Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puurmeister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puurmeister, tase 5
EN: Foreman driller, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2022
Kehtib kuni: 19.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi sõnastus töötati põhjalikult läbi ja täiendati vastavalt reaalsetele tööprotsessidele. Võeti välja dubleerivad tegevused ja täpsustati tasemete vahelisi erinevusi. Valitavaid kompetentse on 4 asemel 3, kuna ühendati kompetentsid „Puurkaevude rajamine“ ja „Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kehtna Kutsehariduskeskus Puurmeister 233223 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 21.06.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puurmeister, tase 5 rajab iseseisvalt teisaldavate puurmasinatega puurauke ning korraldab puurimismeeskonna juhina nimetatud puurimistöid.
Puurmeister vastutab puurimistööde ohutuse ja kvaliteedi ning töörühma liikmete töö eest.
Ta töötab ettevõtetes, mis rajavad puurkaeve, puurauke ja puurimis...
el põhinevaid maasoojussüsteeme (edaspidi maasoojussüsteemid) ning viivad läbi geotehnilisi, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid.
Töö toimub peamiselt välitingimustes, seetõttu tuleb arvestada ka raskete ilmastiku- ja loodusoludega (vihm, külm, lainetus, torm, niiskus, kuumus, putukad jne). Töö eeldab valmisolekut töötada nädalavahetustel, öösel ja riiklikel pühadel. Töö nõuab füüsilist pingutust ja vastupidavust, vajadusel tegutsemist kõrgustes.
Töötamisel tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja võimalike ohuteguritega (nt. langevad esemed, pöörlevad seadmeosad, kemikaalid). Tööõnnetuste vältimiseks tuleb täita tööohutusnõudeid ning kanda isikukaitsevahendeid.
Puurmeistri peamisteks töövahenditeks on puurmasinad, puurinstrumendid, pumbad ja mõõteseadmed, käsitööriistad, kompressorid.
Kehtestatud on ka puurija, tase 3 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon
A.2.2 Puuraugu rajamine ja ümberehitamine
A.2.3 Demobilisatsioon
A.2.4 Puuraukude likvideerimine (lammutamine)
A.2.5 Juhendamine
A.2.6 Tööde juhtimine
Valitavad tööosad
A.2.7 Puurkaevude ja maasoojussüsteemide rajamine ja ümberehitamine
A.2.8 Geotehniliste uuringute läbiviimine
A.2.9 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puurmeistrina töötavad inimesed, kelle kutseoskused on omandatud kutseõppe tasemeõppes ja töökohal või ainult töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puurseadme operaator, puurija, puurmeister.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on erialase võõrkeele ja digitaalsetel oskustel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.6 ning vähemalt üks kompetents valikust B.3.7-B.3.9.
B.2 Puurmeister, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Arvestab puurimistöödele kehtestatud kvaliteedi ja nõuetega ning põhjavee kaitse nõuetega.
2. Arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber, korraldab meeskonna tööd vastavalt sellele.
3. Järgib töö korraldamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja põhilisi tööd reguleerivaid s...
tandardeid.
4. Järgib töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid kõigis tööetappides; tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
5. Tagab jäätmete kogumise järgides jäätmekäitlemise ja transportimise eeskirju, hoiab objekti korras ja puhtana.
6. Tunneb ära ohtlikud olukorrad, käitub ohuolukorras ratsionaalselt (nt teavitab vastavaid ametkondi, annab esmaabi), annab juhiseid meeskonnaliikmetele.
7. Juhib meeskonda, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
8. Suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt.
9. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala (Lisa 1) algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1. Loeb projekte ja teeb nende juurde geoloogilistest tingimustest tulenevaid tehnilisi märkuseid.
2. Loeb seadmete kasutusjuhendeid.
3. Tutvub töömaaga ja sellele ligipääsu võimalustega kaardimaterjali ja/või kohapealse vaatluse alusel. Seostab tööülesande projektiga ja planeerib keskkonnale ohtu tekitamata seadmete paigutuse töömaal.
4. Juhendab märkimist ja märgib geodeetilisel plaanil toodud uuringukohad looduses GPS seadme või mõõdulindiga.
5. Koostab töö sisust ja ulatusest lähtuvalt tööplaani. Oskab märgata probleeme ja leida lahendusi (nt võimalike lisamaterjalide või -seadmete paigutamine).
6. Paigutab või rajab vajalikud abirajatised (soojak, veevarustussüsteem, elektritoitesüsteem jne) ning vajadusel piirab töömaa.
7. Paigutab materjalid, instrumendid ja seadmed töömaal ratsionaalselt ja ohutult.
8. Valib koos tööjuhi (geoloog, insener jm) kõige otstarbekama puurimise tehnoloogia ning vajalikud seadmed ja instrumendid (nt lõikeorganid, puurtorud, elektrilised käsitööriistad, keevitusaparaadid).
B.3.2 Puuraugu rajamine ja ümberehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib puuragregaati ning puurtööd igas olukorras, arvestades tööülesande eesmärki, kehtivaid puurimise kvaliteedi ja tehnilisi nõudeid ning setete, kivimite ja põhjavee iseärasusi.
2. Käitab kõiki töömaal olevaid seadmeid ja tagab nende optimaalse kasutuse. Teeb vastavalt vajadusele muudatusi seadmete töörežiimis kõigis ettetulevates olukordades.
3. Dokumenteerib puurimise tehnilist käiku (puurreiside pikkus, puursüdamiku väljatuleku protsendid), kirjeldab puuraugust väljatud setteid ja kivimeid ning põhjavee taset; teavitab tööjuhti puurimisel ilmnenud kõrvalekalletest.
4. Võtab veeproovid ja väljutatud setete ning kivimite proovid, pakendab need, paigutab puursüdamiku kastidesse, tähistades puurreiside vahekohad. Juhendab ja kontrollib proovide võtmist. Tagab proovide nõuetekohase säilitamise ja transpordi kuni üleandmiseni.
5. Tuvastab avarii põhjused ja iseloomu (nt puuri kinnijäämine, tsirkulatsioonilahuse neeldumine, puuraugu inklinatsioon, lõikeorgani purunemine, puurauku kukkunud kõrvalised esemed), võimalusel likvideerib selle. Koostöös tööjuhiga otsustab puuraugu edasipuurimise võimaluse või hülgamise üle.
B.3.3 Demobilisatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab ja osaleb töövahendite eemaldamisel.
2. Korraldab veoste komplekteerimise ja transpordi.
B.3.4 Puuraukude likvideerimine (lammutamine) 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja kontrollib puurkaevust või -puuraugust töövahendite nõuetekohast eemaldamist.
2. Juhendab puuraugu või -kaevu desinfitseerimist.
3. Paigaldab likvideerimismaterjalid, arvestades nende omadustega; juhendab ja kontrollib likvideerimismaterjalide paigutuse nõuetele vastavust puuraugus või -kaevus.
B.3.5 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta töötajate töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
2. Jälgib töötajate töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos töötajatega nende toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse.
3. Annab töötajatele selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet nende tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
4. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel teeb ettepaneku täienduskoolituseks.
B.3.6 Tööde juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Jagab tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist.
2. Koordineerib kõigi välitööl osalejate tööd.
3. Suhtleb tööalaste partneritega.
4. Täpsustab koos kliendiga töötingimusi ja vajadusel sõlmib täiendavaid kokkulepped oma vastutusala piires lähtudes klienditeeninduse põhimõtetest.
Valitavad kompetentsid
Tuleb tõendada vähemalt üks kompetents valikust B.3.7-B.3.9.
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Puurkaevude ja maasoojussüsteemide rajamine ja ümberehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Arvestab kogused ja valib materjalid puurimisvedelike valmistamiseks, juhendab nende valmistamist, kontrollib kvaliteeti, omadusi ja kulu puurimisel.
2. Juhib puuragregaati ja puurimistööd.
3. Jälgib puuraugu ettenähtud suunda, vajadusel korrigeerib töörežiimi või tehnoloogiat suuna tagamiseks.
4. Valib lõikeorgani puuraugu laiendamiseks, laiendab puuraugu ja kontrollib tulemust.
5. Korraldab puuraugu ettevalmistamise manteltorude paigalduseks (sette eemaldus, puuraugu seinte töötlus), paigaldab manteltorud, tagades tsentreerituse ja liidete veetiheduse.
6. Arvestab torutaguse ruumi isoleerimiseks materjalide kogused, juhendab isolatsioonisegu valmistamist, isoleerib torutaguse ja veendub isolatsiooni kvaliteedis.
7. Määrab filtertorude paigutuse puuraugus, kasutades puurimisel saadud infot kivimite kohta, paigaldab filtertorud, tagades nende tsentreerituse ja liidete tiheduse.
8. Valib ja paigaldab pumpamisseadme, viib läbi ja juhendab puhastus- ja proovipumpamist ning osaleb selles.
9. Viib läbi ja juhendab puurkaevude hooldamist.
10. Viib läbi ja juhendab puurkaevude remonti ja ümberehitust (sügavamaks puurimine, puurauku kukkunud esemete eemaldamine, täiendava manteltoru paigaldus, puuraugu osaline tampoonimine) ning osaleb selles.
11. Arvutab kasutatavate reagentkemikaalide õige kontsentratsiooni, arvestades reagentkemikaalide ohutuskaartides määratud omadustega, viib läbi ja juhendab reagenttöötlust ning osaleb selles.
12. Määrab puurkaevu hüdrogeoloogilised parameetrid, desinfitseerib puurkaevu.
13. Võtab veeproovid või korraldab nende võtmise.
14. Viib läbi puurkaevu videouuringu.
15. Juhendab ja korraldab soojuskontuuri ettevalmistuse, kontrolli, paigalduse ja täitmise.
16. Suleb puurkaevu või puuraugu ja koostab teostusdokumentatsiooni.
B.3.8 Geotehniliste uuringute läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Võtab geotehnilisteks uuringuteks vajalikke proove.
2. Teostab penetratsioonikatseid (dünaamiline, staatiline ja vibropenetratsioon).
3. Teostab tiivikkatseid ja koormuskatseid (plaatkoormuskatse ja vaiakoormuskatse).
4. Teostab pumpamiskatseid.
5. Dokumenteerib proovide võtmise ja katsed.
B.3.9 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Arvestab kogused ja valib materjalid puurimisvedelike valmistamiseks, juhendab nende valmistamist, kontrollib kvaliteeti omadusi ja kulu puurimisel.
2. Juhib puuragregaati ja puurimistööd.
3. Jälgib puuraugu ettenähtud suunda, vajadusel korrigeerib töörežiimi või tehnoloogiat suuna tagamiseks.
4. Korraldab puuraugu ettevalmistamise manteltorude paigalduseks (sette eemaldus, puuraugu seinte töötlus), paigaldab manteltorud, tagades tsentreerituse ja liidete veetiheduse.
5. Arvestab torutaguse ruumi isoleerimiseks materjalide kogused, juhendab isolatsioonisegu valmistamist, isoleerib torutaguse ja veendub isolatsiooni kvaliteedis.
6. Määrab filtertorude paigutuse puuraugus, kasutades puurimisel saadud infot kivimite kohta, paigaldab filtertorud, tagades nende tsentreerituse ja liidete tiheduse.
7. Arvutab kasutatavate reagentkemikaalide õige kontsentratsiooni, arvestades reagentkemikaalide ohutuskaartides määratud omadustega, viib läbi ja juhendab reagenttöötlust ning osaleb selles.
8. Võtab veeproovid või korraldab nende võtmise.
9. Korraldab pumpamiskatsed ja osaleb neis.
10. Dokumenteerib proovide võtmise ja katsed.
11. Korraldab väljutatud setete ning kivimite proovitamise, pakendamise, puursüdamiku kastidesse paigutamise ja tähistamise. Tagab proovide nõuetekohase säilitamise ja transpordi kuni üleandmiseni.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-20042022-3.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Puurija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
811 Mäeseadmete operaatorid
8113 Puurseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erni Ajaots Kehtna Kutsehariduskeskus
Kalle Alasi BalRock OÜ
Tarmo Eerik Eesti Puurkaev OÜ
Priit Ilves Reaalprojekt OÜ
Peep Kildjer ehitusgeoloog

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist