Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7 kutsestandard on magistritaseme ja täiendusõppe õppekavade koostamise ning isikute kompetentsuse hindam...
ise alus kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7
EN: Architectural Conservationist, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2016
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
1. Kohustuslik kompetents B.2.4 Muinsuskaitseline järelevalve muudeti valitavaks kompetentsiks, sest muinsuskaitseline järelevalve vajab lisaks muinsuskaitse ja konserveerimise õppele pikaajalisemat töökogemust ning spetsialiseerumist sellele tegevusele.
2. Kohustuslikust kompetentsist B.2.2 eemaldati (Juhendite, tingimuste ja ettepanekute koostamine) tegevusnäitaja 10: Koostab vastavalt muinsuskaitseseadusele mälestise välisviimistlemise põhiprojekti töödeks, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse...
tähenduses, sest välisviimistluse põhiprojekt on ehitusseaduse tähenduses projekteerimine, millist kompetentsi ega õigust arhitektuuripärandi spetsialist ei oma.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kaasaegsest keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest, mille eesmärk on kultuurilise mitmekesisuse säilitamine ja alalhoidlik suhtumine kultuuripärandisse. Arhitektuuripärandi spetsialisti teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja... haridus võimaldavad osaleda töödes, mis väärtustavad ja säilitavad arhitektuuripärandit praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Arhitektuuripärandi spetsialist tegeleb ehitiste (sh ehitis-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestiste) ja hoonestatud alade (sh muinsuskaitsealade, miljööväärtuslike alade, rahvusparkide) uurimise, inventeerimise, kaitse tingimuste, eksperdihinnangute, restaureerimiskontseptsioonide ja säilitamiskavade koostamisega ning nõustamise ja nimetatud tegevuste juhtimisega. Arhitektuuripärandi spetsialist tunneb Eesti ja rahvusvahelisi kultuuripärandi säilitamise seadusandlikke dokumente ja hartasid, konserveerimise, restaureerimise, hooldamise põhimõtteid, meetodeid ja praktikat, arhitektuuri- ja kunstiajalugu, kultuuriväärtuslike alade kujunemise ajalugu ning nende planeerimise ja säilitamise põhimõtteid, arhitektuuri- ja ehitusterminoloogiat ning omab teadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost. Arhitektuuripärandi spetsialist töötab interdistsiplinaarsel kutsealal, mis eeldab võimet mõista erinevate osapoolte vajadusi ehituspärandi väärtustamisel ja säilitamisel, on hea suhtleja ning meeskonnatöös osaleja. Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kutse-eetika normidest. Väga oluline on pidev erialane enesetäiendamine.

6. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja. Järgib oma ülesannete täitmisel täpselt etteantud juhiseid, võib vajada kõrgema taseme spetsialisti juhendamist. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, väärtusi ning teeb säilitamise ettepanekuid. Vastutab talle antud ülesannete täitmise eest.

7. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega ning praktilise kogemusega vastutav spetsialist, kes töötab iseseisvalt. Juhendab arhitektuuripärandi spetsialisti (tase 6), praktikante jt. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, määratleb väärtusi. Koostab ehitiste ja hoonestatud alade kaitse- ja kasutustingimusi ning muinsuskaitse eritingimusi, säilitus-, konserveerimis- ja restaureerimisjuhiseid, sise- ja välisviimistluslahendusi, teostab muinsuskaitselist järelevalvet. Nõustab ja juhib ehituspärandi säilitamise ja kaitsega seonduvaid töid. On kursis ehitiste konserveerimise kaasaegsete teooriate ja uute metoodikatega.

8. taseme arhitektuuripärandi spetsialist on erialase ettevalmistusega ning suure praktilise kogemuse, laia silmaringi ja avatud mõtlemisega tippspetsialist, kes töötab iseseisvalt ja omal vastutusel. Uurib, dokumenteerib ja analüüsib kõrge väärtusega ja kõrgendatud avaliku huvi objektiks olevate ehitiste ja hoonestatud alade ajalugu, seisukorda, selgitab väärtusi ning koostab ja hindab kaitse tingimusi ning säilitus- ja konserveerimisjuhiseid ja metoodikaid ning restaureerimiskontseptsioone. Juhib ja nõustab ehituspärandi säilitamise ja kaitsega seonduvaid töid. On võimeline andma keerulisemaid eksperthinnanguid oma erialal. Analüüsib ja üldistab erialasest praktikast saadud kogemusi ja teavet ning jagab neid erialaringkonna ja avalikkusega. Vahendab rahvusvahelist erialast teavet kohalikele ja vastupidi. On kursis ehitiste konserveerimise kaasaegsete teooriate ja uute metoodikatega. Osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, töögruppides või erialasündmustel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehitiste ja hoonestatud alade uuringud
1. Andmete kogumine
2. Tegevuskava koostamine
3. Arhiivi- ja bibliograafiliste materjalide analüüsimine ja hindamine
4. Mälestiste tegevuskava koostamine
5. Ehitise olukorra dokumenteerimine
6. Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide dokumenteeri...
mine ja määratlemine
7. Hoonestatud ala inventeerimine ja dokumenteerimine/ Planeerimis- ja hoonestruktuuri välja selgitamine
8. Ehituste ajaloo uurimine ja dokumenteerimine/ teostamine
9. Uuringute aruande ja analüütilise kokkuvõtte koostamine
10. Aruande vormistamine
11. Mälestiste uurimine ja aruande koostamine

A.2.2 Juhendite, tingimuste ja ettepanekute koostamine
1. Ehituspärandi korrashoidmiseks tegevuste loendi esitamine
2. Kokkuvõtete tegemine
3. Viimistluslahenduste ettepanekute tegemine
4. Ehitise ja hoonestatud ala hindamine ja määratlemine
5. Fassaadide jooniste tegemine
6. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine ehitisele
7. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine planeeringutele
8. Hooldus- ja restaureerimismeetodite kirjeldamine
9. Ehitiste ja hoonestatud ala säilitamiskava koostamisel osalemine

A.2.3 Eksperthinnangud ehitiste ja hoonestatud alade kultuuriväärtustele
1. Ehitistele ja hoonestatud aladele väärtushinnangute andmine
2. Eksperthinnangu koostamine
3. Ruumiliste muudatuste hindamine kultuuripärandile

A.2.4 Juhendamine ja nõustamine
1. Erialane nõustamine
2. Erialane juhendamine
3. Õppe- ja juhendmaterjali koostamine

A.2.5 Tegevuse planeerimine
1. Tegevuste püstitamine
2. Tööprotsessi kavandamine

A.2.6 Eriala edendamine
1. Kultuuripärandi säilitamise valdkonna arendamises osalemine
2. Koostöö tegemine eriala spetsialistidega

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Muinsuskaitseline järelevalve
1. Ehitusobjekti külastamine ja kontrollimine
2. Kasutatavate metoodikate, töövõtete ja ehitusmaterjalide jälgimine
3. Ehitustegevuse dokumenteerimine
4. Muinsuskaitse järelevalve aruande koostamine

A.2.8 Töötamine riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes...

1. Kultuuripärandi säilitamisega seonduva valdkonna töö juhtimine või nõustamine

A.2.9 Töögrupi juhtimine
1. Kultuuripärandi säilitamisega seonduvate projektide/töörühma juhtimine
2. Tegevuste püstitamine
3. Tööprotsessi kavandamine
4. Töögrupi töö organiseerimine
5. Tööõhkkonna mõjutamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Arhitektuuripärandi spetsialist töötab sise- kui ka välitingimustes. Ehitisi uurides tuleb järgida ohutusnõudeid ja bürooruumides tervisekaitsenõuded. Töökoormus võib olla ebaühtlane. Töö nõuab mõõdukat füüsilist pingutust, toimudes erinevates looduslikes tingimustes ja ilmastikuoludes ning kokku p...uutudes erinevate sotsiaalsete keskkondadega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Arhitektuuripärandi spetsialist kasutab oma töös ehitiste uurimiseks ja dokumenteerimiseks vastavaid töövahendeid, erinevaid kommunikatsioonitehnikaid, kontori- ja projekteerimistarkvara ning tavapäraseid bürootöövahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Loogiline mõtlemine ja üldistuvõime, tähelepanu- ja süvenemisvõime, iseseisvus, otsustamisjulgus, täpsus, koostöövõime, suhtlemisvalmidus, õppimise- ja saavutusvajadus, püsivus, kohuse- ja missioonitunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Erialase või muu asjaomase (arhitektuur, ehitus, konserveerimine, ajalugu) haridusega magistri tasemel, arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituse ja töökogemusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Arhitektuuri restauraator, arhitektuuri konservaator, muinsuskaitse nõunik, muinsuskaitse inspektor, miljööväärtuslike alade spetsialist, restauraator-projektijuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 7. taseme arhitektuuripärandi spetsialisti kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.6 ja B.2.10-B.2.11 tõendamine.
Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.7-B.2.9.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehitiste ja hoonestatud alade uuringud 7

Tegevusnäitajad:
1. Kogub alusandmeid uuringuobjekti kohta, kasutades arhiivimaterjale ja paikvaatlust.
2. Koostab ehitiste ja hoonestatud alade uuringute tegevuskava, milles näitab uuringute eesmärgid, ulatuse ja kasutatavad meetodid. Tegevuskava koostamisel arvestab tasakaalu uuringu tulemuslikkuse ja arhitektuuripärandi säilimise vahel.
3. Koostab mälestise uurimiseks tegevuskava vastavalt muinsuskaitseseadusele.
4. Uurib arhiivi- ja bibliograafiamaterjale , millega selgitab ajalooliste allikate (dokumentide, jooniste, fotode, plaanide, kaartide jms) olemasolu, ning kogutud andmete põhjal koostab analüüsi, mille eesmärk on anda ülevaade ehitise või hoonestatud ala kujunemisest ja ehitusetappidest ning saada lähteandmeid väliuuringute tegemiseks ja väärtuste hindamiseks.
5. Teeb kindlaks ja dokumenteerib (kirjeldab, mõõdistab, fotografeerib) ehitise olukorra, fikseerides hoone kasutuse, arhitektuurse üldilme, hoone osad, nähtavad ehitus- ja viimistlusmaterjalid ning nende seisukorra.
6. Määratleb ja dokumenteerib kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid, loetledes, mõõdistades, fotografeerides ja tähistades nende asukoha joonistel ja/või skeemidel.
7. Inventeerib ja dokumenteerib hoonestatud ala olukorra kultuuriväärtusliku ja miljöölise eripära määratlemiseks. Selgitab välja iseloomuliku planeerimis- ja hoonestusstruktuuri (tänavate või teede ja kruntide struktuur, hoonestuse paiknemine, iseloomulikud mahud ja kõrgused jms), kasutades sobivaid meetodeid. Määratleb hoonestuse vanuse, iseloomulikud hoonetüübid, materjalid ja detailid, seisukorra ja säilivuse, kasutades sobivaid meetodeid. Kirjeldab haljastust ja haljastusviisi, piirdeaedu, katendeid, väikevorme jms, tuues välja iseloomuliku ja erandliku.
8. Teostab ehitusajaloolised uuringud (väliuuringud). Teeb sondaažid, avangud ja šurfid objekti ehitusjärkude ja algilme tuvastamiseks, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid. Teeb kindlaks varasemad viimistluskihid, varjatud detailid ja tarindid ning selgitab nende mõõtmed, säilivuse ja seisundi. Vajadusel võtab proove materjalide (kivid, mört, krohv, puit, värv jm) omaduste või päritolu kindlakstegemiseks, kaasates vajadusel materjaliteadlase ja saadab proovid laboratoorsetele uuringutele. Dokumenteerib uuringute käigu.
9. Koostab uuringute aruande, milles annab ülevaate teostatud uuringutest ja kasutatud uurimismeetoditest ning hindab uurimiskavas püstitatud eesmärkide täitmist. Koostab analüütilise kokkuvõtte uurimistulemustest koos järelduste ja hinnanguga ja teeb ettepanekud lisauuringuteks ning järgnevateks tegevusteks.
10. Vormistab aruande ja selle osana illustreerivad materjalid ja graafilise dokumentatsiooni (fotod, plaanid, joonised, kaardid jms), mis on vormistatud selgelt, arusaadavalt ja teistele osapooltele (näit omanik, tellija, projekteerija jt) mõistetavalt.
11. Uurib mälestisi ja koostab uuringuaruande vastavalt muinsuskaitseseadusele.
B.2.2 Juhendite, tingimuste ja ettepanekute koostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Esitab ehituspärandi korrashoiuks vajalike tegevuste loendi, määrab teostamise sageduse ja traditsioonilistele ehitus- ja viimistlusmaterjalidele sobivad hooldusviisid, et tagada pärandi säilimine.
2. Teeb kokkuvõtted varasemate uuringute tulemustest, ehitusajaloost, seisukorrast ja väärtustest, mille alusel määratleb, kuidas ja mis ulatuses tuleb ehituspärandit säilitada või ennistada ning vajadusel näeb ette lisauuringud.
3. Hindab kavandatavate muudatuste mõju ehitise ja hoonestatud ala kultuuriväärtusele. Määratleb, kuidas ja millises ulatuses võib ehitisi või hoonestatud alasid muuta, lähtudes piirkondlikust eripärast, ehitustraditsioonidest ja stiilikriitilistest kaalutlustest. Sõnastab kaitset ja arengut tasakaalustavad tingimused, piirangud ja soovitused, et tagada kultuuriväärtuste säilimine.
4. Koostab muinsuskaitse eritingimused ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks vastavalt muinsuskaitseseadusele.
5. Koostab muinsuskaitse eritingimused planeeringutele vastavalt muinsuskaitse- ja planeerimisseadusele.
6. Vajadusel osaleb uuringute või kaitsetingimuste põhjal ehitiste või hoonestatud ala säilitamiskava koostamisel ja määratleb säilitamise ja uuendamise üldnõuded, mis tagavad objekti ja selle konteksti tervikliku säilimise.
7. Teeb sondaažide tulemuste ja stiilikriitiliste teadmiste alusel tasakaalustatud viimistluslahenduste ettepanekuid.
8. Teeb fassaadide joonised, kus on näidatud kahjustused, kõikide fassaadiosade värvitoonid ning eristatud säilitatavad, restaureeritavad ja asendatavad detailid ja avatäited.
9. Kirjeldab ajaloolistele viimistluskihtidele ja fassaadidetailidele sobivaid hooldus- ja restaureerimismeetodeid.
B.2.3 Eksperthinnangud ehitiste ja hoonestatud alade kultuuriväärtustele 7

Tegevusnäitajad:
1. Annab ehitistele ja hoonestatud aladele väärtushinnanguid, kasutades uuringu tulemusi ja sobivaid meetodeid.
2. Koostab mälestiseks tunnistamise ja lõpetamise eksperthinnangu vastavalt muinsuskaitseseadusele.
3. Hindab kavandatavate ruumiliste muudatuste mõju kultuuripärandile vastavalt kehtivale seadusandlusele.
B.2.4 Juhendamine ja nõustamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab erialaselt projekteerijaid, planeerijaid, omanikke, tellijaid, riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi.
2. Vajadusel koostab õppe- ja juhendmaterjale.
3. Juhendab 6. taseme spetsialiste ja praktikante.
B.2.5 Tegevuse planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Püstitab oma tegevuste lühi- või pikaajalised eesmärgid, lähtudes kultuuripärandi säilitamise vajadusest ja arvestades osapoolte võimalusi.
2. Kavandab tööprotsessi, metoodika, töömahu ja ressursi (tööjõud, aeg, raha, töövahendid jm), kindlustades tööülesannete kvaliteetse ja õigeaegse täitmise, kogudes vajalikku informatsiooni, analüüsides ja interpreteerides seda.
B.2.6 Eriala edendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb kultuuripärandi säilitamise valdkonna arendamises, täiustades metodoloogiat ja tehnoloogiat.
2. Teeb koostööd erialaga seotud spetsialistide ja teadlastega objekti uurimisel ning tulemuste analüüsimisel.
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.7-B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Muinsuskaitseline järelevalve 7

Tegevusnäitajad:
1. Külastab regulaarselt ehitusobjekti ja kontrollib ehitustööde vastavust projektile ning osaleb ehituskoosolekutel.
2. Jälgib kasutatavate metoodikate, töövõtete ja ehitusmaterjalide sobivust muinsuskaitselisest aspektist.
3. Dokumenteerib järjepidevalt ehitustegevust vastavalt muinsuskaitseseadusele.
4. Koostab muinsuskaitse järelevalve aruande vastavalt muinsuskaitseseadusele.
B.2.8 Töötamine riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhib või nõustab kultuuripärandi säilitamisega seonduva valdkonna tööd (ehituspärandi osa), kaasates vajalikke spetsialiste ja lähtudes seadusandlusest, avalikust huvist ja heast tavast.
B.2.9 Töögrupi juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhib kultuuripärandi säilitamisega seonduvaid projekte ja/või vastavat töörühma.
2. Püstitab tegevuste lühi- või pikaajalised eesmärgid, lähtudes kultuuripärandi säilitamise vajadusest ja arvestades osapoolte võimalusi.
3. Kavandab tööprotsessi, metoodika, töömahu ja ressursi (tööjõud, aeg, raha, töövahendid jm), kindlustades tööülesannete kvaliteetse ja õigeaegse täitmise.
4. Kohaneb muutuvate olukordadega, organiseerides ümber töögrupi tööd. On avatud tekkivate küsimuste lahendamisel.
5. Mõjutab positiivse tööõhkkonna tekkimist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja teavet ning oskab välja tuua arutluse olulisemaid punkte. Argumenteerimisel kasutab erialaseid teadmisi ja sobivaid suhtlemistehnikaid.
2. Teadvustab hoiakute ja väärtuste mitmekesisust.
3. Loob ja hoiab häid suhteid klientide ja kolleegidega. Suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt, sh avalikkusega. Loob ja hoiab toimivaid erialaseid koostöövõrgustikke.
4. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas. Jagab ja vahendab erialast teavet, kasutades sobivaid suhtlemis- ja esitlustehnikaid.
5. Tuleb toime konfliktidega ja rakendab konflikti lahendamise põhimõtteid. kasutab enesekehtestamise tehnikaid probleemsetes situatsioonides.
6. Kuulab teisi spetsialiste ja konsulteerib nendega.
7. Osaleb koosolekutel, konverentsidel, diskussioonidel ja töörühmades, kasutades aktiivse kuulamise tehnikat . Esineb erialastel avalikel sündmustel, kasutades sobivaid suhtlemistehnikaid.

Teadmised:
1. Suhtlemispsühholoogia alused.
B.2.11 Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtub oma töös kutsealaga seonduvatest õigusaktidest, ja rahvusvahelistest dokumentidest (vt lisa 1 Õigusaktid).
2. Tugineb oma töös teadmistele muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost ning arhitektuuri, kunsti- ja linnaehitusajaloost ning arhitektuuri- ja ehitusterminoloogiast.
3. Lähtub oma töös ehituspärandi säilitamise, konserveerimise, restaureerimise ja hooldamise tunnustatud põhimõtetest, meetoditest ja praktikatest.
4. Haldab, analüüsib, sünteesib ja oskab kriitiliselt hinnata erialast informatsiooni.
5. Tunneb ära olukorrad, mis vajavad teiste erialade kompetentsust, ekspertiiside tegemist ja kaasab vastavad spetsialistid (kunstiajaloolane, kunsti konservaator, materjaliteadlane, arheoloog, arhitekt, maastikuarhitekt, ehitusinsener, dendroloog, geograaf jt).
6. Määratleb ehitiste ja hoonestatud alade kultuuriväärtusi ning suudab neid vahendada ka erialavälistele isikutele.
7. Võtab vastu tasakaalustatud otsuseid, nii et säiliks objekti ja selle konteksti arhitektuuriline, kunstiline ja kultuuriline sidusus ning terviklikkus.
8. Koostab erialast teksti ja graafilist dokumentatsiooni, kasutades sobivat tarkvara.
9. Kohaneb muutuvate olukordadega, organiseerides enda ja vajaduse juhendatava/alluvate töö ümber.
10. Juhindub oma töös konservaatori/restauraatori kutse-eetikast.
11. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja erialast terminoloogiat (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused).
12. Valdab ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused).
13. Kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Esitlus, Veebitöötlus, Pilditöötlus, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused).
14. Täidab ohutustehnika nõudeid.

Teadmised:
1. Rahvusvahelised muinsuskaitse, kultuuripärandi säilitamise, konserveerimise ja restaureerimise konventsioonid ja hartad.
2. Arhitektuuri-, ehitus- ja linnaehitusajalugu, pärandmaastikud.
3. Kultuuriväärtusliku keskkonna säilitamise ja ruumilise planeerimise põhimõtted.
4. Arhitektuuri- ja ehitusterminoloogia.
5. Muinsuskaitse ajalugu ja kaasaegsed muinsuskaitse teooriad ja praktikad.
6. Traditsioonilised ehitus- ja viimistlusmaterjalid, nende omadused ja kasutuskohad.
7. Ajaloolistele materjalidele sobivad hooldusviisid, konserveerimis- ja restaureerimismeetodid.
8. Ajaloolised konstruktsioonid.
9. Ehitus- ja viimistlusmaterjalide kahjustuste tekkepõhjused ja lagunemist ennetavad tegevused.
10. Konserveerimiskeemia ja -bioloogia alused.
11. Tööohutus.
12. Fotografeerimise alused.
13. Tekstide ja graafilise dokumentatsiooni vormistamise alused.
14. Avaliku esinemise ja esitlustehnikad.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-01112016-2.3.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 3
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2016
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Restaureerimine-konserveerimine
Kutse grupp: Arhitektuuripärandi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
262 Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid
2621 Arhivaarid ja kuraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
022 Humanitaaria
0222 Ajalugu ja arheoloogia
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Õigusaktid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ilme Mäesalu Muinsuskaitseamet
Juhan Kilumets Rändmeister OÜ
Krista Laido Eesti Kunstiakadeemia
Lilian Hansar Eesti Kunstiakadeemia
Maari Idnurm EEB Projekt OÜ
Maris Mändel Eesti Kunstiakadeemia
Oliver Orro Eesti Kunstiakadeemia
Tiina Linna Eesti Arhitektide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist