Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Laojuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Laojuht, tase 5
EN: Warehouse manager, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Inventeerija, tase 5
Kehtib alates: 29.04.2022
Kehtib kuni: 28.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Suuri sisulisi muudatusi kutsestandardites ei tehtud, kuid kõik tegevusnäitajad on siiski põhjalikult üle vaadatud ja kompetentsusnõuded kaasajastatud. Eraldi on välja toodud juhendamise kompetents (mis varasemalt oli kirjeldatud teiste kompetentside sees). Juhtimisega seotud tegevusnäitajad on koondatud juhtimise alla, kauba vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine on kirjeldatud sarnaselt 4. tasemega, sest nendes tööosades tasemetevahelisi erinevusi ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Laojuht 193077 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 12.10.2022 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Laojuht 243165 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.05.2023 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Laojuht 214903 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 15.08.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Laotöötajate töö on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine. 5. taseme laojuht korraldab ja juhib ladude laotoiminguid ja nendega seotud infovoogude liikumist. Ta planeerib ja kasutab lao ressursse ning korraldab l...ao inventuure.
Laojuht tuleb toime kõikide laotoimingutega, sh kaupade teisaldamise ja väljastamisega. Laojuht töötab iseseisvalt või meeskonnas, olles meeskonna juht. Ta suudab iseseisvalt orienteeruda erinevates olukordades, lahendada probleeme, suhelda korrektselt klientide ja kaastöötajatega ning valida ja rakendada kaasaegseid lao- ja infotehnoloogiaid, meetodeid ja töövahendeid uute lahenduste leidmiseks. Laojuht vastutab laovarude säilimise ja laoga seotud varade heaperemeheliku kasutamise eest.
Laojuhi kutse sisaldab inventeerija osakutset.
Samal kutsealal on ka lao abitööline, tase 3 ja laotöötaja, tase 4 kutsed.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kauba vastuvõtmine
A.2.2 Kaupade hoiustamine
A.2.3 Kauba väljastamine
A.2.4 Lao klienditeenindus
A.2.5 Lao planeerimine
A.2.6 Lao ressursside juhtimine
A.2.7 Varude inventeerimine
A.2.8 Juhtimine
A.2.9 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme laojuhi kompetentsid saab omandada töökohal, täienduskoolitusel või õppides kutseõppeasutuse. 5. taseme laojuhil on vähemalt keskharidus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Laojuhataja, laojuht, laohoidja, lao vahetuse vanem.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.1-B.3.9.
Inventeerija osakutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetents B.3.7.
B.2 Laojuht, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib tööjuhendite, töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid ja jälgib nende täitmist;
2. mõistab lao toimimise tervikprotsessi ja ettevõtte erinevate allüksuste töö sisu ning eesmärke;
3. kasutab laoseadmeid ja muid ...
töövahendeid otstarbekohaselt, heaperemehelikult ja säästvalt;
4. hindab laondusega seotud kahju- ja õnnetusriske ning rakendab meetmeid riskitasemete vähendamiseks;
5. loob positiivse tööõhkkonna; kohaneb ja tuleb toime mitmekultuurilises töökeskkonnas;
6. on avatud ja abivalmis;
7. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
8. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega ja valdkonna arenguga;
9. leiab lahendusi ja kohaneb keerukates ja uutes olukordades;
10. osaleb organisatsioonikultuuri loomisel ja hoidmisel;
11. järgib oma tööga seotud õigusakte;
12. kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaalale sisuloome ja ohutuse osas iseseisva ning infotöötluse, kommunikatsiooni ja probleemilahenduse osas vilunud kasutaja tasemel (vt lisa 1);
13. kasutab eesmärgipäraselt laojuhtimise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi, teeb muudatusi ja seadistusi lao infosüsteemis vastavalt vajadusele;
14. kasutab eesti keelt, tasemel B1 ning vähemalt üht võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kauba vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab veodokumentidelt saadetise adressaadi vastavuse;
2. jälgib veorežiimi tingimuste täitmist vastavalt kauba omadustele;
3. tuvastab ja registreerib pakkeüksuste vigastused ning nende võimaliku mittevastavuse veodokumendil märgituga;
4. laadib kaubad maha, kasutades sobivaid laoseadmeid ja töövahendeid;
5. hindab iga pakkeüksuse seisundit visuaalselt ning fikseerib vigastused ja kaubakahjustused veodokumentides;
6. sorteerib pakkeüksused, ühitab (konsolideerib) ja ristlaadib (cross-docking) lao- ja otsesaadetised;
7. tuvastab tooted ja võrdleb nende (kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid jms) vastavust pakkedokumentidele ja ostutellimustele visuaalselt või elektroonselt;
8. kontrollib toodete komplektsust vastavalt etteantud spetsifikatsioonile (loetelule);
9. koostab hoiuühikud lähtuvalt kauba eripärast ja hoiukohtade suurusest;
10. registreerib lao infosüsteemis (laoarvestustarkvaras) vastuvõetud tooteartiklid ja nende kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid, kõrvalekalded jms;
11. sildistab vajadusel tooted, lisab kasutusjuhendid või teeb muud lisaväärtustoimingud;
12. registreerib teostatud lisaväärtustoimingud lao infosüsteemis.
B.3.2 Kaupade hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigutab kaubad hoiukohtadele või edasise käitlemise alale järgides füüsikalisi hoiustamisnõudeid (niiskus, temperatuur), nõutavaid hoiustamisviise ja -juhiseid;
2. registreerib laoaadressidel hoiule paigutatud tooted tooteartiklite ja -koguste lõikes manuaalselt või elektroonselt lao infosüsteemis:
3. korrastab perioodiliselt hoiukohti, eemaldades pakkematerjali jääke ja puhastades vajadusel kaupu vastavalt laos kehtivale korrale;
4. kontrollib toodete koguste, laoaadresside ja realiseerimistähtaegade, partiinumbrite ja markeeringu vastavust laoarvestussüsteemis ja tegelikkuses; teeb vajadusel korrektuuri lao infosüsteemis;
5. tuvastab laoaadressid, laoartiklid ja nende kogused visuaalselt või elektroonselt, kasutades selleks ettenähtud infotehnoloogilis rakendusi;
6. fikseerib laoartiklite saldod, realiseerimistähtajad, seeria- või partiinumbrid lugemislehel või käsiterminalis, kasutades käsiterminali lao tarkvara ja automaatse tuvastamise süsteeme (vöötkooditehnoloogia, RFID, NFC).
B.3.3 Kauba väljastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. aktiveerib laojuhtimissüsteemis väljastustellimuse komplekteerimislehe;
2. komplekteerib väljastustellimuse, kasutades laojuhtimissüsteemis seadistatud meetodeid (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine) käsiterminali või häälkomplekteerimise või märgutule juhitud komplekteerimise tehnoloogiat;
3. valib toodete omadustele (kogus, maht või kaal) sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm);
4. koostab komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse;
5. pakendab saadetised, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;
6. lisab saadetisele pakkelehe ja transpordietiketi(d), vajadusel põrutus-, niiskus-, temperatuuri- jm andurid ja paigutab väljastatavad pakkeüksused väljastusalale;
7. laadib saadetised veoühikusse lähtuvalt väljastustellimusest;
8. kinnitab pakkeüksused vastavalt veoste laadimise ja kinnitamise soovitustele ja nõuetele (Euroopa hea tava veoste kinnitamiseks maanteevedudel, CTU koodeks jms);
9. hindab visuaalselt laadimisel saabunud veoühiku sobilikkust (temperatuur, niiskus, puhtus jms) väljastatava kauba transpordiks;
10. annab pakkeüksused ja kaubadokumendid üle, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse.
B.3.4 Lao klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. teenindab lattu saabunud kliente kooskõlas ettevõtte klienditeeninduse põhimõtetega, jälgib info- ja teenustevoo kulgemist, lähtudes kliendi vajadustest, etteantud baaskuludest või hinnakirjast;
2. vastab siseklientide päringutele ja edastab need vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3. selgitab juurpõhjuse analüüsi alusel välja pretensioonide ja reklamatsioonide põhjused;
4. lahendab konkreetse juhtumi oma pädevuse piires, kaasates vajadusel erinevaid osapooli ning järgides ettevõtte pretensioonide ja reklamatsioonide käsitlemise korda;
5. jälgib ja mõõdab statistiliste näitajate alusel lao klienditeenindustoimingute taset ja rakendab meetmeid kokku lepitud klienditeeninduse taseme saavutamiseks; võtab kasutusele meetmed korduvate vigade vältimiseks.
B.3.5 Lao planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib lao hoiualad ja hoiukohad, tööalad ja muud laotsoonid vastavalt kaupade ja kaubavoogude parameetritele;
2. planeerib sobivad laotehnoloogiad ja laoseadmed vastavalt kaupade ja kaubavoogude parameetritele ning ettevõtte võimalustele;
3. teeb põhjendatud ettepanekuid laoarvestustarkvara, laojuhtimissüsteemide jm erialatarkvara valikuks;
4. kavandab kõik laotoimingud lähtuvalt ettevõtte põhiprotsessidest (tootmine, ost, müük jm);
5. kavandab lao tööjõuvajaduse, lähtudes töömahtudest ja klienditeeninduse tasemest;
6. töötab välja protsessijuhendid lao tulemusliku ja kvaliteetse töö tagamiseks, püstitab ja kooskõlastab laotoimingute tulemuslikkuse näitajad (kvaliteedi, efektiivsuse ja tootlikuse näitajad).
B.3.6 Lao ressursside juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib lao üldplaneeringu toimimise tulemuslikkust, muudab vajadusel lao tsoone, hoiukohti ja tööalasid, tagades hoiuruumi efektiivse kasutuse;
2. analüüsib tõstukite jm laoseadmete kasutust, teeb ettepanekuid laoseadmete efektiivsemaks kasutamiseks ja vajadusel uuendamiseks;
3. planeerib seadmete hooldus- ja remonttöid;
4. viib vajadusel sisse muudatused lao töökorralduses ja ressursikasutuses, kajastades vastava informatsiooni laojuhtimissüsteemi tarkvaras;
5. analüüsib töötajate tegelikku ja planeeritud töökoormust ja lao teenindustaset;
6. teeb järeldused ja viib sisse muudatused ressursikasutuses; lahendab probleeme eesmärgiga tagada teenindustaset ja saavutada püstitatud eesmärke;
7. teeb nõudluse lihtsamaid analüüse (nt ABC-XYZ) ja kategoriseerib tooteid vastavalt analüüsi tulemustele kooskõlas etteantud tingimustega (sh tuvastab aeglaselt liikuvad ja seisvad tooted).
B.3.7 Varude inventeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib inventuure lähtuvalt vajadustest (ettevõtte sisekord, klientide vajadused jne) kooskõlas inventuuride läbiviimise juhendiga;
2. kooskõlastab inventuuri läbiviimise aja ettevõtte sidusüksustega (müük, ost, tootmine jm);
3. kontrollib laojuhtimissüsteemis kaupade/toodete staatust ja organiseerib vajadusel kõigi laoliikumiste lõpetamise;
4. planeerib lugemismeeskonnad ja andmesisestajad ning nende tööjaotuse;
5. blokeerib laotoimingud laojuhtimissüsteemis ja korraldab loendamislehtede või käsiterminalide ettevalmistamise;
6. jälgib inventuuri kulgu, kontrollib inventuuri läbiviimise juhendi täitmist, vajadusel sekkub ja juhendab;
7. korraldab loendamise andmete sisestamise ja otsustab vajadusel kordusloendamise läbiviimise;
8. edastab inventuuri kokkuvõtte saldomuudatuste tegemiseks volitatud isikutele, veendub saldomuudatuste sisseviimises ja valmistab ette inventuuriakti;
9. analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid ning rakendab ennetavaid meetmeid korduvate vigade välistamiseks.
B.3.8 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. seab eesmärke ja planeerib tegevusi, lähtudes ettevõtte strateegiast, ettevõtluskeskkonnast ja jätkusuutliku arengu põhimõtetest; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. organiseerib ressursid (sh personal, töövahendid) ja loob tööprotseduurid (sh tööjuhendid) oma töövaldkonna piires;
3. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid, arendades inimkeskset organisatsioonikultuuri; hindab töötajate koolitusvajadust ning planeerib täienduskoolitusi;
4. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid.
B.3.9 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
4. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
Osakutsega seotud kompetentsid
Inventeerija, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.7 Varude inventeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib inventuure lähtuvalt vajadustest (ettevõtte sisekord, klientide vajadused jne) kooskõlas inventuuride läbiviimise juhendiga;
2. kooskõlastab inventuuri läbiviimise aja ettevõtte sidusüksustega (müük, ost, tootmine jm);
3. kontrollib laojuhtimissüsteemis kaupade/toodete staatust ja organiseerib vajadusel kõigi laoliikumiste lõpetamise;
4. planeerib lugemismeeskonnad ja andmesisestajad ning nende tööjaotuse;
5. blokeerib laotoimingud laojuhtimissüsteemis ja korraldab loendamislehtede või käsiterminalide ettevalmistamise;
6. jälgib inventuuri kulgu, kontrollib inventuuri läbiviimise juhendi täitmist, vajadusel sekkub ja juhendab;
7. korraldab loendamise andmete sisestamise ja otsustab vajadusel kordusloendamise läbiviimise;
8. edastab inventuuri kokkuvõtte saldomuudatuste tegemiseks volitatud isikutele, veendub saldomuudatuste sisseviimises ja valmistab ette inventuuriakti;
9. analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid ning rakendab ennetavaid meetmeid korduvate vigade välistamiseks.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29042022-1.6/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Laohoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4321 Laoarvestuse kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peep Tomingas ProLog
Tiina Kraav Tartu Kutsehariduskeskus
Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu
Ene Roosmann BE Group OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist