Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Köögiabiline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Köögiabiline, tase 2
EN: Kitchen assistant, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2017
Kehtib kuni: 08.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. juunini 2024 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/68 03.11.2022.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud 2. taseme köögiabilise, 3. taseme abikoka, 4. taseme koka ja 5. taseme vanemkoka kutsestandardid.

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus-ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabili...
ne töötab meeskonnas juhendamisel.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puhastus- ja koristustööd
1. Köögiseadmete ja töövahendite puhastamine.
2. Prügi ja ohtlike jäätmete käitlemine.
3. Nõude pesemine.
4. Ruumide üldpuhastamine.

A.2.2 Tooraine eeltöötlemine
1. Tooraine külm eeltöötlemine.

A.2.3 Teenindamine
1. Laudade katmine ja koristamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline.
A.4 Töövahendid
Ettevalmistusseadmed, külmseadmed, kuumseadmed, väljastus- ja toidutranspordivahendid, nõudepesu seadmed, köögi- ja laoinventar, köögitarvikud ja lauanõud, koristamisvahendid ja -seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab suhtlemisoskust, ausust, täpsust, kohusetunnet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Köögiabiliseks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Köögiabiline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puhastus- ja koristustööd 2

Tegevusnäitajad:
1. puhastab juhendamisel seadmeid ja töövahendeid;
2. käitleb juhendamisel prügi;
3. peseb juhendamisel saali ja toiduvalmistamise nõusid;
4. puhastab juhendamisel köögi, saali ja muud ruumid, kasutades sobivaid puhastusvahendeid ja -tarvikuid.
B.2.2 Tooraine eeltöötlemine 2

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette töökoha juhendamisel;
2. eeltöötleb juhendamisel aed- ja teraviljatooteid, piimasaaduseid, kasutades külmtöötlemise tehnoloogilisi võtteid, töövahendeid ja seadmeid; käitleb toidutooret säästlikult.
B.2.3 Teenindamine 2

Tegevusnäitajad:
1. katab ja koristab juhendamisel laudu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Köögiabiline, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides koka kutseala head tava;
2. peab kinni tööde ajakavast, jälgides samal ajal toiduseadusest tulenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades;
3. arvestab hügieeninõuetega, tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi;
4. osaleb meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
5. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
6. töötab tulemuslikult pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-09112017-1.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2017
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
94 Toitlustuse abitöölised
941 Toitlustuse abitöölised
9412 Köögiabilised
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kivisalu Food Studio
Rudolf Visnapuu Eesti Peakokkade Ühendus
Angelica Udeküll Restoran Wicca
Madis Põllu Restoran Peppersack
Kaire Raba Baltic Restaurants Estonia AS
Eero Kippa Eesti Rahva Muuseum
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool
Eeve Kärblane TTÜ Kuressaare kolledž
Anne Mäe Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Maret Õunpuu Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist