Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Laojuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Laojuht, tase 5 kutsestandard on täiendkoolituse õppekavade koostamise ning isikute kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Laojuht, tase 5
EN: Warehouse manager, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Inventeerija, tase 5
Kehtib alates: 03.05.2017
Kehtib kuni: 29.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/32 17.05.2022.
--------------------------
Kutsestandard Laohoidja, tase 5 uuendati kehtivusaja lõppemise tõttu (kehtib kuni 05.06.2017) ja võeti kasutusele uus kutsenimetus „Laojuht“, mis on tänapäeval kasutatavam.
Täpsustati A.6 Kutsealane ettevalmistus: 5. taseme ...
kutse eeldab 4. taseme laotöötaja kompetentside olemasolu.
Korrigeeriti tööosade struktuuri.
Lisati osakutse „Inventeerija, tase 5“ ja muudeti kompetentside sõnastusi.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine.
5. taseme laojuht korraldab ja juhib ladude laotoiminguid ja nendega seotud infovoogude liikumist. Ta planeerib ja kasutab lao ressursse ning k...
orraldab lao inventuure.
Laojuht tuleb toime kõikide laotoimingutega, sh kaupade teisaldamise ja väljastamisega. Laojuht töötab iseseisvalt või meeskonnas, olles meeskonna juht. Ta suudab iseseisvalt orienteeruda erinevates olukordades, lahendada probleeme, suhelda korrektselt klientide ja kaastöötajatega ning valida ja rakendada kaasaegseid lao- ja infotehnoloogiaid, meetodeid ja töövahendeid uute lahenduste leidmiseks.
Laojuht vastutab laovarude säilimise ja laoga seotud varade heaperemeheliku kasutamise eest.

Laojuhi tervikkutse sisaldab "Inventeerija" osakutset.
Lähedane kutse:
Laotöötaja, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kauba vastuvõtmine
1. Kaupade vastuvõtmise korraldamine
2. Hoiuühikute koostamine

A.2.2 Kaupade hoiustamine
1. Kaupade hoiustamise korraldamine
2. Hoiukohtade organiseerimine ja korrashoid

A.2.3 Kauba väljastamine
1. Kaupade väljastamise korraldamine
2. Saatedokumentatsiooni koost...
amine

A.2.4 Lao planeerimine
1. Lao üldplaneerimine
2. Lao tehnoloogiate kasutamise planeerimine
3. Laoprotsessi planeerimine

A.2.5 Laoressursside juhtimine
3. Taktikaline juhtimine
4. Operatiivne juhtimine

A.2.6 Varude inventeerimine
1. Inventuuride planeerimine ja ettevalmistamine
2. Inventuuri läbiviimise juhtimine, jälgimine ja lõpetamine

A.2.7 Lao klienditeenindus
1. Lao klienditeeninduse korraldamine
2. Pretensioonide ja reklamatsioonide lahendamine

A.2.8 Juhtimine ja juhendamine
1. Töötajate juhtimine ja eestvedamine
2. Juhendamine

Laojuht, tase 5 tervikkutse sisaldab osakutset " Inventeerija, tase 5", mis moodustub tööosast A.2.6 Varude inventeerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, töö võib toimuda vahetustes, vajadusel riiklikel pühadel ja ööajal. Töös esineb rutiinseid tööülesandeid kui ka kiiret reageerimist nõudvate olukordade lahendamist. Töötatakse enamasti siseruumis, võib esineda töötamist välitingimustes ning külmades ruumides (kü...lm- ja külmutuslaod). Töökeskkonnas esinevad ohutegurid on peamiselt seotud töötamisega liikuvate masinatega ja tõsteseadmetega ning raskuste käsitsi teisaldamisega ja kõrgustes töötamisega. Ladustatavad kaubad võivad olla kõrge ohuriskiga, mistõttu on äärmiselt oluline ohutusnõuete täitmine.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Erinevat liiki tõsteseadmed ja laomehhanismid ning kommunikatsiooni- ja bürootehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab loogilist mõtlemist, korrektsust, püsivust, ausust, emotsionaalset stabiilsust, organiseerimis-, otsustus-, reageerimis- ja analüüsi- ja koostöövõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme laojuhiks saab töökohal või õppides kutseõppeasutuse 5. taseme jätkuõppes. Eelduseks on 4. taseme laotöötaja kompetentside omamine. 5. taseme laojuhil on vähemalt keskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Laojuhataja, laojuht, laohoidja, lao vahetuse vanem.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tõstuki ja laadimisseadmega töötamiseks on vajalik läbida pädev koolitus ja omandada vastav tunnistus. (VV määrus Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid B.2.1 – B.2.9.
Osakutse Inventeerija, tase 5 saamiseks on vajalik tõendada kompetents B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kauba vastuvõtmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Organiseerib pakkeüksuste, mahalaadimist ja sorteerimist lähtudes pakkeüksuste omadustest ja käsitlemisviisidest;
2. Organiseerib saadetiste tooteartiklipõhist vastuvõtukontrolli, vajadusel toodete komplektsuse kontrolli, lähtudes füüsilistest tootekogustest, kaubadokumentidel ja ettevõtte majandustarkvaras (ostumoodulis) olevast informatsioonist;
3. Korraldab hoiuühikute koostamist vastavalt toodete omadustele ja hoiukoha suurustele.
B.2.2 Kaupade hoiustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ja valmistab ette kaupade paigutamise hoiukohtadele, lähtuvalt hoiustamise süsteemist ja kaupade omadustest;
2. Korraldab kaupade paigutamist hoiukohtadele ja hoiustamise registreerimist laojuhtimissüsteemis;
3. Korraldab hoiustamist tagades hoiukohtade korrashoiu püüdes saavutada võimalikult suurt varude täpsust hoiukohtadel.
B.2.3 Kauba väljastamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Organiseerib tellimuste komplekteerimise, pakendamise ja saadetiste väljastamise vastavalt väljastustellimustele;
2. Loob vastavalt ettevõtte võimalustele tingimused kaupade tootlikuks ja tõhusaks komplekteerimiseks;
3. Korraldab saatedokumentatsiooni koostamise, vastavalt protseduurireeglitele;
4. Korraldab pakkeüksuste laadimise veoühikutele lähtudes veoste laadimise ja kinnitamise nõuetest (Euroopa hea tava veoste kinnitamiseks maanteevedudel, CTU koodeks jms).
B.2.4 Lao planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib lao hoiualad ja hoiukohad, tööalad ja muud laotsoonid vastavalt kaupade ja kaubavoogude parameetritele;
2. Planeerib sobivad laotehnoloogiad ja laoseadmed vastavalt kaupade ja kaubavoogude parameetritele ning ettevõtte võimalustele;
3. Teeb põhjendatud ettepanekuid laoarvestustarkvara, laojuhtimissüsteemide jm erialatarkvara valikuks;
4. Kavandab laotoimingud lähtuvalt ettevõtte põhiprotsessidest (tootmine, ost, müük jm);
5. Kavandab lao tööjõuvajaduse lähtudes töömahtudest klienditeeninduse tasemest;
6. Töötab välja tööjuhendid lao tulemusliku ja kvaliteetse töö tagamiseks;
7. Püstitab ja kooskõlastab laotoimingute tulemuslikkuse näitajad (kvaliteedi, efektiivsuse ja tootlikuse näitajad). Koostab reklamatsiooni kauba vastuvõtmisel ilmnenud vigastuste ja kauba koguste erinevuste kohta ning edastab selle kauba saatjale.
B.2.5 Laoressursside juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib lao üldplaneeringu toimimise tulemuslikkust;
2. Muudab vajadusel lao tsoone, hoiukohti ja tööalasid tagades hoiuruumi efektiivse kasutuse;
3. Analüüsib tõstukite jm laoseadmete kasutust, teeb ettepanekuid laoseadmete efektiivsemaks kasutamiseks ja vajadusel uuendamiseks;
4. Viib vajadusel sisse muudatused lao töökorralduses ja ressursikasutuses kajastades vastava informatsiooni laojuhtimissüsteemi tarkvaras;
5. Analüüsib töötajate tegelikku ja planeeritud töökoormust ja lao teenindustaset;
6. teeb järeldused ja viib sisse muudatused eesmärkide saavutamiseks;
7. Tegutseb vastavalt olukorrale: viib sisse muudatusi ressursikasutuses ja lahendab probleeme eesmärgiga hoida teenindustaset ja saavutada püstitatud eesmärke.
B.2.6 Varude inventeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib inventuure lähtuvalt vajadustest (ettevõtte sisekord, klientide vajadused jne) kooskõlas inventuuride läbiviimise juhendiga;
2. Kooskõlastab inventuuri läbiviimise aja ettevõtte sidusüksustega (müük, ost, tootmine jm);
3. kontrollib laojuhtimissüsteemis kaupade/toodete staatust ja organiseerib vajadusel kõigi laoliikumiste lõpetamise;
4. Planeerib lugemismeeskonnad ja andmesisestajad ning nende tööjaotuse;
5. Blokeerib laotoimingud laojuhtimissüsteemis ja korraldab loendamislehtede või käsiterminalide ettevalmistamise;
6. Jälgib inventuuri kulgu, kontrollib inventuuri läbiviimise juhendi täitmist, vajadusel sekkub ja juhendab;
7. Korraldab loendamise andmete sisestamise ja otsustab vajadusel kordusloendamise läbiviimise;
8. Edastab inventuuri kokkuvõtte saldomuudatuste tegemiseks volitatud isikutele, veendub saldomuudatuste sisseviimises ja valmistab ette inventuuriakti;
9. Analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid ning rakendab ennetavaid meetmeid korduvate vigade välistamiseks.
B.2.7 Lao klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab tellimuste vastuvõttu, teenuste pakkumist ning saadetiste, info- ja teenustevoo kulgemise jälgimist lähtudes kliendi vajadustest, etteantud baaskuludest või hinnakirjast;
2. Jälgib ja mõõdab statistiliste näitajate alusel lao klienditeenindustoimingute taset ja rakendab meetmeid kõrgema klienditeeninduse taseme saavutamiseks;
3. vastab siseklientide päringutele ja edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
4. Selgitab juurpõhjuse analüüsi alusel välja pretensioonide ja reklamatsioonide tegelikud põhjused;
5. Lahendab konkreetse juhtumi oma pädevuse piires, kaasates vajadusel erinevaid osapooli ning järgides ettevõtte kaebuste käsitlemise korda;
6. Võtab kasutusele meetmed korduvate vigade vältimiseks.
B.2.8 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Seab sihid, koostab tegevuskava ja planeerib ressursid tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks;
2. Algatab tegevusi ja rakendab parendusmeetmeid;
3. Vastutab töö kvaliteedi eest;
4. Jälgib tööjuhendite ja -ohutuseeskirjade täitmist;
5. varustab juhendatavad õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku asjakohase informatsiooniga, annab juhiseid selgelt ja arusaadavalt;
6. Loob positiivse tööõhkkonna, toetades juhendatavate arengut; on avatud ja abivalmis;
7. Innustab ja tunnustab töötajaid, annab juhendatavale õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, lahendab tekkinud probleemid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Inventeerija, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.2.6 Varude inventeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib inventuure lähtuvalt vajadustest (ettevõtte sisekord, klientide vajadused jne) kooskõlas inventuuride läbiviimise juhendiga;
2. Kooskõlastab inventuuri läbiviimise aja ettevõtte sidusüksustega (müük, ost, tootmine jm);
3. kontrollib laojuhtimissüsteemis kaupade/toodete staatust ja organiseerib vajadusel kõigi laoliikumiste lõpetamise;
4. Planeerib lugemismeeskonnad ja andmesisestajad ning nende tööjaotuse;
5. Blokeerib laotoimingud laojuhtimissüsteemis ja korraldab loendamislehtede või käsiterminalide ettevalmistamise;
6. Jälgib inventuuri kulgu, kontrollib inventuuri läbiviimise juhendi täitmist, vajadusel sekkub ja juhendab;
7. Korraldab loendamise andmete sisestamise ja otsustab vajadusel kordusloendamise läbiviimise;
8. Edastab inventuuri kokkuvõtte saldomuudatuste tegemiseks volitatud isikutele, veendub saldomuudatuste sisseviimises ja valmistab ette inventuuriakti;
9. Analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid ning rakendab ennetavaid meetmeid korduvate vigade välistamiseks.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Laojuht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. Mõistab lao toimimise tervikprotsessi ja ettevõtte erinevate allüksuste töö sisu ning eesmärke;
3. Hindab laondusega seotud kahju- ja õnnetusriske ning rakendab meetmeid riskitasemete vähendamiseks;
4. Kasutab laoseadmeid ja muid töövahendeid otstarbekohaselt, heaperemehelikult ja säästvalt;
5. Valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt.
6. Leiab lahendusi keerukates olukordades;
7. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega ja valdkonna arenguga;
8. Osaleb organisatsioonikultuuri loomisel ja hoidmisel;
9. Kasutab eesmärgipäraselt laojuhtimise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi,
10. Kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed;
11. ,Andmebaasid, Tekstitöötlus, Tabeltöötlus ja standardmoodulitele IT-turvalisus ja Esitlus, Vt Lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“;
12. Järgib oma tööga seotud õigusakte;
13. Kasutab eesti keelt, tasemel B1 ning vähemalt üht võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03052017-2.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.05.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Laohoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4321 Laoarvestuse kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peep Tomingas Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Ain Tulvi PAC Training OÜ, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Marek Järlak Eesti Tarbijateühistute Keskühistu
Ain Jõeleht DSV
Ene Roosmann Ensto Operations
Tiina Matsulevitš SA Innove
Janek Saareoks AS Schenker

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist