Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lümfiterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Lümfiterapeut, tase 6
EN: Lymph massage therapist, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.05.2019
Kehtib kuni: 24.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Peamise uuendusena ei ole kutsestandardis enam eraldi tööosi Klienditeenindus ja suhtlemine ning Töö dokumentide ja andmebaasidega, lisatud on aga valitav kompetents Ettevõtlus. Kompetentsusnõuded on kaasajastatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lümfiterapeut teeb manuaalset ja aparaatset lümfimassaaži ja kompressioonravi ning nõustab klienti/patsienti, selgitades tursete tekkepõhjusi ja tutvustab tursete vähendamise võimalusi, arvestades meditsiinilist diagnoosi. Lümfiterapeudi töö on kliendi/patsiendi füüsilise suutlikkuse säilitamine või... häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamine ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine. Lümfiterapeudi töö eesmärgi saavutamiseks kasutab mitmesuguseid lümfiteraapia tehnikaid, sh kompressioonravi ja terapeutilisi harjutusi. Olulisel kohal lümfiterapeudi töös on keskendumine erinevatele näidustustele, mis on seotud tursetega.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lümfiteraapia ja seda toetavad tegevused
1. Tööks ettevalmistumine.
2. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrashoidmine.
3. Lümfiterapeutilise anamneesi kogumine ja kliendi/patsiendi seisundi hindamine.
4. Eesmärgi püstitamine ja teraapiaplaani koostamine.
5. Kliendi teavi...
tamine.
6. Lümfiteraapia tegemine.
7. Lümfiteraapia lõpetamine.
8. Lümfiteraapia tulemuste hindamine.

A.2.2 Nõustamine
1. Tervishoiutöötajate ja kolleegide nõustamine.
2. Kliendi/patsiendi nõustamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Ettevõtlus
1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
2. Hinnakujundus ja eelarvestamine.
3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine.
4. Meeskonna juhtimine.
5. Kolleegide juhendamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lümfiterapeudi töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe. Lümfiterapeudi töö eripära on vältimatu kehaline kontakt kliendiga/patsiendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient/patsient peab tundma end turvaliselt. Lümfiterapeut töötab tervishoiuasutuses, kliend...i/patsiendi kodus, spaakeskustes, erapraksises või mujal.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Lümfiterapeut kasutab teraapia tegemisel massaažilauda, patju, tekke, linu, talki, puhastusvahendeid jms ning lümfiterapeutilisi abivahendeid (nt kompressioontooted, pneumaatiline lümfimassaažiaparaat, kinesioteip).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lümfiterapeudi töö eeldab manuaalset võimekust, analüüsi- ja sünteesivõimet ning teenindusvalmidust. Lümfiterapeut on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöövõimeline, kohanemisvõimeline, kõrge füüsilise ja vaimse pingetaluvusega. Lümfiterapeut on tähelepanelik ja delikaatne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on lümfiterapeut vähemalt keskhariduse baasil omandatud erialase haridusega massöör, füsioterapeut, tegevusterapeut või tervishoiutöötaja, kes on läbinud lümfiteraapia erikoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lümfiterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.2 ja kutset läbiv kompetents B.2.4. Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.3
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Lümfiteraapia ja seda toetavad tegevused 6

Tegevusnäitajad:
1. valmistub tööks ette, lähtudes hügieeni- ja antiseptikanõuetest;
2. loob kliendile/patsiendile toetava ja turvalise keskkonna; valmistab ette füüsilise töökeskkonna (nt õhk, temperatuur, valgustus, muusika) ja lümfimassaažiseadmed ning töövahendid (nt massaažilaud, padjad, rullid, linad, rätikud, aluspaber, kreemid, talgid), lähtudes hügieeni- ja aseptikanõuetest ning kabinetile esitatavatest tervisekaitse- ja ergonoomikanõuetest; tagab tööruumi korrashoiu;
3. selgitab välja kliendi/patsiendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid, kasudes teabe kogumiseks anamneesiküsimustikku, arsti ettekirjutust ja küsitledes klienti; hindab lümfiteraapia sobivust, arvestades kliendi/patsiendi terviseseisundist lähtuvaid vajadusi, näidustusi ja vastunäidustusi; lümfiteraapia tegemisest keeldumise korral põhjendab oma otsust kliendile/patsiendile; vajadusel soovitab pöörduda teise tervishoiuspetsialisti poole;
4. püstitab lümfiteraapia eesmärgi; koostab lümfiteraapiaplaani, valides sobivad lümfiteraapiavõtted, võtete rakendamise ajalise kestvuse ning toetavad vahendid (nt sidumisvahendid, kreemid) ja seadmed, lähtudes näidustustest ja vastunäidustustest;
5. tutvustab kliendile/patsiendile arusaadavalt eelseisvat lümfiteraapia protseduuri ning kasutatavaid vahendeid ja tooteid, nende vajalikkust ja otstarvet;
6. teeb lümfiteraapiat (sh nahahooldus, kompressioonravi, füsioteraapilised harjutused, kinesioloogiline lümfiteipimine, manuaalne lümfimassaaž), lähtudes koostatud plaanist; vajadusel korrigeerib teraapiaplaani, lähtudes muutustest patsiendi/kliendi seisundis; abistab klienti/patsienti kehaasendi muutmisel ja massaažilaualt tõusmisel, tagades kliendi/patsiendi turvalisuse; küsitleb klient/patsienti teraapia käigus tema enesetunde kohta ja julgustab teda tagasisidet andma;
7. küsib tagasisidet kliendi/patsiendi enesetunde kohta; teavitab klienti/patsienti lümfiteraapia lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht) ning lümfiteraapiajärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt unisus, peavalu, vedelikupuuduse oht); kompressioonravi korral annab juhised käitumiseks võimalike kõrvalmõjude tekkimisel; annab soovitusi eneseabiks ja vajadusel soovitab pöörduda kompressioontoodete spetsialisti, füsioterapeudi, psühholoogi või tervishoiutöötaja (nt onkoloogi, taastusarsti) poole; selgitab kliendile/patsiendile lümfiteraapia jätkamise või muude teenuste vajadust;
8. hindab lümfiteraapia tulemusi, lähtudes püstitatud eesmärgist ja seisundi muutusest.
B.2.2 Nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. nõustab ja juhendab tervishoiutöötajaid, kolleege, lümfimassööre, praktikante, kasutades sobivaid meetodeid;
2. nõustab klienti/patsienti (nt füüsilise aktiivsuse, toitumise, nahahoolduse, vedeliku tarbimise, kompressioonravi, valuga toimetuleku alal), lähtudes lümfoterapeutilisest näidustusest; nõustab patsienti/klienti tervisekäitumise alal, lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest ja patsiendi/kliendi terviseseisundist.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.3
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Ettevõtlus 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest;
2. kujundab teenuste hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab ettevõtte eelarve, arvestades kulusid ja tulusid; järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise;
3. haldab kliendibaasi, järgides õigusakte; planeerib müügikampaaniad ja turundustegevused, lähtudes ettevõtte kontseptsioonist; koostab püsikliendiprogramme;
4. juhib meeskonna tööd; koostab töö- ja puhkusegraafikuid, lähtudes õigusaktidest ja ettevõtte vajadustest; kaasab töötajaid arendustegevustesse;
5. juhendab ja nõustab väiksema kogemusega kolleege, sh praktikante, pakub abi tekkinud probleemide lahendamisel; jälgib juhendatava tööd ja annab selle kohta tagasisidet; selgitab välja töötajate koolitusvajaduse ja organiseerib töötajate koolitamise.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Lümfiterapeudi kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib kutse-eetikat (vt lisa 1) ja kutsealaga seonduvaid õigusakte;
2. rakendab oma tegevuses tõenduspõhiseid teadmisi lümfiteraapiast, anatoomiast, füsioloogiast, haigus- ja ravimiõpetusest, biomehaanikast, kinesioloogiast, inimese ealistest ja arengulistest eripäradest, suhtlemispsühholoogiast;
3. on orienteeritud kliendi/patsiendi vaimse, emotsionaalse ja füüsilise tasakaalu saavutamisele ja säilitamisele;
4. suhtleb klientidega/patsientidega sõbralikult, mõistab ja arvestab kultuuride mitmekesisust ja on salliv; lahendab delikaatselt konfliktsituatsioonid;
5. väärtustab elukestvat õpet, hoiab end kursis valdkonna arengutega;
6. dokumenteerib korrektselt ja arusaadavalt oma töö, arvestades isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide nõudeid; tagab patsientide/klientidega seotud info konfidentsiaalsuse;
7. planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult;
8. järgib hügieeninõuded;
9. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
10. kasutab oma töös arvutit vastavalt DigComp digioskuste enesehindamisskaala algtasemel kastaja tasemel (vt lisa 2);
11. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 3); kasutab korrektset erialaterminoloogiat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-02052019-8.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.05.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Lümfimassöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaja Elstein Eesti Taastusarstide Selts
Katrin Kõre Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Raili Raik Eesti Lümfiteraapia Liit
Kairi Saar Kairi Tervisetuba OÜ
Merike Värik Eesti Vähiliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist