Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4 (ver 2)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4
EN: Telecommunication junior specialist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.08.2017
Kehtib kuni: 13.06.2018
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Telekommunikatsiooni nooremspetsialisti töö eesmärgiks on organisatsioonis juurutatud telekommunikatsioonilahenduste paigaldamine ja teenindamine. Tema põhilisteks tööülesanneteks on kaablite ja kaablisüsteemide paigaldamine ning hooldamine, kaablirikete tuvastamine ja kõrvaldamine; telekommunikats...iooniseadmete paigaldamine, seadistamine ja hooldamine ning rikete tuvastamine ja registreerimine.
Telekommunikatsiooni nooremspetsialist töötab üldjuhul muutumatus olukorras iseseisvalt, vastavalt etteantud juhistele. Ta korraldab oma tegevust ja vastavalt vajadusele kaasab teisi spetsialiste;
osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Ta vastutab oma tööülesannete täitmise eest, järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel. 36 e-CF põhikompetentsi on toodud kutsestandardi lisas C.3.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
NB! Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust

1. Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
2. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
3. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)
4. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kas...
utuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
5. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
6. Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
7. Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
8. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
9. IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.)
10. Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.)
11. IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Telekommunikatsiooni nooremspetsialisti töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga; vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Ta täidab tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas töökeskkonnas. Töö võib nõuda füüsilist pingutust, töö on periooditi kiire ...ja pingeline. Tööaja hulka võib kuuluda öötöö.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Telekommunikatsiooni nooremspetsialisti põhilisteks töövahenditeks on
mõõteseadmed ja -vahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara, tööriistad, kaitsevahendid, tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardid, juhendid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Telekommunikatsiooni nooremspetsialisti töö eeldab analüütilist mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöövõimet, arenenud vastutustunnet, õppimisvalmidust ja sallivust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Telekommunikatsiooni nooremspetsialistidena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Telekommunikatsiooni tehnik, sidetehnik, tehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-16082017-01/2k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.08.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3522 Telekommunikatsioonitehnikud
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 IKT kompetentside raamistik (e-CF)
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist