditsiiniseadmeid ja instrumente (sh roteeruvad instrumendid), lähtudes nende kasutus- ning hooldusjuhendist;
6. teritab käsiinstrumente lähtuvalt instrumendi eripärast;
7. jälgib hambaravis kasutatavate meditsiiniseadmete ja muude seadmete töökorras olekut; meditsiiniseadmete ja instrumentide kõrvalekallete või rikete tuvastamisel informeerib vastutavat isikut.
B.2.3 Hambaravikabineti varustamine materjalidega 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab hambaravi töövahendite ja materjalide laoseisu, tellib vajalikke materjale või edastab vastava informatsiooni valdkonna eest vastutavale isikule;
2. jälgib materjalide, töövahendite ja seadmete olemasolu ravikabinetis, planeerib ja tellib neid vastavalt vajadusele või edastab vastava informatsiooni valdkonna eest vastutavale isikule;
3. tellib materjali reaalsetele vajadustele vastavalt, säästlikult ja efektiivselt;
4. võtab vastu saabunud materjalid ja töövahendid, kontrollib tellimust ning ladustab need, lähtudes kehtivast korrast; jälgib protsessi kulgu ja kehtivusaegadest kinnipidamist.
B.2.4 Hambaarsti assisteerimine raviprotseduuride tegemisel 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib patsiendi isikuandmeid ja valmistab patsiendi raviprotseduuriks ette;
2. selgitab välja süsteemsed kaasuvad haigused, allergiad ja kasutatavad ravimid, kahjulikud harjumused ja muud/võimalikud hambaravi teostamist mõjutavad tegurid;
3. registreerib hambaarsti poolt teostatud kliinilised leiud patsiendi kaardile (staatus, anamnees jne), kasutades korrektset erialaterminoloogiat; teeb suusiseseid ja suuväliseid kliinilisi fotosid, hoiustab need ettenähtud korras;
4. osaleb ravitöö protsessis neljakäe meetodil, nt ulatab protsessihetkest lähtuvalt materjale, seadmeid, instrumente jm.
B.2.5 Hambaarsti assisteerimine parodontoloogia valdkonnas 5

Tegevusnäitajad:
1. osaleb parodontoloogilise ravitöö protsessis neljakäe meetodil, nt ulatab protsessihetkest lähtuvalt materjale, seadmeid ja instrumente jm;
2. hambaarsti korraldusel võtab mikrobioloogilised külvid ja teeb sülje uuringuid; teeb ise või tellib laborist mikrofloora analüüsi.
B.2.6 Hambaarsti assisteerimine restauratiivses ja proteetilises hambaravis 5

Tegevusnäitajad:
1. assisteerib hambaarsti neljakäetöö põhimõttel restauratiivsete ja proteetiliste protseduuride tegemisel (nt kofferdami paigaldamine);
2. võtab diagnostilisi jäljendeid, lähtudes tööjuhendist; analüüsib jäljendit ja hindab selle sobivust ning langetab otsuse uue jäljendi võtmise kohta;
3. valmistab kaped ja kontrollmudelid, kasutades sobiva kvaliteediga materjale ja arvestades nende omadusi;
4. töötleb ja arhiveerib mudeleid, järgides seadusest tulenevaid nõudeid ja andmekaitseseadust.
B.2.7 Hambaarsti assisteerimine karioloogia ja endodontia valdkonnas 5

Tegevusnäitajad:
1. assisteerib hambaarsti neljakäetöö põhimõttel karioloogiliste ja endodontiliste protseduuride tegemisel (nt kofferdami paigaldamine, instrumentide ja materjalide, sh lahuste ulatamine ja tagasivõtmine);
2. hambaarsti korraldusel võtab mikrobioloogilised külvid ja teeb sülje uuringuid; teeb ise või tellib laborist mikrofloora analüüsi.
B.2.8 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias 5

Tegevusnäitajad:
1. nõustab patsienti ettevalmistamisel pea- ja kaelapiirkonna röntgenülesvõtete tegemiseks; kaitseb riskiorganid nõuetekohase kaitsevahendiga;
2. teeb pea- ja kaelapiirkonna röntgenülesvõtteid vastavalt saatekirjale, protokollile, tegevusjuhendile ja kiirgusohutusnõuetele; teavitab patsienti kiirgusohust;
3. markeerib ja edastab tehtud uuringu digitaalsesse arhiivi või tööjaama; salvestab ja arhiveerib radioloogilise uuringu tulemused kvaliteetselt, lähtudes kehtivatest nõuetest.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on lisaks võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.9 – B.2.11.
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Hambaarsti ja/või näo-lõualuude kirurgi assisteerimine kirurgia valdkonnas 6

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette patsiendi ja operatsioonivälja vastavalt operatsiooni iseloomule;
2. assisteerib hambaarsti/ näo-lõualuude kirurgi neljakäetöö põhimõttel protseduuride ja operatsioonide tegemisel (nt ulatab protsessihetkest lähtuvalt materjale, seadmeid, instrumente jm).
B.2.10 Menetlused ortodontias ja ortodondi assisteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. assisteerib ortodonti neljakäetöö põhimõttel ortodontiliste protseduuride tegemisel (nt breketi traatide pealeasetamine, pingutamine, eemaldamine, liimijääkide eemaldamine jne);
2. lähtudes tööjuhendist võtab nõuetekohaseid jäljendeid; analüüsib jäljendit ja hindab selle sobivust;
3. valmistab ortodontilisi töömudelid ja/või kontrollmudelid, kasutades sobiva kvaliteediga materjale ja arvestades nende omadusi;
4. töötleb ja arhiveerib mudeleid, järgides andmekaitseseadust.
B.2.11 Hambaarsti assisteerimine mikroskoobi kasutamisel 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab patisendi ette mikroskoobiga protseduuri läbiviimiseks;
2. assisteerib hambaarsti neljakäetöö põhimõttel mikroskoobiga protseduuride tegemisel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Koostöö meeskonnas ja partneritega 5

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb konstruktiivselt erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadete ja arvamuste erisusi ning suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt;
2. kuulab teisi ja peab nendega nõu;
3. toetab teisi, märkab ja tunnustab nende panust;
4. kohandub meeskonnaga, toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, aitab luua meeskonnavaimu.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.13 Klienditeenindus ja suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. loob head suhted klientide ja kolleegidega;
2. loob positiivse õhkkonna ning meeldiva esmamulje; kuulab vestluspartnerit ja esitab asjakohaseid küsimusi;
3. suhtleb professionaalselt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi, vajadusel korrigeerib suhtlemisstiili;
4. hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni;
5. märkab ning arvestab kliendi vajadusi;
6. väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi;
7. käitub erinevates olukordades tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt, sh pingelistes ja ohuolukordades;
8. tuleb toime negatiivse suhtumise ja nõudmistega ning säilitab kontrolli olukorra üle;
9. arvestab patsiendi erivajadusega ning valib sobiva käitumis- ja suhtlemisviisi, arvestades patsiendi vanuse, puude ja toimetulekuga.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.14 Teabe esitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. räägib selgelt ja ladusalt;
2. esitab teavet arusaadavalt ja enesekindlalt ning oskab välja tuua olulise;
3. avaldab selgelt oma arvamust;
4. sõnastab esitatava teabe vastavalt sihtrühma vajadustele ja mõistmisvõimele;
5. arvestab sihtgrupi reaktsioone ja tagasisidet ning käitub vastavalt olukorrale.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.15 Juhiste ja reeglite järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte; arvestab organisatsioonis kehtestatud nõudeid;
2. järgib oma töös andmekaitseseadust ja konfidentsiaalsusnõudeid;
3. järgib tegevusjuhiseid ja standardeid;
4. lähtub oma töös tööohutus-, hügieeni- ja töötervishoiunõuetest ning kasutab isikukaitsevahendeid; järgib a- ja antiseptika- ning jäätmekäitlusnõudeid;
5. teeb selgeks oma tööülesanded, nende täitmiseks vajalikud kompetentsid ja enda rolli meeskonnas ja organisatsioonis;
6. tegutseb organisatsiooni mainet hoidvalt;
7. arvestab teemade ja asjaoludega, mis on seotud laiema töövaldkonna ja tegevuskeskkonnaga;
8. saabub tööle ja kohtumistele täpselt, peab kinni ajakavast.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.16 Väärtustest lähtumine ja põhimõtete järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning tegutseb nendele vastavalt;
2. peab kinni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest;
3. võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.17 Õppimine ja enesearendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. täiendab ja arendab pidevalt oma erialateadmisi ja -oskusi nii oma töö kitsama eripära kui ka eriala üldiste arengute lõikes;
2. on motiveeritud õppima, huvitub iseenda ja eriala/valdkonna arengust;
3. seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt;
4. on aktiivne õppija, kes oskab uut teavet seostada varasema kogemusega ning on huvitatud omandama uusi töövõtteid ja –meetodeid;
5. kogub, süstematiseerib ning kasutab tööks ja enesearendamiseks vajalikku teavet;
6. õpib kogemustest, hindab, analüüsib ja korrigeerib oma tegevust;
7. rakendab omandatud teadmised ja oskused asjakohaselt.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.18 Arvuti kasutamine ja keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja vene keelt osaoskuste „Rääkimine“ ja „Mõistmine“ osas tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“); kasutab korrektselt erialaterminoloogiat;
2. kasutab oma töös asjakohast hambaravialast tarkvara ja tarkvaraprogramme (näit ravihaldusprogramme); kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuse baasmoodulitele „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“, „Tabelitöötlus“ ning standardmoodulitele „Andmebaasid“, „IT-turvalisus“ ja „Koostöö internetis“ (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.19 Hambaraviassistent, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
2. vajadusel annab esmaabi;
3. kasutab materjale ning vahendeid säästlikult ja efektiivselt;
4. jälgib oma töö kvaliteeti, lähtudes kvaliteedinõuetest;
5. dokumenteerib oma töö, järgides asutusesiseseid reegleid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-28042016-5.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.04.2016
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Hambaravi
Kutse grupp: Hambaarsti abi
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3251 Hambaraviõed ja hambaravi keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0911 Hambaravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Terje Altosaar Eesti Suuhügienistide Liit
Stanislav Liskmann Eesti Hambaarstide Liit, Dental Art Hambakliinik
Katrin Toompuu SA Tallinna Hambapolikliinik, Hambaraviõdede Seltsing
Maarika Tõnts Dental Art Hambakliinik
Eva Vakra Eesti Hambaarstide Liit, Hambakliinik Vagodent
Marek Vink Eesti Hambaarstide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist