Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Spooni- ja vineeritootja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Spooni- ja vineeritootja, tase 4
EN: Veneer and Plywood Producer, Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Liimpaindtoorikutootja, tase 4
  • Spoonitootja, tase 4
  • Vineeritootja, tase 4
Kehtib alates: 17.06.2022
Kehtib kuni: 16.06.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendamise käigus tehtud muudatused on eelkõige vormilised: kutsestandard viidi uuele vormile, täpsustati kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi, muutes tööprotsesside kirjeldused täpsemaks ja üheselt mõistetavamaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Spooni- ja vineeritootja on oskustöötaja, kes töötab spooni-, vineeri- või puidutööstusettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on valmistada ja väärindada spooni, vineeri ja liimpaindtoorikuid.
Spooni- ja vineeritootja, tase 4 töötab kindlates töölõikudes valdavalt iseseisvalt ja ilma juhendamiseta, kuid...
täidab tööülesandeid ka meeskonnas. Ta on kursis toorme ja toodangu kvaliteedinõuetega ning teab toodetavate materjalide kasutusvaldkondi.
Tööaeg on vahetustega ja töötada tuleb graafiku alusel, sh öösel, nädalavahetustel ning riigipühade ajal. Töö toimub peamiselt tootmishoone siseruumides suurte tootmisliinide ja -masinatega. Tööülesanded on vahelduvad. Töökeskkond on müra- ja tolmurikas, seetõttu on isikukaitsevahendite kasutamine ja ohutusnõuetest range kinnipidamine väga oluline. Sõltuvalt tööülesannetest toimub töö kas seistes või istuvas asendis, mis võib tervisekahjustustena põhjustada luu- ja lihaskonna haigusi. Mõningad tööülesanded näevad ette kemikaalidega (liimid, lakid jm) töötamist ja kõrgsagedusvoolu mõjuväljas viibimist. Kokkupuutumine kemikaalidega võib tekitada allergilisi reaktsioone.
Kutse sisaldab osakutseid spoonitootja, tase 4, vineeritootja, tase 4 ja liimpaindtoorikutootja, tase 4.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Vineeripakkude vastuvõtmine, sorteerimine ja leotamine
A.2.2 Spooni valmistamine
A.2.3 Spooni töötlemine
A.2.4 Vineeri valmistamine
A.2.5 Vineeri töötlemine
A.2.6 Liimpaindtoorikute valmistamine
A.2.7 Toote pakendamine, ladustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Spooni- ja vineeritootjana töötavad inimesed, kelle kutsealane kompetentsus on omandatud töökohal, kutseõppes või täienduskoolitusel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puidupingioperaator, puidupingitöötaja, spooniliini operaator, vineeritöötlemisliini
operaator, liimitud-painutatud toorikute valmistaja, palgisorteerija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Järjest olulisem on tunda tootmisliini tehnilisi omadusi ja iseärasusi, sh tõrgete põhjuseid, suutmaks lahendada liini töös tekkivaid probleeme.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
Osakutse spoonitootja, tase 4 taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kompetentside B.3.1, B.3.2, B.3.3 ja B.3.7 tõendamine.
Osakutse vineeritootja, tase 4 taotlemisel on nõutav üld...
oskuste B.2 ja kompetentside B.3.4, B.3.5 ja B.3.7 tõendamine.
Osakutse liimpaindtoorikutootja, tase 4 taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kompetentside B.3.3, B.3.4, B.3.6 ja B.3.7 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Spooni- ja vineeritootja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust. Kasutab ressursse ja vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides. Vastutab oma töö kvaliteetse tulemuse eest.
2. Kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid heaperemehelikult, eesmärgipäraselt ja ratsionaals...
elt ning hoiab need korras, hoiab korras tööala.
3. Hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks. Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid ning kasutab isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
4. Järgib keskkonnaohutuse ja jäätmekäitluse reegleid.
5. Õnnetusjuhtumi korral tegutseb vastavalt ettenähtud korrale.
6. Saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, tunneb tooteid ja kõrvaltooteid, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa.
7. Teeb oma pädevuse piires ettepanekuid tööprotsesside parendamiseks.
8. Osaleb meeskonnatöös: teab ja arvestab enda ning teiste rolli meeskonnas, peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest, on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni.
9. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (Lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Vineeripakkude vastuvõtmine, sorteerimine ja leotamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu pakukoorma, kontrollib veodokumente (sh puidu päritolu ja sertifikaate), hindab/mõõdab puidu kogust ja sisestab/edastab andmed infosüsteemidesse. Hindab puidu kvaliteeti ja sorteerib pakud lähtudes etteantud kvaliteedinõuetest.
2. Ladustab pakud platsile lähtudes materjali ladustamise põhimõtetest, ohutusnõuetest ja paku säilitusviisidest (lumeladu, niisutus, otste katmine jne).
3. Korraldab pakkude hüdrotermilisse töötlusse edastamise, jälgib protsessi parameetreid (temperatuur, veeproovide võtmine, aeg jne). Protsessi lõppedes korraldab pakkude tootmisse andmise.
B.3.2 Spooni valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib pakkude koorimisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab koorimisseadme seadistuste muutmise.
2. Jälgib pakkude järkamisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab järkamisseadme seadistuste muutmise.
3. Sisestab trei- või höövelpinki toote lõikeparameetrid ja seadistab lõikeriista. Jälgib lõikamise kvaliteeti ja materjali väljatulekut pakust.
4. Määrab ja jälgib kuivatusrežiimi parameetreid. Söödab spooni kuivatisse ja jälgib seadme tööd. Vajadusel eemaldab tekkinud ummistused.
5. Valib lõpptootest lähtuvalt mõõtelõikusprogrammi ja jälgib liini tööd. Sorteerib spooni vastavalt etteantud kvaliteedinõuetele käsitsi või automaatselt.
B.3.3 Spooni töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib spooniõmblusmasinal sobiva programmi, seadistab masina ja söödab spoonilehed õmblusmasinasse. Spooniõmblusmasina eripärast lähtudes hindab sissesöödetavate spoonilehtede kvaliteeti ja määrab õmbluskohad manuaalselt. Jälgib masina tööd ja kontrollib õmmeldud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Vahetab või lisab vajadusel masina kulumaterjale (liim, niit, teip vmt).
2. Valib spooni pikijätkamise masinal sobiva programmi ja seadistab masina. Valmistab liimisegu lähtudes etteantud retseptist ja tagab, et masinas oleks pidevalt vajalik kogus liimi. Jälgib masina tööd ja kontrollib jätkatud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele.
3. Valmistab ette spooni paikamisribad - lõikab ja kuivatab need vastavalt etteantud parameetritele ning sisestab masinasse. Seadistab spooni paikamise masina, jälgib masina tööd ja kontrollib paigatud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spoonipaikamise masina eripärast lähtuvalt sisestab spoonilehed masinasse, hindab nende kvaliteeti ja paikab defektsed kohad manuaalselt.
B.3.4 Vineeri valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Segab etteantud retsepti järgides valmis vineeriliimi segu. Võtab liimiproovid ja korrigeerib mõõtmistulemustest lähtuvalt vajadusel liimiretsepti.
2. Määrab liimi katmiskoguse ja seadistab masina vastavalt mõõtmistulemustele. Valib vineeri koostamise retsepti ja koostab vineeri vastavalt sellele. Eemaldab masinast ebakvaliteetse spooni, jälgib pidevalt masina tööd, liimikihi kvaliteeti ja koostamise ajapiirangut. Edastab paki külmpressimisele.
3. Seadistab külmpressi vastavalt tootele, jälgib masina tööd.
4. Kontrollib ja järgib vineeripaki tehnoloogilisest ooteajast kinnipidamist. Seadistab kuumpressi vastavalt tootele. Laadib vineeritoorikud sissesööteriiulisse ja sisestab pressi. Protsessi lõppedes laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib vineeritahvli kvaliteeti (tahvli paksust). Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
5. Valib mõõtu- või lahtilõikamise skeemi ja seadistab saeliini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab need. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
6. Parandab defektsed vineeritahvlid manuaalselt või automaatselt, kasutades pahtlit või puitpaika.
7. Valib vineeri paksusest lähtuvalt lihvimistehnoloogia, seadistab lihvmasina ja jälgib selle tööd. Kontrollib vineeritahvli kvaliteedi vastavust nõuetele (tahvli paksus, pinna kvaliteet), eemaldab ja märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
8. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest.
B.3.5 Vineeri töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötab kuum- või külmpealistusliinil: seadistab pealistusliini, paigaldab pealistusmaterjalid ja pealistatavad vineerid, laadib vineeritahvlid sissesöötjasse, sisestab tahvlid pealistuspressi, jälgib masina tööd, laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib pealistuse kvaliteeti ning vajadusel märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
2. Töötab saeliinil (formaatsaag, mõõtulõikamissaag): valib lõikeskeemi ja seadistab liini, kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab kettad, jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
3. Töötab servavärvimisliinil: sisestab vineeripaki värvikambrisse ja värvib servpinnad vastavalt tellimuskaardile käsitsi või automaatselt.
4. Töötab servatöötlemisliinil/CNC-l: seadistab liini, sisestab vineeripaki liinile ja jälgib masina tööd, kontrollib toote vastavust joonisele, kontrollib lõikeriistade seisukorda ning vajadusel vahetab lõikeriistad.
5. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt, lähtudes kvaliteedinõuetest.
B.3.6 Liimpaindtoorikute valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Sorteerib spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Koostab spoonilehed vastavalt ettenähtud laiusele ja tekstuurile. Paikab defektsed spoonilehed.
2. Lõikab spoonilehed etteantud mõõtu vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
3. Komplekteerib ja pressib spoonisärgi, lähtudes tehnoloogiakaardist.
4. Lihvib spoonilehe või spoonisärgi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
5. Kontrollib pressvormi pinnad, kinnitused, stabiilsuse ja elektriühendused ning paigaldab pressvormi pressi. Ühendab pressvormi elektrisüsteemiga või kõrgsagedusgeneraatoriga. Reguleerib pressi tööaja, temperatuuri ja silindrite töösurve lähtuvalt pressvormi eripärast.
6. Täidab valtsi liimiga ja reguleerib kulunormi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Mõõdab komplekteeritud tooriku paksuse ning liimitab, niisutab ja laob spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
7. Paigutab komplekteeritud ja liimitatud tooriku pressi, arvestades tooriku paigutamise asetust ja mõõtusid.
8. Kontrollib pisteliselt tooriku tugevuse, paksuse, liimühenduse ja pinnakvaliteedi vastavust nõuetele. Ladustab toorikud tehnoloogilise ooteaja läbimiseks, lähtudes tooriku tehnoloogiakaardil märgitud nõuetest.
B.3.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spooni, vineeri või liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Ladustab tooted, lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.
Osakutsega seotud kompetentsid
Spoonitootja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Vineeripakkude vastuvõtmine, sorteerimine ja leotamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu pakukoorma, kontrollib veodokumente (sh puidu päritolu ja sertifikaate), hindab/mõõdab puidu kogust ja sisestab/edastab andmed infosüsteemidesse. Hindab puidu kvaliteeti ja sorteerib pakud lähtudes etteantud kvaliteedinõuetest.
2. Ladustab pakud platsile lähtudes materjali ladustamise põhimõtetest, ohutusnõuetest ja paku säilitusviisidest (lumeladu, niisutus, otste katmine jne).
3. Korraldab pakkude hüdrotermilisse töötlusse edastamise, jälgib protsessi parameetreid (temperatuur, veeproovide võtmine, aeg jne). Protsessi lõppedes korraldab pakkude tootmisse andmise.
B.3.2 Spooni valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib pakkude koorimisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab koorimisseadme seadistuste muutmise.
2. Jälgib pakkude järkamisprotsessi kvaliteeti ja vajadusel korraldab järkamisseadme seadistuste muutmise.
3. Sisestab trei- või höövelpinki toote lõikeparameetrid ja seadistab lõikeriista. Jälgib lõikamise kvaliteeti ja materjali väljatulekut pakust.
4. Määrab ja jälgib kuivatusrežiimi parameetreid. Söödab spooni kuivatisse ja jälgib seadme tööd. Vajadusel eemaldab tekkinud ummistused.
5. Valib lõpptootest lähtuvalt mõõtelõikusprogrammi ja jälgib liini tööd. Sorteerib spooni vastavalt etteantud kvaliteedinõuetele käsitsi või automaatselt.
B.3.3 Spooni töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib spooniõmblusmasinal sobiva programmi, seadistab masina ja söödab spoonilehed õmblusmasinasse. Spooniõmblusmasina eripärast lähtudes hindab sissesöödetavate spoonilehtede kvaliteeti ja määrab õmbluskohad manuaalselt. Jälgib masina tööd ja kontrollib õmmeldud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Vahetab või lisab vajadusel masina kulumaterjale (liim, niit, teip vmt).
2. Valib spooni pikijätkamise masinal sobiva programmi ja seadistab masina. Valmistab liimisegu lähtudes etteantud retseptist ja tagab, et masinas oleks pidevalt vajalik kogus liimi. Jälgib masina tööd ja kontrollib jätkatud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele.
3. Valmistab ette spooni paikamisribad - lõikab ja kuivatab need vastavalt etteantud parameetritele ning sisestab masinasse. Seadistab spooni paikamise masina, jälgib masina tööd ja kontrollib paigatud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spoonipaikamise masina eripärast lähtuvalt sisestab spoonilehed masinasse, hindab nende kvaliteeti ja paikab defektsed kohad manuaalselt.
B.3.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spooni, vineeri või liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Ladustab tooted, lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.
 
Vineeritootja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.4 Vineeri valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Segab etteantud retsepti järgides valmis vineeriliimi segu. Võtab liimiproovid ja korrigeerib mõõtmistulemustest lähtuvalt vajadusel liimiretsepti.
2. Määrab liimi katmiskoguse ja seadistab masina vastavalt mõõtmistulemustele. Valib vineeri koostamise retsepti ja koostab vineeri vastavalt sellele. Eemaldab masinast ebakvaliteetse spooni, jälgib pidevalt masina tööd, liimikihi kvaliteeti ja koostamise ajapiirangut. Edastab paki külmpressimisele.
3. Seadistab külmpressi vastavalt tootele, jälgib masina tööd.
4. Kontrollib ja järgib vineeripaki tehnoloogilisest ooteajast kinnipidamist. Seadistab kuumpressi vastavalt tootele. Laadib vineeritoorikud sissesööteriiulisse ja sisestab pressi. Protsessi lõppedes laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib vineeritahvli kvaliteeti (tahvli paksust). Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
5. Valib mõõtu- või lahtilõikamise skeemi ja seadistab saeliini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab need. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
6. Parandab defektsed vineeritahvlid manuaalselt või automaatselt, kasutades pahtlit või puitpaika.
7. Valib vineeri paksusest lähtuvalt lihvimistehnoloogia, seadistab lihvmasina ja jälgib selle tööd. Kontrollib vineeritahvli kvaliteedi vastavust nõuetele (tahvli paksus, pinna kvaliteet), eemaldab ja märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
8. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest.
B.3.5 Vineeri töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötab kuum- või külmpealistusliinil: seadistab pealistusliini, paigaldab pealistusmaterjalid ja pealistatavad vineerid, laadib vineeritahvlid sissesöötjasse, sisestab tahvlid pealistuspressi, jälgib masina tööd, laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib pealistuse kvaliteeti ning vajadusel märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
2. Töötab saeliinil (formaatsaag, mõõtulõikamissaag): valib lõikeskeemi ja seadistab liini, kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab kettad, jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
3. Töötab servavärvimisliinil: sisestab vineeripaki värvikambrisse ja värvib servpinnad vastavalt tellimuskaardile käsitsi või automaatselt.
4. Töötab servatöötlemisliinil/CNC-l: seadistab liini, sisestab vineeripaki liinile ja jälgib masina tööd, kontrollib toote vastavust joonisele, kontrollib lõikeriistade seisukorda ning vajadusel vahetab lõikeriistad.
5. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt, lähtudes kvaliteedinõuetest.
B.3.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spooni, vineeri või liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Ladustab tooted, lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.
 
Liimpaindtoorikutootja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.3 Spooni töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib spooniõmblusmasinal sobiva programmi, seadistab masina ja söödab spoonilehed õmblusmasinasse. Spooniõmblusmasina eripärast lähtudes hindab sissesöödetavate spoonilehtede kvaliteeti ja määrab õmbluskohad manuaalselt. Jälgib masina tööd ja kontrollib õmmeldud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Vahetab või lisab vajadusel masina kulumaterjale (liim, niit, teip vmt).
2. Valib spooni pikijätkamise masinal sobiva programmi ja seadistab masina. Valmistab liimisegu lähtudes etteantud retseptist ja tagab, et masinas oleks pidevalt vajalik kogus liimi. Jälgib masina tööd ja kontrollib jätkatud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele.
3. Valmistab ette spooni paikamisribad - lõikab ja kuivatab need vastavalt etteantud parameetritele ning sisestab masinasse. Seadistab spooni paikamise masina, jälgib masina tööd ja kontrollib paigatud spoonilehe kvaliteedi vastavust nõuetele. Spoonipaikamise masina eripärast lähtuvalt sisestab spoonilehed masinasse, hindab nende kvaliteeti ja paikab defektsed kohad manuaalselt.
B.3.4 Vineeri valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Segab etteantud retsepti järgides valmis vineeriliimi segu. Võtab liimiproovid ja korrigeerib mõõtmistulemustest lähtuvalt vajadusel liimiretsepti.
2. Määrab liimi katmiskoguse ja seadistab masina vastavalt mõõtmistulemustele. Valib vineeri koostamise retsepti ja koostab vineeri vastavalt sellele. Eemaldab masinast ebakvaliteetse spooni, jälgib pidevalt masina tööd, liimikihi kvaliteeti ja koostamise ajapiirangut. Edastab paki külmpressimisele.
3. Seadistab külmpressi vastavalt tootele, jälgib masina tööd.
4. Kontrollib ja järgib vineeripaki tehnoloogilisest ooteajast kinnipidamist. Seadistab kuumpressi vastavalt tootele. Laadib vineeritoorikud sissesööteriiulisse ja sisestab pressi. Protsessi lõppedes laadib vineeritahvlid pressist välja ja kontrollib vineeritahvli kvaliteeti (tahvli paksust). Märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
5. Valib mõõtu- või lahtilõikamise skeemi ja seadistab saeliini. Kontrollib saeketaste seisukorda, vajadusel vahetab need. Jälgib masina tööd, teeb vajalikud kontrollmõõtmised.
6. Parandab defektsed vineeritahvlid manuaalselt või automaatselt, kasutades pahtlit või puitpaika.
7. Valib vineeri paksusest lähtuvalt lihvimistehnoloogia, seadistab lihvmasina ja jälgib selle tööd. Kontrollib vineeritahvli kvaliteedi vastavust nõuetele (tahvli paksus, pinna kvaliteet), eemaldab ja märgistab kvaliteedinõuetele mittevastava toote.
8. Sorteerib vineeritahvlid käsitsi või automaatselt lähtudes kvaliteedinõuetest.
B.3.6 Liimpaindtoorikute valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Sorteerib spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Koostab spoonilehed vastavalt ettenähtud laiusele ja tekstuurile. Paikab defektsed spoonilehed.
2. Lõikab spoonilehed etteantud mõõtu vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
3. Komplekteerib ja pressib spoonisärgi, lähtudes tehnoloogiakaardist.
4. Lihvib spoonilehe või spoonisärgi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
5. Kontrollib pressvormi pinnad, kinnitused, stabiilsuse ja elektriühendused ning paigaldab pressvormi pressi. Ühendab pressvormi elektrisüsteemiga või kõrgsagedusgeneraatoriga. Reguleerib pressi tööaja, temperatuuri ja silindrite töösurve lähtuvalt pressvormi eripärast.
6. Täidab valtsi liimiga ja reguleerib kulunormi vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile. Mõõdab komplekteeritud tooriku paksuse ning liimitab, niisutab ja laob spoonilehed vastavalt tooriku tehnoloogiakaardile.
7. Paigutab komplekteeritud ja liimitatud tooriku pressi, arvestades tooriku paigutamise asetust ja mõõtusid.
8. Kontrollib pisteliselt tooriku tugevuse, paksuse, liimühenduse ja pinnakvaliteedi vastavust nõuetele. Ladustab toorikud tehnoloogilise ooteaja läbimiseks, lähtudes tooriku tehnoloogiakaardil märgitud nõuetest.
B.3.7 Toote pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pakendab spooni, vineeri või liimitud-painutatud toorikud vastavalt nõuetele ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid, materjale ja seadmeid. Markeerib pakendid ja sisestab pakendatud toodete info lao infosüsteemi.
2. Ladustab tooted, lähtudes ladustamise põhimõtetest, kehtestatud nõuetest, toote eripärast ja ladustamise tingimustest.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17062022-01/2k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.06.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: Spooni- ja vineeritootja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
817 Puidutöötlemis- ja paberitootmisseadmete operaatorid
8172 Puidutöötlemisseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Antti Kangro UPM-Kymmene Otepää OÜ
Sixten Kerge Kohila Vineer OÜ
Jaan Kers Tallinna Tehnikaülikool
Pille Meier MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Harti Vahermets Estonian Plywood AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist