Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Spooni- ja vineeritootja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Spooni- ja vineeritootja 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase ...
kompetentsuse hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Spooni- ja vineeritootja, tase 4
EN: Veneer and plywood producer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Liimpaindtoorikute tootja, tase 4
  • Spooni tootja, tase 4
  • Vineeri tootja, tase 4
Kehtib alates: 19.06.2017
Kehtib kuni: 16.06.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Spooni- ja vineeritootja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab spooni-, vineeri- või puidutööstusettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on valmistada ja väärindada spooni, vineeri ja liimpaindtoorikuid.
4. taseme spooni- ja vineeritootja töötab kindlates töölõikudes valdavalt iseseisvalt ja ilma juhendami...
seta, kuid täidab tööülesandeid ka meeskonnas. Ta on kursis toorme ja toodangu kvaliteedinõuetega ning teab toodetavate materjalide kasutusvaldkondi.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Vineeripakkude vastuvõtmine, sorteerimine ja leotamine
1. Vineeripakkude vastuvõtmine ja sorteerimine
2. Vineeripakkude ladustamine
3. Vineeripakkude hüdrotermiline töötlemine

A.2.2 Spooni valmistamine
1. Vineeripakkude koorimine
2. Vineeripakkude järkamine
3. Höövelspooni või trei...
spooni valmistamine
4. Spooni kuivatamine
5. Märja ja kuiva spooni mõõtulõikamine ja sorteerimine

A.2.3 Spooni töötlemine
1. Spooni õmblemine
2. Spooni pikijätkamine
3. Spooni paikamine

A.2.4 Vineeri valmistamine
1. Vineeriliimi valmistamine
2. Vineeritooriku koostamine
3. Vineeritooriku külmpressimine
4. Vineeritooriku kuumpressimine
5. Vineeri mõõtulõikamine
6. Vineeri sorteerimine
7. Vineeri parandamine
8. Vineeri lihvimine

A.2.5 Vineeri töötlemine
1. Vineeri kuumpealistamine
2. Vineeri külmpealistamine
3. Vineeri mõõtulõikamine
4. Vineeri servpindade kaitsmine
5. Vineeri masintöötlemine
6. Vineeri sorteerimine

A.2.6 Liimpaindtoorikute valmistamine
1. Spooni sorteerimine ja koostamine
2. Spooni mõõtulõikamine
3. Spoonisärkide valmistamine
4. Spooni lihvimine
5. Pressvormi ja pressi ettevalmistamine tööks
6. Spoonilehtede liimitamine ja presstooriku komplekteerimine
7. Tooriku pressimine
8. Presstoorikute kvaliteedi kontrollimine ja vaheladustamine

A.2.7 Toote pakendamine, ladustamine
1. Spooni ja vineeri pakendamine
2. Liimpaindtoorikute pakendamine
3. Toodete ladustamine

OSAKUTSED
Spooni tootja, tase 4
A.2.1 Vineeripakkude vastuvõtmine, sorteerimine ja leotamine
A.2.2 Spooni valmistamine
A.2.3 Spooni töötlemine
A.2.7 Toote pakendamine, ladustamine
Vineeri tootja, tase 4
A.2.4 Vineeri valmistamine
A.2.5 Vineeri töötlemine
A.2.7 Toote pakendamine, ladustamine
Liimpaindtoorikute tootja, tase 4
A.2.3 Spooni töötlemine
A.2.4 Vineeri valmistamine
A.2.6 Liimpaindtoorikute valmistamine
A.2.7 Toote pakendamine, ladustamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on vahetustega ja töötada tuleb graafiku alusel, sh ka öösel, nädalavahetustel ning riigipühade ajal. Töö toimub peamiselt siseruumides tootmishoones, suurte tootmisliinide ja -masinatega. Tööülesanded on vahelduvad. Töökeskkond on müra- ja tolmurikas, isikukaitsevahendite kasutamine ja ohutu...snõuetest range kinnipidamine on väga oluline.
Mõningad tööülesanded näevad ette kemikaalidega (liimid, lakid jms) töötamist ja kõrgsagedusvoolu mõjuväljas viibimist.
Töö on füüsiline, sõltuvalt tööülesannetest sundasendina kas seistes või istuvas asendis, mis võib tervisekahjustustena põhjustada luu- ja lihaskonna haigusi. Kokkupuutumine kemikaalidega võib tekitada allergilisi reaktsioone.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Masinate või liinide juhtpuldid, juhtarvutid, käsitööriistad (mehaanilised, elektrilised, pneumaatilised), käsikahveltõstuk.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kohusetundlikkus, täpsus, koostöövõime, õpivalmidus, korrektsus, rutiinitaluvus, vastutusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Spooni- ja vineeritootjana töötavad tavapäraselt inimesed, kelle kutsealane kompetentsus on omandatud töökohal, kutseõppes või täiendusõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puidupingioperaator, puidupingitöötaja, spooniliini operaator, vineeritöötlemisliini operaator, liimitud-painutatud toorikute valmistaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Spooni- ja vineeritootja, tase 4 kutse koosneb seitsmest kohustuslikust (B.2.1 – B.2.7) ja kutset läbivast kompetentsist (B.2.8). Tervikkutse taotlemisel on vajalik kõikide kompetentside tõendamine.
Spooni- ja vineeritootja, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset:
a) Spoonitootja
b) Vineeritootja
...

c) Liimpaindtoorikute tootja
Spoonitootja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.7 ja B.2.8 tõendamine.
Vineeritootja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.4, B.2.5, B.2.7 ja B.2.8 tõendamine.
Liimpaindtoorikute tootja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.3, B.2.4, B.2.6, B.2.7 ja B.2.8 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Vineeripakkude vastuvõtmine, sorteerimine ja leotamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu pakukoorma, kontrollib veodokumente ja hindab/mõõdab puidu kogust. Hindab puidu kvaliteeti ja sorteerib pakud lähtudes etteantud kvaliteedinõuetest.
2. Ladustab pakud platsile lähtudes materjali ladustamise põhimõtetest, ohutusnõuetest ja paku säilitusviisidest (lumeladu, niisutus, otste katmine jne)
3. Korraldab pakkude hüdrotermilisse töötlusse edastamise, jälgib protsessi parameetreid (temperatuur, veeproovide võtmine, aeg jne). Protsessi lõppedes korraldab pakkude tootmisse andmise.

Teadmised:
1) puiduliigid ja nende erinevused,
2) puidu füüsikalised omadused (niiskus jne),
3) puidu kvaliteedinõuded, enamlevinud puidurikked,
4) puidu mõõtmise tehnoloogiad,
5) üldteadmised puidu varumisest,
6) puidu hüdrotermilise töötlemise nõuded,
7) metalliotsija tööpõhimõte,
8) puitmaterjali ladustamise põhimõtted, paku säilitusviisid.
B.2.2 Spooni valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib pakkude koorimisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab koorimisseadme seadete muutmise. Järgib ohutusnõudeid.
2. Jälgib pakkude järkamisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab järkamisseadme seadete muutmise. Järgib ohutusnõudeid.
3. Sisestab seadmesse toote lõikeparameetrid ja seadistab lõikeriista.
4. Määrab ja jälgib kuivatusrežiimi parameetreid. Söödab spooni kuivatisse ja jälgib seadme tööd. Vajadusel eemaldab tekkinud ummistused. Järgib ohutusnõudeid.
5. Valib tellimusele vastava mõõtelõikusprogrammi ja jälgib liini tööd. Sorteerib spooni vastavalt etteantud kvaliteedinõuetele käsitsi või automaatselt.

Teadmised:
1) puiduliikide eripära, sh puidu füüsikalised omadused,
2) märja ja kuiva spooni käsitlemise erisused,
3) spooni lõikamise tehnoloogiad ja lõiketöötlemise teooriad,
4) lõikeriistad ja nende hooldamine,
5) lõikeriistade seadistamise põhimõtted,
6) spooni kuivatamise tehnoloogiad,
7) spooni kuivatamise põhimõtted, kuivatusprotsessi parameetrid,
8) spooni kvaliteedinõuded.
B.2.3 Spooni töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib spooniõmblusmasinal sobiva programmi, seadistab masina ja söödab spoonilehed õmblusmasinasse. Jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spooniõmblusmasina eripärast lähtudes hindab spoonilehtede kvaliteeti ja määrab õmbluskohad manuaalselt. Vahetab või lisab vajadusel masina kulumaterjale (liim, niit, teip vm).
2. Valib spooni pikijätkamise masinal sobiva programmi ja seadistab masina. Valmistab liimisegu lähtudes etteantud retseptist ja jälgib, et masinas oleks pidevalt vajalik kogus liimi. Jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele.
3. Valmistab ette spooni paikamisribad - lõikab ja kuivatab need vastavalt etteantud parameetritele ning sisestab masinasse. Seadistab spooni paikamise masina, jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spoonipaikamise masina eripärast lähtuvalt sisestab spoonilehed masinasse, hindab nende kvaliteeti ja paikab defektsed kohad manuaalselt.

Teadmised:
1) spooni õmblemise tehnoloogiad,
2) kooste- ja liimmaterjalide tehnoloogilised parameetrid,
3) enamlevinud spooni defektid ja nende tekkepõhjused,
4) spooni kvaliteediklassid,
5) liimimise tehnoloogiad,
6) spoonikaamera tööpõhimõte,
7) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted,
8) kõrvaltoodete (hake tselluloositööstusele, hake kütteks) kvaliteedinõuded.
B.2.4 Vineeri valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Segab etteantud retsepti järgides valmis vineeriliimi segu. Võtab liimiproovid ja korrigeerib mõõtmistulemustest lähtuvalt vajadusel liimiretsepti.
2. Määrab liimi katmiskoguse ja seadistab masina vastavalt mõõtmistulemustele. Valib vineeri koostamise retsepti ja koostab vineeri vastavalt sellele. Jälgib pidevalt masina tööd, koostamise aega ja liimikihi kvaliteeti. Eemaldab masinast ebakvaliteetse spooni ja edastab paki külmpressimisele.
3. Valib külmpressimise tehnoloogia ja seadistab pressi vastavalt sellele, jälgib masina tööd.
4. Kontrollib ja järgib vineeripaki tehnoloogilisest ooteajast kinnipidamist. Valib kuumpressimise tehnoloogia ja seadistab pressi vastavalt sellele. Laadib vineeritoorikud sissesööteriiulisse ja sisestab pressi. Protsessi lõppedes laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib vineeritahvli kvaliteeti (tahvli paksust). Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
5. Valib mõõtu- või lahtilõikamise skeemi ja seadistab liini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab need. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
6. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Parandab defektsed vineeritahvlid manuaalselt või automaatselt, kasutades pahtlit või puitpaika.
8. Valib vineeri paksusest lähtuvalt lihvimistehnoloogia, seadistab masina ja jälgib selle tööd. Kontrollib vineeritahvli kvaliteedi vastavust nõuetele (tahvli paksus, pinna kvaliteet), eemaldab ja märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.

Teadmised:
1) vineeriliimi tüübid, komponendid ja omadused,
2) liimimise tehnoloogia,
3) tehnoloogiline ooteaeg ja selle tähtsus,
4) spooni kvaliteedinõuded,
5) vineeri kvaliteediklassid,
6) enamlevinud vineeri defektid,
7) lõikeriistad ja nende kasutamise nõuded,
8) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted.
B.2.5 Vineeri töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab pealistusmaterjalid ja pealistatavad vineerid. Valib pealistustehnoloogia ning seadistab masina kuumpealistamiseks. Laadib vineeritahvlid sissesööteriiulisse ja sisestab tahvlid pressi. Jälgib masina tööd. Laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib pealistuse kvaliteeti. Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
2. Paigaldab pealistusmaterjalid ja pealistatavad vineerid, seadistab masina. Kontrollib ja reguleerib liimi katmiskogust. Jälgib masina tööd ja kontrollib pealistuse kvaliteeti. Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
3. Valib lõikeskeemi ja seadistab liini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab kettad. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
4. Sisestab vineeripaki värvikambrisse ja värvib servpinnad vastavalt tellimuskaardile käsitsi või automaatselt.
5. Sisestab vineeripaki liinile ja jälgib masina tööd. Töötleb vineeritahvlit erinevate tehnoloogiliste seadmetega. Teeb kontrollmõõtmised, kontrollimaks toote vastavust joonisele. Kontrollib lõikeriistade seisukorda.
6. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest. Vajadusel markeerib vineeritahvlid.

Teadmised:
1) vineeri kvaliteedinõuded ja selle kontrollimise meetodid,
2) erinevad pealistusmaterjalid ja -tehnoloogiad
3) erinevad viimistlusmaterjalid,
4) lõikeriistad ja nende kasutamise nõuded,
5) liimi tüübid,
6) tehnoloogiaprotsessi joonise lugemise oskus,
7) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted.
B.2.6 Liimpaindtoorikute valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Sorteerib spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Koostab spoonilehed vastavalt ettenähtud laiusele ja tekstuurile. Paikab defektsed spoonilehed.
2. Lõikab spoonilehed etteantud mõõtu vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
3. Komplekteerib ja pressib spoonisärgi, lähtudes tehnoloogiakaardile.
4. Lihvib spoonilehe või spoonisärgi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
5. Kontrollib pressvormi pinnad, kinnitused, stabiilsuse ja elektriühendused ning paigaldab pressvormi pressi. Ühendab pressvormi elektrisüsteemiga või kõrgsagedusgeneraatoriga. Reguleerib pressi tööaja, temperatuuri ja silindrite töösurve lähtuvalt pressvormi eripärast.
6. Täidab valtsi liimiga ja reguleerib kulunormi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Mõõdab komplekteeritud tooriku paksuse ning liimitab, niisutab ja laob spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
7. Paigutab komplekteeritud ja liimitatud tooriku pressi, arvestades tooriku paigutamise asetust ja mõõtusid.
8. Viib läbi pistelist kontrolli tooriku tugevuse, paksuse, liimühenduse ja pinnakvaliteedi kvaliteedi hindamiseks. Ladustab toorikud tehnoloogilise ooteaja läbimiseks, lähtudes tooriku tehnoloogiakaardil märgitud nõuetest.

Teadmised:
1) puiduliikide eripära, sh puidu füüsikalised omadused,
2) tehnoloogiakaardi lugemise ja sellest aru saamise oskus,
3) spooni lõikamise tehnoloogiad ja lõiketeooriad,
4) spooni kvaliteedinõuded,
5) märja ja kuiva spooni käsitlemise erisused,
6) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted,
7) lõikeriistad ja nende hooldamine,
8) lõikeriistade seadistamise põhimõtted,
9) erinevad pealistusmaterjalid,
10) erinevad pealistustehnoloogiad,
11) erinevad viimistlusmaterjalid,
12) liimi tüübid,
13) pressitud tooriku kvaliteedinõuded ja kontrollimise meetodid.
B.2.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spoonilehed ja vineeri vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Pakendab liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid, sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
3. Ladustab tooted lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.

Teadmised:
1) mitmesugused pakkematerjalid ja -vahendid,
2) pakkeseadmed,
3) pakendamise ja ladustamise nõuded,
4) ladustamise põhimõtted,
5) markeerimisvahendid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Spooni tootja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Vineeripakkude vastuvõtmine, sorteerimine ja leotamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu pakukoorma, kontrollib veodokumente ja hindab/mõõdab puidu kogust. Hindab puidu kvaliteeti ja sorteerib pakud lähtudes etteantud kvaliteedinõuetest.
2. Ladustab pakud platsile lähtudes materjali ladustamise põhimõtetest, ohutusnõuetest ja paku säilitusviisidest (lumeladu, niisutus, otste katmine jne)
3. Korraldab pakkude hüdrotermilisse töötlusse edastamise, jälgib protsessi parameetreid (temperatuur, veeproovide võtmine, aeg jne). Protsessi lõppedes korraldab pakkude tootmisse andmise.

Teadmised:
1) puiduliigid ja nende erinevused,
2) puidu füüsikalised omadused (niiskus jne),
3) puidu kvaliteedinõuded, enamlevinud puidurikked,
4) puidu mõõtmise tehnoloogiad,
5) üldteadmised puidu varumisest,
6) puidu hüdrotermilise töötlemise nõuded,
7) metalliotsija tööpõhimõte,
8) puitmaterjali ladustamise põhimõtted, paku säilitusviisid.
B.2.2 Spooni valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib pakkude koorimisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab koorimisseadme seadete muutmise. Järgib ohutusnõudeid.
2. Jälgib pakkude järkamisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab järkamisseadme seadete muutmise. Järgib ohutusnõudeid.
3. Sisestab seadmesse toote lõikeparameetrid ja seadistab lõikeriista.
4. Määrab ja jälgib kuivatusrežiimi parameetreid. Söödab spooni kuivatisse ja jälgib seadme tööd. Vajadusel eemaldab tekkinud ummistused. Järgib ohutusnõudeid.
5. Valib tellimusele vastava mõõtelõikusprogrammi ja jälgib liini tööd. Sorteerib spooni vastavalt etteantud kvaliteedinõuetele käsitsi või automaatselt.

Teadmised:
1) puiduliikide eripära, sh puidu füüsikalised omadused,
2) märja ja kuiva spooni käsitlemise erisused,
3) spooni lõikamise tehnoloogiad ja lõiketöötlemise teooriad,
4) lõikeriistad ja nende hooldamine,
5) lõikeriistade seadistamise põhimõtted,
6) spooni kuivatamise tehnoloogiad,
7) spooni kuivatamise põhimõtted, kuivatusprotsessi parameetrid,
8) spooni kvaliteedinõuded.
B.2.3 Spooni töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib spooniõmblusmasinal sobiva programmi, seadistab masina ja söödab spoonilehed õmblusmasinasse. Jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spooniõmblusmasina eripärast lähtudes hindab spoonilehtede kvaliteeti ja määrab õmbluskohad manuaalselt. Vahetab või lisab vajadusel masina kulumaterjale (liim, niit, teip vm).
2. Valib spooni pikijätkamise masinal sobiva programmi ja seadistab masina. Valmistab liimisegu lähtudes etteantud retseptist ja jälgib, et masinas oleks pidevalt vajalik kogus liimi. Jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele.
3. Valmistab ette spooni paikamisribad - lõikab ja kuivatab need vastavalt etteantud parameetritele ning sisestab masinasse. Seadistab spooni paikamise masina, jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spoonipaikamise masina eripärast lähtuvalt sisestab spoonilehed masinasse, hindab nende kvaliteeti ja paikab defektsed kohad manuaalselt.

Teadmised:
1) spooni õmblemise tehnoloogiad,
2) kooste- ja liimmaterjalide tehnoloogilised parameetrid,
3) enamlevinud spooni defektid ja nende tekkepõhjused,
4) spooni kvaliteediklassid,
5) liimimise tehnoloogiad,
6) spoonikaamera tööpõhimõte,
7) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted,
8) kõrvaltoodete (hake tselluloositööstusele, hake kütteks) kvaliteedinõuded.
B.2.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spoonilehed ja vineeri vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Pakendab liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid, sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
3. Ladustab tooted lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.

Teadmised:
1) mitmesugused pakkematerjalid ja -vahendid,
2) pakkeseadmed,
3) pakendamise ja ladustamise nõuded,
4) ladustamise põhimõtted,
5) markeerimisvahendid.
 
Vineeri tootja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.4 Vineeri valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Segab etteantud retsepti järgides valmis vineeriliimi segu. Võtab liimiproovid ja korrigeerib mõõtmistulemustest lähtuvalt vajadusel liimiretsepti.
2. Määrab liimi katmiskoguse ja seadistab masina vastavalt mõõtmistulemustele. Valib vineeri koostamise retsepti ja koostab vineeri vastavalt sellele. Jälgib pidevalt masina tööd, koostamise aega ja liimikihi kvaliteeti. Eemaldab masinast ebakvaliteetse spooni ja edastab paki külmpressimisele.
3. Valib külmpressimise tehnoloogia ja seadistab pressi vastavalt sellele, jälgib masina tööd.
4. Kontrollib ja järgib vineeripaki tehnoloogilisest ooteajast kinnipidamist. Valib kuumpressimise tehnoloogia ja seadistab pressi vastavalt sellele. Laadib vineeritoorikud sissesööteriiulisse ja sisestab pressi. Protsessi lõppedes laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib vineeritahvli kvaliteeti (tahvli paksust). Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
5. Valib mõõtu- või lahtilõikamise skeemi ja seadistab liini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab need. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
6. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Parandab defektsed vineeritahvlid manuaalselt või automaatselt, kasutades pahtlit või puitpaika.
8. Valib vineeri paksusest lähtuvalt lihvimistehnoloogia, seadistab masina ja jälgib selle tööd. Kontrollib vineeritahvli kvaliteedi vastavust nõuetele (tahvli paksus, pinna kvaliteet), eemaldab ja märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.

Teadmised:
1) vineeriliimi tüübid, komponendid ja omadused,
2) liimimise tehnoloogia,
3) tehnoloogiline ooteaeg ja selle tähtsus,
4) spooni kvaliteedinõuded,
5) vineeri kvaliteediklassid,
6) enamlevinud vineeri defektid,
7) lõikeriistad ja nende kasutamise nõuded,
8) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted.
B.2.5 Vineeri töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab pealistusmaterjalid ja pealistatavad vineerid. Valib pealistustehnoloogia ning seadistab masina kuumpealistamiseks. Laadib vineeritahvlid sissesööteriiulisse ja sisestab tahvlid pressi. Jälgib masina tööd. Laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib pealistuse kvaliteeti. Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
2. Paigaldab pealistusmaterjalid ja pealistatavad vineerid, seadistab masina. Kontrollib ja reguleerib liimi katmiskogust. Jälgib masina tööd ja kontrollib pealistuse kvaliteeti. Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
3. Valib lõikeskeemi ja seadistab liini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab kettad. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
4. Sisestab vineeripaki värvikambrisse ja värvib servpinnad vastavalt tellimuskaardile käsitsi või automaatselt.
5. Sisestab vineeripaki liinile ja jälgib masina tööd. Töötleb vineeritahvlit erinevate tehnoloogiliste seadmetega. Teeb kontrollmõõtmised, kontrollimaks toote vastavust joonisele. Kontrollib lõikeriistade seisukorda.
6. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest. Vajadusel markeerib vineeritahvlid.

Teadmised:
1) vineeri kvaliteedinõuded ja selle kontrollimise meetodid,
2) erinevad pealistusmaterjalid ja -tehnoloogiad
3) erinevad viimistlusmaterjalid,
4) lõikeriistad ja nende kasutamise nõuded,
5) liimi tüübid,
6) tehnoloogiaprotsessi joonise lugemise oskus,
7) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted.
B.2.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spoonilehed ja vineeri vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Pakendab liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid, sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
3. Ladustab tooted lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.

Teadmised:
1) mitmesugused pakkematerjalid ja -vahendid,
2) pakkeseadmed,
3) pakendamise ja ladustamise nõuded,
4) ladustamise põhimõtted,
5) markeerimisvahendid.
 
Liimpaindtoorikute tootja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Spooni töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib spooniõmblusmasinal sobiva programmi, seadistab masina ja söödab spoonilehed õmblusmasinasse. Jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spooniõmblusmasina eripärast lähtudes hindab spoonilehtede kvaliteeti ja määrab õmbluskohad manuaalselt. Vahetab või lisab vajadusel masina kulumaterjale (liim, niit, teip vm).
2. Valib spooni pikijätkamise masinal sobiva programmi ja seadistab masina. Valmistab liimisegu lähtudes etteantud retseptist ja jälgib, et masinas oleks pidevalt vajalik kogus liimi. Jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele.
3. Valmistab ette spooni paikamisribad - lõikab ja kuivatab need vastavalt etteantud parameetritele ning sisestab masinasse. Seadistab spooni paikamise masina, jälgib masina tööd ja spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spoonipaikamise masina eripärast lähtuvalt sisestab spoonilehed masinasse, hindab nende kvaliteeti ja paikab defektsed kohad manuaalselt.

Teadmised:
1) spooni õmblemise tehnoloogiad,
2) kooste- ja liimmaterjalide tehnoloogilised parameetrid,
3) enamlevinud spooni defektid ja nende tekkepõhjused,
4) spooni kvaliteediklassid,
5) liimimise tehnoloogiad,
6) spoonikaamera tööpõhimõte,
7) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted,
8) kõrvaltoodete (hake tselluloositööstusele, hake kütteks) kvaliteedinõuded.
B.2.4 Vineeri valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Segab etteantud retsepti järgides valmis vineeriliimi segu. Võtab liimiproovid ja korrigeerib mõõtmistulemustest lähtuvalt vajadusel liimiretsepti.
2. Määrab liimi katmiskoguse ja seadistab masina vastavalt mõõtmistulemustele. Valib vineeri koostamise retsepti ja koostab vineeri vastavalt sellele. Jälgib pidevalt masina tööd, koostamise aega ja liimikihi kvaliteeti. Eemaldab masinast ebakvaliteetse spooni ja edastab paki külmpressimisele.
3. Valib külmpressimise tehnoloogia ja seadistab pressi vastavalt sellele, jälgib masina tööd.
4. Kontrollib ja järgib vineeripaki tehnoloogilisest ooteajast kinnipidamist. Valib kuumpressimise tehnoloogia ja seadistab pressi vastavalt sellele. Laadib vineeritoorikud sissesööteriiulisse ja sisestab pressi. Protsessi lõppedes laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib vineeritahvli kvaliteeti (tahvli paksust). Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
5. Valib mõõtu- või lahtilõikamise skeemi ja seadistab liini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab need. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
6. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Parandab defektsed vineeritahvlid manuaalselt või automaatselt, kasutades pahtlit või puitpaika.
8. Valib vineeri paksusest lähtuvalt lihvimistehnoloogia, seadistab masina ja jälgib selle tööd. Kontrollib vineeritahvli kvaliteedi vastavust nõuetele (tahvli paksus, pinna kvaliteet), eemaldab ja märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.

Teadmised:
1) vineeriliimi tüübid, komponendid ja omadused,
2) liimimise tehnoloogia,
3) tehnoloogiline ooteaeg ja selle tähtsus,
4) spooni kvaliteedinõuded,
5) vineeri kvaliteediklassid,
6) enamlevinud vineeri defektid,
7) lõikeriistad ja nende kasutamise nõuded,
8) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted.
B.2.6 Liimpaindtoorikute valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Sorteerib spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Koostab spoonilehed vastavalt ettenähtud laiusele ja tekstuurile. Paikab defektsed spoonilehed.
2. Lõikab spoonilehed etteantud mõõtu vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
3. Komplekteerib ja pressib spoonisärgi, lähtudes tehnoloogiakaardile.
4. Lihvib spoonilehe või spoonisärgi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
5. Kontrollib pressvormi pinnad, kinnitused, stabiilsuse ja elektriühendused ning paigaldab pressvormi pressi. Ühendab pressvormi elektrisüsteemiga või kõrgsagedusgeneraatoriga. Reguleerib pressi tööaja, temperatuuri ja silindrite töösurve lähtuvalt pressvormi eripärast.
6. Täidab valtsi liimiga ja reguleerib kulunormi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Mõõdab komplekteeritud tooriku paksuse ning liimitab, niisutab ja laob spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
7. Paigutab komplekteeritud ja liimitatud tooriku pressi, arvestades tooriku paigutamise asetust ja mõõtusid.
8. Viib läbi pistelist kontrolli tooriku tugevuse, paksuse, liimühenduse ja pinnakvaliteedi kvaliteedi hindamiseks. Ladustab toorikud tehnoloogilise ooteaja läbimiseks, lähtudes tooriku tehnoloogiakaardil märgitud nõuetest.

Teadmised:
1) puiduliikide eripära, sh puidu füüsikalised omadused,
2) tehnoloogiakaardi lugemise ja sellest aru saamise oskus,
3) spooni lõikamise tehnoloogiad ja lõiketeooriad,
4) spooni kvaliteedinõuded,
5) märja ja kuiva spooni käsitlemise erisused,
6) erinevad mõõteriistad ja nende kasutamise põhimõtted,
7) lõikeriistad ja nende hooldamine,
8) lõikeriistade seadistamise põhimõtted,
9) erinevad pealistusmaterjalid,
10) erinevad pealistustehnoloogiad,
11) erinevad viimistlusmaterjalid,
12) liimi tüübid,
13) pressitud tooriku kvaliteedinõuded ja kontrollimise meetodid.
B.2.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spoonilehed ja vineeri vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Pakendab liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid, sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
3. Ladustab tooted lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.

Teadmised:
1) mitmesugused pakkematerjalid ja -vahendid,
2) pakkeseadmed,
3) pakendamise ja ladustamise nõuded,
4) ladustamise põhimõtted,
5) markeerimisvahendid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Spooni ja vineeri tootja kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust. Kasutab ressursse ja vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides. Vastutab oma töö kvaliteetse tulemuse eest.
2. Kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid heaperemehelikult, eesmärgipäraselt ja ratsionaalselt ning hoiab need korras.
3. Hoiab igapäevaselt korras ja puhastab / hooldab tööala ning tööoperatsiooni tegemiseks kasutatavaid seadmeid. Jälgib keskkonnaohutuse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
4. Hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks. Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid ning kasutab isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
5. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist ettenähtud isikut.
6. Saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa.
7. Teeb oma pädevuse piires ettepanekuid tööprotsesside parendamiseks, osaleb meeskonnatöös.
8. Kasutab oma töös arvutit: arvuti ja interneti põhitõed, interneti turvalisus, erialased programmid ja veebirakendused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-19062018-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.06.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: Spooni- ja vineeritootja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
817 Puidutöötlemis- ja paberitootmisseadmete operaatorid
8172 Puidutöötlemisseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Sulev Kiivit Tartu Kutsehariduskeskus
Mihkel Karulaas UPM-Kymmene Otepää AS
Ando Jukk UPM-Kymmene Otepää AS
Sixten Kerge Kohila Vineer OÜ
Andres Laht Kohila Vineer OÜ
Harti Vahermets Valmos OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist