Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhiabi, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

6. taseme juhiabi kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolituste õppekavade...
aluseks
c) Kõrghariduse vastava taseme õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Juhiabi, tase 6
EN: Assistant, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.05.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
- Uuendatud versioonist on välja jäetud kõik valitavad tööosad (projektijuhtumine, raamatupidamine, personalitöö, müük-turundus, reisikorraldus jne), mis on integreeritud kohustuslike kompetentside sisse. Tööalaste projektide juhtimine on uues versioonis kohustuslik kompetents.
- Senisest 6 kompetentsist on alles jäänud 3. Kõik dokumendihaldust ja sellega seotud toiminguid puudutavad tööosad on koondatud üheks kompetentsiks. Põhjus: kutsesüsteemis on juba olemas kutsestandardid nii raamatupidaj...
ale, personalijuhile, projektijuhile ja ärikorralduse spetsialistile, kus need tegevused on detailsemalt lahti kirjutatud.
- Täpsustatud on võõrkeele oskuse nõudeid. Varasem nõue B2 on viidud tase B1-le.
- Täpsustatud on digipädevuse kirjeldust. Lisaks igapäevasele arvutioskusele on kutsestandardisse sisse toodud organisatsiooni sise- ja välisveebi, sotsiaalmeedia kanalite ja erialaste veebirakenduste kasutamine, isikuandmete kaitse teema.
- Muudetud on Kutsealase ettevalmistuse (A.6) nõudeid.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (suletud) Juhiabi 108086 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/0 28.11.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juhiabi on kaasatud organisatsiooni juhtimistegevusse. Ta toetab juhtkonna tegevust, tegeleb teabevahetuse, dokumenditöö ning sise- ning välisklientide teenindamisega.
Juhiabi tööülesanded sõltuvad konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad kliendisõbralikkust suhtlemisel, kiiret ning paindlikku t...
egutsemist ja teabe konfidentsiaalsuse tagamist, toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega. Juhiabi võib olla ka büroojuht või organisatsiooni esindaja. Juhiabi teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Dokumentide haldamine
1. Dokumendihalduse ja dokumentide elukäigu korraldamine
2. Dokumentide loomine
3. Dokumentide menetlemine
4. Andmekaitsenõuete rakendamine
5. Infosüsteemide kasutamine

A.2.2 Projektijuhtimine
1. Projekti käivitamine
2. Projekti tegevuskava ja ajakava koostam...
ine
3. Projekti elluviimine
4. Projekti lõpetamine ja aruandlus

A.2.3 Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus
1. Organisatsioonikultuuri järgimine
2. Teavikute haldamine
3. Organisatsiooni suhtekorraldus
4. Ametikohtumiste korraldamine
5. Lähetuste korraldamine
6. Personalitöö tehniline korraldamine
7. Raamatupidamise assisteerimine
8. Hea töökeskkonna tagamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul on juhiabi tööaeg fikseeritud. Töörütm võib olla nii vahelduv kui rutiinne ning mitmesuguste tööülesannetega. Tööga võivad kaasneda psüühiline pinge ja sundasend, mis võivad põhjustada erinevaid tervisekahjustusi.
A.4 Töövahendid
Büroo-, esitlus- ja sidetehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Ettevõtlikkus, iseseisvus, koostöövõime, õppimisvõime, kohanemisvõime, süsteemsus ja korrektsus, otsustusvõime, meelekindlus, sallivus ja paindlikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme juhiabina töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on:
a) erialane töökogemus, kõrgharidus või erialane kutseharidus või
b) keskharidus, läbitud erialased täienduskoolitused ning erialane töökogemus
A.7 Enamlevinud ametinimetused
administratsiooni assistent, juhtkonna assistent, büroojuht, dokumendihalduse juhtivspetsialist, juhiabi, nõunik, referent jne.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Juhiabi, tase 6 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kompetentsid (B.2.1- B.2.4).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Dokumentide haldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb organisatsiooni dokumendisüsteemi vajaduse ja töötab selle põhjal ning õigusaktidele vastavalt välja organisatsiooni dokumendi tööd reguleerivad normdokumendid. Koostab dokumentide liigutusskeemi ja asjaajamiskorra, muudab ja täiendab neid vastavalt ettepanekutele ja vajadusele. Koostab dokumendihalduse tööprotsesse vastavalt organisatsiooni vajadusele.
2. Valib informatsiooni dokumenteerimiseks sobiva dokumendiliigi ja andmekandja. Loob sisuliselt, keeleliselt ja tehniliselt korrektseid dokumente, lähtudes kehtestatud nõuetest. Vajadusel loob uusi dokumendimalle.
3. Registreerib dokumente vastavalt nõuetele. Suunab dokumendid lähtuvalt täitmisülesandest täitjatele. Jälgib dokumentide täitmise tähtaegu ja teeb vajadusel meeldetuletusi. Edastab dokumendid adressaadile, valides sobiva saatmisviisi.
4. Järgib andmekaitsenõudeid dokumentide loomisel ja menetlemisel, lähtudes õigusaktidest ja organisatsioonis kehtestatud nõuetest (isikuandmete kaitse, juurdepääsupiirangud, avalik teave jne). Vajadusel teeb ettepanekuid andmekaitsenõuete rakendamiseks organisatsioonis.
5. Kasutab oma töös erinevaid infosüsteeme ja andmebaase, lähtudes tööülesannetest. Osaleb oma töös või organisatsioonis kasutatavate infosüsteemide juurutamisel, vajadusel koordineerib tegevusprotsessi. Teeb muudatusettepanekuid vastavalt vajadusele ning juhistele.

Teadmised:
1) dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid (seadused, määrused);
2) isiku- ja andmekaitsealased õigusaktid ja juhised;
3) valdkonna standardid;
4) eesti kirjakeele normid;
5) infosüsteemide kasutamise põhimõtted (infoallikad, infootsing, infoturve);
6) rahvusvahelised tavad dokumentide koostamisel.
B.2.2 Projektijuhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab esialgse projekti kavandi: sõnastab põhieesmärgi, loetleb üldised tegevused ja määratleb ressursivajaduse. Projekti eripärast lähtuvalt koostab selle läbiviimiseks kaasrahastuse või muude vajalike täiendavate ressursside (inimesed, kompetents, tehnilised vahendid jms) taotlused."
2. Koostab projekti ajakava ja ülesannete loetelu ning määrab vastutajad. Koostab riskianalüüsi. Planeerib rahaliste vahendite kasutamise, korraldab hinnapakkumiste võtmise ja/või hangete läbiviimise.
3. Monitoorib projekti plaanikohast läbiviimist, sh tähtaegadest ja eelarvest kinnipidamist. Leiab alternatiivsed lahendused tekkivatele probleemidele. Korraldab projektiga seotud kommunikatsiooni.
4. Koostab projekti kokkuvõtte, sh aruandluse rahaliste vahendite ja muude ressursside kasutamise kohta. Analüüsib projekti tegevuskava täitmist ja saadud tagasisidet.

Teadmised:
1) projekti mõiste ja põhimõtted;
2) projektijuhtimise meetodid;
3) aja planeerimine;
4) meeskonnatöö põhialused;
5) juhtimisalased teadmised;
6) projekti eelarve kujundamise põhimõtted;
7) kommunikatsiooni põhimõtted.
B.2.3 Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus 6

1. Järgib oma igapäevases töös organisatsioonikultuuri (sh teeninduskultuuri) ja aitab kaasa selle hoidmisele. Suhtleb korrektselt sise- ja välisklientidega, juhindudes oma töös sekretäri/juhiabi eetikakoodeksist ja organisatsioonis kehtestatud korrast. Kasutab organisatsiooni sümboolikat vastavalt etteantud korrale. Peab ja täiendab organisatsiooni kodukorra käsiraamatut (akadeemilist protokolli vm), lähtudes organisatsiooni eripärast.
2. Kogub, süstematiseerib ja peab arvestust organisatsiooni teavikute, sh organisatsiooni aastaraamatute, kroonikate, muude trükiste, kunstiväärtuste, meenete, organisatsiooni enda ärikingituste jne, üle.
3. Kasutab ja sisustab organisatsioonis kasutuses olevaid suhtluskanaleid (sise- ja välisveeb, sotsiaalmeediakonto, äpp). Valib teabe edastamiseks sobivaima suhtluskanali ja edastamise viisi. Teeb ettepanekuid info liikumise parendamiseks.
4. Haldab juhi kalendrit. Korraldab juhtkonna koosolekuid ja ametikohtumisi. Valmistab ette materjale ja esitlusi. Protokollib koosolekuid ja kohtumisi lähtudes õigusaktidest ning organisatsioonis kehtestatud korrast.
5. Täidab sise- ja välisklientide lähetustega seotud ülesandeid (reisi planeerimine; kohtumiste kokkuleppimine; hotellikohtade ning lennu- jm piletite broneerimine, viisataotlused jms) vastavalt juhenditele ja sihtkoha kultuuritaustale. Esitab lähetusaruanded vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
6. Koostab ja vormistab dokumente töösuhete alustamiseks, jätkamiseks ja lõpetamiseks, lähtudes kehtestatud nõuetest. Peab personaliarvestust vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
Osaleb tööjõu värbamises (nt avaldab tööpakkumisi asjakohastes kanalites, koondab vastuseid, annab tagasisidet jne) ja valikus ning uue töötaja sisseelamisprogrammis.
7. Koostab ja vormistab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt kehtestatud korrale. Arvestab tööaega ja -tasusid vastavalt etteantud juhenditele ja palgakorralduse süsteemile.
8. Selgitab välja organisatsiooni kontori- ja esitlustehnika ning -tarvikute vajaduse ja korraldab nende hankimise ning hoolduse. Kontrollib, et tööruumid on korras ja puhtad ning vajalike vahenditega varustatud.

Teadmised:
1) organisatsioonikultuur;
2) juhtimise ja ettevõtluse alused;
3) klienditeeninduse alused;
4) protokoll ja etikett;
5) sekretäri kutse-eetika;
6) erinevad teavikud, nende hoidmise ja säilitamise nõuded;
7) sotsiaalmeediakanalid, nende haldamine, suhtlemisetikett sotsiaalmeedias;
8) kommunikatsiooni alused;
9) üldteadmised projektijuhtimisest;
10) personalitöö põhidokumendid;
11) üldteadmised personalitööst, tööõigusest;
12) üldteadmised raamatupidamisest, raamatupidamise algdokumendid;
13) tööks vajalikud andmekogud, registrid, veebikeskkonnad.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Sekretäri / juhiabi kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Arvuti kasutamise oskused: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed (sh internetiturvalisus, koostöö internetis) teksti- ja tabelitöötlus, esitluste koostamine, andmebaaside ja infosüsteemide kasutamine, veebi- ja pilditöötluse oskused. Lisaks on teadlik ja kasutab oma töös erialaseid tarkvaraprogramme, veebirakendusi ja äppe. Valdab pimekirja süsteemi.
2. Kasutab heaperemehelikult bürootehnikat (paljundusmasinad, skannerid, printerid, esitlustehnika jms), vajadusel abistab kaastöötajaid ja korraldab bürootehnika hooldust.
3. Kasutab oma töös korrektselt riigikeelt tasemel C1. Kasutab tööalaselt veel vähemalt kahte võõrkeelt, neist ühte vähemalt tasemel B1. Soovitavalt üks võõrkeeltest vene keel.
4. Juhindub oma töös sekretäritöö eetikakoodeksist.
5. Täiendab oma silmaringi (sh päevakajalised sündmused) ja erialateadmisi, osaleb elukestvas õppes.

Teadmised:
1) infotehnoloogilised teadmised ja vahendid;
2) teadmised ühiskonnast (majandus, kultuur, poliitika, õigus jne);
3) lepinguõiguse alused;
4) majanduse ja ettevõtluse alused;
5) psühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-10052017-6.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.05.2017
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Sekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
334 Sekretärid-asjaajajad jms sekretärid
3343 Sekretärid-asjaajajad ja sekretärid-juhiabid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirje Orvet Tallinna Tehnikaülikool
Jana Haugas AS Tallinna Kaubamaja
Ene Olle Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Hille Oidema Välisministeerium
Grete Adler Mainor AS
Marve Kaljumäe Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Liina Paales Jeld-Wen Eesti AS
Piret Veski Tschudi Ship Management AS
Miljan Kalmus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Janne Kerdo Tallinna Majanduskool
Tiia Murulaid Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Anu Moosel SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist