Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pommitehnik EOD3+, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pommitehnik EOD3+, tase 5
EN: EOD technician, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.09.2017
Kehtib kuni: 12.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Uues versioonis on välja võetud valitavad kompetentsid.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Varasemas kutsenimetuses olnud EOD4 asemel on EOD3+.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pommitehnik EOD3+, tase 5 on spetsialist, kelle töö on kahjutustada plahvatusohtlikke esemeid, kasutada eritehnikaid ja -oskusi lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemisel (nt vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne), i...mproviseeritud lõhkeseadeldiste kahjutustamine ning demineerijate juhendamine nende tööülesannete täitmisel. Pommitehnik töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja ameti- ning eraisikutega.

Lisaks pommitehnik EOD3+-le on ka demineerija EOD1, demineerija EOD2, demineerija EOD3 ja demineerimisinstruktori kutsed. Demineerijate pädevus kasvab vastavalt IMAS (International Mine Action Standard, vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid) maatriksile.
Demineerija EOD1, tase 4 töö on abistada meeskonda pommiohu, lahingumoonaohu ja plahvatusohu tõrjumisega seotud tegevustel; ta töötab juhendamisel.
Demineerija EOD2, tase 4 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel, ohutult esemeid teisaldada.
Demineerija EOD3, tase 5 töö on tuvastada plahvatusohtlikku lahingumoona ning hinnata leitud esemete ohutustaset, teha ohutustamise protseduure ja hävitada igasugust lahingumoona.
Demineerimisinstruktor, tase 6 on spetsialist, kelle töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine.

Demineerija töökoolituse korraldamisel ja koolituskavade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohutusreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine
1. Demineerimistöö planeerimine ja korraldamine.
2. Juhtimine ja eestvedamine.
3. Demineerimistöö juhtimine.
4. Teavitus- ja ennetustöö.
5. Koolituse korraldamine ja läbiviimine.

A.2.2 Lõhketöö tegemine
1. Lõhketöö planeerimine ja korralda...
mine.
2. Lõhketöö juhtimine.
3. Lõhketöö ettevalmistamine.
4. Lõhketöö pommiohu tõrjumisel.
5. Lõhketöö lahingumoona ohu tõrjumisel.
6. Lõhketöö lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumisel.
7. Eriotstarbeline lõhketöö (politsei- ja päästesündmustel jm tehtav lõhketöö).

A.2.3 Pommiohu tõrjumine
1. Reageerimine pommiähvardusele.
2. Reageerimine pommikahtlusele.
3. Pommitehnilise kontrolli tegemine.
4. Plahvatusjärgse töö tegemine.

A.2.4 Lahingumoona ohu tõrjumine
1. Laske- ja lahingumoona ohutu käitlemine.
2. EOD-ERW taktika kasutamine.
3. Lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud alade puhastamine.
4. Lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumine.

A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine
1. Lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumine.
2. Lõhkeseadeldisest tuleneva CBRN-ohu tõrjumine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Demineerija töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik tööga kaasnevatest tervise- ja keskkonnariskidest. ...Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesugused bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid. Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerijalt head füüsilist vormi.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pommitehniku peamised töövahendid on kaitseriietus ja kaitsevahendid, lõhkematerjal, tulirelvad, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, sideseadmed, röntgeniaparaat, abivahendid, pommikonteiner, mõõtevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pommitehniku töös on olulised ausus, otsekohesus, pühendumus; otsustus-, vastutus- ja eneseregulatsioonivõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras; tolerantsus, sihikindlus, avatus, loovus ja koostöövõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Pommitehnikul on keskharidus, läbitud pommitehniku õppekavale vastav kvalifikatsioonikursus või samaväärne koolitus ja praktilise töö käigus omandatud kutseoskused. Pommitehnik (EOD3+) on demineerija EOD3-na töötanud vähemalt 2 aastat.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija, pommitehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd demineerijana reguleerivad päästeseadus, korrakaitseseadus ja neist tulenevad õigusaktid ning IMAS-standardi (International Mine Action Standard) nõuded.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab demineerimistööd vastavalt valdkonda reguleerivatele õigusaktidele ja IMAS standardile; kaasab planeerimisse ja korraldamisse sobiva meeskonna vastavalt töö iseloomule;
2. arvestab oma tegevuses valdkonna töökorralduse ja struktuuriga; langetab asjakohaseid otsuseid, sh keerulisi ja riske sisaldavaid ning mittetäieliku info alusel tehtavaid; algatab tegevusi oma pädevuse piires, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest;
3. juhib sündmuskohal või distantsilt (nt kõrgema tasemega staabist) demineerimistööd igasuguse lahingumoona ja lõhkeseadeldise leiu korral vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele, sündmuse iseloomule ja olukorrale sündmuskohal; valib olukorra lahendamiseks sobiva taktika vastavalt leitud lahingumoonale ja lõhkeseadeldisele;
4. viib läbi ennetus- ja teavitustööd vastavalt korraldustele ja sihtrühma vajadustele;
5. korraldab koolitusi etteantud teemal, kasutades erinevaid koolitusmeetodeid; valmistab ette koolituse sisu, lähtudes koolitusprogrammist; korraldab, juhib ja viib läbi lõhketöid vastavalt õppekavale.
B.2.2 Lõhketöö tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab lõhketöid vastavalt õigusaktidele ja sündmuse iseloomule; valib sobiva ja võimalikult ohutu hävitusmeetodi, lähtudes demineerimisalastest õigusaktidest ja erialasest koolitusest ning arvestades ümbritsevat keskkonda; täidab lõhketööga seotud kohustusliku dokumentatsiooni vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele;
2. juhib lõhketööd oma pädevuse piires vastavalt õigusaktidele; valib ohutuima viisi lõhketöö läbiviimiseks; jälgib lõhketöö ohutust;
3. juhendab lõhkamiskohas demineerijaid lõhketöö ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel; määrab ohuala raadiuse ja sobiva lõhkamismeetodi ning arvutab kamufleti, arvestades lõhkamiskohta ja hävitatava lahingumoona tüüpi; valmistab ette lõhkamisvahendid ja lõhkelaengud, paigaldab lõhkelaengud; valmistab ette ja paigaldab eriotstarbelisi lõhkelaenguid; kontrollib demineerimismeeskonna tegevust lõhketöö ettevalmistamisel;
4. määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; valib pommiohu tõrjumiseks sobiva taktika; likvideerib pommiohu, kasutades ettevalmistatud varustust ja erilaengut;
5. määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja lahingumoona tüübist; valib lahingumoonaohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi; likvideerib lahingumoona ohu, arvestades lahingumoona tüüpi ja otstarvet, kasutades ettevalmistatud varustust ja vahendeid; vajadusel valmistab improviseeritud erilaengu; korraldab järelkontrolli ja osaleb selles;
6. likvideerib lõhkeseadeldisest tuleneva ohu, kasutades sobivat meetodit, taktikat ja vahendeid; vajadusel valmistab ette erilaengu ja viib läbi lõhkamise; korraldab sündmuskohal tehiolude jäädvustamise;
7. teeb eriotstarbelisi lõhketöid; lõhketöö juhina annab korralduse kasutatava varustuse ja vahendite kohta, korraldab varustuse hoolduse peale sündmust; politseilisel lõhketööl otsustab võimaluste ja õigete lõhkematerjalide valiku; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast ja oludest; valmistab erilangud; korraldab lõhkamiskoha järelkontrolli ja osaleb selles.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid;
2) plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale;
3) plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed;
4) signaalid lõhketööl.
B.2.3 Pommiohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. kogub pommiähvarduse sündmusega seonduvat detailset infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommiähvarduse sündmusel; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd;
2. kogub ja analüüsib pommikahtluse sündmusega seonduvat detailset infot; korraldab ja juhib tegevust pommikahtluse sündmusel, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd; lahendab sündmuse, kasutades sobivat varustust;
3. kogub ja analüüsib pommitehnilise kontrolli sündmusega seonduvat detailset infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommitehnilisel kontrollil; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd;
4. kogub ja analüüsib plahvatuskohal detailset infot, arvestades sh varasemaid sündmusi; saadud informatsioonile tuginedes teeb oma pädevuse piires kindlaks plahvatuse põhjuse; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust plahvatusjärgsel tööl, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd; lahendab sündmuse oma vastustala piires, kasutades sobivat varustust.
B.2.4 Lahingumoona ohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. käitleb laske- ja lahingumoona ohutult oma pädevuse piires; identifitseerib laske- ja lahingumoona;
2. kasutab demineerimistööl ettenähtud abi- ja erivahendeid; määrab sobiva EOD-ERW-taktika vastavalt lahingumoonale; teeb leitud lahingumoona või selle otsimisega seotud toimingud vastavalt oma pädevusele; määrab kahjutustamise meetodi vastavalt lahingumoonale;
3. kogub ja analüüsib infot lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud keskkonna kohta, viib läbi tehnilist ja mittetehnilist uuringut; otsustab edasised toimingud vastavalt miinide ja lõhkemata lõhkekehade omadustele, hävitab need vastavalt leiu eripärale;
4. määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; identifitseerib CBRN-lahingumoona markeeringu ja tehiolude põhjal ning valib vastavalt sellele ohu tõrjumiseks sobiva taktika; kahjutustab CBRN-lahingumoona; juhib lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisega seotud demineerimistegevust.

Teadmised:
1) laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus;
2) lõhkelaengute liigid, paigaldamine.
B.2.5 Plahvatusohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumisel kahjutustab lõhkeseadeldise, kasutades sobivat meetodit, taktikat ja vahendeid; korraldab sündmuskohal tehiolude jäädvustamise;
2. määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; identifitseerib CBRN-ohu tehiolude põhjal ning valib vastavalt sellele ohu tõrjumiseks sobiva taktika; kahjutustab lõhkeseadeldise; juhib lõhkeseadeldisest tuleneva CBRN-ohu tõrjumisega seotud demineerimistegevust.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Pommitehnik EOD3+ kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. arvestab oma töös demineerimistöö ohutusjuhendit ja tööd reguleerivaid õigusakte;
2. kasutab killuvesti, kiivrit ja teisi kaitsevahendeid;
3. annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi vastavalt esmaabi andmise nõuetele;
4. teeb alarmsõitu, arvestades kehtivaid õigusakte ja demineerimistöö eripära;
5. valmistab ette ja juhib sündmusjärgset analüüsi; teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks;
6. kontrollib enda ja teiste demineerijate töö kvaliteeti; kinnitab kvaliteedikontrolli tulemuse;
7. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Esitlus, Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 2 Arvuti kasutamise oskused);
8. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduse nõudele ning ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) osaoskuse mõistmine ja rääkimine osas tasemel B2 (vt lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-01062017-07/2k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.06.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
335 Valitsuse haldusalade ametnikud
3359 Valitsuse haldusalade ametnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kätlin Kekk Päästeamet, Personaliarvestuse ja asjaajamise talitus
Margus Kurvits Päästeamet, Demineerimiskeskuse Planeerimise- ja valmisoleku talitus
Raido Taalmann Päästeamet, Demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupp
Ando Piirsoo Päästeamet, Demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigrupp
Arno Pugonen Päästeamet, Demineerimiskeskuse nõunik

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist