Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õigusnõunik, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Õigusnõunik, tase 7 kutsestandard on välja töötatud isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.
Nimetus: ET: Õigusnõunik, tase 7
EN: Legal Adviser, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.04.2016
Kehtib kuni: 12.04.2021
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
1. Kutsestandardi preambulas on täpsustatud õigusnõuniku kutsestandardi kasutusotstarvet ja –eesmärki
2. A.1 Kutse kirjeldus – parendatud sõnastust
3. A.2 Tööosad ja tööülesanded – lisatud on loetelu kutsestandardis kirjeldatud tööosadest ja tööülesannetest
4. A.5 Tööks vajalikud iseloomuomadused – täpsustatud on õigusnõuniku tööks vajalike ja seda soodustavate isikuomaduste loetelu
5. Kõikidesse kompetentsidesse on lisatud vajalikud teadmised
6. Läbivalt on kõikides kompetentsides parendat...
ud sõnastust
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õigusteenus on kutsetegevusena kliendi või tööandja õigusnõustamine, kliendi või tööandja esindamine või kaitsmine kohtuvälises ja kohtueelses menetluses, vahekohtu menetluses, kohtus või mujal ning kliendile või tööandjale dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine või muu õigu...steenuse osutamine ning suhtlemine kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega, ning vajaduse korral kliendi või tööandja huvides tõendite kogumine.

Õigusteenus peab olema õigeaegne ja asjatundlik, põhinema asjaolude, tõendite, õigusaktide, kohtupraktika ja õigusteooria põhjalikul uurimisel ja tundmisel ning tagama õigusnõuniku kliendi ja/või õigusnõuniku tööandja tegevuse seaduslikkuse ja nõuetelevastavuse ning nende õiguste ja huvide parimal viisil kaitstuse.

Õigusnõunik töötab kõigis majandustegevuse ja avaliku halduse valdkondades. Ta osutab õigusteenust ettevõtjana, era- või avalik-õigusliku organisatsiooni töötajana või ametnikuna või juhtorgani liikmena nõustades kliente või oma tööandjat ega ole advokatuuri liige, kohtunik, notar või prokurör.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi- või töösuhte kujundamine ja hoidmine
2.1.1 Kliendi- või töösuhte kujundamine
2.1.2 Õigusteenuse vajaduse väljaselgitamine
2.1.3 Kliendi ja tööandjaga suhtlemine

A.2.2 Õigusteenuse juhtimine ja administreerimine
2.2.1 Õigusteenuse osutamiseks asjaolude selgitamine ja tõendi...
te kogumine
2.2.2 Õigusteenuse osutamise kavandamine ja korraldamine
2.2.3 Teiste isikute töö juhtimine

A.2.3 Õigusteenuse osutamine
2.3.1 Õigusalaste konsultatsioonide ja arvamuste andmine õigusliku sisuga küsimustes
2.3.2 Õigusliku sisu ja tähendusega toimingute ja tehingute ettevalmistamine
2.3.3 Õigusliku sisuga dokumentide koostamine
2.3.4 Õigusaktide ja lepingute täitmise kontroll
2.3.5 Lepitus- või vahekohtumenetluses osalemine
2.3.6 Kliendi või tööandja esindamine

A.2.4 Enese kutsealane arendamine
2.4.1 Kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Õigusnõuniku töötamise koht sõltub tööandja või kliendi soovist, töö iseloomust ja vajadustest ning väljakujunenud praktikast. Tööd tehakse tööandja või kliendi juures asuvates büroo- ja nõupidamisruumides. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel. Töö on intensiivne ja ...eeldab head stressitaluvust.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Erialane ja bürootarkvara, tavapärased bürootöövahendid. Arvuti, arvutiprogrammid ja andmebaasid. Kõige olulisemaks töövahendiks on laua- või sülearvuti, professionaalne (valdkonnale iseloomulik) tarkvara, andmebaasid ja nende erinevad rakendused (sh. ekspertsüsteemid), erinevad esitlusvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab suhtlemisvalmidust ja võimet suhelda erinevate inimestega.
Töös on oluline täpsus, korrektsus, konkreetsus ja analüütiline mõtlemine. Töö tegemiseks on äärmiselt vajalikud ka ja argumenteerimisoskused, pingetaluvus ja võime rahumeelselt lahendada konfliktolukordi. Tööülesannete täitmise...
l tulevad kasuks läbirääkimisoskus, meelekindlus ja otsustusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Ülikooli õigusteaduse õppekava täitmine õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni omandamine. Õigusteenuse osutamise praktiline kogemus ...ja oskus omandatakse õigusteenuse osutamisel. Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Jurist, õigusnõustaja, õigusnõunik, juriskonsult, konsultant õigusküsimustes, haldusjurist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Õigusnõunik, tase 7 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B 2.1 – B. 2.5) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi- või töösuhte kujundamine ja hoidmine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab positiivse kliendi- või töösuhte, suhtleb aktiivselt kliendi või tööandjaga. Teavitab klienti või tööandjat õigusteenuse osutamisega seotud tegevusest ja tema riskidest ning aitab neid hallata.
2. Selgitab välja kliendi või tööandja vajadused konkreetse õigusteenuse osutamiseks. Kooskõlastab õigusteenuse osutamise sisu ja teenuse osutamiseks vajalikud tegevused.
3. Edastab vajalikku informatsiooni arusaadavalt ja õigeaegselt.

Teadmised:
1) õigusteenuse osutamise ja üldise töökorralduse alused;
2) asjaajamise kord ja standardid, sh dokumentide vormistamise standardid;
3) õigusteenuse osutamise dokumenteerimiseks kasutatav dokumentatsioon.
B.2.2 Õigusteenuse juhtimine ja administreerimine 7

1. Kogub oma töö raames õigusliku hinnangu andmiseks ja õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid.
2. Koostab õigusteenuse osutamiseks tegevuskava, määratledes sh õigusteenuse osutamise peamiste etappide sisu, protseduurid ja tingimused.
3. Viib tegevuskava ellu, järgides õigusteenuse osutamisele kehtestatud nõudeid.
4. Kavandab, korraldab, juhib, kontrollib ja juhendab teiste isikute tööd. Määrab ja määratleb teiste isikute tööülesanded, delegeerib tööülesanded, juhendab ja kontrollib antud ülesannete täitmist.

Teadmised:
1) juhtimise põhimõtted, planeerimise oskus;
2) õigusteenuse osutamise dokumenteerimiseks kasutatav dokumentatsioon.
B.2.3 Õigusteenuse osutamine 7

1. Lahendab kliendi või tööandja õigusalaseid probleeme oma vastutusala piires. Määratleb õigusliku sisuga küsimused ning suudab seda teha ka suures struktuuritus faktihulgas. Kvalifitseerib lahendamist vajavad õigusliku iseloomuga küsimused ja nende lahendamiseks vajaliku õigusharu ning leiab ja rakendab vajalikud õigusallikad ja –normid küsimuste lahendamiseks. Kasutab töös analüüsivalt ja allikakriitiliselt rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja Eesti õiguse allikaid. Analüüsib, hindab ja otsustab, kas faktilised asjaolud on õigusliku hinnangu andmiseks piisavad.
Lahendab õigusliku sisuga küsimusi ettenähtud ajaks kasutades õigeid ja asjakohaseid töömeetodeid ja lahendusi.
Esitab probleemide võimalikud lahendused, prognoosib lahenduse ja õigusvaidluse võimalikke tulemusi ning selgitab erinevatele tulemustele viivaid lahendusviise.
2. Valmistab ette õigusliku sisu ja tähendusega toimingud ja tehingud, juhindudes kehtivast õigusest ja tellija või tööandja juhistest.
3. Koostab, vormistab ja esitab ladusalt keerulist õigusalast teksti, sh õigusdokumente ja lepinguid ning nende projekte.
4. Kontrollib õigusaktide ja lepingute täitmist, vajadusel algatab korrigeerimisprotseduuri.
5. Osaleb lepitus- või vahekohtumenetluses lepitaja või vahekohtunikuna.
6. Esindab klienti või tööandjat kohtuvälises, kohtueelses ja kohtumenetluses, s.h. haldusmenetluses, vahekohtu menetluses, kohtus ja muudes riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites õigusliku sisuga küsimuste aruteludes ning kokkulepete ettevalmistamisel ja sõlmimisel.

Teadmised:
1) õigusteenuse osutamise ja üldise töökorralduse alused;
2) mõistab õiguse olemust, meetodit ja arengusuundumusi (arenguid);
3) õigusteenuse osutamise dokumenteerimiseks kasutatav dokumentatsioon;
4) õiguse printsiipide ja sätete sotsiaalne alus ja eesmärgid ning nende printsiipide ja sätetega kaitstavad väärtused;
5) Eestis kehtiv era- ja avalik õigus ning Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus;
6) kitsama spetsialiseerumise valdkonna olulisemad teoreetilised koolkonnad, autorid ja põhimõisted.
B.2.4 Kutsealane enesearendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Täiendab regulaarselt, läbimõeldult ja süstemaatiliselt oma õigusalaseid teadmisi ja praktilisi oskusi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Õigusnõunik, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Läheneb õiguslikele küsimustele süsteemselt ja multidistsiplinaarselt.
2. Järgib juristi kutse-eetikat ning erialases tegevuses kehtivaid arusaamasid väärtustest, hoiakutest ja normidest.
3. Valdab loogikat, psühholoogiat, juhtimis- ja majandusteooriat ulatuses, mis on vajalik õigusteenuse osutamiseks ja õigusnõustamiseks.
4. Valdab õiguskaitseasutuste süsteemi toimimise ja praktilise õigusabi andmise põhimõtteid ja meetodeid.
5. Tagab andmete konfidentsiaalsuse, järgib isiku- ja muid andmekaitse nõudeid.
6. Kasutab oma töös arvutit, IT- ja elektrooniliste andmepankade võimalusi
7. Omab professionaalset suulist ja kirjalikku väljendus- ning esitlusoskust, suheldes eesti keeles tasemel C1 ja vähemalt ühes võõrkeeles tasemel B2.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-13042016-3.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.04.2016
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Nõustamine
Kutse grupp: Õigusnõunik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
261 Õigusvaldkonna tippspetsialistid
2619 Õigusvaldkonna tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
042 Õigus
0421 Õigus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aare Kruuser Eesti Juristide Liit
Enn Tonka Eesti Juristide Liit, AS Tallinna Küte
Mare Hiiesalu Eesti Tööandjate Keskliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist