Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Köögiabiline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Köögiabiline, tase 2
EN: Kitchen assistant, EstQF Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Teenindamise kompetentsi on lisatud klientide teenindamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Köögiabiline 215467 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.03.2023 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Köögiabiline 200517 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2023 Avatud
3 Valgamaa Kutseõppekeskus Köögiabiline 208059 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 14.04.2023 Avatud
4 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Köögiabiline 201697 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 11.04.2023 Avatud
5 Viljandi Kutseõppekeskus Köögiabiline 197377 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 17.04.2023 Avatud
6 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Köögiabiline 214385 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.04.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Köögiabiline abistab kokka toiduainete käitlemisel, teeb puhastus-ja koristustöid. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud 2. taseme köögiabilise, 3. taseme abikoka, 4. taseme koka ja 5. taseme vanemkoka kutsestandardid.
A.2 Tööosad
A.2.1 Tooraine eeltöötlemine
A.2.3 Puhastamine ja koristamine
A.2.2 Teenindamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Köögiabilisena töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või täienduskoolituse või omandanud erialased oskused töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Köögiabiline.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Köögiabiline, tase 2 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. peab kinni tööde ajakavast, planeerib oma tööd ja mõistab oma rolli meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
2. töötab tulemuslikult pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone;
3. järgib õigusaktidest tulenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid, vastutab enda j...
a kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades;
4. järgib hügieeninõudeid, tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi;
5. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tooraine eeltöötlemine 2

Tegevusnäitajad:
1. valmistab juhendamisel ette töökoha;
2. eeltöötleb juhendamisel aed- ja teraviljatooteid, piimasaaduseid, kasutades külmtöötlemise tehnoloogilisi võtteid, töövahendeid ja seadmeid; käitleb toidutooret säästlikult.
B.3.2 Puhastamine ja koristamine 2

Tegevusnäitajad:
1. puhastab juhendamisel seadmeid ja töövahendeid;
2. käitleb juhendamisel prügi;
3. peseb juhendamisel saali ja toiduvalmistamise nõusid;
4. puhastab juhendamisel köögi, saali ja muud ruumid, kasutades sobivaid puhastusvahendeid ja -tarvikuid.
B.3.3 Teenindamine 3

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb klientidega, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;
2. katab ja koristab juhendamisel laudu.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
94 Toitlustuse abitöölised
941 Toitlustuse abitöölised
9412 Köögiabilised
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Heinsalu Restoran Mimosa
Indrek Kivisalu Food Studio
Taigo Lepik Eesti Peakokkade Ühendus
Anne Mäe Tallinna Teeninduskool
Inga Paenurm Markofka OÜ
Angelica Udeküll Restoran Wicca
Rene Uusmees Radisson Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist