Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse
EN: Diploma Biomedical Engineer, Level 7, Initial Higher Education level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.11.2020
Kehtib kuni: 04.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis tehtud muudatused:
1) Kohustuslikud tööosad ja kompetentsid p A.2/p B.3 on muudetud täpsemaks ja selgemaks
2) Juhtimise kompetents on kohustuslikest kompetentsidest välja võetud. Varasemalt eraldi tööosadena kirjeldatud teadmised, suhtlemine, koostöö jm läbivad kompetentsid on nüüd kirjeldatud üldoskustes B.2
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikaülikool Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika 118117 614 magistriõpe (3+2) 2/0 05.11.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biomeditsiinitehnikainseneride tegevuse eesmärk on toetada tänapäevase meditsiini ohutut ja kvaliteetset toimimist inseneriteaduse, meditsiinifüüsika ja meditsiiniinfotehnoloogia rakenduste kaudu.

Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse on omistatud isikule, kes on läbinud...
erialase magistriõppe ja omandanud kompetentsuse, mis annab valmisoleku töötada meditsiini ja bioloogia kõrgtehnoloogia käitamise ettevõtetes ja asutustes ning täita meditsiinifüüsika, meditsiiniinfotehnoloogia või insenertehniliste töödega seotud ülesandeid.
Kuna puudub töökogemus, võib ta keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades vajada kogenud inseneri juhendamist.

Tervishoiuasutuses töötades tuleb juhinduda kliinilises keskkonnas kehtivatest nõuetest. Võimalik on kokkupuude mürgiste ainetega, nakkusohtliku materjaliga ja ioniseeriva kiirgusega, mis eeldab töötamisel kaitsevahendite kasutamist vastavalt töö iseloomule.

Kutseala kõrgemate tasemete kutsed:
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 omab töökogemust meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamise ja parendamise alal.
Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8 omab töökogemust diagnostilise ja menetlusradioloogia meditsiinifüüsika, nukleaarmeditsiinifüüsika, kiiritusravi meditsiinifüüsika, insenertehniliste seadmete või meditsiiniinfotehnoloogia spetsialiseerumissuundadel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine.
A.2.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide parendamine.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri esmase kutse taotlemise eelduseks on omandatud meditsiinitehnika ja -füüsika alane magistrikraad. Kutse andjaks on õppeasutus, kus vastav magistriõpe läbiti.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Meditsiinitehnikainsener, hooldusinsener, kvaliteediinsener, meditsiinifüüsik, meditsiinitehnikaspetsialist, müügiinsener jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmase kutse taotlemisel tuleb läbida õppekava ja omandada kompetentsid B2, B.3.1 ja B.3.2.
B.2 Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse üldoskused
1. Tugineb oma tegevuses inseneriteaduse ja meditsiinifüüsika teadmistele:
a) üldteaduslikud (kõrgem matemaatika, kõrgem füüsika, füsioloogia, anatoomia);
b) insenertehnilised (infotehnoloogia, insenerigraafika, elektrotehnika, mõõtetehnika, signaali- ja pilditöötlus);
c) meditsiinitehnoloogia mõ...
isted, uurimismeetodid, rakendusvõimalused, teoreetilised arengusuunad ning aktuaalsed probleemid;
d) meditsiinitehnoloogia korralduse põhimõtted, projektijuhtimine;
e) käitamisele ja kvaliteedikontrollile esitatavad rahvusvahelised ning riiklikud toimimisnäitajate, ohutus- ja keskkonnahoiunõuded;
f) meditsiiniinformaatika põhimõtted;
2. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
3. Loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.
4. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
5. Kasutab oma töös vähemalt eesti ja inglise keelt tasemel B1 (vt lisa 1 – Keelte oskustasemete kirjeldused).
6. Juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2).
7. Kasutab oma töös digioskuste osaoskust: ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel (vt lisa 3 – Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Täidab olemasolevate seadmete ja -süsteemide käitamise protseduure järgides kvaliteedinorme.
2. Määratleb ja lahendab insenertehnilisi ülesandeid, kasutades üldist ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteaduse või meditsiinifüüsika oskusteavet.
3. Nõustab kasutajaid seadmete ja -süsteemide käitamisel, pakub tehnilist tuge.
B.3.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide parendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ja optimeerib seadmete ja -süsteemide toimimist, viib läbi nõuetele vastavuse kontrolli.
2. Teeb kindlaks muudatuste vajaduse, algatab muudatusi ning viib need ellu lähtudes tehnoloogia arengust.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-05112020-01/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.11.2020
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Biomeditsiiniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2149 Tehnikateaduste tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0912 Meditsiin
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Kaalep SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Andrus Aavik SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Annika Kaalep SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eduard Gerškevitš SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jaanus Lass AB Medical Group, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing
Joosep Kepler SA Pärnu Haigla
Kalle Kepler Radexpert OÜ
Maie Bachmann Tallinna Tehnikaülikool
Marko Parve AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist