Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhiabi, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Juhiabi, tase 6
EN: Assistant, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine on kirjeldatud ühe tervikliku kompetentsina, sest sisuliselt ei ole nende vahele võimalik enam piiri tõmmata. Lisatud on ka hangete korraldamise kompetents, mille järgi on tööturul aina suurem nõudlus. Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Juhiabi 211057 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/0 09.05.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juhiabi toetab juhtkonna tegevust, tegeleb organisatsiooni teabevahetuse, dokumenditöö, suhtekorralduse, projektijuhtimise ja hangete korraldamisega ning on kaasatud organisatsiooni juhtimistegevusse.
Juhiabi tööülesanded sõltuvad organisatsiooni eripärast ja eeldavad kiiret ning paindlikku teguts...
emist, teabe konfidentsiaalsuse tagamist, toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.
Samal kutsealal on ka Bürooassistendi, tase 4 ja Sekretär, tase 5 kutsestandardid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine
A.2.2 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine
A.2.3 Projektijuhtimine
A.2.4 Hangete korraldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Juhiabina töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on:
a) kõrgharidus või erialane kutseharidus ning erialane töökogemus või
b) keskharidus, läbitud erialased täienduskoolitused ning erialane töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Administratsiooni assistent, juhtkonna/juhatuse assistent, büroojuht, juhiabi, nõunik.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Juhiabi, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib tööohutuse-, töötervishoiu- ja keskkonnanõudeid;
2. juhindub oma töös sekretäritöö eetikakoodeksist ja järgib etiketti;
3. täiendab oma erialateadmisi, osaleb elukestvas õppes;
4. kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 (Lisa 1).; kasutab tööalaselt veel vähemalt kahte...
võõrkeelt, neist ühte vähemalt tasemel B1, soovitavalt üks võõrkeeltest vene keel;
5. kasutab digivahendeid vastavad digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 2) iseseisva kasutaja tasemele, v.a sisuloome osaoskust vastavalt algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. määratleb organisatsiooni dokumendisüsteemi vajaduse ja koostab õigusaktidele ja standarditele vastavalt organisatsiooni dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad juhised (sh liigutusskeemi) ja protsessid;
2. loob sisuliselt, keeleliselt ja vormiliselt korrektseid dokumente, valides sobiva dokumendimalli, dokumendiliigi ja teabekandja ning lähtudes kehtestatud nõuetest (sh küberturvalisuse nõuetest);
3. korraldab dokumendiringlust ja registreerib dokumente vastavalt nõuetele, kasutades organisatsiooni infosüsteeme, jälgides täitmise tähtaegu ja järgides organisatsiooni tööprotsesse;
4. menetleb dokumente vastavalt oma pädevusele, arvestades organisatsioonis kehtestatud nõudeid;
5. osaleb oma pädevuse piires organisatsioonis kasutatavate infosüsteemide juurutamisel;
6. korraldab teabe säilitamise, järgides organisatsiooni vajadusi, säilitusnõudeid ja -tähtaegu;
7. koostab arhiivi koosseisu ülevaate ja korraldab dokumentide üleandmise arhiiviasutusse ning tagab säilitustähtaja möödumisel dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele.
B.3.2 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine 6

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb korrektselt, juhindudes heast tavast, organisatsiooni väärtustest ja kultuurist;
2. kogub, süstematiseerib ja peab arvestust organisatsiooni teavikute (nt organisatsiooni aastaraamatute, ärikingituste ja meenete) üle, lähtudes organisatsiooni visuaalsest identiteedist;
3. haldab organisatsiooni suhtluskanaleid (nt sise- ja välisveeb, sotsiaalvõrgustikud), järgides küberturvalisuse nõudeid; valib teabe edastamiseks sobivaima suhtluskanali ja edastamise viisi; teeb ettepanekuid info liikumise parendamiseks;
4. haldab juhi kalendrit, korraldab juhtkonna koosolekuid ja kohtumisi; valmistab ette materjale ja esitlusi; protokollib koosolekuid ja kohtumisi lähtudes õigusaktidest ning organisatsioonis kehtestatud korrast;
5. korraldab lähetusi, arvestades sihtkohta ja selle kultuuritausta; vormistab lähetusaruanded vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele;
6. osaleb tööjõu värbamisel ja koostab töösuhtega seotud dokumentatsiooni; peab personaliarvestust vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
7. koostab ja vormistab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt kehtestatud korrale; peab tööajaarvestust ja arvestab töötasu vastavalt etteantud juhenditele;
8. selgitab välja kontori- ja esitlustehnika ning -tarvikute vajaduse ja korraldab nende hankimise ning hoolduse; kontrollib, et töö- ja koosolekuruumid on korrektsed ning vajalike vahenditega varustatud.
B.3.3 Projektijuhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab esialgse projekti kavandi, sõnastab põhieesmärgi, loetleb üldised tegevused, määratleb ressursivajaduse ja koostab ressursside taotlused;
2. planeerib rahaliste vahendite kasutamise, korraldab hinnapakkumiste võtmise ja vajadusel hangete läbiviimise;
3. korraldab projekti kommunikatsiooni ja järgib plaanikohast läbiviimist, sh tähtaegadest ja eelarvest kinnipidamist;
4. koostab projekti kokkuvõtte, analüüsib projekti tegevuskava täitmist ja saadud tagasisidet.
B.3.4 Hangete korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab hanke tehnilise kirjelduse, lähtudes õigusaktidest ja muudest normdokumentidest ning kasutades riigihangete registrit;
2. viib läbi lihtsamaid hankemenetlusi ja hindab pakkumisi, arvestades hankenõudeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Sekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
334 Sekretärid-asjaajajad jms sekretärid
3343 Sekretärid-asjaajajad ja sekretärid-juhiabid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaire Karp Riigikantselei
Janne Kerdo Tallinna Majanduskool, Eesti Juhiabi Ühing
Ülle Moks Haapsalu Kutsehariduskeskus
Nele Pihlak Eesti Energia AS
Tiia Murulaid Tallinna Tehnikakõrgkool
Hille Oidemaa Eesti Arhivaaride Ühing
Piret Veski Stell Eesti AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist