Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4
EN: Telecommunication Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.06.2018
Kehtib kuni: 09.05.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Senise Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 4 asemele koostati Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4 kutsestandard. Töörühm leidis, et telekommunikatsiooni valdkonnas on vajadus tehniku väljaõppega töötajate järele ning uued kutsestandardite versioonid on koostatud nendest ootustest lähtuvalt. Kutsestandardites ei ole järgitud e-CF raamistikku, sest kõiki vajalikke kompetentse raamistikus kirjeldatud ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Telekommunikatsiooni tehniku töö on telekommunikatsiooniteenuste tarnimine, rikete lahendamine ja kasutajatoe pakkumine. Tema põhilisteks tööülesanneteks on võrgukomponentide paigaldamine, seadistamine ning hooldamine, rikete tuvastamine ja kõrvaldamine ning klientide nõustamine.

Telekommunikatsi...
ooni kutsealal on ka Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5 kutsestandard.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võrkude opereerimine
1. Võrgukomponentide paigaldamine.
2. Seadistamine ja ühendamine.
3. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
4. Võrguparameetrite mõõtmine.
5. Tarkvarauuendamine.
6. Dokumenteerimine.
7. Võrgu toimimise seiramine.

A.2.2 Kasutajatugi
1. Intsidentside lahendamine.
...
2. Lõppkasutaja nõustamine.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Telekommunikatsiooni tehniku töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga; vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Ta täidab tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas töökeskkonnas, töö on liikuva iseloomuga. Töö võib nõuda füüsilist pingutust. Tööaja h...ulka võib kuuluda öötöö.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Telekommunikatsiooni tehniku põhilisteks töövahenditeks on mõõteseadmed ja -vahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara, tööriistad, kaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Telekommunikatsiooni tehniku töö eeldab analüütilist mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöövõimet, arenenud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Telekommunikatsiooni tehnikuna töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Telekommunikatsiooni tehnik, sidetehnik, tehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 ja B.2.2. ning kutset läbiv kompetents B.2.3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võrkude opereerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Eristab ja paigaldab võrgukomponente, arvestades võrgu paigaldusreeglid ja ohutusnõudeid.
2. Seadistab ja ühendab võrguseadmeid, lähtudes võrgule esitatavatest tehnilistest ja infoturbe nõuetest ning ühendusskeemidest. Eristab võrguühenduse parameetreid.
3. Tuvastab ja lokaliseerib funktsionaalse rikke võrgukomponendi tasemeni, võimalusel kõrvaldab rikked, asendades defektse võrgukomponendi toimivaga.
4. Mõõdab põhilisi võrguparameetreid, kasutades selleks sobivaid mõõte- ja diagnostikaseadmeid.
5. Uuendab seadmete tarkvara vastavalt juhendile.
6. Dokumenteerib võrgulahenduse, selle konfiguratsiooni ja teenused, lähtudes organisatsioonis kehtivatest nõuetest.
B.2.2 Kasutajatugi 4

Tegevusnäitajad
1. Suhtleb kasutajaga, et määrata intsidendi asukoht ja ulatus ning lahendab selle järgides ettenähtud protseduure.
2. Nõustab lõppkasutajat teenuste valikul ja kasutamisel. Juhendab, kuidas toimida probleemide korral.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Telekommunikatsiooni tehniku kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest;
2. arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni huve, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult;
3. järgib tööprotsessis ohutusnõudeid;
4. hoiab end kursis valdkonna arengutega;
5. hindab oma tegevuse mõju keskkonnale, püüab vähendada oma tegevuse tagajärjel keskkonnale tekkivat mõju, väldib keskkonnakahjusid;
6. järgib oma töös kehtestatud kvaliteedi ja infoturbe tagamise eeskirju;
7. kasutab dokumentide koostamisel ja suhtlemisel korrektset terminoloogiat;
8. suhtleb klientide ja kaastöötajatega, lähtudes heast tavast;
9. järgib valdkonnaga seotud õigusakte;
10. valdab eesti keelt tasemel B2, vene või inglise keelt tasemel B1 (vt Lisa 1).

Performance indicators:
1. is guided in their work by ethical convictions;
2. takes into account the interests of the organisation when setting personal professional goals and uses the organisation's resources responsibly and prudently;
3. follows safety procedures during the work process;
4. keeps up with developments in the industry;
5. assesses the impact of their actions on the environment, tries to lessen this impact and avoids harming the environment;
6. follows quality and security assurance policies in their work;
7. uses the correct terminology when compiling documents and communicating;
8. communicates with customers and colleagues in accordance with best practice;
9. observes the legal acts relevant to the industry;
10. speaks Estonian at the B2 level and Russian or English at the B1 level (see Annex 1).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-14062018-1.3/3k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.06.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3522 Telekommunikatsioonitehnikud
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Joonas Heiter Elisa Eesti AS, taristu valdkonna juht
Laur Lemendik Riigi Infokommunikatsiooni SA, juhataja
Milko Milatškov Eesti Elektroonikatööstuse Liit
Andres Ojalill Tallinna Polütehnikum, IT ja elektroonika kompetentsijuht
Hele Tammenurm Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Telia Eesti AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist