Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hambaraviassistent, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hambaraviassistent, tase 5
EN: Dental assistant, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.04.2022
Kehtib kuni: 06.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Varasemad valitavad kompetentsid kirjeldati kohustuslikus osas raviprotseduuride kompetentsis, erinevate raviprotseduuridega seotud tegevusnäitajad moodustavad uues versioonis ühe tervikliku kompetentsi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hambaraviassistent 196437 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.04.2022 Avatud
2 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hambaraviassistent 233462 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 21.06.2022 Avatud
3 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hambaraviassistent 254743 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.06.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hambaraviassistent on suutervishoiu töötaja, kes abistab hambaarsti ja/või suuhügienisti vastavalt iga tööetapi iseloomule, sh neljakäetöö meetodil, saavutamaks optimaalset ravitulemust.
Hambaraviassistendi töö on osaleda aktiivselt hambaravi meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteenuse taga...
misel ja nõustada erinevaid sihtgruppe suutervise teemadel. Olulisel kohal on hügieeni-, anti- ja aseptika nõuete järgimine. Hambaraviassistent on võimeline iseseisvalt ja korrektselt täitma hambaarsti poolt delegeeritud ülesandeid.
Hambaraviassistent töötab hambaravi kabinetis, mis koos vastava sisustusega peab tagama nii patsiendile kui personalile turvalise keskkonna. Töös võib esineda erinevaid tervist kahjustavaid faktoreid (nt sundasend, rutiinsed liigutused, keemilised, bioloogilised jt ohutegurid).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Patsiendilt anamneesi kogumine
A.2.2 Patsiendi nõustamine suutervise küsimustes
A.2.3 Meditsiiniseadmete ja instrumentide ettevalmistamine ja hooldamine
A.2.4 Hambaravikabineti varustamine materjalidega
A.2.5 Hambaarsti assisteerimine raviprotseduuride tegemisel
A.2.6 Menetlused pea...
- ja kaelapiirkonna radioloogias
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Hambaraviassistent on läbinud erialase kutseõppe õppekava.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Hambaraviassistent, hambaarsti abiline, hambaarsti abi, hambaarsti assistent.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal töötamiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Hambaraviassistent, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Suhtleb konstruktiivselt, sallivalt ja lugupidavalt.
2. Kohandub meeskonnaga, toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, aitab luua meeskonnavaimu; vajadusel juhendab kolleege, toetab teisi, märkab ja tunnustab nende panust;
3. Arvestab patsiendi erivajadusega ning valib sobi...
va käitumis- ja suhtlemisviisi, arvestades patsiendi vanuse, puude ja toimetulekuga.
4. Järgib oma töös eetilisi tõekspidamisi ja kutsealaga seonduvaid õigusakte; arvestab organisatsioonis kehtestatud nõudeid.
5. Lähtub oma töös tööohutus-, hügieeni- ja töötervishoiunõuetest ning kasutab isikukaitsevahendeid; järgib a- ja antiseptika- ning jäätmekäitlusnõudeid.
6. Kasutab ergonoomilisi töövõtteid.
7. Vajadusel annab esmaabi.
8. Kasutab materjale ning vahendeid ökonoomselt.
9. Täiendab ja arendab pidevalt oma erialateadmisi ja -oskusi nii oma töö kitsama eripära kui ka eriala üldiste arengute lõikes.
10. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“); kasutab korrektselt erialaterminoloogiat.
11. Kasutab oma töös asjakohast hambaravialast tarkvara ja tarkvaraprogramme (nt ravihaldusprogramme); kasutab oma töös arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 2) Algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Patsiendilt anamneesi kogumine 5

Tegevusnäitajad:
1. Loob patsiendiga kontakti, tutvub tema vajaduste, ootuste ja hetkeolukorraga;
2. Koostab ja dokumenteerib patsienti küsitledes anamneesi ning selgitab välja patsiendi suutervist mõjutavad käitumuslikud harjumused, lähtudes erivajadustest või erihooldust vajavate patsientide probleemidest.
B.3.2 Patsiendi nõustamine suutervise küsimustes 5

Tegevusnäitajad:
1. Õpetab patsiendile suuhügieenivõtteid, viib läbi motiveeriva intervjuu;
2. Viib läbi grupinõustamisi suutervise valdkonnas lähtuvalt kaasaegse meditsiini seisukohtadest.
B.3.3 Meditsiiniseadmete ja instrumentide ettevalmistamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab ja desinfitseerib tööpiirkonna; järgib isiklikke ja hambaraviruumi hügieeninõudeid (sh kätehügieen, tööriided, isikukaitsevahendid).
2. Puhastab, desinfitseerib, komplekteerib ning vajadusel pakendab ja steriliseerib meditsiiniseadmed ja instrumendid, lähtudes kehtestatud nõuetest.
3. Valmistab töökeskkonna ja raviseadmed ette patsiendi vastuvõtmiseks vastavalt raviplaanile (nt kirurgia, endodontia, parodontoloogia).
4. Korrastab protseduuri või operatsiooni järgselt patsiendi ja protseduuri- või operatsiooniruumi.
5. Hooldab hambaravis kasutatavaid meditsiiniseadmeid ja instrumente (sh roteeruvad instrumendid), lähtudes nende kasutus- ning hooldusjuhendist; teritab käsiinstrumente lähtuvalt instrumendi eripärast.
6. Jälgib hambaravis kasutatavate meditsiiniseadmete ja muude seadmete töökorras olekut; meditsiiniseadmete ja instrumentide kõrvalekallete või rikete tuvastamisel informeerib vastutavat isikut.
B.3.4 Hambaravikabineti varustamine materjalidega 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab hambaravi töövahendite ja materjalide laoseisu.
2. Jälgib materjalide, töövahendite ja seadmete olemasolu ravikabinetis, planeerib ja tellib neid vastavalt vajadusele või edastab vastava informatsiooni valdkonna eest vastutavale isikule.
3. Tellib materjali reaalsetele vajadustele vastavalt.
4. Võtab vastu saabunud materjalid ja töövahendid, kontrollib tellimust ning ladustab need, lähtudes kehtivast korrast; jälgib protsessi kulgu ja kehtivusaegadest kinnipidamist.
B.3.5 Hambaarsti assisteerimine raviprotseduuride tegemisel 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib patsiendi isikuandmeid ja valmistab patsiendi raviprotseduuriks ette.
2. Registreerib kliinilised leiud patsiendi kaardile (nt staatus, anamnees), kasutades korrektset erialaterminoloogiat.
3. Teeb suusiseseid ja suuväliseid kliinilisi fotosid, hoiustab need ettenähtud korras.
4. Osaleb ravitöö protsessis neljakäe meetodil, nt ulatab protsessihetkest lähtuvalt materjale, seadmeid, instrumente.
5. Hambaarsti korraldusel võtab mikrobioloogilised külvid ja teeb sülje uuringuid; teeb ise või tellib laborist mikrofloora analüüsi.
6. Võtab diagnostilisi jäljendeid, lähtudes tööjuhendist.
7. Töötleb ja arhiveerib mudeleid, järgides seadusest tulenevaid nõudeid ja andmekaitseseadust.
8. Valmistab patisendi ette mikroskoobiga protseduuri läbiviimiseks, assisteerib hambaarsti neljakäetöö põhimõttel mikroskoobiga protseduuride tegemisel.
9. Valmistab ette patsiendi ja operatsioonivälja vastavalt operatsiooni iseloomule; assisteerib hambaarsti/ näo-lõualuude kirurgi neljakäetöö põhimõttel protseduuride ja operatsioonide tegemisel.
10. Assisteerib ortodonti neljakäetöö põhimõttel ortodontiliste protseduuride tegemisel.
B.3.6 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias 5

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab patsienti ettevalmistamisel pea- ja kaelapiirkonna röntgenülesvõtete tegemiseks, kasutab nõuetekohaseid kaitsevahendeid.
2. Teeb pea- ja kaelapiirkonna röntgenülesvõtteid vastavalt saatekirjale, protokollile, tegevusjuhendile ja kiirgusohutusnõuetele; teavitab patsienti kiirgusohust.
3. Markeerib ja edastab tehtud uuringu digitaalsesse arhiivi või tööjaama; salvestab ja arhiveerib radioloogilise uuringu tulemused kvaliteetselt, lähtudes kehtivatest nõuetest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-07042022-2.2.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Hambaravi
Kutse grupp: Hambaarsti abi
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3251 Hambaraviõed ja hambaravi keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0911 Hambaravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anastassia Kuldmaa SA Tallinna Hambakliinik
Eike Kaska SA Tallinna Hambakliinik
Aet-Anu Raudkivi SA Tallinna Hambakliinik
Hedy Lehtmets Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Eva Vakra KW Kliinik
Helen Lang Eesti Hambaarstide Liit
Sirle Puidak Hambaraviõdede Seltsing
Ragne Abel- Hiiemäe Maxilla Hambakliinik

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist