Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õigusnõunik, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Õigusnõunik, tase 7
EN: Legal Adviser, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.05.2011
Kehtib kuni: 12.04.2016
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õigusnõunik osutab õigusteenust ettevõtjana, era-või avalik-õigusliku organisatsiooni töötajana või juhtorgani liikmena või tasuta teenust osutava vabatahtlikuna, nõustades kliente või oma tööandjat ega ole advokatuuri liige, kohtunik, notar või prokurör.

Õigusteenus on kutsetegevusena kliendi võ...
i tööandja õigusnõustamine, kliendi või tööandja esindamine või kaitsmine kohtuvälises ja kohtueelses menetluses, vahekohtu menetluses, kohtus või mujal ning kliendile või tööandjale dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine või muu õigusteenuse osutamine ning suhtlemine kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega, ning vajaduse korral kliendi või tööandja huvides tõendite kogumine.

Õigusteenus peab olema õigeaegne ja asjatundlik, põhinema asjaolude, tõendite, õigusaktide, kohtupraktika ja õigusteooria põhjalikul uurimisel ja tundmisel ning tagama õigusnõuniku kliendi ja/või õigusnõuniku tööandja tegevuse seaduslikkuse ja nõuetelevastavuse ning nende õiguste ja huvide parimal viisil kaitstuse.

Õigusnõuniku tunnustatud tegevused on:
- annab arvamusi, selgitusi ja vastuseid õigusliku sisuga küsimustes
- selgitab välja ja avaldab (teeb teatavaks) kliendile või tööandjale, millised õigusnormid on neile täitmiseks kohustuslikud ning analüüsib nende täitmist. Annab soovitusi kliendi või tööandja tegevuse õiguspärasuse tagamiseks ning meetmete rakendamiseks nende huvide ja õiguste kaitsmiseks. Teatab muudatustest õigusaktides, selgitab nende sisu ja mõju kliendile või tööandjale ning esitab soovitused meetmete rakendamiseks
- koostab või osaleb õigusliku sisuga dokumentide välja töötamisel ja vormistamisel
- suhtleb kliendi või tööandja huvides kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega, ning teostab kliendi või tööandja huvides õigustoiminguid
- esindab ja/või kaitseb klienti ja/või tööandjat kohtuvälises, kohtueelses ja kohtumenetluses
Õigusnõunik järgib oma töös kutse-eetikat ja häid tavasid

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö eeldab suhtlemisvalmidust ja võimet suhelda erinevate inimestega. Õigusnõunik valib töötamiseks koha lähtudes kliendi soovidest, töö iseloomust ja vajadustest ning väljakujunenud praktikast. Sageli tuleb teha tööd kliendi juures asuvates büroo- ja nõupidamisruumides. Kutse eeldab valmisolekut tö...ötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö on intensiivne ja eeldab head stressitaluvust.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Erialane ja bürootarkvara, tavapärased bürootöövahendid. Arvuti, arvutiprogrammid ja andmebaasid. Kõige olulisemaks töövahendiks on laua- või sülearvuti, professionaalne (valdkonnale iseloomulik) tarkvara, andmebaasid ja nende erinevad rakendused (sh. ekspertsüsteemid), erinevad esitlusvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
- Inimlik korrektne käitumine ja suhtlemine
- Õpivõime
- Paindlik sihikindlus
- Loovus
- Initsiatiiv ja ettevõtlikkus
- Koostöövõime
- Eetilisus
- Vastutustunne
- Lojaalsus
- Orienteeritus tulemusele
- Eneseregulatsiooni võime
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Ülikooli õigusteaduse õppekava täitmine õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni omandamine. Õigusteenuse osutamise praktiline kogemus ...ja oskus omandatakse õigusteenuse osutamisel. Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õigusnõunik töötab piiranguteta kõigis majandustegevuse ja avaliku halduse valdkondades. Enamlevinud on järgmised ametinimetused: jurist, õigusnõustaja, õigusnõunik, juriskonsult, konsultant õigusküsimustes, haldusjurist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Õigusnõunik EKR 7 kutse taotlemisel on nõutav kõigi kompetentside B 2.1 – B. 2. 6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi- või töösuhte loomine, hoidmine ja lõpetamine 7

Tegevusnäitajad:
1) kujundab positiivse kliendi- või töösuhte, on teenindusvalmis ja suhtleb aktiivselt kliendi või tööandjaga otse ja kasutades erinevaid kommunikatsioonivahendeid
2) selgitab välja kliendi või tööandja vajadused, nõustab klienti või tööandjat
3) teavitab klienti või tööandjat õigusteenuse osutamisega seotud tegevusest ja tema riskidest ning aitab neid hallata
4) kasutab asjakohaseid teenindusviise ja –tehnikaid, lähtudes sihtrühma vajadustest ja teeninduse korraldusest
5) kogub, analüüsib ja kasutab klientide, tööandjate ja kolmandate isikute tagasisidet kogu teenindusprotsessi vältel
6) lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni eesmärgiga kliendi- või töösuhte jätkamiseks
7) edastab vajalikku informatsiooni kliendile või tööandjale arusaadavalt.
B.2.2 Õigusteenuse administreerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) kogub õigusliku hinnangu andmiseks ja õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid
2) selgitab välja tööks vajalike õigusaktide ja kohtulahendite andmebaasid ning korraldab endale nende kasutamise võimaluse
3) selgitab välja ja täidab õigusteenuse osutamisele kehtestatud nõuded
4) koostab tegevuskava õigusteenuse osutamiseks, sh määratleb õigusteenuse osutamise peamiste etappide sisu ja protseduurid ning tingimused
5) koostab, vormistab ja esitab ladusalt keerulist õigusalast teksti, sh õigusdokumente ja lepinguid ning nende projekte
6) töötab iseseisvalt õigusküsimuste lahenduste kavandamisel ja lahendamisel.
B.2.3 Õigusteenuse osutamine 7

Tegevusnäitajad:
1) lahendab iseseisvalt kliendi või tööandja seotud probleeme oma vastutusala piires
2) tunneb ära õigusliku sisuga küsimused ning suudab seda teha ka suures struktuuritus faktihulgas
3) määratleb lahendamist vajavad õigusliku iseloomuga küsimused ja nende lahendamiseks vajaliku õigusharu ning leiab ja rakendab vajalikud õigusallikad ja –normid küsimuste lahendamiseks
4) analüüsib, hindab ja otsustab, kas faktilised asjaolud on õigusliku hinnangu andmiseks piisavad
5) kasutab töös analüüsivalt ja allikakriitiliselt rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja Eesti õiguse põhiprintsiipe ning kohtupraktikat ja vaidlusi lahendavate organite praktikas ja erialakirjanduses väljakujunenud seisukohti õigusprobleemide lahendamisel
6) esitab probleemide võimalikud lahendused, prognoosib lahenduse ja õigusvaidluse võimalikke tulemusi ning selgitab erinevatele tulemustele viivaid lahendusi
7) valib välja olulised teoreetilised seisukohad ning kaitseb oma valikuid (vaidlustes jne)
8) argumenteerib oma seisukohti ja hindab neid kriitiliselt
9) läheneb õiguslikele küsimustele süsteemselt ja multidistsiplinaarselt
10) lahendab õigusliku sisuga küsimusi ettenähtud ajaks kasutades õigeid ja asjakohaseid töömeetodeid ja lahendusi
11) eristab argumenteerimisel õiguslikke, majanduslikke ja poliitilisi argumente
12) osaleb vajadusel lepitus- või vahekohtumenetluses.
B.2.4 Kliendi või tööandja esindamine 7

Tegevusnäitajad:
1) esindab või kaitseb klienti või tööandjat kohtuvälises, kohtueelses ja kohtumenetluses, sh haldusmenetluses, vahekohtu menetluses, kohtus ja muudes riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites
2) esindab klienti või tööandjat õigusliku sisuga küsimuste aruteludes ning kokkulepete ettevalmistamisel ja sõlmimisel.
B.2.5 Juhtimine ja enesearendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) täiendab regulaarselt, läbimõeldult ja süstemaatiliselt oma õigusalaseid teadmisi
2) teostab õigusabi andmiseks õigusliku sisuga rakenduslikke ja teaduslikke uurimustöid
3) kavandab, korraldab, juhib ja kontrollib ning juhendab teiste isikute tööd.

Teadmised:
1) õigusteenuse osutamise ja üldise töökorralduse alused
2) mõistab õiguse olemust, meetodit ja arengusuundumusi (arenguid)
3) asjaajamise kord ja standardid, sh dokumentide vormistamise standardid
4) projektijuhtimise põhimõtted, planeerimise oskus
5) õigusteenuse osutamise dokumenteerimiseks kasutatav dokumentatsioon
6) eelarve koostamise alused ja põhimõtted
7) õiguse printsiipide ja sätete sotsiaalne alus ja eesmärgid ning nende printsiipide ja sätetega kaitstavad väärtused
8) tänapäeva õigus, Eesti era- ja avalik õigus ning Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus
9) kitsama spetsialiseerumise valdkonna olulisemad teoreetilised koolkonnad, autorid ja põhimõisted
10) normitehnika põhireeglid.

Hindamismeetodid: kontrolli- ja/või portfoolio tüüpi kombineeritud meetod sõltuvalt kutset taotleva isiku tegevuse kestvusest praktiseeriva õigusteenuse osutajana ning portfoolio olemasolust ja/või portfoolio piisavusest hindamise eesmärkide saavutamisel. Dokumentatsioon, saavutused, töö näidised, läbitud areng; erialased artiklid; tööalase tegevuste hinnang; esitlus, essee, kirjalik ja suuline eksam, kirjalik ülesanne, simulatsioon, struktureeritud intervjuu, jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Õigusnõunik, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) järgib juristi kutse-eetikat ning erialases tegevuses kehtivaid arusaamasid väärtustest, hoiakutest ja normidest
2) valdab loogikat, psühholoogiat, juhtimisteooriat ja majandust ulatuses, mis on vajalik õiguse mõistmiseks ja rakendamiseks
3) valdab õiguskaitseasutuste süsteemi toimimise ja praktilise õigusabi andmise põhimõtteid ja meetodeid
4) tagab konfidentsiaalsuse, järgib isiku- ja muid andmekaitse nõudeid
5) töötab meeskonnas, sh interdistsiplinaarsetes töörühmades, saavutades soovitud tulemusi
6) kasutab arvutit, IT- ja elektrooniliste andmepankade võimalusi
7) suhtleb eesti keeles tasemel C1, ühes võõrkeeles tasemel B2
8) professionaalne suuline ja kirjalik väljendus- ning esitlusoskus.

Hindamismeetodid: hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-31052011-3.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.05.2011
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Nõustamine
Kutse grupp: Õigusnõunik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
261 Õigusvaldkonna tippspetsialistid
2619 Õigusvaldkonna tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
042 Õigus
0421 Õigus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Eerik Harju Maakohus, Eesti Kohtunike Ühing
Priit Heinsoo Siseministeerium
Aare Kruuser Eesti Juristide Liit, ettevõtlusjuristide ühendus, OÜ MT GRUPP
Kalle Liiv Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, Haldusõiguse Keskuse OÜ
Mare Merimaa Eesti Kohtunike Ühing
Enno Oidermaa OÜ Õigusbüroo Endler
Aase Sammelselg AS Krediidipank
Ilmar Selge Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia
Enn Tonka Eesti Juristide Liit, AS Tallinna Küte
Andres Õige Kerdo ja Partnerid OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist