Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisteraednik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meisteraednik, tase 5
EN: Senior Gardener, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Iluaednik, tase 5
  • Köögiviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
  • Lillekasvatuse meisteraednik, tase 5
  • Puukooli meisteraednik, tase 5
  • Puuviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2017
Kehtib kuni: 01.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Kutsestandardis on korrigeeritud tegevusnäitajate sõnastusi, muutes seeläbi teksti lihtsamini loetavaks ja konkreetsemaks. Lisaks olemasolevatele spetsialiseerumistele lisandus spetsialiseerumine iluaiandusele.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meisteraednik on laiaulatuslike teadmistega aiandusspetsialist, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid (sh ka ettearvamatutes olukordades). Ta on spetsialiseerunud puuvilja- ja marjakasvatamisele, köögiviljakasvatamisele, lillekasvatusele, iluaiandusele ja puukoolitööle.
Tema põhilised tööülesand...
ed on töö planeerimine, külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine, külvamine ja istutamine, aiakultuuride hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine, meeskonna juhtimine, töökvaliteedi hindamine ja analüüs.

Aianduse kutsealal on kolm kutset: nooremaednik, tase 3, aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Paljundus- ja istutusmaterjali hindamine.
3. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
4. Puude/põõsaste istutamine.
5. Kastmine istutamisel.
6. Multšimine.
7. Toestamine.
8. Väetamine kül...
vamisel ja istutamisel.

A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
1. Hooldustööde planeerimine.
2. Kastmine.
3. Väetamine.
4. Taimekaitsetööde tegemine.
5. Umbrohutõrje tegemine.
6. Kujundamine ja lõikamine.
7. Taimede kaitsmine ebasoodsate mõjude eest.

A.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine
1. Eelarvestamine.
2. Rajatiste, tootmis- ja hooldustehnoloogia valimine.
3. Aiakultuuride valimine.
4. Tootmis- ja tööplaani koostamine.
5. Materjalide ja mahtude arvestamine.
6. Mehhanismide planeerimine.
7. Väetamis- ja taimekaitsetööde planeerimine.
8. Materjalide hankimine.
9. Tööjõu planeerimine.

A.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
1. Kasvatustehnoloogia planeerimine.
1. Taimmaterjali generatiivne paljundamine.
2. Taimmaterjali vegetatiivne paljundamine.
3. Istikute kasvatamine.
4. Kvaliteedi hindamine ja istikute sorteerimine..
5. Toodangu pakendamine ja märgistamine.

A.2.5 Juhtimine ja majandamine
1. Äriplaani koostamine.
2. Tööaja arvestamine.
3. Meeskonna juhtimine.
4. Töötulemuste kontrollimine.
5. Tagasiside andmine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt aianduse valdkonnale – köögiviljakasvatamine, puuviljakasvatamine, puukoolitöö, lillekasvatamine või iluaiandus ning kõik tööosad on spetsialiseerumistega otseselt seotud.
Valitavad tööosad
A.2.6 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
1. Saagi kvaliteedi hindamine.
2. Saagi koristamine.
3. Saagi sorteerimine ja ladustamine.

A.2.7 Muru rajamine ja hooldamine
1. Muru või ebamuru tüübi valimine.
2. Muruseemne valimine.
3. Ebamuru koosluse valim...
ine.
4. Murupinna maha märkimine.
5. Pinnase ettevalmistamine.
6. Muruseemne külvamine.
7. Külvijärgne kastmine.
8. Muruhooldustööde teostamine.
9. Siirdemuru paigaldamine.
10. Hüdrokülvi valimine ja teostamine.
11. Pinnase kindlustamine.

A.2.8 Aiakaupade müümine
1. Müügikoha kujundamine.
2. Kauba ettevalmistamine.
3. Dokumentatsiooni ja laoseisu kontrollimine.
4. Kliendi vajaduste välja selgitamine.
5. Tellimuse vormistamine.
6. Müügi vormistamine.
7. Kauba pakkimine.
8. Probleemide lahendamine.

A.2.9 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Lilleseadete tegemine.
3. Hinna kujundamine.
4. Pakkimine.
5. Transpordi korraldamine.

A.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Sisehaljastuse rajamine.
3. Hoolduskava koostamine..
4. Taimekaitsetööde tegemine

A.2.11 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Süvendi rajamine ja aluskihtide paigaldamine.
3. Ääriste ja sillutise paigaldamine.
4. Viimistlemine.

A.2.12 Haljasalade planeerimine, rajamine ja hooldamine
1. Istutusalade eskiisplaani koostamine.
2. Istutusalade märkimine.
3. Kasvualuse ettevalmistus.
4. Servade paigaldamine.
5. Külvamine ja istutamine.
6. Puude/põõsaste istutamine.
7. Hekkide pügamine.
8. Istutusalade hooldamine.
9. Taimekaitsetööde tegemine.
10. Väetamistööde tegemine.
11. Vilja- ja ilupuude hooldamine.
12. Komposteerimine ja jäätmete käitlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Meisteraednik on paindliku tööajaga, vajadusel töötab ka puhkepäevadel. Tema töö toimub nii väli- kui sisetingimustes.
Meisteraedniku töö terviseriskid tulenevad raskuste tõstmisest, mürast, mehhanismidega töötamisest, kõrgustes töötamisest, ilmastikuolude ja temperatuuride vaheldumisest, niiskuses...
t ning kokkupuutest erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Meisteraedniku põhilised töövahendid on aiandustarvikud, masinad ja seadmed, mõõteriistad, sidevahendid ja muud abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Meisteraedniku elukutse eeldab töökust, vastupidavust, head koordinatsiooni, koormus-, pinge- ja keskkonnataluvust, kohanemis-, vastutus-, koostöö- ja õppimisvõimet, korrektsust ja iseseisvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme meisteraednikuna töötavad tavaliselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja tulenevalt aiandustootmise tsüklilisusest vähemalt kaheaastane töökogemus spetsialiseerumisalal või läbitud spetsialiseerumisele vastav koolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Köögiviljakasvataja meisteraednik, puuviljakasvataja meisteraednik, iluaianduse meisteraednik, puukoolimajanduse meisteraednik aednik, lillekasvatuse meisteraednik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Spetsialiseerumine toimub vastavalt aianduse valdkonnale – köögiviljakasvatamine, puuviljakasvatamine, puukoolitöö, lillekasvatamine või iluaiandus ning kõik tööosad on spetsialiseerumistega otseselt seotud. Kompetentside hindamine toimub vastavalt valitud spetsialiseerumise valdkonnale.

Iluaedni...
ku kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5, läbiva kompetentsi B.2.13 ning valitavate kompetentside B.2.7 ja B.2.12 tõendamine. Kompetentside B.2.6 ja B.2.8-B.2.11 tõendamine on vabatahtlik.

Köögiviljakasvatuse meisteraedniku, puuviljakasvatuse meisteraedniku, lillekasvatuse meisteraedniku ja puukooli meisteraedniku kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5 läbiva kompetentsi B.2.13 ning valitava kompetentsi B.2.6 tõendamine. Kompetentside B.2.7-B.2.12 on vabatahtlik.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritavast tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuride, sh ajatusmaterjali liigitusest, omadustest ja hooldusnõuetest; koostab hoolduskava.
2. Määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
3. Seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja aiakultuuride väetamisnorme, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
4. Teeb taimekaitsetöid, sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust.
5. Korraldab umbrohutõrje, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu; valib sobivad tõrje- ja töövahendid ning metoodika nii tava- kui mahetootmises.
6. Kujundab ja lõikab taimi, sh viljapuud ja marjapõõsad lähtudes iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
7. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab tootmis-, tööprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.
2. Püstitab eesmärgid ja lähtuvalt nendest valib tootmiseks ja hoolduseks sobiliku aiandusliku rajatise (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ning tootmis- ja hooldustehnoloogiad (seadmed jm).
3. Võtab vajalikud proovid (mullast, veest, kasvusubstraadist, taimmaterjalist jm)analüüsiks lähtudes proovivõtmise tehnoloogiast; tõlgendab ja tegutseb vastavalt analüüsitulemustele.
4. Planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest.
5. Koostab külvikorra ja tootmis- ja tööplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
6. Arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmis- ja hooldusmahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
7. Planeerib mehhanismide kasutamise vajaduse vastavalt tootmis- ja hooldusspetsiifikale ja mahtudele.
8. Planeerib väetamis- ja taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile.
9. Hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet.
10. Planeerib tööjõuressursi, lähtudes tootmisplaanist või vajadusest kogu tootmis- ja hooldusprotsessi ulatuses.
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Prognoosib ja korraldab istikute turustamise (teeb pakkumusi ja osaleb hangetel jt) arvestades trende ja turuolukorda.
2. Planeerib ja korraldab taimede paljundamise ja istikute kasvatamise, lähtudes aiakultuuri ja tootmise eripärast.
3. Paljundab generatiivselt (valib emataimed ja seemned, külvab, pikeerib jm), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
4. Valib paljundusmaterjali ja paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võsundite, võrsikute jm abil), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
5. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
6. Hindab toodangu kvaliteeti ja sorteerib, lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Pakendab ja märgistab toodangu, arvestades taimmaterjali eripära; eksponeerib taimi müügiplatsil, kataloogis jne.
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab äriplaani ja eelarve, arvestades algkapitali suurust ja võimalusi.
2. Koostab töögraafiku ja jälgib selle täitmist, lähtudes ettevõtte tootmis- ja hooldustegevusest.
3. Juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu nõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust; vajadusel tellib alltöövõtu ja juhendab alltöövõtjat.
4. Kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuride eripärast, õigusaktidest või projektist; vajadusel teostab omaniku järelevalvet.
5. Juhib kaastöötajate või tellijate tähelepanu ilmnenud vigadele ja annab juhiseid nende parandamiseks, lähtudes kvaliteedinõuetest ning õigete töövahendite ja -võtete valikust.
6. Koostab ja fikseerib objektide spetsiifikast tuleneva dokumentatsiooni (avalikud alad, riigihanked jm).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Köögiviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritavast tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuride, sh ajatusmaterjali liigitusest, omadustest ja hooldusnõuetest; koostab hoolduskava.
2. Määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
3. Seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja aiakultuuride väetamisnorme, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
4. Teeb taimekaitsetöid, sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust.
5. Korraldab umbrohutõrje, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu; valib sobivad tõrje- ja töövahendid ning metoodika nii tava- kui mahetootmises.
6. Kujundab ja lõikab taimi, sh viljapuud ja marjapõõsad lähtudes iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
7. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab tootmis-, tööprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.
2. Püstitab eesmärgid ja lähtuvalt nendest valib tootmiseks ja hoolduseks sobiliku aiandusliku rajatise (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ning tootmis- ja hooldustehnoloogiad (seadmed jm).
3. Võtab vajalikud proovid (mullast, veest, kasvusubstraadist, taimmaterjalist jm)analüüsiks lähtudes proovivõtmise tehnoloogiast; tõlgendab ja tegutseb vastavalt analüüsitulemustele.
4. Planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest.
5. Koostab külvikorra ja tootmis- ja tööplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
6. Arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmis- ja hooldusmahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
7. Planeerib mehhanismide kasutamise vajaduse vastavalt tootmis- ja hooldusspetsiifikale ja mahtudele.
8. Planeerib väetamis- ja taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile.
9. Hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet.
10. Planeerib tööjõuressursi, lähtudes tootmisplaanist või vajadusest kogu tootmis- ja hooldusprotsessi ulatuses.
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Prognoosib ja korraldab istikute turustamise (teeb pakkumusi ja osaleb hangetel jt) arvestades trende ja turuolukorda.
2. Planeerib ja korraldab taimede paljundamise ja istikute kasvatamise, lähtudes aiakultuuri ja tootmise eripärast.
3. Paljundab generatiivselt (valib emataimed ja seemned, külvab, pikeerib jm), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
4. Valib paljundusmaterjali ja paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võsundite, võrsikute jm abil), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
5. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
6. Hindab toodangu kvaliteeti ja sorteerib, lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Pakendab ja märgistab toodangu, arvestades taimmaterjali eripära; eksponeerib taimi müügiplatsil, kataloogis jne.
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab äriplaani ja eelarve, arvestades algkapitali suurust ja võimalusi.
2. Koostab töögraafiku ja jälgib selle täitmist, lähtudes ettevõtte tootmis- ja hooldustegevusest.
3. Juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu nõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust; vajadusel tellib alltöövõtu ja juhendab alltöövõtjat.
4. Kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuride eripärast, õigusaktidest või projektist; vajadusel teostab omaniku järelevalvet.
5. Juhib kaastöötajate või tellijate tähelepanu ilmnenud vigadele ja annab juhiseid nende parandamiseks, lähtudes kvaliteedinõuetest ning õigete töövahendite ja -võtete valikust.
6. Koostab ja fikseerib objektide spetsiifikast tuleneva dokumentatsiooni (avalikud alad, riigihanked jm).
 
Puuviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritavast tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuride, sh ajatusmaterjali liigitusest, omadustest ja hooldusnõuetest; koostab hoolduskava.
2. Määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
3. Seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja aiakultuuride väetamisnorme, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
4. Teeb taimekaitsetöid, sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust.
5. Korraldab umbrohutõrje, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu; valib sobivad tõrje- ja töövahendid ning metoodika nii tava- kui mahetootmises.
6. Kujundab ja lõikab taimi, sh viljapuud ja marjapõõsad lähtudes iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
7. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab tootmis-, tööprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.
2. Püstitab eesmärgid ja lähtuvalt nendest valib tootmiseks ja hoolduseks sobiliku aiandusliku rajatise (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ning tootmis- ja hooldustehnoloogiad (seadmed jm).
3. Võtab vajalikud proovid (mullast, veest, kasvusubstraadist, taimmaterjalist jm)analüüsiks lähtudes proovivõtmise tehnoloogiast; tõlgendab ja tegutseb vastavalt analüüsitulemustele.
4. Planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest.
5. Koostab külvikorra ja tootmis- ja tööplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
6. Arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmis- ja hooldusmahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
7. Planeerib mehhanismide kasutamise vajaduse vastavalt tootmis- ja hooldusspetsiifikale ja mahtudele.
8. Planeerib väetamis- ja taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile.
9. Hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet.
10. Planeerib tööjõuressursi, lähtudes tootmisplaanist või vajadusest kogu tootmis- ja hooldusprotsessi ulatuses.
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Prognoosib ja korraldab istikute turustamise (teeb pakkumusi ja osaleb hangetel jt) arvestades trende ja turuolukorda.
2. Planeerib ja korraldab taimede paljundamise ja istikute kasvatamise, lähtudes aiakultuuri ja tootmise eripärast.
3. Paljundab generatiivselt (valib emataimed ja seemned, külvab, pikeerib jm), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
4. Valib paljundusmaterjali ja paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võsundite, võrsikute jm abil), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
5. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
6. Hindab toodangu kvaliteeti ja sorteerib, lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Pakendab ja märgistab toodangu, arvestades taimmaterjali eripära; eksponeerib taimi müügiplatsil, kataloogis jne.
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab äriplaani ja eelarve, arvestades algkapitali suurust ja võimalusi.
2. Koostab töögraafiku ja jälgib selle täitmist, lähtudes ettevõtte tootmis- ja hooldustegevusest.
3. Juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu nõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust; vajadusel tellib alltöövõtu ja juhendab alltöövõtjat.
4. Kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuride eripärast, õigusaktidest või projektist; vajadusel teostab omaniku järelevalvet.
5. Juhib kaastöötajate või tellijate tähelepanu ilmnenud vigadele ja annab juhiseid nende parandamiseks, lähtudes kvaliteedinõuetest ning õigete töövahendite ja -võtete valikust.
6. Koostab ja fikseerib objektide spetsiifikast tuleneva dokumentatsiooni (avalikud alad, riigihanked jm).
 
Lillekasvatuse meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritavast tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuride, sh ajatusmaterjali liigitusest, omadustest ja hooldusnõuetest; koostab hoolduskava.
2. Määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
3. Seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja aiakultuuride väetamisnorme, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
4. Teeb taimekaitsetöid, sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust.
5. Korraldab umbrohutõrje, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu; valib sobivad tõrje- ja töövahendid ning metoodika nii tava- kui mahetootmises.
6. Kujundab ja lõikab taimi, sh viljapuud ja marjapõõsad lähtudes iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
7. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab tootmis-, tööprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.
2. Püstitab eesmärgid ja lähtuvalt nendest valib tootmiseks ja hoolduseks sobiliku aiandusliku rajatise (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ning tootmis- ja hooldustehnoloogiad (seadmed jm).
3. Võtab vajalikud proovid (mullast, veest, kasvusubstraadist, taimmaterjalist jm)analüüsiks lähtudes proovivõtmise tehnoloogiast; tõlgendab ja tegutseb vastavalt analüüsitulemustele.
4. Planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest.
5. Koostab külvikorra ja tootmis- ja tööplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
6. Arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmis- ja hooldusmahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
7. Planeerib mehhanismide kasutamise vajaduse vastavalt tootmis- ja hooldusspetsiifikale ja mahtudele.
8. Planeerib väetamis- ja taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile.
9. Hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet.
10. Planeerib tööjõuressursi, lähtudes tootmisplaanist või vajadusest kogu tootmis- ja hooldusprotsessi ulatuses.
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Prognoosib ja korraldab istikute turustamise (teeb pakkumusi ja osaleb hangetel jt) arvestades trende ja turuolukorda.
2. Planeerib ja korraldab taimede paljundamise ja istikute kasvatamise, lähtudes aiakultuuri ja tootmise eripärast.
3. Paljundab generatiivselt (valib emataimed ja seemned, külvab, pikeerib jm), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
4. Valib paljundusmaterjali ja paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võsundite, võrsikute jm abil), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
5. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
6. Hindab toodangu kvaliteeti ja sorteerib, lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Pakendab ja märgistab toodangu, arvestades taimmaterjali eripära; eksponeerib taimi müügiplatsil, kataloogis jne.
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab äriplaani ja eelarve, arvestades algkapitali suurust ja võimalusi.
2. Koostab töögraafiku ja jälgib selle täitmist, lähtudes ettevõtte tootmis- ja hooldustegevusest.
3. Juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu nõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust; vajadusel tellib alltöövõtu ja juhendab alltöövõtjat.
4. Kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuride eripärast, õigusaktidest või projektist; vajadusel teostab omaniku järelevalvet.
5. Juhib kaastöötajate või tellijate tähelepanu ilmnenud vigadele ja annab juhiseid nende parandamiseks, lähtudes kvaliteedinõuetest ning õigete töövahendite ja -võtete valikust.
6. Koostab ja fikseerib objektide spetsiifikast tuleneva dokumentatsiooni (avalikud alad, riigihanked jm).
 
Puukooli meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritavast tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuride, sh ajatusmaterjali liigitusest, omadustest ja hooldusnõuetest; koostab hoolduskava.
2. Määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
3. Seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja aiakultuuride väetamisnorme, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
4. Teeb taimekaitsetöid, sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust.
5. Korraldab umbrohutõrje, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu; valib sobivad tõrje- ja töövahendid ning metoodika nii tava- kui mahetootmises.
6. Kujundab ja lõikab taimi, sh viljapuud ja marjapõõsad lähtudes iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
7. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab tootmis-, tööprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.
2. Püstitab eesmärgid ja lähtuvalt nendest valib tootmiseks ja hoolduseks sobiliku aiandusliku rajatise (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ning tootmis- ja hooldustehnoloogiad (seadmed jm).
3. Võtab vajalikud proovid (mullast, veest, kasvusubstraadist, taimmaterjalist jm)analüüsiks lähtudes proovivõtmise tehnoloogiast; tõlgendab ja tegutseb vastavalt analüüsitulemustele.
4. Planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest.
5. Koostab külvikorra ja tootmis- ja tööplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
6. Arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmis- ja hooldusmahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
7. Planeerib mehhanismide kasutamise vajaduse vastavalt tootmis- ja hooldusspetsiifikale ja mahtudele.
8. Planeerib väetamis- ja taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile.
9. Hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet.
10. Planeerib tööjõuressursi, lähtudes tootmisplaanist või vajadusest kogu tootmis- ja hooldusprotsessi ulatuses.
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Prognoosib ja korraldab istikute turustamise (teeb pakkumusi ja osaleb hangetel jt) arvestades trende ja turuolukorda.
2. Planeerib ja korraldab taimede paljundamise ja istikute kasvatamise, lähtudes aiakultuuri ja tootmise eripärast.
3. Paljundab generatiivselt (valib emataimed ja seemned, külvab, pikeerib jm), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
4. Valib paljundusmaterjali ja paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võsundite, võrsikute jm abil), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
5. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
6. Hindab toodangu kvaliteeti ja sorteerib, lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Pakendab ja märgistab toodangu, arvestades taimmaterjali eripära; eksponeerib taimi müügiplatsil, kataloogis jne.
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab äriplaani ja eelarve, arvestades algkapitali suurust ja võimalusi.
2. Koostab töögraafiku ja jälgib selle täitmist, lähtudes ettevõtte tootmis- ja hooldustegevusest.
3. Juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu nõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust; vajadusel tellib alltöövõtu ja juhendab alltöövõtjat.
4. Kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuride eripärast, õigusaktidest või projektist; vajadusel teostab omaniku järelevalvet.
5. Juhib kaastöötajate või tellijate tähelepanu ilmnenud vigadele ja annab juhiseid nende parandamiseks, lähtudes kvaliteedinõuetest ning õigete töövahendite ja -võtete valikust.
6. Koostab ja fikseerib objektide spetsiifikast tuleneva dokumentatsiooni (avalikud alad, riigihanked jm).
 
Iluaednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritavast tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuride, sh ajatusmaterjali liigitusest, omadustest ja hooldusnõuetest; koostab hoolduskava.
2. Määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
3. Seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja aiakultuuride väetamisnorme, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
4. Teeb taimekaitsetöid, sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust.
5. Korraldab umbrohutõrje, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu; valib sobivad tõrje- ja töövahendid ning metoodika nii tava- kui mahetootmises.
6. Kujundab ja lõikab taimi, sh viljapuud ja marjapõõsad lähtudes iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
7. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab tootmis-, tööprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.
2. Püstitab eesmärgid ja lähtuvalt nendest valib tootmiseks ja hoolduseks sobiliku aiandusliku rajatise (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ning tootmis- ja hooldustehnoloogiad (seadmed jm).
3. Võtab vajalikud proovid (mullast, veest, kasvusubstraadist, taimmaterjalist jm)analüüsiks lähtudes proovivõtmise tehnoloogiast; tõlgendab ja tegutseb vastavalt analüüsitulemustele.
4. Planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest.
5. Koostab külvikorra ja tootmis- ja tööplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
6. Arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmis- ja hooldusmahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast.
7. Planeerib mehhanismide kasutamise vajaduse vastavalt tootmis- ja hooldusspetsiifikale ja mahtudele.
8. Planeerib väetamis- ja taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile.
9. Hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet.
10. Planeerib tööjõuressursi, lähtudes tootmisplaanist või vajadusest kogu tootmis- ja hooldusprotsessi ulatuses.
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad
1. Prognoosib ja korraldab istikute turustamise (teeb pakkumusi ja osaleb hangetel jt) arvestades trende ja turuolukorda.
2. Planeerib ja korraldab taimede paljundamise ja istikute kasvatamise, lähtudes aiakultuuri ja tootmise eripärast.
3. Paljundab generatiivselt (valib emataimed ja seemned, külvab, pikeerib jm), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
4. Valib paljundusmaterjali ja paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võsundite, võrsikute jm abil), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
5. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
6. Hindab toodangu kvaliteeti ja sorteerib, lähtudes kvaliteedinõuetest.
7. Pakendab ja märgistab toodangu, arvestades taimmaterjali eripära; eksponeerib taimi müügiplatsil, kataloogis jne.
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab äriplaani ja eelarve, arvestades algkapitali suurust ja võimalusi.
2. Koostab töögraafiku ja jälgib selle täitmist, lähtudes ettevõtte tootmis- ja hooldustegevusest.
3. Juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu nõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust; vajadusel tellib alltöövõtu ja juhendab alltöövõtjat.
4. Kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuride eripärast, õigusaktidest või projektist; vajadusel teostab omaniku järelevalvet.
5. Juhib kaastöötajate või tellijate tähelepanu ilmnenud vigadele ja annab juhiseid nende parandamiseks, lähtudes kvaliteedinõuetest ning õigete töövahendite ja -võtete valikust.
6. Koostab ja fikseerib objektide spetsiifikast tuleneva dokumentatsiooni (avalikud alad, riigihanked jm).

Valitavad kompetentsid
Iluaedniku kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5, läbiva kompetentsi B.2.13 ning valitavate kompetentside B.2.7 ja B.2.12 tõendamine. Kompetentside B.2.6 ja B.2.8-B.2.11 tõendamine on vabatahtlik. Köögiviljakasvatuse meisteraedniku, puuviljakasvatuse meisteraedniku, l...illekasvatuse meisteraedniku ja puukooli meisteraedniku kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5 läbiva kompetentsi B.2.13 ning valitava kompetentsi B.2.6 tõendamine. Kompetentside B.2.7-B.2.12 on vabatahtlik.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab saagi või toodangu küpsusastet ja kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele ning määrab kvaliteediklassid.
2. Teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest.
3. Planeerib ja korraldab ladustamist; ladustab toodangu, kasutades vajalikku tehnikat ning arvestades hoidlate liike ja säilitamistingimusi.
4. Sorteerib saagi või toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest; pakendab ja märgistab saagi või toodangu vastavalt nõuetele; määrab ja juhib hoiutingimusi vastavalt aiakultuurile.
B.2.7 Muru rajamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Valib muru või ebamuru tüübi ja rajamismaterjalid iseseisvalt või arvestades projekti.
2. Valib muruseemne liigid ja sordid vastavalt murutüübile ja kasvukohale.
3. Märgib maha ala muru rajamiseks, lähtudes projektist (töökirjeldusest).
4. Valmistab ette pinnase, arvestades olemasoleva pinnase eripära; vajadusel teeb keemilist umbrohutõrjet, kasutades tehnilisi vahendeid.
5. Külvab käsitsi või külvikuga muruseemne ja väetise arvestades külvinormidega ning tihendab pinnase.
6. Paigaldab siirdemuru, arvestades maapinna eripära ja ilmastikutingimusi.
7. Hooldab ja kastab muru rajamisjärgselt.
8. Hindab regulaarselt hooldustööde vajadust ja teeb hooldustöid (multšimine, õhustamine, samblatõrje, parandus- ja täienduskülv, väetamine, niitmine, kastmine jm).
9. Valib hüdrokülvi viisi, arvestades maastiku eripära ja teostab hüdrokülvi.
10. Valib erosioonitõkke materjalid ja paigaldab need, arvestades projekti.
B.2.8 Aiakaupade müümine 5

Tegevusnäitajad
1. Kujundab müügikoha sisustuse ja väljapaneku, tehes vajadusel koostööd spetsialistidega ja arvestades müügikoha eripära.
2. Valmistab kauba müügiks ette ning paigutab müügisaali, arvestades müügikoha ja e-poe eripära.
3. Koostab ja käsitleb kauba saatedokumente ja kaubaaruannet; kontrollib kaupade laoseisu vastavalt vajadustele.
4. Selgitab välja kliendi vajadused, esitades suunavaid küsimusi ning arvestades kliendi võimalusi ja soove; nõustab klienti ja tutvustab kaupa, pakkudes erinevaid lahendusi nii kohapeal kui virtuaalselt.
5. Vormistab tellimuse ning korraldab selle täitmise, arvestades tellimuse eripära.
6. Müüb kaubad ja pakub kliendile lisaostu võimalust, vajadusel koostab arve.
7. Pakib kauba, arvestades ilmastikutingimusi, transpordivahendit ja e-poe tarne eripära.
8. Lahendab kliendi probleeme ja kaebusi nii kohapeal kui virtuaalselt oma pädevuse piires, vajadusel suunab kliendi teise valdkonna spetsialisti poole.
B.2.9 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Püstitab tööeesmärgi enda või kliendi vajadustest lähtuvalt ning valib eesmärgipärased töövõtted, materjalid ja tehnika, arvestades konkreetse töö nõudeid (mahtu, raskusastet, kestvust jm tingimusi); valib ideele ja kompositsioonireeglitele vastava lilleseade või kompositsiooni lahenduse.
2. Teeb erinevaid lilleseadeid, sh ruumi-, pulma-, leinaseaded kasutades asjakohast tehnikat, töövahendeid ja -materjale.
3. Arvestab töö hinna, lähtudes töö mahust, materjalist, keerukusest jm tingimustest.
4. Pakib lilleseaded, arvestades töö eripära ja ilmastikutingimusi.
5. Organiseerib vajadusel lilleseadete transpordi, lähtudes tellimusest.
B.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Analüüsib olukorda sisehaljastusobjektil, arvestades objekti eripära ja eesmärki (ärihooned, kultuuri- ja haridusasutused jm); koostab projekti, töökirjelduse ja eelarve, arvestades sisehaljastuse rajamise ja hooldamise töömahtu ning materjale.
2. Rajab sisehaljastuse, lähtudes projektist, töökirjeldusest ja objekti eripärast (ärihooned, kultuuri- ja haridusasutused jm).
3. Koostab hoolduskava ja hooldab haljastust, lähtudes taimede kasvunõuetest ja materjalide eripärast.
4. Teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele; peab taimekaitsevahendite arvestust.
B.2.11 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. märgib maha teed ja platsid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades projekti puudumisel objekti eripäraga;
2. kaevab teesüvendi ja paigaldab tee aluskihid (täitekiht, külmakaitsekiht, kandekiht, tasanduskiht), kasutades vastavat tehnikat ning järgides maastikuehitusega seotud õigusaktide ja tööohutusnõudeid;
3. paigaldab teeäärise ja sillutise, teeb vajalikud betoonitööd, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades vajadusel ketaslõikurit või kivigiljotiini;
4. viimistleb eri tüüpi sillutisi, järgides kvaliteedinõudeid ja projekti (töökirjeldust).
B.2.12 Istutusalade planeerimine, rajamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Planeerib ja kujundab istutusalade eskiisplaani, arvestades kompositsiooni ja värvusõpetuse reegleid, kasvu- ja hooldustingimusi, taimede eripära, ala funktsionaalsust.
2. Märgib istutusalad ja nende kõrgused ning taimede asukohad, kasutades vastavaid mõõteriistu ja lähtudes projektist või töökirjeldusest.
3. Valmistab ette kasvualuse, arvestades projekti, pinnast ja planeeritud taimede kasvunõudeid ning teeb vajadusel umbrohutõrjet.
4. Paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest; paigaldab geotekstiilid, multšid või teised materjalid lähtudes projektist või töökirjeldusest ning objekti eripärast.
5. Külvab seemned istutusalale; istutab, kastab, toestab ja lõikab taimed (sh sibullilled, suvelilled, püsililled, roosid, veetaimed jm) tagasi, lähtudes projektist või töökirjeldusest, arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvunõudeid, ilmastiku- ja mullatingimusi.
6. Istutab, vajadusel istutab ümber puud ja põõsad, sh suured puud, arvestades projekti või töökirjeldust; rakendab puude ja põõsaste istutuse tehnoloogiaid, arvestades projekti, juhendeid või õigusakte.
7. Pügab või noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud hekilõikureid ja -kääre.
8. Hooldab regulaarselt (toestab, lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, valmistab talveks ette) taimi ja istutusalasid, arvestades taimede hooldusnõudeid.
9. Teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele.
10. Väetab vastavalt väetusskeemile, arvestades väetusnorme.
11. Teeb puude ja põõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, lähtudes hooldus- ja kujunduslõikuse eesmärgist; vajadusel kaasab arboristi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Meisteraednik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Järgib aiakultuuride agrotehnoloogiat.
2. Valmistab ette töökeskkonna, esemed, materjalid ja seadmed ning pärast töö lõpetamist korrastab tööala, ruumi ja seadmed.
3. Kavandab, ajastab ja korraldab oma tööd tõhusalt, et saavutada eesmärgid minimaalse ressursikuluga.
4. Kontrollib töö vastavust etteantud kvaliteedinormidele.
5. Komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks, arvestades komposti kasutamise eesmärke.
6. Teeb tellija esindajana omaniku järelevalvet, et kohustusi täidetaks korrektselt, tööd vastaksid projektile ning oleksid nõuetekohase kvaliteediga.

Teadmised
1. teab taimede eesti- ja ladinakeelseid nimetusi liigi tasandil (vt lisa 1 „Taimmaterjali nimekiri“);
2. tunneb ja mõistab taimede anatoomiat, füsioloogiat ja süstemaatikat;
3. tunneb enamlevinud umbrohtude, haiguste ja kahjurite liike;
4. tunneb taimekaitse põhimõtteid nii tava- kui mahetootmises.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Järve Kadrioru Park
Katrin Uurman Räpina Aianduskool
Kristiina Laurson LilledEst OÜ
Madis Kahu Sagro AS
Mihkel Saar Hansaplant OÜ
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit
Tiina Matsulevitš SA Innove
Tiit Juhani Plantex AS (Juhani Puukool)
Ulve Pärn TPJ Inseneribüroo

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist