Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kergete rõivaste rätsep, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kergete rõivaste rätsep, tase 4 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja
kutseõppe õppekavade koostamise ning kompete...
ntsuse hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Kergete rõivaste rätsep, tase 4
EN: Dressmaker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.02.2017
Kehtib kuni: 30.11.2021
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kergete rõivaste rätsep valmistab individuaaltellimuse alusel kergeid rätseparõivaid (seelikud, särkpluusid, pluusid, püksid, jakid, kleidid, rõivalisandid) lähtudes kliendi mõõtudest ja vajadustest. Tellijatega suhtlemine eeldab avatust ja teenindusvalmidust ning taktitunnet.
Edukaks tööks on olu...
line pidev erialane enesetäiendamine.
Kergete rõivaste rätsepad töötavad väikestes meeskondades, rõiva tootmisettevõtte arendusosakondades või iseseisvalt eratellimuste täitjatena.
Kergete rõivaste rätsep võib töötada pärast täiendava eriväljaõppe läbimist laste- ja spordirõivaste, tele-, filmi- ja teatrikostüümide, pesu ja pidulike ja nahast rõivaste valmistajana.
Seotud kutsed:
Rätsep-stilist, tase 5 vt Lisa 1 Rätsepate kutsete võrdlustabel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tellimuse koostamine
1. Tellija soovi väljaselgitamine
2. Tellimuse vormistamine

A.2.2 Konstrueerimine ja juurdelõikus
1. Rõiva tehnoloogiline kavandamine
2. Lõigete konstrueerimine ja modelleerimine
3. Juurdelõikus

A.2.3 Rõiva õmblemine
1. Detailide ettevalmistamine
2. Detailide...
ja tehnoloogiliste sõlmede ühendamine
3. Rõiva proovid ja prooviparanduste märkimine
4. Rõiva lõppõmblemine

A.2.4 Lõppviimistlemine ja pakkimine
1. Triikimine ja kuumniiske töötlemine
2. Toote kvaliteedikontroll
3. Toote pakkimine

A.2.5 Toote turundamine
1. Teenuse kujundamine
2. Teenuse kaubastamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, töö võib olla kiire tempoga ja pingeline. Tööülesanded on vahelduvad ning nõuavad mitmesuguseid töövõtteid ja -asendeid, sh sundasendeid. Töökeskkonnas leiduv tekstiilitolm võib tundlikel inimestel põhjustada allergiat.
A.4 Töövahendid
Rätsepa põhilised töövahendid on õmblusmasinad, kuumniiske töötlemise seadmed ja abitöövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, huvi tekstiilide ja moe vastu, ruumiline kujutlusvõime, hea värvi- ja proportsioonitunnetus, ilumeel, hea koordinatsioon, püsivus, loovus ja õpivalmidus, pingetaluvus, füüsiline vastupidavus ja empaatiavõime
Töö eeldab vastutustunnet, pühendumist ning meeskonnatöö-, ...
suhtlemis- ja teenindusvalmidust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kergete rõivaste rätsepaks saab õppida kutseõppeasutuses või omandada kutsealased oskused töökohal õppides ja erialaseid kursuseid läbides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kergete rõivaste rätsep, näidiste rätsep, muudatuste tegija (alterationist), lõigete valmistaja, rõivaste korrastaja, juurdelõikaja, individuaalrätsep või naiste rätsep.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kergete rõivaste rätsep, tase 4 kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tellimuse koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja kliendi soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna;
2. annab soovitusi kergete rõivaste tegumoe ja materjalide valikul, vajadusel (keeruliste juhtumite korral) konsulteerib kogenud rätsepa ja disaineriga;
3. joonistab kliendile soovile vastava moejoonise
4. valib kergete rõivaste õmblemiseks vajalikud materjalid (põhimaterjal, vooder), furnituuri (nööbid, pandlad, lukud) ja abimaterjalid (tugevdusmaterjalid, õlakud);
5. võtab kliendilt tegumoele vastavad mõõdud lõigete valmistamiseks;
6. hindab kavandi teostatavust, arvestab materjalikogused vastavalt tegumoele ja mõõtudele;
7. planeerib tööks kuluva aja, arvestades tellimustööde mahtu ja tellija vajadusi.
8. teeb rõiva valmistamise maksumuse eelarvestuse (teenuse hind, materjali-, tööaja- ja üldhalduslikud kulud);
9. kooskõlastab ja vormistab tellimuse.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) stiiliõpetus;
3) värvusõpetus;
4) kergete rõivaste materjalid ja omadused;
5) eskiisijoonistamine.
B.2.2 Konstrueerimine ja juurdelõikus 4

Tegevusnäitajad:
1. valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia ning koostab toote tehnoloogilise järjestuse;
2. määrab konstrueerimiseks avaruslisad vastavalt tegumoele ja tootele;
3. konstrueerib ja modelleerib juurdelõikuseks vajalikud lõiked (lekaalid) joonestus-ja mõõtevahenditega, lähtudes mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest;
4. planeerib ja lisab kavandatud lõigetele ühendusmärgid ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad;
5. valmistab materjali ette juurdelõikuseks (nt märgistab defektsed kohad, aurutab, triigib) ja asetab materjali juurdelõikuslauale;
6. paigutab lekaalid materjalile jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte;
7. lõikab välja detailid ja väikedetailid (kraed, kandid jne) vastavalt juurdelõikusplaanile;
8. teeb vajalikele abimaterjalide juurdelõikuse (dubleer, liimiriie, vaheriie);
9. keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul lõikab ja valmistab proovikangast maketi või kontrollimist vajavad detailid.

Teadmised:
1) rõivaste konstrueerimise põhitõed;
2) põhikonstruktsioon, moekohased tuletused;
3) kergete rõivaste materjalide ja abimaterjalide omadused.
B.2.3 Rõiva õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1. dubleerib vajalikud detailid ja töötleb õmbluste tugevdamiseks lõikeservad liimipaelaga vastavalt materjali ja toote eripärale;
2. kontrollib detailide vastavust lekaalidele ja teeb vajadusel parandused;
3. õmbleb kokku eseme detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega, järgides valitud tehnoloogiat, märgistust, vastasmärke ja õmblusvarusid;
4. teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel arvestades materjali omadustega;
5. kontrollib rõivaproovides valmistatava rõiva istuvust, sobitab õmmeldava rõivaeseme tellija figuurile, tuvastab ja märgistab istuvusvead;
6. lisab tegumoele vastavad lisadetailid (kaunistuselemendid jm);
7. lõikab välja voodri- ja täpsustatud väikedetailid vastavalt põhidetailidele;
8. õmbleb rõiva, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnituselemendid (nööbid, haagid, lukud), paelad jm furnituuri;
9. muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, lühendab varrukaid ja parandab rõiva defekte.

Teadmised:
1) töövahendid ehk õmblustarvikud (nt rätsepakriit, mõõdulint, harutaja, sõrmkübar, pintsetid);
2) õmblusmasinate (süstikpiste-ja ahelpistemasinad) ja õmblusseadmete (lõikus-, teipimis- ja tikkimisseadmed) kasutamise, reguleerimise ja hooldamise põhimõtted;
3) õmbluste ja pistete liigid (nt traagel, peit);
4) nõelte ja niitide sobivus ja valik;
5) ülevaade enamlevinud õmblustehnoloogiatest (sh naiste - ja meeste särgi õmblemise põhitõdedest).
B.2.4 Lõppviimistlemine ja pakkimine 4

Tegevusnäitajad:
1. triigib ja/või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi;
2. hindab visuaalsel vaatlusel toote kvaliteeti;
3. korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid hooldusvahendeid (vajadusel);
4. valmistab toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks, vajadusel kasutab kaitsekatteid;
5. annab soovitusi toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele.

Teadmised:
1) kuumniiske töötlemise seadmete (triikrauad, pressid jm) kasutusala.
B.2.5 Toote turundamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arendab teenuse lähtudes sihtrühmast ja turuhindadest;
2. arvestab teenuse hinna lähtudes töömahust ja tegevuskuludest;
3. orienteerub teenuse müügi võimalustes ja müügikanalites;
4. leiab võimalusi oma teenuste esitlemiseks ning müügiks arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Kergete rõivaste rätsep, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab töös arvutit baasmoodulites „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“, „Tabelitöötlus“ ja standardmoodulites „Esitlus“, „Andmebaasid“ ja „Koostöö internetis“ nõutud tasemel (vt lisa 1);
2. kasutab efektiivseid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, siirdub kiirelt ja sujuvalt ühelt tegevuselt teisele;
3. järgib säästva materjalikasutuse põhimõtteid;
4. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid;
5. arvestab autorikaitse ja tarbijakaitsega seotud aspektidega;
6. kasutab eesmärgipäraselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
7. tajub oma rolli meeskonnas, teeb koostööd, järgib kokkuleppeid;
8. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt ja mõistetavalt;
9. orienteerub õmblusalases terminoloogias, dokumentatsioonis ja leppemärkides;
10. vajadusel juhendab kaastöötajaid oma oskuste piires.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-28022017-01/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 4
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.02.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Rätsep
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7531 Rätsepad, köösnerid ja kübarategijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Rätsepa kutsete võrdlustabel
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Astra Mõistlik Tallinna Tööstushariduskeskus
Inna Soonurm SA Innove
Signe Rank Boliree OÜ
Eeva Ojamets Lindante OÜ
Kati Viibur Baltika Group

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist