Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puurmeister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Puurmeister, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade koostamise ning isikute kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Puurmeister, tase 5
EN: Foreman driller, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.04.2016
Kehtib kuni: 31.03.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
4. taseme puurmeistri kutsetase tõsteti 5. tasemele, kuna puurmeistri töö eeldab hakkama saamist ettenägematutes olukordades ja täisvastutuse võtmist teiste töö eest.

- Korrigeeriti Töö kirjeldust A.1
- Tööosade struktuuris A2 asendati spetsialiseerumised valitavate kompetentsidega, kuna tegemist on laiapõhjalise, paljusid kompetentse sisaldava kutsega ja puudub vajadus eristada kutsenimetusi.
- Tööosade struktuuri A.2 täiendati korrigeeritud tööülesannetega (eelmises standardis olid esit...
atud eraldi Lisas 1).
- Kompetentsides B.2 muudeti tegevusnäitajate sõnastused selgemaks ja täpsemaks.

Lisa 1 Puurija ja puurmeistri tööosade ja kompetentside võrdlustabel korrigeeriti vastavalt eelpool nimetatud muudatustele

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puurijad töötavad ettevõtetes, mis rajavad puurkaeve, puurauke ja maasoojussüsteeme ning viivad läbi geotehnilisi, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid.
Puurmeister, tase 5 rajab iseseisvalt teisaldavate puurmasinatega puurkaevusid ja puurauke ja/või korraldab puurimismeeskonna juhina nime...
tatud puurimistöid.
Puurmeister tuleb toime kõigis puurimisolukordades, ta vastutab puurimistööde ohutuse ja kvaliteedi ning töörühma liikmete töö eest.

Kehtestatud on ka puurija, tase 3 kutse (kutsestandard)
Vt Lisa 1 „Puurija ja puurmeistri tööosade ja tööülesannete võrdlus“.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon
1. Töömaa ülevaatus ja ettevalmistamine
2. Puurimistehnoloogia ja puurinstrumentide valik
3. Puurinstrumentide komplekteerimine ja ettevalmistamine
4. Materjalide hankimine
5. Töö klientide ja partneritega

A.2.2 Puurkaevu ja -augu rajamine
1. Puurimin...
e ja puurtöö juhtimine
2. Puurimise tehnilise käigu dokumenteerimine
3. Geoloogilise ja hüdrogeoloogilise läbilõike kirjeldamine
4. Proovide võtmine
5. Töötulemuse hindamine

A.2.3 Demobilisatsioon
1. Töövahendite eemaldamine puuraugust
2. Teisaldamise ettevalmistamine
3. Töömaa korrastamine
4. Veoste teisaldamine

A.2.4 Puurkaevude ja -aukude likvideerimine (lammutamine)
1. Seadmete ja materjalide eemaldamine ja teisaldamine
2. Likvideerimismaterjalide paigaldus
3. Töömaa korrastamine

A.2.5 Töötajate juhendamine ja töö korraldamine
1. Töö organiseerimine
2. Kaastöötajate juhendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Puurkaevude rajamine
1. Ettevalmistustööd
2. Puurkaevu puurimine
3. Torustiku paigaldamine ja isoleerimine
4. Puhastus- ja proovipumpamine
5. Puurkaevude hooldamine

A.2.7 Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine
1. Ettevalmistustööd
2. Puuraukude puurimine, isolatsioonitööd
3. Sooj...
uskontuuri paigaldamine ja täitmine

A.2.8 Geotehniliste uuringute läbiviimine
1. Geotehniline puurimine
2. Pinnase ja vee proovitamine
3. Proovide pakendamine
4. Välikatsete tegemine

A.2.9 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine
1. Puurimine, puursüdamiku käitlemine
2. Torpedeerimine
3. Hüdrogeoloogiliste välikatsete läbiviimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub peamiselt välistingimustes, seetõttu tuleb arvestada ka raskete ilmastiku- ja loodusoludega (vihm, külm, lainetus, torm, niiskus, kuumus, putukad jne). Töö eeldab valmisolekut töötada nädalavahetustel, öösel ja riiklikel pühadel. Töö nõuab füüsilist pingutust ja vastupidavust, vajadusel... tegutsemist kõrgustes.
Töötamisel tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja võimalike ohuteguritega (nt. langevad esemed, pöörlevad seadmeosad). Tehnovõrkude läbipuurimine võib kaasa tuua elektrilöögi, gaasiplahvatuse ja tuleohu. Puurija puutub oma töös kokku kemikaalidega, mis võivad olla tervisele ohtlikud.
Tööõnnetuste vältimiseks tuleb täita tööohutusnõudeid ning kanda kaitseriietust (saapad, kindad) ja kasutada kaitsevahendeid (saapad, kindad, kiiver, kõrvaklapid jne).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Puurmasinad, puurinstrumendid, pumbad ja mõõteseadmed, käsitööriistad, kompressorid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline tehniline taip, kõrgendatud ohutunnetus, pingetaluvus, aja- ja ruumitaju, kiire reaktsioon, koostöö- ja tähelepanuvõime ning analüüsioskus.
Vajalik on füüsiline vastupidavus ning hea kuulmine ja nägemine. Töö eeldab otsustusvõimet, suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puurijaks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal (koolituskursuste) väljaõppe käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puurseadme operaator, puurpingijuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Veeproovide võtmiseks on vajalik omada veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistust (veeseadus).
Puuragregaadi transpordiks peab puurmeister omama vähemalt C- kat autojuhiluba (liiklusseadus).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puurmeister, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside (B.2.1-B.2.5 ja B.2.10) tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.6-B.2.9.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1. loeb projekte ja teeb nende juurde tegelikest geoloogilistest tingimustest tulenevaid tehnilisi märkuseid;
2. loeb võõrkeelseid seadmete kasutusjuhendeid;
3. tutvub töömaaga ja sellele ligipääsu võimalustega kaardimaterjali ja/või kohapealse vaatluse alusel. Seostab tööülesande projektiga ja planeerib keskkonnale ohtu tekitamata seadmete paigutuse töömaal;
4. koostab töö sisust ja ulatusest lähtuvalt tööplaani. Oskab märgata probleeme ja leida lahendusi (nt võimalike lisamaterjalide või -seadmete paigutamine);
5. paigutab materjalid, instrumendid ja seadmed töömaal ratsionaalselt ja ohutult;
6. paigutab või rajab vajalikud abirajatised (soojak, veevarustussüsteem, elektritoitesüsteem jne) ning vajadusel piirab töömaa;
7. valib koos tööjuhi (geoloog, insener jm) kõige otstarbekama puurimise tehnoloogia ning vajalikud seadmed ja instrumendid (nt lõikeorganid, puurtorud, elektrilised käsitööriistad, keevitusaparaadid);
8. korraldab seadmete ja instrumentide ettevalmistamist tööks;
9. hindab tööülesandest lähtuvalt materjalikulu;
10. tellib ja/või ostab tööülesannetest lähtuvalt materjalid ja määrab nende ladustamise koha;
11. täpsustab koos kliendiga töötingimusi ja vajadusel sõlmib täiendavaid kokkulepped oma vastutusala piires lähtudes klienditeeninduse põhimõtetest;
12. suhtleb tööalaste partneritega;
13. reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
14. loob positiivse suhtluskeskkonna.
B.2.2 Puurkaevu ja -augu rajamine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhib puuragregaati ja puurtööd igas olukorras, arvestades tööülesande eesmärki, kehtivaid kvaliteedi ja puurimise tehnilisi nõudeid ning setete ja kivimite iseärasusi;
2. järgib tööohutuse nõudeid;
3. teeb vastavalt vajadusele muudatusi seadmete töörežiimis kõigis ettetulevates olukordades;
4. käitab kõiki töömaal olevaid seadmeid ja tagab nende optimaalse kasutuse;
5. tuvastab avarii põhjused ja likvideerib avarii rakendades puurtehniliste teadmiste kohaselt instrumente ja materjale;
6. teavitab tööjuhti toimunud avariist;
7. järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid puurimistöö kõigis etappides;
8. tuvastab puurimise käigus saadud kivimid ja setted, rakendades geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi teadmisi;
9. dokumenteerib puurimise tehnilist käiku, enamlevinud setete ja kivimite läbilõike ning põhjavee tasemete andmed, rakendades puurimise, geoloogia ja hüdrogeoloogia teadmisi;
10. teavitab tööjuhti puurimisel ilmnevatest kõrvalekalletest;
11. paigutab puurimisel saadud puursüdamiku kastidesse tähistades puurreiside vahed nõuetekohastelt;
12. dokumenteerib puurreiside pikkused, puursüdamiku väljatuleku, enamlevinud kivimite ja setete läbilõike ning põhjavee tasemete andmed, rakendades puurimise, geoloogia ja hüdrogeoloogia teadmisi;
13. dokumenteerimisel seostab puurimise tehnilise käigu geoloogilise läbilõikega;
14. juhendab ja kontrollib proovide võtmist;
15. tagab proovide säilitamise vastavalt kehtestatud eritingimustele kuni kokkulepitud üleandmiseni;
16. hindab pidevalt seadmete töörežiimi optimaalsust - materjali väljamist maapinnale, puurimise kiirust, puuraugu kuju jm.;
17. peab arvestust materjali ja tööaja kulu ning puurtööde käigu kohta;
18. tuvastab ja hindab puurimisavariide iseloomu ja keerukust (nt puuri kinnijäämine, tsirkulatsioonilahuse neeldumine, puuraugu inklinatsioon, lõikeorgani purunemine, puurauku kukkunud kõrvalised esemed);
19. otsustab puuraugu edasipuurimise võimaluste üle sõltuvalt avarii raskusastmest.

Teadmised:
1) õigusaktidest tulenevad nõuded puurkaevude ja -aukude rajamisel.
B.2.3 Demobilisatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab ja osaleb töövahendite eemaldamisel puuraugust;
2. korraldab ja juhendab teisaldamise ettevalmistamist;
3. kontrollib veoste nõuetetekohast ettevalmistamist transpordiks;
4. juhendab puuraugu sulgemist (likvideerimist) ja kontrollib töö vastavust kehtivatele nõuetele;
5. korraldab ja juhendab töömaa korrastamist ning kontrollib tööde nõuetekohast läbiviimist;
6. tagab jäätmete kogumise järgides jäätemekäitlemise ja transportimise eeskirju;
7. kontrollib ja tagab veoste vastavuse nõuetele;
8. teisaldab veosed liiklusseadust järgides.
B.2.4 Puurkaevude ja -aukude likvideerimine (lammutamine) 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab ja kontrollib puurkaevust või -puuraugust seadmete ja materjalide nõuetekohast eemaldamist;
2. desinfitseerib nõuetekohaselt puuraugu või -kaevu;
3. paigaldab likvideerimismaterjalid, arvestades nende omadustega;
4. kontrollib likvideerimismaterjalide paigutuse nõuetele vastavust puuraugus või -kaevus;
5. korraldab ja juhendab töömaa nõuetekohast korrastamist;
6. teavitab tööjuhti või projekti juhti tehtud tööde läbiviimisest.
B.2.5 Töötajate juhendamine ja töö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. jagab tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist;
2. kontrollib tööohutusnõuetest kinnipidamist;
3. jälgib projektist lähtuva tööülesande täitmist ja töögraafikust kinnipidamist tööprotsessi lõpuni;
4. vajadusel korrigeerib kasutatavate materjalide koguseid ja projekti puurtehnilisi tingimusi;
5. koordineerib kõigi välitööl osalejate tööd;
6. hindab pidevalt kõigi kaastöötajate töö tulemuslikkust;
7. lahendab kõrvalekaldeid põhjustanud olukorrad;
8. juhendab kõiki töömaal pidevalt või ajutiselt viibivaid temale alluvaid töötajaid;
9. jälgib juhendatavaid, annab juhised õigeaegselt;
10. määrab kasutatavad töövahendid, materjalid ja seadmed;
11. selgitab töölõigu eesmärgi ja vajadusel näitab ette ohutud töövõtted.

Teadmised:
1. juhtimise põhimõtted;
2. suhtlemise põhitõed.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.6-B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Puurkaevude rajamine 5

Tegevusnäitajad:
1. arvestab vajalike materjalide (savi, bentoniidid, polümeerid, vahud, vesi) kogused puurimisvedelike valmistamiseks, kasutades teadmisi ainete erikaalust, viskoossusest, pumpade jõudlusest, materjalide omadustest;
2. juhendab puurimisvedelike valmistamist ja kontrollib nende kvaliteeti;
3. hindab puurimisvedelike kulu ja omaduste muutumist tööprotsessis, vajadusel muudab nende koostist või kogust;
4. juhib puuragregaati ja puurtööd järgides tööohutuse nõudeid;
5. tuvastab puuraugu kõrvalekalde vertikaalist, vajadusel korrigeerib töörežiimi või tehnoloogiat vertikaalsuse tagamiseks;
6. hindab inklinatsiooni mõju edasistele tööoperatsioonidele ja korrigeerib vajadusel kasutatavaid tehnoloogiaid ning instrumentide kasutust;
7. valib sobiva lõikeorgani puuraugu laiendamiseks, paigaldab selle;
8. laiendab puuraugu sobival töörežiimil ja kontrollib laienduse tulemust;
9. korraldab puuraugu ettevalmistamise manteltorude paigalduseks (sette eemaldus, puuraugu seinte töötlus varisemise vältimiseks), veendudes torude paigaldamiseks vajaliku sügavuse õigsuses;
10. määrab paigaldatavate torude kogupikkuse;
11. paigaldab puurseadme või kraana abil manteltorud tagades nende omavahelise tsentreerituse ja ühenduskohtade veetiheduse;
12. koostöös tööjuhiga valib torutaguse isoleerimise tehnoloogia:
a) arvutab isoleerimismaterjalide kogused
b) juhendab isolatsioonisegu valmistamist
13. isoleerib manteltorude tagused erinevad põhjaveekihid ja veendub isolatsiooni kvaliteedis;
14. määrab filtertorude õige paigutuse puuraugus, kasutades puurimisel saadud infot kivimite kohta;
15. organiseerib (tagab) puuraugu ettevalmistuse filtertorude paigalduseks (sette eemaldus, seinte töötlus varisemise vältimiseks), veendudes torude paigaldamiseks vajaliku sügavuse õigsuses;
16. paigaldab puurseadme või kraana abil filtertorud, tagades nende omavahelise tsentreerituse ja liitekohtade tiheduse;
17. valib sobiva seadme pumpamiseks, paigaldab selle ja viib läbi puurkaevu puhastus- ja proovipumpamise;
18. juhendab ja korraldab puurkaevude hooldamist;
19. viib läbi hoolduse ja rekonstrueerimise (sügavamaks puurimine, puurkaevu puhastamine settest ja puurauku kukkunud esemetest, täiendava manteltoru paigaldus);
20. arvutab kasutatavate reagentkemikaalide õige kontsentratsiooni, arvestades reagentkemikaalide ohutuskaartides määratud omadustega;
21. valmistab lahused, arvestades töötlustehnoloogia spetsiifikat;
22. valib instrumendid ja seadmed kemikaalide viimiseks puurauku;
23. juhendab reagenttöötluse läbiviimist;
24. eemaldab töö lõppedes töötlusjäägid ja utiliseerib need;
25. määrab puurkaevu hüdrogeoloogilised parameetrid;
26. võtab veeproovid (juhul kui omab selleks luba) või korraldab nende võtmise;
27. arvutab desinfitseerimislahuse kontsentratsiooni, valmistab lahuse ja viib läbi desinfitseerimise;
28. vajadusel viib läbi puurkaevu videouuringu;
29. suleb puurkaevu ja koostab standardvormis teostusdokumentatsiooni.

Teadmised:
1) Puurimisel kasutatavate ainete ja materjalide omadused;
2) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia algteadmised;
3) puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid;
4) enamlevinud puurkaevude isolatsioonitehnoloogiad;
5) puurkaevude konstruktsioonis kasutatavate materjalide omadused;
6) hüdraulika algteadmised;
7) puurkaevude hoolduse ja rekonstrueerimise enamlevinud tehnoloogiad ning tööriistad;
8) üldteadmised puurkaevude ja –aukude uurimisvõimalustest.
B.2.7 Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine 5

Tegevusnäitajad:
1. arvestab vajalike materjalide (savi, bentoniidid, polümeerid, vahud, vesi) kogused puurimisvedelike valmistamiseks;
2. juhendab puurimisvedelike valmistamist ja kontrollib nende omadusi;
3. hindab puurimisvedelike kulu ja omaduste muutumist tööprotsessis, vajadusel muudab nende koostist või kogust;
4. juhib puuragregaati ja puurtööd, järgides tööohutuse nõudeid;
5. tuvastab puuraugu kõrvalekalde vertikaalist, vajadusel muudab töörežiimi või tehnoloogiat vertikaalsuse tagamiseks;
6. hindab inklinatsiooni mõju edasistele tööoperatsioonidele ja korrigeerib vajadusel kasutatavaid tehnoloogiaid ning instrumentide kasutust;
7. organiseerib (tagab) puuraugu ettevalmistuse manteltorude paigalduseks (sette eemaldus, puuraugu seinte töötlus varisemise vältimiseks), veendudes õiges torude paigaldamise sügavuses;
8. määrab paigaldatavate torude kogupikkuse, paigaldab puurseadme või kraana abil manteltorud, tagades nende omavahelise sirgjoonelisuse, tsentreerituse ja ühenduskohtade veetiheduse;
9. koostöös tööjuhiga valib torutaguse isoleerimise tehnoloogia, arvutab isoleerimismaterjalide kogused ja juhendab isolatsioonisegu valmistamist;
10. paigaldab isolatsioonimaterjalid, veendub isolatsiooni kvaliteedis;
11. juhendab ja korraldab soojuskontuuri ettevalmistamist, kontrollib selle veetihedust;
12. juhendab ja kontrollib soojuskontuuri paigaldamist puurauku;
13. arvutab soojuskandevedeliku õige kontsentratsiooni;
14. valmistab lahuse kemikaali ohutuskaarti järgides;
15. juhendab ja korraldab soojuskontuuri täitmist.

Teadmised:
1) ainete erikaal, viskoossus;
2) pumpade jõudlus;
3) materjalide omadused;
4) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia põhiteadmised;
5) maasoojussüsteemide konstruktsioonis kasutatavate materjalide omadused;
6) puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid;
7) enamlevinud maasoojussüsteemide puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiad;
8) hüdraulika põhiteadmised.
B.2.8 Geotehniliste uuringute läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab ja kontrollib geodeetilisel plaanil toodud uuringukohtade märkimist looduses GPS seadmega või mõõdulindiga;
2. juhib puuragregaati ja puurtööd järgides tööohutuse nõudeid;
3. dokumenteerib geoloogilise läbilõike muutused ja veetasemete sügavused tööjuhi juhendamisel
4. juhib ja kontrollib tööjuhilt saadud tööülesande kohaselt pinnase ja pinnasevee proovitamist;
5. juhendab ja kontrollib tööjuhilt saadud;
6. tööülesande kohaselt proovide pakendamist ja säilitamist;
7. korraldab ja viib läbi nõuetekohaseid välikatseid tööjuhilt saadud tööülesande alusel;
8. dokumenteerib katsete käiku;
9. juhendab seadmete paigaldamist;
10. jälgib katsete läbiviimise vastavust juhenditele ja nõuetele;
11. korraldab katseseadmete demonteerimise ja osaleb nende transpordil määratud kohta.

Teadmised:
1) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia põhiteadmised;
2) Eestis kasutatavad puurimisseadmed ja tehnoloogiad;
3) geotehniliste tööde põhiteadmised;
4) Eestis kasutatavad põhilised proovelid ja proovivõtutehnoloogiad;
5) proovitamisele esitatavad nõuded;
6) proovide käitlemisele, transpordile ja säilitamisele esitatavad nõuded;
7) Eestis tehtavate välikatsete juhendid;
8) Eestis kasutatavad välikatsete seadmed ja mõõtevahendid.
B.2.9 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhib puuragregaati ja puurtööd järgides tööohutuse nõudeid;
2. dokumenteerib puurimise käiku, puurlahuse neeldumise intervalle, muutuseid enamlevinud setetes ja kivimites ning veetasemete sügavuste andmeid;
3. kontrollib puursüdamiku nõuetekohast markeerimist;
4. teavitab tööjuhti puurimise käigus ilmnenud ebatüüpilistest asjaoludest (avariid, puursüdamiku väike väljatulek, purustused ja tühemikud kivimites jms);
5. juhendab ja korraldab puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiate nõuetekohast kasutamise;
6. tagab töömaal ohutuse ja korra;
7. koostöös tööjuhiga valib torpedeerimissügavused ja korraldab lõhkematerjaliseaduses kehtivate nõuete kohase torpedeerimise;
8. korraldab torpedeerimisel tekkivate jäätmete kogumise ja käitlemise;
9. mõõdab veetaset puuraugus vastavalt tööülesandele;
10. jälgib ja märgib üles puurlahuse neeldumise;
11. juhendab ja korraldab vastavalt tööülesandele hüdrogeoloogiliste välikatsete läbiviimist;
12. paigaldab ja opereerib hüdrogeoloogilistes katsetes kasutatavaid masinaid või seadmeid;
13. jälgib ja dokumenteerib pumpamise ajal mõõdetavaid parameetreid (tootlikkus, veetasemed, neeldumise intervallid, aeg);
14. mõõdab veetaset puuraugus:
15. tunneb kasutatavaid reagente, arvutab nende õige kontsentratsiooni;
16. valmistab lahused, valib instrumendid ja seadmed kemikaalide segamiseks ja töötlemiseks;
17. juhendab reagenttöötluse läbiviimist ja korraldab jääkide nõuetekohase käitlemise.

Teadmised:
1. Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia põhiteadmised;
2. puurimisel kasutatavate materjalide omadused;
3. puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid;
4. puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiad;
5. hüdraulika algteadmised;
6. puuraukude torpedeerimine ja ohutusmeetmed;
7. kasutatavate reagentide omadused, reagentide konstentratsioonide arvutused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Puurmeister, tase 5 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. järgib töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid kõigis tööetappides;
2. arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
3. hoiab objekti puhta ja korras;
4. kasutab personaalseid kaitsevahendeid, järgib kaitsevahendite kasutusjuhendeid ja hooldusnõudeid;
5. toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
6. tunneb ära ohtlikud olukorrad, käitub ohuolukorras adekvaatselt (nt teavitab vastavaid ametkondi, annab esmaabi);
7. arvestab puurimistöödele kehtestatud kvaliteedi ja põhjaveekaitse nõuetega.

Teadmised:
1) kõrg- , tõste- ja teisaldustöödele sätestatud tööohutusnõuded;
2) puurtöödel kasutatavate ainete keskkonnamõjud, jäätmete käitlemise viisid;
3) keskkonnahoiunõuded maastikul liikumisel.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-05042016-4.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.04.2016
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Puurija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
811 Mäeseadmete operaatorid
8113 Puurseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Türk Keskonnaministeerium
Kalle Alasi BalRock OÜ
Anne Põldvere Eesti Geoloogiaselts
Rein Ramst Eesti Geoloogiakeskuse OÜ
Talvi Sarv PALEOTERM OÜ
Peep Kildjer Eesti Geoloogia Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist