Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Massaažiterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Massaažiterapeut, tase 6
EN: Massage therapist, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Lastemassaažiterapeut, tase 6
  • Ravimassaažiterapeut, tase 6
  • Spordimassaažiterapeut, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.06.2016
Kehtib kuni: 11.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Spetsialiseerumise "üldmassaažiteraapia" nimetuse muutmine "ravimassaažiteraapiaks" ja vastavalt kutsenimetuse muutmine ravimassaažiterapeudiks ning sellest johtuvalt mõned redaktsioonilised muudatused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja ...masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži teostamine ja lapse suunamine kehaliste harjutuste tegemisele, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat või hooldajat, vajadusel soovitab pöörduda tervishoiutöötaja ja/või füsioterapeudi poole. Lastemassaažiterapeudi kliendiks on laps koos tema vanema ja/või hooldajaga.

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Meeskonnas töötades oskab hinnata adekvaatselt enda rolli .Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut kontrollib ja mõjutab oma tööga kõige vahetumalt sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.

Ravimassaažiterapeut töötab iseseisvalt või meeskonnas kas haiglas või taastusravikeskuses arsti saatekirja või füsioterapeudi ettekirjutuse alusel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klienditeenindus ja suhtlemine
1. Kliendi vastuvõtmine ja ära saatmine.
2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.
3. Klientide teenindamine.

A.2.2 Töö dokumentide ja andmebaasiga
1. Töö dokumenteerimine.
2. Oma raamatupidamise korraldamine.
3. Korrektse erialaterminoloogia valdam...
ine.
4. Kliendibaasi haldamine.

A.2.3 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused
1. Tööks ettevalmistumine (riietus, juuksed, küüned, hügieen; psühholoogiline valmisolek jm).
2. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine.
3. Töökoha korrashoidmine.
4. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
5. Massaažiseansi/teraapia planeerimine.
6. Massaaži/teraapia teostamine.
7. Abi ja/või võimlemisvahendite kasutamine.
8. Massaaži/teraapia lõpetamine.
9. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmena tegutsemine.
10. Teraapia tulemuste hindamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Lastemassaažiteraapia
A.2.4 Ettevalmistused lastemassaažiks ja massaaži tegemine
1. Kontakti loomine.
2. Massaažikabineti ettevalmistamine.
3. Teabe kogumine.
4. Juhiste andmine.

Spordimassaažiteraapia
A.2.5 Ettevalmistused spordimassaažiks ja massaaži tegemine
1. Otstarbelise aparatuur...
i kasutamine.
2. Tulemuste hindamine.
3. Võistluseelne, võistlusaegne ja võistlusjärgne massaaž.
4. Spordiala spetsiifikast lähtumine.
5. Esmaabi andmine traumade korral.
6. Erinevate spordimassaaži tehnikate ja meetodite.
7. Spordimassaažiks, sh spordivigastuste ennetamiseks, sobivate tehnikate kasutamine.
8. Tugimeeskonna füsioterapeudi või arsti assisteerimine.
9. Tugede kasutamine (nt ortoosid, teipimine jm).
10. Spordispetsiifiliste õlide, kreemide, salvide jm kasutamine.

Ravimassaažiteraapia
A.2.6 Ettevalmistused ravimassaažiks ja massaaži tegemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Massaažiterapeudi töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe. Massaažiterapeudi töö eripäraks on vältimatu kehaline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Massaažiterapeut töötab tervishoiu-, sotsiaal-, haridusasutu...ses või erapraksises. Lastemassaažiterapeudil tuleb arvestada oma kabineti sisustamisel lapse arenguetappide erisustega. Spordimassaaziterapeut töötab spordi- või terviseklubides. Spordimassaažiterapeudi töötab sportlasega individuaalselt või meeskonnaliikmena.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Massöör kasutab massaaži teostamisel massaažilauda, massaažimatti, patju, tekke, linasid, õlisid, puhastusvahendeid jms. Kasutab ida- ja läänemeditsiini terapeutilisi abivahendeid (kinesioteip, mähkimiskiled, ravisukad, jms). Lastemassaažiterapeut kasutab ka lastemassaažilauda ja ujutamisvanni ning ...-vahendeid.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Massaažiterapeudi töö eeldab motoorset võimekust, analüüsi- ja sünteesivõimet ning teenindusvalmidust. Massaažiterapeut on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöövõimeline, kohanemisvõimeline, loominguline, hea pingetaluvusega. Lastemassaažiterapeut on lapsesõbralik.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on massaažiterapeut keskharidusega erialase koolituse läbinud ja töökogemusega isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Massaažiterapeut, lastemassaažiterapeut, spordimassaažiterapeut, ravimassaažiterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Põhikutse (massaažiterapeut, tase 6) taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3. ja läbiv kompetents B.2.7.
Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele kompetentsidele tõendada järgmised kompetentsid: lastemassaažiterapeut - kompetents B.2.4,
spordimassaažiterapeut - kom...
petents B.2.5,
ravimassaažiterapeut - kompetents B.2.6.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klienditeenindus ja suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. võtab kliendi vastu, tutvustab talle salongi kodukorda, lähtudes klienditeeninduse heast tavast ja eelseisvat massaažiprotseduuri; loob kliendile turvalise keskkonna; enne kliendi ärasaatmist küsib tagasisidet ja huvitub kliendi seisundist; selgitab kliendile järgmiste seansside või muude teenuste vajadust;
2. tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid tooteid, kirjeldades teenuste sisu ja otstarvet;
3. suhtleb klientidega sõbralikult lähtuvalt kutse-eetikast ning konfidentsiaalsusest; mõistab ja arvestab kultuuride mitmekesisust ja on salliv; väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; lahendab delikaatselt konfliktsituatsioonid; kuulab kliendi arvamust.
B.2.2 Töö dokumentide ja andmebaasiga 4

Tegevusnäitajad:
1. dokumenteerib korrektselt ja arusaadavalt kliendiga tehtud töö, lähtudes kehtivatest andmekaitsenõuetest ja valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest;
2. korraldab oma raamatupidamist, lähtudes õigusaktidest ja raamatupidamise heast tavast;
3. valdab korrektselt erialast terminoloogiat;
4. haldab kliendibaase, arvestades kehtivaid andmekaitsenõudeid.
B.2.3 Massaažiteraapia ja selle läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1. tööks ettevalmistumisel lähtub hügieeninõuetest ja eriala eetikast (riietus, juuksed, küüned, hügieen; psühholoogiline valmisolek teenuse osutamiseks ning kliendiga suhtlemiseks jm);korraldab oma raamatupidamist, lähtudes õigusaktidest ja raamatupidamise heast tavast;
2. valmistab ette massaažikabineti ja töövahendid, massaažiseadmed ning aparatuuri (õhk, temperatuur, ruumi ja vahendite hügieen, valgustus, muusika, laud, matt, padjad, rullid, linad, rätid, aluspaber, deso-vahend, pesemisvahendid, kreemid, õlid, talgid, hommikumantel, ühekordsed sussid, püksid, ühekordne müts jne), lähtudes kabinetile esitatavatest tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest; valmistab tööruumi ette vastavalt massaaži liigile; haldab kliendibaase, arvestades kehtivaid andmekaitsenõudeid;
3. töökoha korrashoidmisel lähtub tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest; korrastab ruumi enne ja pärast massaažiseanssi;
4. selgitab välja kliendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid; teabe kogumiseks kasutab anamneesiküsimustikku, arsti ettekirjutust ja/või küsitleb klienti; valib sobiva massaažiliigi, -tehnika ning toetavad vahendid; selgitab kliendile valitud lähenemist, lähtudes näidustustest ja vastunäidustustest; terviseriski olemasolul soovitab teisi võimalusi või pöördumist tervishoiutöötaja poole;
5. lähtuvalt valitud massaaži liigist/teraapiast ja selle ajalisest pikkusest, planeerib sobivad võtted, tehnikad (nt tempo, rütm, tugevus jm), vahendid (nt õlid, kreemid, kupud jm) ning võtete rakendamise ajalise kestvuse; teavitab klienti võtete otsestest ja kaudsetest toimetest;
6. teeb massaaži/teraapiat lähtuvalt koostatud plaanist, suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel, kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele;
7. kasutab vajadusel abi ja/või võimlemisvahendeid;
8. teavitab klienti/patsienti massaažiseansi/teraapia lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti/patsienti massaažilaualt/matilt tõusmisel; teavitab klienti/patsienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt lihasvalu, unisus, peavalu, vedelikupuuduse oht, erutusseisund jm); annab soovitusi eneseabiks ja vajadusel soovitab kliendil/patsiendil pöörduda tervishoiutöötaja ja/või füsioterapeudi poole; lähtub eelkirjeldatud tegevustes klienditeeninduse heast tavast;
9. vajadusel tegutseb rehabilitatsioonimeeskonnas;
10. hindab teraapia tulemusi lähtudes püstitatud eesmärgist ja kasutatud tehnikatest ja vahenditest.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele kompetentsidele tõendada järgmised kompetentsid: lastemassaažiterapeut - kompetents B.2.4, spordimassaažiterapeut - kompetents B.2.5, ravimassaažiterapeut - kompetents B.2.6.
Lastemassaažiterapeut, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Ettevalmistused lastemassaažiks ja massaaži tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. arvestab lapse arengust tulenevate erisustega, suudab luua kontakti erinevas vanuses ja erivajadustega laste ja nende vanemate ja/või hooldajatega;
2. massaažikabineti ettevalmistamisel arvestab lapse arengut (nt eakohased mänguasjad tähelepanu püüdmiseks, nende puhastamiseks vajalikud vahendid, töövahendid on paigutatud turvaliselt jm);
3. vajadusel kasutab teabe kogumiseks arsti ettekirjutust ja/või küsitleb klienti;
4. vajadusel annab juhised ja nõustab klienti massaaživõtete rakendamisel ja/või kehaliste harjutuste, sh ujutamise iseseisvaks sooritamiseks, kasutades selleks sobivaid metoodikaid; vajadusel ujutab last, kasutades selleks sobivaid vahendeid ja võtteid.

Teadmised:
1) laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia ning ealine ja füüsiline areng- kõrgtase;
2) laste psühholoogia - kesktase;
3) laste sagedamini esinevad haigused - kesktase;
4) laste ortopeedia - kesktase;
5) laste neuroloogi a - kesktase;
6) laste rehabilitatsiooni iseärasused ja terapeutilised harjutused - kesktase;
lastemassaažid:
7) beebimassaaž - kõrgtase;
8) Idamassaaž - kesktase;
9) laste spetsiifiline suhtlemispsühholoogia ja nõustamine - kesktase.
 
Spordimassaažiterapeut, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Ettevalmistused spordimassaažiks ja massaaži tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab lisaks manuaalsele tugiliikumiselundkonna testimisele vajadusel ka selle otstarbelist aparatuuri (nt goniomeeter, müomeeter jm);
2. hindab tulemusi, selgitab neid kliendile, rakendab erinevaid meetodeid sportlaste füüsilise ja psüühilise seisundi eripära kliendi tippvormi ajastamisel võistlusteks;
3. teeb võistluseelset, vajadusel võistlusaegset ja võistlusjärgset massaaži;
4. spordimassaaži tegemisel lähtub spordiala spetsiifikast ja treeningprotsessi terviklikust ülesehitusest ning sportlase psühho-füsioloogilisest seisundist, east ja soost tulenevatest iseärasustest;
5. vajadusel annab esmaabi sporditraumade korral;
6. kasutab oma töös erinevaid spordimassaaži tehnikaid ja meetodeid (nt tempo, rütm jt), lähtuvalt vajadusest (treening-, ettevalmistav-, toniseeriv-, mobiliseeriv-, rahustav-, eelsoojendav-, profülaktiline-, treeningut asendav massaaž, tahtlikult ja tahtmatult pingutatud lihaste massaaž);
7. kasutab oma töös spordivigastuste ennetamiseks sobivaid tehnikaid (nt PLV-, PIR-tehnika, mobilisatsioon ja immobilisatsioon jt) ja meetodeid (nt organsüsteemide funktsionaalse võime taastamiseks vajalikud harjutused, asendravi jt);
8. vajadusel assisteerib tugimeeskonna füsioterapeuti või arsti;
9. vajadusel kasutab tugesid (lahased, ortoosid) ning teipimist;
10. masseerimisel kasutab massaaži eesmärgist lähtuvalt spordispetsiifilisi õlisid, kreeme, salve jt.

Teadmised:
1) spordifüsioloogia- kesktase;
2) sportliku treeningu alused (ülesehitust ja treenituse tekkemehhanisme)- algtase;
3) spordimassaaži roll treeningprotsessis- kõrgtase;
4) spordipsühholoogia- algtase;
5) tugiliikumisaparaadi ülekoormusseisundid, haigused ja spordivigastused- kesktase;
6) spordivigastuste ennetamine- kesktase;
7) füüsikalise ravi (nt elektri-, magnet-, termoravi, jt) ja võimalused- algtase;
8) spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia- algtase;
9) kehaliste harjutuste osatähtsus, sh terviseriskiga seotud harjutused- algtase;
10) müofastsiaalsed tehnikad – kesktase
 
Ravimassaažiterapeut, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Ettevalmistused ravimassaažiteraapiaks ja massaaži tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb ravimassaaži vastavalt oma eriteadmistele.

Teadmised:
1) segmentmassaaž – kesktase;
2) lümfimassaaž – kesktase;
3) sidekoe massaaž – algtase;
4) rasedate massaaž – algtase;
5) vanurite massaaž – algtase;
6) üks idamaade massaaž – kesktase;
7) neuroloogilised haigused ja massaaž nende puhul – kesktase;
8) tugi-liikumisaparaadi haigused ja massaaž nende puhul – kesktase;
9) pehmete kudede manuaalteraapia – algtase;
10) müofastsiaalsed tehnikad – kesktase

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Massaažiterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. täiendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu; läheneb ülesannetele loovalt;
3. kasutab kõrgtasemel adekvaatseid ja tõenduspõhiseid massaažiteraapia teadmisi ja rakendab neid praktikas;
4. loeb erialast teaduskirjandust;
5. planeerib oma aega , töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhendeid ja protseduure;
6. oma tegevuses on suunatud kliendi vaimse, emotsionaalse ja füüsilise tasakaalu saavutamisele ja hoidmisele;
7. vajadusel annab kliendile praktilisi juhiseid ja tagasisidestab nende mõistmist ja täitmist;
8. vajadusel kasutab teabe kogumiseks arsti ettekirjutust ja/või küsitleb klienti;
9. järgib ohutusnõudeid;
10. arendab ja leiab toimivaid lahendusi kutseprobleemidele ning prognoosib nende mõju;
11. on kursis ja vajadusel teeb koostööd kodumaiste ning rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega;
12. vajadusel annab esmaabi;
13. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Esitlus, Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 2 Arvuti kasutamise oskused);
14. järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte;
15. järgib oma töös kutse-eetikat.

Lastemassaažiterapeut:
16. arvestab oma tegevuses lapse arengust tulenevate erisuste ja vajadustega.

Teadmised:
1) erialaterminoloogia, sh ladina keel;
2) anatoomia ja füsioloogia – kõrgtase;
3) klassikaline massaaž – kõrgtase;
4) kinesioloogia – kesktase.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Teadmiste ja oskuste taseme kirjeldus:
Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ja võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste
töövõtete valdamine.
Kõrgtase – analüüsimine seostatud faktide alusel, prognoosimine, järeldamine,
üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-09062016-02/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 2
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.06.2016
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Massöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Hele-Leek Ambur Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
Kadri Englas Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Eesti Füsioterapeutide Liit
Lilli Gross OÜ Grossing Spordimassööride Kool
Martin Ilves M.I. Massaažikool
Marella Kakkum Kuressaare Ametikool, FIE
Alar Krautman Eesti Loodusteraapiate Nõukoda, Krautmani Massaazi- ja Terviseakadeemia
Lia Lasn Kalevi Veekeskuse OÜ taastusraviarst
Mai-Liis Toivar Eesti Massööride Liit
Jelena Viil Kalevi Veekeskuse OÜ, Eesti Spa Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist