Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Demineerija EOD1, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Demineerija EOD1, tase 4
EN: EOD technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.09.2017
Kehtib kuni: 12.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Uues versioonis on välja võetud valitavad kompetentsid.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Demineerija EOD1, tase 4 töö on abistada meeskonda pommiohu, lahingumoonaohu ja plahvatusohu tõrjumisega seotud tegevustel; ta töötab juhendamisel. Demineerija EOD1 töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja ameti- ning eraisikutega.

Lisaks demineerija EOD1-le on ka demineeri...
ja EOD2, demineerija EOD3, pommitehnik EOD3+ ja demineerimisinstruktori kutsed. Demineerijate pädevus kasvab vastavalt IMAS (International Mine Action Standard; vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid) maatriksile.
Demineerija EOD2, tase 4 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel, ohutult esemeid teisaldada.
Demineerija EOD3, tase 5 töö on tuvastada plahvatusohtlikku lahingumoona ning hinnata leitud esemete ohutustaset, teha ohutustamise protseduure ja hävitada igasugust lahingumoona.
Pommitehnik EOD3+, tase 5 on spetsialist, kelle töö on kahjutustada plahvatusohtlikke esemeid, kasutada eritehnikaid ja -oskusi lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemisel (nt vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne).
Demineerimisinstruktor, tase 6 on spetsialist, kelle töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine.

Demineerija töökoolituse korraldamisel ja koolituskavade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohutusreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine
1. Valdkonna töökorraldus ja struktuur.
2. Teavitus- ja ennetustöö.

A.2.2 Lõhketöö tegemine
1. Lõhketöö ettevalmistamine.
2. Lõhketöö pommiohu tõrjumisel.
3. Lõhketöö lahingumoona ohu tõrjumisel.
4. Lõhketöö lõhkeseadeldisest tuleneva oh...
u tõrjumisel.
5. Eriotstarbeline lõhketöö (politsei- ja päästesündmustel jm tehtav lõhketöö).

A.2.3 Pommiohu tõrjumine
1. Reageerimine pommiähvardusele.
2. Reageerimine pommikahtlusele.
3. Pommitehnilise kontrolli tegemine.
4. Plahvatusjärgse töö tegemine.

A.2.4 Lahingumoona ohu tõrjumine
1. Laske- ja lahingumoona ohutu käitlemine.
2. EOD-ERW taktika kasutamine.
3. Lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud alade puhastamine.
4. Lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumine.

A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine
1. Lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumine.
2. Lõhkeseadeldisest tuleneva CBRN-ohu tõrjumine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Demineerija töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik tööga kaasnevatest tervise- ja keskkonnariskidest. ...Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesugused bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid. Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerijalt head füüsilist vormi.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Demineerija peamised töövahendid on kaitseriietus ja kaitsevahendid, lõhkematerjal, tulirelvad, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, sideseadmed, röntgeniaparaat, abivahendid, pommikonteiner, mõõtevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Demineerija töös on olulised ausus, otsekohesus, pühendumus; otsustus-, vastutus- ja eneseregulatsioonivõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras; tolerantsus, sihikindlus, avatus, loovus ja koostöövõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Demineerija EOD1-l on keskharidus, kutseoskused on omandatud demineerija õppekavale vastaval kvalifikatsioonikursusel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd demineerijana reguleerivad päästeseadus, korrakaitseseadus ja neist tulenevad õigusaktid ning IMAS-standardi (International Mine Action Standard) nõuded.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvestab oma tegevuses valdkonna töökorralduse ja struktuuriga;
2. valmistab ette vahendid ennetus- ja teavitustööks vastavalt korraldustele.
B.2.2 Lõhketöö tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. abistab lõhkamiskohas meeskonda lõhketöö ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele;
2. abistab meeskonda pommiohu tõrjumiseks tehtava lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; hooldab pärast sündmust varustust, arvestades tehnilisi nõudeid;
3. abistab meeskonda lahingumoona ohu tõrjumiseks tehtava lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; hooldab pärast sündmust varustust, arvestades tehnilisi nõudeid; osaleb lõhkamiskoha järelkontrollis;
4. abistab meeskonda lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumiseks tehtaval lõhketööl vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; hooldab pärast sündmust varustust, arvestades tehnilisi nõudeid;
5. abistab meeskonda eriotstarbelise lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; hooldab pärast sündmust varustust, arvestades tehnilisi nõudeid.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid;
2) plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale;
3) plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed;
4) signaalid lõhketööl;
5) lõhketöö juhtimise protsess ja struktuur.
B.2.3 Pommiohu tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1. pommiähvarduse korral valmistab ette vajaliku varustuse; kontrollib objekti vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele;
2. pommikahtluse korral valmistab ette vajaliku varustuse;
3. pommiähvarduse korral valmistab ette vajaliku varustuse; kontrollib objekti vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele;
4. plahvatusjärgsel tööl valmistab ette vajaliku varustuse; osaleb plahvatusjärgsel tööl vastavalt korraldusele.
B.2.4 Lahingumoona ohu tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1. käitleb laske- ja lahingumoona ohutult oma pädevuse piires; identifitseerib enamlevinud laske- ja lahingumoona;
2. abistab meeskonda erivahendite ettevalmistamisel; teeb leitud lahingumoona või selle otsimisega seotud esmatoimingud;
3. abistab lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud ala ja selle ümbruse märgistamisel, arvestades ohtude eripäradega; valmistab saastatud ala ette puhastustöödeks, arvestades keskkonna eripära ja kasutades ettenähtud tehnikat ning varustust;
4. abistab meeskonda lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisel; valmistab ette meeskonna CBRN kaitsevarustuse, kasutab CBRN kaitsevarustust; kasutab seirevahendeid vastavalt korraldusele.

Teadmised:
1) laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus;
2) lõhkelaengute liigid, paigaldamine.
B.2.5 Plahvatusohu tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1. abistab meeskonda lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; julgestab ja abistab lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumisega tegelevat meeskonda; hooldab pärast sündmust varustust, arvestades tehnilisi nõudeid;
2. abistab meeskonda lõhkeseadeldisest tuleneva CBRN-ohu tõrjumisel; valmistab ette meeskonna CBRN kaitsevarustuse, kasutab CBRN kaitsevarustust; kasutab seirevahendeid vastavalt korraldusele.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Demineerija EOD2 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. arvestab oma töös demineerimistöö ohutusjuhendit ja tööd reguleerivaid õigusakte;
2. kasutab killuvesti, kiivrit ja teisi kaitsevahendeid;
3. annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi vastavalt esmaabi andmise nõuetele;
4. teeb alarmsõitu, arvestades kehtivaid õigusakte ja demineerimistöö eripära;
5. osaleb sündmusjärgsel analüüsil; teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks;
6. kontrollib oma töö kvaliteeti;
7. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ning standardmoodulitele Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 2 Arvuti kasutamise oskused);
8. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduse nõudele ning ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) osaoskuse mõistmine osas tasemel B1 (vt lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-01062017-04/2k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.06.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5411 Päästjad ja tuletõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kätlin Kekk Päästeamet, Personaliarvestuse ja asjaajamise talitus
Margus Kurvits Päästeamet, Demineerimiskeskuse Planeerimise- ja valmisoleku talitus
Raido Taalmann Päästeamet, Demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupp
Ando Piirsoo Päästeamet, Demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigrupp
Arno Pugonen Päästeamet, Demineerimiskeskuse nõunik

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist