Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kergete rõivaste rätsep, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kergete rõivaste rätsep, tase 4
EN: Tailor, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.12.2021
Kehtib kuni: 30.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on uuendatud seoses kehtivusaja lõppemisega. Uuendamisel on täpsustatud kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 194598 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 20.02.2022 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 233303 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.06.2022 Avatud
3 Kuressaare Ametikool Kergete rõivaste rätsep 215161 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.05.2022 Avatud
4 Kuressaare Ametikool Kergete rõivaste rätsep 232283 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 11.05.2022 Avatud
5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 187197 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 02.12.2021 Avatud
6 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 241902 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 26.05.2023 Avatud
7 Tallinna Tööstushariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 141021 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.04.2022 Avatud
8 Tallinna Tööstushariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 194157 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 25.04.2022 Avatud
9 Tallinna Tööstushariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 232222 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.05.2022 Avatud
10 Tallinna Tööstushariduskeskus Kergete rõivaste rätsep 232242 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.05.2022 Avatud
11 Tartu Rakenduslik Kolledž Kergete rõivaste rätsep 182097 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 15.08.2022 Avatud
12 Tartu Rakenduslik Kolledž Kergete rõivaste rätsep 188358 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 15.08.2022 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Kergete rõivaste rätsep 242242 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 26.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kergete rõivaste rätsep, tase 4 valmistab individuaaltellimusel tellija mõõtudele ja vajadustele vastavaid kergeid voodrita rõivaid (tooteid): seelikuid, särkpluuse, pluuse, pükse, jakke ja kleite. Töö hõlmab rõivalisandite valmistamist ja lihtsamaid rõivaparandusi. Olulisel kohal on tellijaga suhtl...emine, mis eeldab avatust, teenindusvalmidust ja taktitunnet.
Kergete rõivaste rätsep töötab väikeses meeskonnas (nt ateljees, rõiva tootmisettevõtte arendusosakonnas) või iseseisvalt eratellimuste täitjana.
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, töö võib olla kiire tempoga ja pingeline. Kokkupuude tekstiilitolmu ja eritöötlusega materjalidega võib põhjustada tundlikel inimestel allergiat.
Kergete rõivaste rätsep tunneb rõivaste (toodete) valmistamiseks kasutatavaid materjale, nende omadusi ja hooldustingimusi. Ta kasutab oma töös õmblusmasinaid ja -seadmeid (nt nööpauguseade, kuumniiske töötlemise seade) ning käsitöö õmblusvahendeid.

Kutseala kõrgem tase:
Rätsep-stilist, tase 5 valmistab individuaaltellimusel voodriga ja voodrita rõivaid (tooteid).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tellimuse koostamine
A.2.2 Konstrueerimine ja modelleerimine
A.2.3 Juurdelõikus
A.2.4 Õmblemine
A.2.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine
A.2.6 Turundamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kergete rõivaste rätsepaks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal ja täienduskursustel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kergete rõivaste rätsep, rõivanäidiste valmistaja , muudatuste tegija (alterationist), lõigete valmistaja, juurdelõikaja-modelleerija, individuaalrätsep või naiste rätsep.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Uute materjalide ja seadmete kasutusele võtmine toob vajaduse omandada uusi tehnoloogiaalaseid oskusi ja teadmisi. Kasvav tähtsus on keskkonnasäästlikul tootmisel, toote elukaarel ja digioskustel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid B.3.1- B.3.6.
B.2 Kergete rõivaste rätsep, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1) Kasutab oma töös teadmisi stiili- ja materjaliõpetusest, moejoonistamisest, õmblustehnoloogiast, moeajaloost ja hetketrendidest.
2) Orienteerub õmblusalases terminoloogias, leppemärkides ja tehnilises dokumentatsioonis. Loeb ja joonistab läbilõikeskeeme. Järgib tehnoloogilisi j...
uhendeid (tehniline moejoonis, õmblussõlme läbilõikeskeem või tehnoloogiline kaart).
3) Järgib säästva materjalikasutuse põhimõtteid.
4) Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, organisatsiooni tööeeskirju ja reegleid ning ohutusnõudeid.
5) Lähtub teeninduse heast tavast ja normidest, arvestab autorikaitse ja tarbijakaitse aspektidega.
6) Kohandub meeskonnaga, teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas.
7) Valib sihtgrupile vastava suhtlemiskanali (telefon, e-mail, sotsiaalmeedia jm), esitab teabe selgelt ja mõistetavalt.
8) On avatud koostööle, järgib kokkuleppeid ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist.
9) Kasutab aega efektiivselt, juhindub oma tööprotsessi jooksul tellimuse tähtaegadest.
10) Kindlustab oma töö kvaliteedi, oskab oma tööd kriitiliselt hinnata, teha järeldusi ning leida probleemidele lahendusi.
11) Saab hakkama pingelistes ja emotsionaalsetes töösituatsioonides.
12) Omandab järjepidevalt uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
13) Valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1, erialast võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1).
14) Kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tellimuse koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna.
2. Annab soovitusi kergete rõivaste tegumoe ja materjalide valikul, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest, vajadusel konsulteerib kogenud rätsepa ja disaineriga.
3. Joonistab kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise.
4. Valib moejoonisest ja kliendi soovidest lähtuvalt kergete rõivaste õmblemiseks vajalikud materjalid, furnituuri ja abimaterjalid.
5. Võtab kliendilt tellitava toote valmistamiseks vajaminevad mõõdud.
6. Arvestab materjalikulu vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele.
7. Planeerib tellimuse täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu ja kliendi vajadusi.
8. Koostab rõiva valmistamise või parandamise hinnapakkumise vastavalt hinnakirjale.
9. Kooskõlastab tellimuse kliendiga ja vormistab selle vastavalt ettevõtte eeskirjadele.
B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia ning vajadusel koostab toote töötlemise tehnoloogilise järjestuse.
2. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest
3. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid.
4. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad.
5. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.
B.3.3 Juurdelõikus 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab materjali ette juurdelõikuseks, nt märgistab defektsed kohad, aurutab või triigib materjali.
2. Paigutab lõiked või lekaalid materjalile jälgides lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte, vajadusel märgib materjalile õmblusvarud.
3. Lõikab välja põhidetailid arvestades väikedetailidele (kraed, kandid jne) jäetava materjalivaruga
4. Lõikab juurde vajalikud abimaterjalid (nt liimiriide).
B.3.4 Õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriide või liimipaelaga, arvestades materjali ja toote eripära.
2. Õmbleb kokku toote detailid (nt esi- ja seljaosa, varrukad) ja tehnoloogilised tootesõlmed (nt taskud, kraed, varrukad, värvlid, lõhikud ja kinnised) käsitsi või õmblusseadmetega, järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja õmblusvarusid.
3. Teeb töö erinevatel etappidel kuumniisket töötlemist, arvestades materjali koostist ja omadusi.
4. Kontrollib proovides valmistatava rõiva istuvust, tuvastab ja märgib istuvusvead ning teeb vajalikud parandused.
5. Õmbleb valmistoote, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnitus- ja kaunistuselemendid.
6. Õmbleb juhendamisel valmis väikepartii või näidistoote, järgides etteantud tehnilist moejoonist, õmblussõlmede läbilõikeskeeme või tehnoloogilist järjestust.
7. Teeb lihtsamad rõivaste parandustöid, nt muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, lühendab varrukaid ja parandab rõiva defekte.
B.3.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Triigib või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi.
2. Korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid ja hooldusvahendeid.
3. Hindab visuaalsel vaatlusel toote kvaliteeti enne kliendile üle andmist.
4. Valmistab toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks.
5. Annab tellijale soovitusi toote kasutuse ja hoolduse osas vastavalt materjali omadusele ja hooldusmärgistusele.
B.3.6 Turundamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks ning müügiks vastavalt sihtgrupile.
2. Teeb toodetest fotod turunduse ja reklaami eesmärgil.
3. Kasutab tehnilisi vahendeid ja erinevate veebikeskkondade võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-01122021-1.1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Rätsep
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7531 Rätsepad, köösnerid ja kübarategijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Riina Tenno Tallinna Tööstushariduskeskus
Pille Kompus KompArtly OÜ
Liisa Brochard Tresor OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist