Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Konservaator, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Konservaator, tase 7 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Konservaator, tase 7
EN: Conservator, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalide konservaator, tase 7
  • Köitekonservaator, tase 7
  • Maalikonservaator, tase 7
  • Monumentaalmaali konservaator, tase 7
  • Paberalusel kunstiteoste konservaator, tase 7
  • Puidukonservaator, tase 7
  • Segamaterjalidest objekti konservaator, tase 7
  • Tekstiilikonservaator, tase 7
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.12.2016
Kehtib kuni: 05.12.2021
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsetaseme muudatus endiselt 6.-lt 7.-le, et ühtlustada koolist saadava ja töömaailma kutse tasemed. Kutsestandardis kirjeldatud konservaatori teadmised, oskused, töö keerukus ja vastutuse tase vastavad EKR tasemele 7.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Konserveerimine on interdistsiplinaarne kutseala.
Konserveerimise eesmärk on parendada ja/või stabiliseerida materiaalse kultuuripärandi objektide seisundit, säilitades samaaegselt maksimaalselt võimalikus ulatuses nende esteetilise, ajaloolise ja füüsilise terviklikkuse.

Konservaator on spetsi...
alist, kelle teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja haridus võimaldavad osaleda kultuuripärandi säilitamisel ja tagada selle kasutamist praegustel ja tulevastel põlvkondadel.
Konservaatori kompetents on määratletud materjali- või objektipõhise spetsialiseerumisega.

Konservaator planeerib ja teostab objekti uuringuid, konserveerimist ja restaureerimist, ning vastutab nimetatud tööde teostamise ja dokumenteerimise eest.
Konservaator lähtub oma töös kutse-eetika normidest, konserveerimise põhiprintsiipidest (pööratavus, töötlemise sobilikkus ja hädavajalikkus, minimalism ja kvaliteet), objekti ohutu käsitsemise ja rahvusvahelise parima praktika tavadest andes oma panuse kultuuripärandi mõistmiseks selle esteetilise ja ajaloolise tähtsuse ja füüsilise terviklikkuse osas.

Konservaator, tase 7 on erialase ettevalmistusega ning praktilise kogemusega vastutav spetsialist, kes töötab iseseisvalt. Juhendab vajadusel konservaatoreid, praktikante jne.
Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni ning koostab vajadusel säilitus- ja konserveerimisalaseid juhiseid.

Konservaatori kutsealal on lisaks konservaator, tase 7-le järgmised kutsed:
Konservaator, tase 6 on erialase ettevalmistusega, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja, kes järgib oma tööülesannete täitmisel täpselt etteantud juhiseid ning võib vajada vahetut juhendamist. Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. Vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.

Konservaator, tase 8 on erialase ettevalmistusega ning praktiliste kogemustega tippspetsialist, kes töötab iseseisvalt ja omal vastutusel. Koostab, hindab ja juhib vajadusel kõrge säilivusriskiga objektide ja kollektsioonide konserveerimisprojekte. Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni, koostab ning hindab konserveerimis- ja restaureerimismetoodikaid.

Konservaatori kutsel on järgmised spetsialiseerumised:
Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalide paberikonservaator tegeleb käsi- ja/või trükikirjas vormistatud paberalusel dokumentide, raamatute sisuplokkide jms konserveerimisega, mis võivad olla ka koloreeritud.

Köitekonservaator tegeleb köidetud või õmmeldud kõva- ja pehmekaaneliste trükitud või käsikirjaliste arhiividokumentide, raamatute, albumite, perioodika- ja jätkväljaannete-, jms köite konserveerimisega. Köited võivad sisaldada illustratsioone ja kokkuvolditud lisalehti jms. Köitekonservaator teeb lihtsamaid paberiparandusi.

Maalikonservaator tegeleb erinevates maalitehnikates (nt õli-, akrüül-, tempera- või segatehnikas) valminud lõuend-, puit-, vineer-, masoniit- vms. alusel (va paberalusel) tahvelmaalide ning ikoonide konserveerimisega.

Monumentaalmaali konservaator tegeleb erinevatele aluspindadele (nt krohv, puit, lõuend) teostatud suuremõõtmeliste seina- ja laemaalide ning arhitektuursete maalingute konserveerimisega.

Paberalusel kunstiteoste konservaator tegeleb loomingulise tegevuse tulemusel erinevates tehnikates (graafika-, trüki-, manuaal- ja maali tehnikad jms) valminud paberalusel kunstiteoste konserveerimisega.

Puidukonservaator tegeleb monoliitsete etnograafiliste puitesemete, puitkonstruktsioonide, mööbli ning eriotstarbeliste puidust objektide (skulptuurid, mudelid jms) konserveerimisega.

Segamaterjalidest objekti konservaator tegeleb vähemalt kahest erinevast põhimaterjalist koosneva eseme konserveerimisega, mis ei liigitu mõne teise siintoodud spetsialiseerumise alla. Põhimaterjalid on järgmised: metall, klaas, keraamika, puit, nahk, kips, kivim.

Tekstiili konservaator tegeleb esemete konserveerimisega, mille põhimaterjaliks on tekstiil (nt lipud, vaibad, rõivad, sisustus- ja kirikutekstiilid, aksessuaarid jms).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Objekti uurimine
1) Materjali ja tehnikate määramine
2) Seisundi analüüsimine
3) Ajaloolise uuringu teostamine

A.2.2 Dokumenteerimine
1) Seisundi visuaalne jäädvustamine
2) Objekti ja selle seisundi kirjeldamine
3) Konserveerimiskava koostamine
4) Konserveerimistööde kirjeldamine
...
5) Säilituskava koostamine

A.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine
1) Töökoha korraldamine
2) Objekti säästev ja ohutu käsitsemine
3) Tööohutuse tagamine

A.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine
1) Materjali- ja tööajakulu planeerimine
2) Materjali- ja tööajakulu järelarvestamine

A.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks
1) Ümbrise valmistamine, objekti pakkimine ja märgistamine

A.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes
1) Eriala praktikantide/konservaatorite juhendamine
2) Nõustamine

A.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Olenevalt spetsialiseerumisest võib konservaator töötada sise- ja/või välistingimustes. Töös tuleb järgida tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning kasutada isikukaitsevahendeid. Konservaator puutub kokku kemikaalide, hallitusseente, tolmu jm allergiat põhjustada võivate ainetega. Töö võib nõuda füüsili...st pingutust ja töötamist sundasendites, tööaeg võib olla paindlik.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tavaliselt kasutab konservaator oma töös erinevaid töövahendeid, materjale ja seadmeid: traditsioonilisi käsitöövahendeid, kaasaegseid mehhaanilisi ja elektrilisi, sh eriotstarbelisi tööriistu ja seadmeid ning spetsiaalselt konserveerimistöödeks valmistatud vahendeid ja seadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Konservaatori töö nõuab head käelist osavust, korrektsust, keskendumisvõimet, rutiinitaluvust, ruumi-, värvi- ja kujunditaju, koostöövalmidust, otsustus- ja analüüsivõimet, vastutustunnet ja loogilist mõtlemist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsealal töötamine eeldab üldjuhul kõrgharidust, nt järgmistel erialadel: kultuuriväärtuste konserveerimine, restaureerimine ja/või säilitamine.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Konservaator, restauraator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Konservaator, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid B.2.1 - B.2.8.
Spetsialiseeruda on võimalik järgnevalt:
Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalide konserveerimine
Köite konserveerimine
Maali konserveerimine
Monumentaalmaali konserveerimine
Paberalusel kunstiteoste konserve...
erimine
Puidu konserveerimine
Segamaterjalidest objekti konserveerimine
Tekstiili konserveerimine

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalide konservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Köitekonservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Maalikonservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Monumentaalmaali konservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Paberalusel kunstiteoste konservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Puidukonservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Segamaterjalidest objekti konservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Tekstiilikonservaator, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Objekti uurimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab visuaalsel vaatlusel välja objekti valmistamisel kasutatud materjalid ja tehnikad.
2. Teeb või korraldab vajalikud testid objekti materjalide, kahjustuste ja üldseisundi määramiseks lähtudes objekti eripärast.
3. Teostab objekti ajaloolise uuringu, lähtudes vajadusest.

Teadmised:
1) materjalide koostis ja struktuur;
2) materjali/objekti valmistamise tehnikad ja tehnoloogiad;
3) uurimis(testi)meetodid;
4) instrumentaalanalüüside meetodid;
5) materjali/objekti kahjustusprotsessid;
6) objekti stiilid, konstruktsioonid, kaunistustehnikad ning nende ajalooline areng.
B.2.2 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes püstitatud ülesandest jäädvustab objekti seisundi kasutades selleks objekti säästvaid ning tema eripära arvestavaid tehnilisi vahendeid (fotografeerib, skaneerib jne).
2. Kirjeldab objekti, selle kahjustusi ja üldseisundit vastavalt kehtivatele dokumenteerimise sisu- ja vorminõuetele.
3. Koostab objekti konserveerimiskava vastavalt objekti seisundile, uuringute tulemustele ja konserveerimiseesmärgile põhjendades metoodika valikut ja hinnates objekti säilivusriske.
4. Kirjeldab teostatud konserveerimistöid, metoodikaid, kasutatud materjale ja töövahendeid tööetappide kaupa arusaadavalt ja piisavalt (mis võimaldaks kogu tööprotsessi hiljem taastada).
5. Koostab objekti säilituskava, milles esitab soovitused ja juhised objekti (konserveerimisjärgseks) kasutamiseks ja säilitamiseks.

Teadmised:
1) arvuti ja fotoseadmete käsitsemise põhimõtted;
2) levinumad teksti- ja fototöötlusprogrammid (nt MS Office, Libre Office jms);
3) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) kahjustumine;
4) kultuuriväärtuste (spetsialiseerumispõhiste objektide) optimaalsed kasutus- ja säilitustingimused;
5) kutse-eetika ja konserveerimisprintsiibid;
6) konserveerimiskeemia ja -bioloogia;
7) erialaterminoloogia;
8) konserveerimismetoodikad, -töötlused, -materjalid ja töövahendid.
B.2.3 Töökoha organiseerimine ja tööohutuse tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töökoha vastavalt tööoperatsioonile ja objektile järgides tööohutus- ja hoiunõudeid.
2. Valib sobivad töövahendid ja materjalid lähtudes objektist ja konserveerimiskavast.
3. Hooldab töövahendeid ja abimaterjale järgides hooldusjuhendeid.
4. Valib töötervishoiunõudeid ning objekti mõõtmeid ja kaalu arvestades optimaalse tööpinna.
5. Paigutab ja käsitseb objekti ohutult lähtudes objekti eripärast ning säilitusnõuetest.
6. Järgib ohutustehnika, seadmete kasutamise, kemikaalide käsitsemise jms nõudeid.
7. Kasutab üld- ja isikukaitsevahendeid, järgides töötervishoiu nõudeid.

Teadmised:
1) töökoha organiseerimist ning tööohutust käsitlevad materjalid;
2) esmaste pääste- ja isikukaitse vahendite kasutusjuhendid;
3) kemikaalide käitlemise ja ohutuse nõuded;
4) kultuuriväärtuste kahjustumine ning säilitus- ja hoiunõuded;
5) seadmete kasutusjuhendid.
B.2.4 Konserveerimistööde maksumuse arvestamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib (eelarvestab) objekti ja/või kollektsiooni konserveerimiseks vajaliku materjali- ja tööajakulu.
2. Järelarvestab materjali- ja tööajakulu vastavalt teostatud konserveerimistööde sisule ja mahule.

Teadmised:
1) majandusarvestuse alused.
B.2.5 Objekti märgistamine ja ettevalmistamine eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab (vajadusel tellib) etteantud mudeli järgi objekti formaadile, kaalule, konstruktsioonile, seisundile ja muudele eripäradele vastava (eksponeerimis) ümbrise (nt paspartuu, toestik jms) ja paigaldab selle objektile ohutult järgides eksponeerimis- ja hoiunõudeid.
2. Pakib objekti hoidmiseks või transportimiseks, valides objekti formaadile ja konstruktsioonile vastava ümbrismaterjali ning pakkemeetodi ja kasutab seda objektile ohutult.
3. Märgistab objekti kasutades arhiivipüsivaid materjale.

Teadmised:
1) ümbriste valmistamisel kasutatavad materjalid ja töövahendid;
2) kinnitamismeetodid (sh liimivaba);
3) ümbriste konstruktsiooni-, eksponeerimis- ja hoiunõuded;
4) arhiivipüsivusnõuetele vastavad märgistusvahendid.
B.2.6 Juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja säilitamisalastes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vajadusel konservaatoreid ja kutseala praktikante.
2. Koostab praktikakava, lähtudes õppe-eesmärgist.
3. Osaleb õppe- ja juhendmaterjalide ning objektide ja kogude säilitusalaste juhiste väljatöötamisel lähtudes standarditest, õigusaktidest ja heast tavast.
4. Esineb seminaridel/konverentsidel/töötubades/näitustel ja/või avaldab kirjutisi.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) konserveerimise- ja säilitamisalane seadusandlus, standardid, normatiivid;
3) oma spetsialiseerumisega seotud objekti/materjali säilitusteooria ja -praktika.
B.2.7 Konserveerimise praktiline teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab objekti ette (vajadusel demonteerib), lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
2. Valmistab töölahuse(d) ja -materjalid, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
3. Puhastab (sh vajadusel desinfitseerib) objekti sõltuvalt objekti eripärast ja konserveerimiskavast.
4. Parandab objekti arvestades selle valmistamistehnoloogiat ja valitud konserveerimismeetodeid.
5. Viimistleb ja vajadusel monteerib objekti, lähtudes objekti eripärast ja konserveerimiskavast.

Teadmised:
1) konserveerimismaterjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad ja metoodikad;
4) töölahuste retseptuur.
B.2.8 Konservaator, tase 7 kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valdab arvuti baasmooduleid (arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus). Lisaks kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid. (vt lisa 1).
2. Osaleb edukalt meeskonnatöös ja oskab säilitada väärikust osaledes erinevates dialoogides.
3. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
4. Juhindub oma töös konservaatori kutse eetikast.
5. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) tööohutus;
2) töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
3) meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-01112016-2.1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 3
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2016
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Restaureerimine-konserveerimine
Kutse grupp: Konservaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2651 Kujutavad kunstnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
022 Humanitaaria
0222 Ajalugu ja arheoloogia
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annes Hermann Tartu Kõrgem Kunstikool
Ülle Jukk Muinsuskaitseamet
Merike Kallas Eesti Kunstiakadeemia
Eve Keedus Rahvusarhiiv
Marike Laht SA Eesti Vabaõhumuuseum
Jaan Lehtaru Rahvusarhiiv
Margit Pajupuu Eesti Kunstimuuseum
Heige Peets SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut
Silli Peedosk Tartu Kõrgem Kunstikool
Ruth Tiidor Rahvusarhiiv
Ülle Vahar Eesti Rahva Muuseum

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist