Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri, tase 7 esmase kutse kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, kõrgkooli lõpetajatele kutse andmise...
ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Erialase magistriõppe lõpetanud isikule antakse kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega, kutsetunnistust ei väljastata.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse
EN: Diploma Biomedical Engineer, level 7, Initial Higher Education level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.03.2016
Kehtib kuni: 04.11.2020
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biomeditsiinitehnikainseneride töö eesmärk on bioloogiliste süsteemide uurimiseks, diagnostikaks ja raviks vajalike meditsiiniseadmete töökorras hoidmine ja arendamine inseneriteaduse ning meditsiinifüüsika rakenduste kaudu. Tegutsetakse abivajajate tervise ja elukvaliteedi parandamise nimel.
Diplo...
meeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse on omistatud isikule, kes on läbinud erialase magistriõppe ja omandanud kompetentsuse, mis võimaldab töötada biomeditsiinitehnikainsenerina meditsiini ja bioloogia kõrgtehnoloogia käitamise ettevõtetes ja asutustes. Töö nõuab valmidust hakkamasaamiseks keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades, milles ta võib vajada kogenud inseneri juhendamist. Kooli lõpetamisel antud Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri esmase kutse erinevus kutselise Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 kutsest on erialase töökogemuse nõude puudumine.

Biomeditsiinitehnikainseneride kutsed:
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7
Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8.

Kõikide kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine:
1. meditsiiniseadmete ja –süsteemide paigaldamine, hooldamine ja remontimine;
2. meditsiiniseadmete ja -süsteemide kasutajate tehniline nõustamine.
A.2.2 Juhtimine
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine ja koostöö.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt. Töögraafik võib olla paindlik. Tervishoiuasutuses töötades tuleb juhinduda kliinilises keskkonnas kehtivatest nõuetest.
A.4 Töövahendid
Biomeditsiinitehnikainsener kasutab oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (diagnostikaseadmed, mõõteriistad), inseneritarkvara ja infovõrgustikku.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Biomeditsiinitehnikainseneri edukaks tegevuseks on vajalikud:
insenerlik loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime, matemaatiline võimekus (kvantitatiivsete seoste mõistmine), otsustamisjulgus, täpsus, eetilisus, vastutus- ja kohusetunne, suhtlemis- ja koos...
töövalmidus, kohanemisvõime, kvaliteedikultuur, stressitaluvus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri esmase kutse taotlemise eelduseks on biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika alane magistriõpe mahus 120 EAP-d, kutse andjaks on õppeasutus, kus vastav magistriõpe läbiti. Kõikide biomeditsiinitehnikainseneride kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insene...rikutsete taotlemise eeldused“.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Biomeditsiinitehnikainsener, hooldusinsener, kvaliteediinsener, meditsiinifüüsik jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmase kutse saamiseks peab õppekava läbimisel omandama kompetentsid B.2.1–B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. rakendab inseneriteaduse ja meditsiinifüüsika alaseid teadmisi ja praktilisi oskusi olemasoleva tehnoloogia käigushoidmiseks;
2. paigaldab, hooldab ja remondib meditsiiniseadmeid ja -süsteeme ja jälgib kvaliteedinorme;
3. nõustab meditsiiniseadmete ja -süsteemide kasutajaid: pakub müügijärgset toetust, juhendab kasutajaid;
4. lahendab insenertehnilisi ülesandeid üldtunnustatud meetoditega;
5. kasutab üld- ja eriotstarbelist rakendustarkvara ja aparatuuri.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, füsioloogia, anatoomia);
2) insenertehnilised (infotehnoloogia, insenerigraafika, elektrotehnika, mõõtetehnika);
3) meditsiinitehnoloogia mõisted, uurimismeetodid, rakendusvõimalused, teoreetilised arengusuunad ning aktuaalsed probleemid;
4) meditsiinitehnoloogia korralduse põhimõtted;
5) käitamisele ja kvaliteedikontrollile esitatavad rahvusvahelised ning riiklikud toimimisnäitajate, ohutus- ja keskkonnahoiunõuded;
6) meditsiiniinformaatika põhimõtted.
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. kasutab ja arendab juhtimisalaseid teadmisi, rakendab sobivaid juhtimisvõtteid;
2. kavandab ja teeb uuringuid (eksperimente);
3. planeerib ja juhib vastutusala majandustegevust:
hangib vajalikke ressursse ja hoiab nende kasutamist tasakaalus;
4. tagab tegevuse ja eesmärkide vastavuse õigusaktidele;
5. kogub jooksvat infot, annab tagasisidet ning vajadusel korrigeerib ja analüüsib tegevusi;
6. arvestab töötajate võimete ja arenguvajadustega;
7. kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted;
2) andragoogika ja psühholoogia põhitõed;
3) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
4) biomeditsiinitehnika valdkonna majandamise alused.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1. saab aru insenerikutse olemusest, tegutseb ühiskonna, insenerkonna ja keskkonna huvides;
2. propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
3. võtab enda peale kutsealaga seotud vastutust ja kohustusi;
4. juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 3);
5. orienteerub kutseala eri aspektides, märkab kitsaskohti, teeb ettepanekuid uuenduslikeks muudatusteks;
6. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega;
7. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi;
8. edendab insenerikultuuri ja arendab inseneride kutsesüsteemi, sh selgitab kutsekvalifikatsiooni taotlemise võimalusi.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
2) kutsealaga seonduvad trendid meditsiinis ja tööstuses;
3) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid.
B.2.4 Suhtlemine ja koostöö 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab valdkondadevahelises meeskonnas, suhtleb sidusvaldkondade spetsialistidega;
2. kasutab korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
3. võõrkeeltest kasutab vähemalt inglise keelt tasemel B2 (vt lisa 4);
4. osaleb aktiivselt diskussioonides ja koosolekutel;
5. koostab tehnilisi tekste, kirju, aruandeid, artikleid, esitlusi;
6. loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia algtõed;
2) avaliku esinemise põhimõtted;
3) esitlemistehnika.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-29032016-3.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.03.2016
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Biomeditsiiniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2149 Tehnikateaduste tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0912 Meditsiin
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivo Fridolin Tallinna Tehnikaülikool
Kalle Kepler Tartu Ülikool
Andrus Aavik SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Vladimir Stserbakov SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Kristin Reinaas St. Jude Medical Estonia OÜ
Mait Nigul AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Pavel Zukovets MTÜ M-Ring
Jaanus Lass AB Medical Teeninduse OÜ
Tiina Drell Sotsiaalministeerium
Marina Lacis Keskkonnaamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist