Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisteraednik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meisteraednik, tase 5
EN: Senior Gardener, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Köögiviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
  • Lillekasvatuse meisteraednik, tase 5
  • Puukooli meisteraednik, tase 5
  • Puuviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.05.2017
Kehtib kuni: 12.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2017 a. lõpuni.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Aianduse kutsealal on kolm kutset: nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

5. taseme meisteraednik on laiaulatuslike teadmistega aiandusspetsialist, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid (sh ka ettearvamatutes olukordades), kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nend...
e rakendamist. Ta on spetsialiseerunud kas puuviljakasvatamisele, köögiviljakasvatamisele, lillekasvatusele või puukoolitööle ning planeerib töö- ja kasvatusmahud oma spetsialiseerumisalal. Oma spetsialiseerumisalal on tema põhilised tööülesanded töö planeerimine, külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, aiakultuuride hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine.
Meisteraednik valib ja rakendab tehnoloogiaid, meetodeid ning töövahendeid, kohandab oma käitumist olukorrale vastavalt. Ta vastutab töörühma töö eest, hindab tööde kvaliteeti ja analüüsib töö tulemusi. Meisteraednik peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööde ja vahendite planeerimine
A.2.2 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
A.2.3 Aiakultuuride hooldamine
A.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
A.2.5 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
A.2.6 Juhti...
mine ja majandamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt aianduse valdkonnale: köögiviljakasvatamine, puuviljakasvatamine, puukoolitöö, lillekasvatamine vm. Kõik spetsialiseerumised on otseselt seotud kirjeldatud tööosadega.
Valitavad tööosad
A.2.7 Muru rajamine ja hooldamine
A.2.8 Haljasalade rajamine ja hooldamine
A.2.9 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine
A.2.10 Aiakaupade müümine
A.2.11 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine
A.2.12 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Meisteraedniku töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Tema töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub nii väli- kui ka sisetingimustes.
Meisteraedniku töö terviseriskid on raskuste tõstmine, müra, töötamine mehhanismidega, töötamine kõrgustes, ilmastikuolude ja temper...
atuuride vaheldumine, niiskus ning kokkupuude erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm jm).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Aedniku põhilised töövahendid on:
aiandustarvikud: substraadid, pakkematerjalid, potid, väetised, taimekaitsevahendid, aianduslikud kattematerjalid, toestusvahendid, multšid, kärud, labidad, rehad, kühvlid, mitmesugused lõikevahendid ja muud tarvikud;
masinad ja seadmed: traktorid, mullaharimisrii...
stad, külvi- ja istutusmasinad, väetisekülvikud, taimekaitsepritsid, saagikoristusmasinad, niidukid, trimmerid, mootorsaed, hekilõikurid, laadurid, kastmissüsteemid, kasvuhooneautomaatika ja muud masinad ning seadmed;
mõõteriistad: kasvuparameetrite mõõtjad, mõõdulint, kaal ja muud mõõteriistad;
sidevahendid: arvuti ja telefon jm;
muud abivahendid: koristusvahendid ja muud abivahendid.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
5. taseme meisteraedniku töö eeldab töökust, ausust, motiveeritust, vastupidavust, koordinatsiooni; koormus-, pinge- ja keskkonnataluvust; kohanemis-, vastutus-, koostöö- ja õppimisvõimet; korrektsust, sotsiaalsust, loomingulisust, iseseisvust ja saavutusvajadust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme meisteraednikena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on vähemalt kutsekeskharidus, kaheaastane töökogemus spetsialiseerumisalal ning läbitud spetsialiseerumisele vastav koolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Köögiviljakasvataja, puuviljakasvataja, aednik, puukooli aednik, lillekasvataja, tootmisjuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Taimekaitsetunnistus vastavalt taimekaitseseadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.6 ja B.2.13 (läbiv kompetents) tõendamine ning võimalus valida ja tõendada lisakompetentse (valitavad kompetentsid B.2.7 -B.2.12).

Spetsialiseerumine toimub vastavalt aianduse valdkonnale – köögiviljakasvatamine, puuviljakasva...
tamine, puukoolitöö, lillekasvatamine vm ning kõik tööosad on spetsialiseerumistega otseselt seotud. Kompetentside hindamine toimub vastavalt valitud spetsialiseerumise valdkonnale.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab külvikorra ja tootmisplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
2) arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmismahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast; hangib lisateavet asjakohastest allikatest;
3) valib ja hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet;
4) planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest;
5) planeerib taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile;
6) koostab väetamisplaani vastavalt aiakultuuri vajadusele;
7) planeerib tööjõuvajaduse vastavalt tootmismahule;
8) planeerib mehhanismide vajaduse vastavalt tootmisspetsiifikale ja tootmismahtudele;
9) planeerib tööaja ja -mahu kogu tootmisprotsessi ulatuses lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
10) koostab tootmisprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.

Teadmised:
1) materjalid ja nende omadused;
2) mullastiku ja kasvusubstraatide omadused;
3) ettevõtluse alused;
4) õigusaktide nõuded oma töövaldkonna piires;
5) organisatsiooni juhtimise alused;
6) aianduslike rajatiste liigitus (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ja tootmistehnoloogiad (seadmed, mehhanismid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm), lähtudes planeeritavast tegevusest, kasutades selleks vajadusel mehhaanilisi ja käsitööriistu; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes planeeritavast tegevusest;
2) väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile, seadistab ja vajadusel reguleerib mehhanisme, järgides kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid;
3) hindab paljundusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt etteantud nõuetele;
4) seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned, pikeerib ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist;
5) multšib nii käsitsi kui ka mehhanismidega, arvestades aiakultuuri agrotehnilisi nõudeid;
6) toestab aiakultuure, arvestades nende eripära; planeerib ja juhendab toestussüsteemi rajamist, vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töömahust;
7) juhendab kaastöötajaid ning kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) ajatusmaterjalide liigitus ja kasvunõuded;
4) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2) vastavalt valitud spetsialiseerumisele;
5) väetamise põhimõtted spetsiifilises valdkonnas, kastmise ja kastmissüsteemide põhimõtted/metoodika.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
Vastavalt spetsialiseerumise valdkonnale:
1) määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuri agrotehnoloogiast;
2) seab aiakultuuride väetamisnormid, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile; seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
3) määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid (sh automatiseeritud kastmissüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
4) teeb hooldustöid (sh jälgib ajatatavate aiakultuuride kasvutingimusi), kasutades vastavaid masinaid, järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
5) teeb taimekaitsetöid, (sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust) ning järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust;
6) korraldab umbrohutõrje, arvestades töömahtu;
7) kaitseb istandust ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest kasutades vastavaid abivahendeid;
8) kujundab ja lõikab taimi, lähtudes aiakultuuri või sordi agrotehnilistest iseärasustest ja vajadustest.

Teadmised:
1) agrotehnoloogia alused;
2) aiakultuuride kaitsmise võimalused ebasoodsate ilmastikumõjude eest;
3) taimede kaitsmise võimalused lindude ja loomade eest;
4) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
5) ajatusmaterjalide liigitus, omadused ja hooldusnõuded;
6) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtude liigitus;
7) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab saagi või toodangu küpsusastet, kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele ja määrab kvaliteediklassid;
2) teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest;
3) määrab ja juhib hoiutingimusi vastavalt aiakultuurile;
4) planeerib ja korraldab ladustamist; ladustab toodangu, kasutades vajalikku tehnikat, ning arvestades tööohutusnõudeid ja säilitamistingimusi;
5) sorteerib saagi või toodangu lähtuvalt kvaliteedinõuetest ja -klassidest;
6) pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt nõuetele.

Teadmised:
1) kvaliteedinõuded ja -klassid;
2) õigusaktidest tulenevad pakendamise ja markeermise nõuded;
3) hoidlate liigitus ja hoiustamistingimuste alused;
4) saagi või toodangu säilitustingimused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu.
B.2.5 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise:
1) poogib (silmastab, oksastab jm);
2) paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
3) paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
4) paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab jm), lähtudes taimest;
5) kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
6) pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.

Teadmised:
1) taimmaterjali vegetatiivse paljundamise põhimõtted;
2) taimmaterjali generatiivse paljundamise põhimõtted;
3) puukoolimajanduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja teoreetiline ülesanne.
B.2.6 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab organisatsiooni tasuvust, lähtudes finantsarvestuse alustest;
3) juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust;
4) nõustab kaastöötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja parandamisel, juhindudes tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning kvaliteedinõuetest;
5) koostab ja jälgib eelarve ning töögraafiku täitmist, lähtudes ettevõtte tootmistegevusest;
6) kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist, jälgib hoiustamise ja kauba ettevalmistamise vastavust ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuri eripärast ja õigusaktide nõuetest.
7) koostab ja esitab nõutud aruanded, lähtudes õigusaktide nõuetest.

Teadmised:
1) juhtimise ja ettevõtluse alused;
2) äriplaani koostamise alused/põhimõtted;
3) personalijuhtimise alused;
4) aianduse kutseala reguleerivate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Köögiviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab külvikorra ja tootmisplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
2) arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmismahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast; hangib lisateavet asjakohastest allikatest;
3) valib ja hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet;
4) planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest;
5) planeerib taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile;
6) koostab väetamisplaani vastavalt aiakultuuri vajadusele;
7) planeerib tööjõuvajaduse vastavalt tootmismahule;
8) planeerib mehhanismide vajaduse vastavalt tootmisspetsiifikale ja tootmismahtudele;
9) planeerib tööaja ja -mahu kogu tootmisprotsessi ulatuses lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
10) koostab tootmisprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.

Teadmised:
1) materjalid ja nende omadused;
2) mullastiku ja kasvusubstraatide omadused;
3) ettevõtluse alused;
4) õigusaktide nõuded oma töövaldkonna piires;
5) organisatsiooni juhtimise alused;
6) aianduslike rajatiste liigitus (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ja tootmistehnoloogiad (seadmed, mehhanismid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm), lähtudes planeeritavast tegevusest, kasutades selleks vajadusel mehhaanilisi ja käsitööriistu; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes planeeritavast tegevusest;
2) väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile, seadistab ja vajadusel reguleerib mehhanisme, järgides kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid;
3) hindab paljundusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt etteantud nõuetele;
4) seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned, pikeerib ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist;
5) multšib nii käsitsi kui ka mehhanismidega, arvestades aiakultuuri agrotehnilisi nõudeid;
6) toestab aiakultuure, arvestades nende eripära; planeerib ja juhendab toestussüsteemi rajamist, vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töömahust;
7) juhendab kaastöötajaid ning kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) ajatusmaterjalide liigitus ja kasvunõuded;
4) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2) vastavalt valitud spetsialiseerumisele;
5) väetamise põhimõtted spetsiifilises valdkonnas, kastmise ja kastmissüsteemide põhimõtted/metoodika.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
Vastavalt spetsialiseerumise valdkonnale:
1) määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuri agrotehnoloogiast;
2) seab aiakultuuride väetamisnormid, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile; seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
3) määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid (sh automatiseeritud kastmissüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
4) teeb hooldustöid (sh jälgib ajatatavate aiakultuuride kasvutingimusi), kasutades vastavaid masinaid, järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
5) teeb taimekaitsetöid, (sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust) ning järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust;
6) korraldab umbrohutõrje, arvestades töömahtu;
7) kaitseb istandust ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest kasutades vastavaid abivahendeid;
8) kujundab ja lõikab taimi, lähtudes aiakultuuri või sordi agrotehnilistest iseärasustest ja vajadustest.

Teadmised:
1) agrotehnoloogia alused;
2) aiakultuuride kaitsmise võimalused ebasoodsate ilmastikumõjude eest;
3) taimede kaitsmise võimalused lindude ja loomade eest;
4) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
5) ajatusmaterjalide liigitus, omadused ja hooldusnõuded;
6) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtude liigitus;
7) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab saagi või toodangu küpsusastet, kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele ja määrab kvaliteediklassid;
2) teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest;
3) määrab ja juhib hoiutingimusi vastavalt aiakultuurile;
4) planeerib ja korraldab ladustamist; ladustab toodangu, kasutades vajalikku tehnikat, ning arvestades tööohutusnõudeid ja säilitamistingimusi;
5) sorteerib saagi või toodangu lähtuvalt kvaliteedinõuetest ja -klassidest;
6) pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt nõuetele.

Teadmised:
1) kvaliteedinõuded ja -klassid;
2) õigusaktidest tulenevad pakendamise ja markeermise nõuded;
3) hoidlate liigitus ja hoiustamistingimuste alused;
4) saagi või toodangu säilitustingimused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu.
B.2.5 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise:
1) poogib (silmastab, oksastab jm);
2) paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
3) paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
4) paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab jm), lähtudes taimest;
5) kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
6) pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.

Teadmised:
1) taimmaterjali vegetatiivse paljundamise põhimõtted;
2) taimmaterjali generatiivse paljundamise põhimõtted;
3) puukoolimajanduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja teoreetiline ülesanne.
B.2.6 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab organisatsiooni tasuvust, lähtudes finantsarvestuse alustest;
3) juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust;
4) nõustab kaastöötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja parandamisel, juhindudes tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning kvaliteedinõuetest;
5) koostab ja jälgib eelarve ning töögraafiku täitmist, lähtudes ettevõtte tootmistegevusest;
6) kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist, jälgib hoiustamise ja kauba ettevalmistamise vastavust ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuri eripärast ja õigusaktide nõuetest.
7) koostab ja esitab nõutud aruanded, lähtudes õigusaktide nõuetest.

Teadmised:
1) juhtimise ja ettevõtluse alused;
2) äriplaani koostamise alused/põhimõtted;
3) personalijuhtimise alused;
4) aianduse kutseala reguleerivate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
 
Puuviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab külvikorra ja tootmisplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
2) arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmismahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast; hangib lisateavet asjakohastest allikatest;
3) valib ja hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet;
4) planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest;
5) planeerib taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile;
6) koostab väetamisplaani vastavalt aiakultuuri vajadusele;
7) planeerib tööjõuvajaduse vastavalt tootmismahule;
8) planeerib mehhanismide vajaduse vastavalt tootmisspetsiifikale ja tootmismahtudele;
9) planeerib tööaja ja -mahu kogu tootmisprotsessi ulatuses lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
10) koostab tootmisprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.

Teadmised:
1) materjalid ja nende omadused;
2) mullastiku ja kasvusubstraatide omadused;
3) ettevõtluse alused;
4) õigusaktide nõuded oma töövaldkonna piires;
5) organisatsiooni juhtimise alused;
6) aianduslike rajatiste liigitus (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ja tootmistehnoloogiad (seadmed, mehhanismid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm), lähtudes planeeritavast tegevusest, kasutades selleks vajadusel mehhaanilisi ja käsitööriistu; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes planeeritavast tegevusest;
2) väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile, seadistab ja vajadusel reguleerib mehhanisme, järgides kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid;
3) hindab paljundusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt etteantud nõuetele;
4) seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned, pikeerib ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist;
5) multšib nii käsitsi kui ka mehhanismidega, arvestades aiakultuuri agrotehnilisi nõudeid;
6) toestab aiakultuure, arvestades nende eripära; planeerib ja juhendab toestussüsteemi rajamist, vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töömahust;
7) juhendab kaastöötajaid ning kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) ajatusmaterjalide liigitus ja kasvunõuded;
4) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2) vastavalt valitud spetsialiseerumisele;
5) väetamise põhimõtted spetsiifilises valdkonnas, kastmise ja kastmissüsteemide põhimõtted/metoodika.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
Vastavalt spetsialiseerumise valdkonnale:
1) määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuri agrotehnoloogiast;
2) seab aiakultuuride väetamisnormid, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile; seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
3) määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid (sh automatiseeritud kastmissüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
4) teeb hooldustöid (sh jälgib ajatatavate aiakultuuride kasvutingimusi), kasutades vastavaid masinaid, järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
5) teeb taimekaitsetöid, (sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust) ning järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust;
6) korraldab umbrohutõrje, arvestades töömahtu;
7) kaitseb istandust ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest kasutades vastavaid abivahendeid;
8) kujundab ja lõikab taimi, lähtudes aiakultuuri või sordi agrotehnilistest iseärasustest ja vajadustest.

Teadmised:
1) agrotehnoloogia alused;
2) aiakultuuride kaitsmise võimalused ebasoodsate ilmastikumõjude eest;
3) taimede kaitsmise võimalused lindude ja loomade eest;
4) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
5) ajatusmaterjalide liigitus, omadused ja hooldusnõuded;
6) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtude liigitus;
7) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab saagi või toodangu küpsusastet, kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele ja määrab kvaliteediklassid;
2) teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest;
3) määrab ja juhib hoiutingimusi vastavalt aiakultuurile;
4) planeerib ja korraldab ladustamist; ladustab toodangu, kasutades vajalikku tehnikat, ning arvestades tööohutusnõudeid ja säilitamistingimusi;
5) sorteerib saagi või toodangu lähtuvalt kvaliteedinõuetest ja -klassidest;
6) pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt nõuetele.

Teadmised:
1) kvaliteedinõuded ja -klassid;
2) õigusaktidest tulenevad pakendamise ja markeermise nõuded;
3) hoidlate liigitus ja hoiustamistingimuste alused;
4) saagi või toodangu säilitustingimused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu.
B.2.5 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise:
1) poogib (silmastab, oksastab jm);
2) paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
3) paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
4) paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab jm), lähtudes taimest;
5) kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
6) pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.

Teadmised:
1) taimmaterjali vegetatiivse paljundamise põhimõtted;
2) taimmaterjali generatiivse paljundamise põhimõtted;
3) puukoolimajanduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja teoreetiline ülesanne.
B.2.6 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab organisatsiooni tasuvust, lähtudes finantsarvestuse alustest;
3) juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust;
4) nõustab kaastöötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja parandamisel, juhindudes tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning kvaliteedinõuetest;
5) koostab ja jälgib eelarve ning töögraafiku täitmist, lähtudes ettevõtte tootmistegevusest;
6) kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist, jälgib hoiustamise ja kauba ettevalmistamise vastavust ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuri eripärast ja õigusaktide nõuetest.
7) koostab ja esitab nõutud aruanded, lähtudes õigusaktide nõuetest.

Teadmised:
1) juhtimise ja ettevõtluse alused;
2) äriplaani koostamise alused/põhimõtted;
3) personalijuhtimise alused;
4) aianduse kutseala reguleerivate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
 
Lillekasvatuse meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab külvikorra ja tootmisplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
2) arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmismahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast; hangib lisateavet asjakohastest allikatest;
3) valib ja hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet;
4) planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest;
5) planeerib taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile;
6) koostab väetamisplaani vastavalt aiakultuuri vajadusele;
7) planeerib tööjõuvajaduse vastavalt tootmismahule;
8) planeerib mehhanismide vajaduse vastavalt tootmisspetsiifikale ja tootmismahtudele;
9) planeerib tööaja ja -mahu kogu tootmisprotsessi ulatuses lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
10) koostab tootmisprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.

Teadmised:
1) materjalid ja nende omadused;
2) mullastiku ja kasvusubstraatide omadused;
3) ettevõtluse alused;
4) õigusaktide nõuded oma töövaldkonna piires;
5) organisatsiooni juhtimise alused;
6) aianduslike rajatiste liigitus (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ja tootmistehnoloogiad (seadmed, mehhanismid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm), lähtudes planeeritavast tegevusest, kasutades selleks vajadusel mehhaanilisi ja käsitööriistu; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes planeeritavast tegevusest;
2) väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile, seadistab ja vajadusel reguleerib mehhanisme, järgides kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid;
3) hindab paljundusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt etteantud nõuetele;
4) seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned, pikeerib ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist;
5) multšib nii käsitsi kui ka mehhanismidega, arvestades aiakultuuri agrotehnilisi nõudeid;
6) toestab aiakultuure, arvestades nende eripära; planeerib ja juhendab toestussüsteemi rajamist, vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töömahust;
7) juhendab kaastöötajaid ning kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) ajatusmaterjalide liigitus ja kasvunõuded;
4) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2) vastavalt valitud spetsialiseerumisele;
5) väetamise põhimõtted spetsiifilises valdkonnas, kastmise ja kastmissüsteemide põhimõtted/metoodika.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
Vastavalt spetsialiseerumise valdkonnale:
1) määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuri agrotehnoloogiast;
2) seab aiakultuuride väetamisnormid, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile; seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
3) määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid (sh automatiseeritud kastmissüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
4) teeb hooldustöid (sh jälgib ajatatavate aiakultuuride kasvutingimusi), kasutades vastavaid masinaid, järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
5) teeb taimekaitsetöid, (sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust) ning järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust;
6) korraldab umbrohutõrje, arvestades töömahtu;
7) kaitseb istandust ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest kasutades vastavaid abivahendeid;
8) kujundab ja lõikab taimi, lähtudes aiakultuuri või sordi agrotehnilistest iseärasustest ja vajadustest.

Teadmised:
1) agrotehnoloogia alused;
2) aiakultuuride kaitsmise võimalused ebasoodsate ilmastikumõjude eest;
3) taimede kaitsmise võimalused lindude ja loomade eest;
4) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
5) ajatusmaterjalide liigitus, omadused ja hooldusnõuded;
6) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtude liigitus;
7) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab saagi või toodangu küpsusastet, kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele ja määrab kvaliteediklassid;
2) teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest;
3) määrab ja juhib hoiutingimusi vastavalt aiakultuurile;
4) planeerib ja korraldab ladustamist; ladustab toodangu, kasutades vajalikku tehnikat, ning arvestades tööohutusnõudeid ja säilitamistingimusi;
5) sorteerib saagi või toodangu lähtuvalt kvaliteedinõuetest ja -klassidest;
6) pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt nõuetele.

Teadmised:
1) kvaliteedinõuded ja -klassid;
2) õigusaktidest tulenevad pakendamise ja markeermise nõuded;
3) hoidlate liigitus ja hoiustamistingimuste alused;
4) saagi või toodangu säilitustingimused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu.
B.2.5 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise:
1) poogib (silmastab, oksastab jm);
2) paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
3) paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
4) paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab jm), lähtudes taimest;
5) kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
6) pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.

Teadmised:
1) taimmaterjali vegetatiivse paljundamise põhimõtted;
2) taimmaterjali generatiivse paljundamise põhimõtted;
3) puukoolimajanduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja teoreetiline ülesanne.
B.2.6 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab organisatsiooni tasuvust, lähtudes finantsarvestuse alustest;
3) juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust;
4) nõustab kaastöötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja parandamisel, juhindudes tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning kvaliteedinõuetest;
5) koostab ja jälgib eelarve ning töögraafiku täitmist, lähtudes ettevõtte tootmistegevusest;
6) kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist, jälgib hoiustamise ja kauba ettevalmistamise vastavust ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuri eripärast ja õigusaktide nõuetest.
7) koostab ja esitab nõutud aruanded, lähtudes õigusaktide nõuetest.

Teadmised:
1) juhtimise ja ettevõtluse alused;
2) äriplaani koostamise alused/põhimõtted;
3) personalijuhtimise alused;
4) aianduse kutseala reguleerivate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
 
Puukooli meisteraednik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööde ja vahendite planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab külvikorra ja tootmisplaani ning arvestab mahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
2) arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmismahud, lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast; hangib lisateavet asjakohastest allikatest;
3) valib ja hangib materjalid vastavalt arvestatud mahtudele ja tarvikute omadustele, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet;
4) planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest;
5) planeerib taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile;
6) koostab väetamisplaani vastavalt aiakultuuri vajadusele;
7) planeerib tööjõuvajaduse vastavalt tootmismahule;
8) planeerib mehhanismide vajaduse vastavalt tootmisspetsiifikale ja tootmismahtudele;
9) planeerib tööaja ja -mahu kogu tootmisprotsessi ulatuses lähtudes ettevõtte eripärast ja turuolukorrast;
10) koostab tootmisprotsessi kulueelarve, lähtudes tööde ja materjalide maksumusest.

Teadmised:
1) materjalid ja nende omadused;
2) mullastiku ja kasvusubstraatide omadused;
3) ettevõtluse alused;
4) õigusaktide nõuded oma töövaldkonna piires;
5) organisatsiooni juhtimise alused;
6) aianduslike rajatiste liigitus (kasvuhooned, kasvutunnelid, kasvulavad, hoidlad, kaitserajatised, kastmissüsteemid jne) ja tootmistehnoloogiad (seadmed, mehhanismid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm), lähtudes planeeritavast tegevusest, kasutades selleks vajadusel mehhaanilisi ja käsitööriistu; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes planeeritavast tegevusest;
2) väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile, seadistab ja vajadusel reguleerib mehhanisme, järgides kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid;
3) hindab paljundusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt etteantud nõuetele;
4) seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned, pikeerib ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist;
5) multšib nii käsitsi kui ka mehhanismidega, arvestades aiakultuuri agrotehnilisi nõudeid;
6) toestab aiakultuure, arvestades nende eripära; planeerib ja juhendab toestussüsteemi rajamist, vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töömahust;
7) juhendab kaastöötajaid ning kontrollib töö tulemust, lähtudes töö eesmärgist.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) ajatusmaterjalide liigitus ja kasvunõuded;
4) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2) vastavalt valitud spetsialiseerumisele;
5) väetamise põhimõtted spetsiifilises valdkonnas, kastmise ja kastmissüsteemide põhimõtted/metoodika.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Aiakultuuride hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
Vastavalt spetsialiseerumise valdkonnale:
1) määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuri agrotehnoloogiast;
2) seab aiakultuuride väetamisnormid, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile; seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
3) määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid (sh automatiseeritud kastmissüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
4) teeb hooldustöid (sh jälgib ajatatavate aiakultuuride kasvutingimusi), kasutades vastavaid masinaid, järgides kasutusjuhendit ja tööohutuse nõudeid; vajadusel tellib alltöövõtja, lähtudes töö eripärast;
5) teeb taimekaitsetöid, (sh taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust) ning järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust;
6) korraldab umbrohutõrje, arvestades töömahtu;
7) kaitseb istandust ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest kasutades vastavaid abivahendeid;
8) kujundab ja lõikab taimi, lähtudes aiakultuuri või sordi agrotehnilistest iseärasustest ja vajadustest.

Teadmised:
1) agrotehnoloogia alused;
2) aiakultuuride kaitsmise võimalused ebasoodsate ilmastikumõjude eest;
3) taimede kaitsmise võimalused lindude ja loomade eest;
4) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
5) ajatusmaterjalide liigitus, omadused ja hooldusnõuded;
6) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtude liigitus;
7) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab saagi või toodangu küpsusastet, kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele ja määrab kvaliteediklassid;
2) teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest;
3) määrab ja juhib hoiutingimusi vastavalt aiakultuurile;
4) planeerib ja korraldab ladustamist; ladustab toodangu, kasutades vajalikku tehnikat, ning arvestades tööohutusnõudeid ja säilitamistingimusi;
5) sorteerib saagi või toodangu lähtuvalt kvaliteedinõuetest ja -klassidest;
6) pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt nõuetele.

Teadmised:
1) kvaliteedinõuded ja -klassid;
2) õigusaktidest tulenevad pakendamise ja markeermise nõuded;
3) hoidlate liigitus ja hoiustamistingimuste alused;
4) saagi või toodangu säilitustingimused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu.
B.2.5 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise:
1) poogib (silmastab, oksastab jm);
2) paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
3) paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
4) paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab jm), lähtudes taimest;
5) kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
6) pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.

Teadmised:
1) taimmaterjali vegetatiivse paljundamise põhimõtted;
2) taimmaterjali generatiivse paljundamise põhimõtted;
3) puukoolimajanduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja teoreetiline ülesanne.
B.2.6 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab organisatsiooni tasuvust, lähtudes finantsarvestuse alustest;
3) juhib ja juhendab ühe või mitme väikese aednike töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust;
4) nõustab kaastöötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja parandamisel, juhindudes tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning kvaliteedinõuetest;
5) koostab ja jälgib eelarve ning töögraafiku täitmist, lähtudes ettevõtte tootmistegevusest;
6) kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist, jälgib hoiustamise ja kauba ettevalmistamise vastavust ja analüüsib töö tulemusi, lähtudes aiakultuuri eripärast ja õigusaktide nõuetest.
7) koostab ja esitab nõutud aruanded, lähtudes õigusaktide nõuetest.

Teadmised:
1) juhtimise ja ettevõtluse alused;
2) äriplaani koostamise alused/põhimõtted;
3) personalijuhtimise alused;
4) aianduse kutseala reguleerivate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.

Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on võimalus valida ja tõendada lisakompetentse (valitavad kompetentsid B.2.7 -B.2.12).
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Muru rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette pinnase, arvestades olemasoleva pinnase eripära, vajadusel teeb keemilist umbrohutõrjet, kasutades tehnilisi vahendeid ning järgides keskkonna- ja tööohutusnõudeid;
2) märgib maha murupinna, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3) külvab käsitsi või külvikuga muruseemned ja väetise ning tihendab pinnase, arvestades külvinormidega;
4) paigaldab siirdmuru, arvestades maapinna eripära ja ilmastikutingimusi;
5) kastab muru külvijärgselt, hindab perioodilist kastmisvajadust ning kastab vastavalt vajadusele kogu murupinna ulatuses;
6) hindab niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme (muruniidukit, trimmerit) ja järgides tööohutusnõudeid;
7) hindab muru väetusvajadust ja väetab muru käsitsi või külvikuga vastavalt vajadusele;
8) teeb muid hooldustöid (multšimine, õhustamine, püstilõikus, samblatõrje, parandus- ja täienduskülv jm).

Teadmised:
1) murutüübid; muruseemne liigid ja -sordid ning nende sobivus seemnesegudesse;
2) käsitsi ja mehaanilise mullaharimise põhimõtted;
3) mullaharimise ja muru hooldamise tööriistade kasutuspõhimõtted;
4) erinevate murude rajamise põhimõtted;
5) murupinna mahamärkimise põhimõtted;
6) aiakultuuride kastmis- ja väetamispõhimõtted;
7) hooldustööde põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.8 Haljasalade rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib istutusalad ja nende kõrgused ning taimede asukohad, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2) valmistab ette kasvualuse, arvestades projekti, olemasolevat pinnast ja planeeritud taimi ning teeb vajadusel umbrohutõrjet;
3) paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest;
4) paigaldab geotekstiilid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
5) külvab seemned; istutab, kastab, toestab ja lõikab tagasi taimed, lähtudes projektist (töökirjeldusest), arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvunõudeid, ilmastiku- ja mullatingimusi;
6) istutab suured puud/põõsad, arvestades haljastusprojekti (töökirjeldust) ning järgides tööohutusnõudeid;
7) multšib, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja taimede kasvunõuetest;
8) pügab või noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud hekilõikureid ja -kääre, järgides töökeskkonna ja tööohutusnõudeid ning head aiandustava;
9) hooldab (toestab, lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, valmistab talveks ette) taimi ja istutusalasid, arvestades head aiandustava;
10) teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele;
11) väetab vastavalt väetusskeemile, arvestades väetusnorme;
12) teeb vilja- ja ilupuude ning marja- ja ilupõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, järgides head aiandustava;
13) komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks ning taimetervise ökoloogiliseks tugevdamiseks.

Teadmised:
1) aias kasvatatavate taimede liigitus ja kasvunõuded;
2) põhiliste umbrohtude liigitus;
3) objekti kasvukeskkonnast tulenevad taimede istutusnõuded;
4) istikutüübid;
5) geotekstiilide, multšide ja erinevate servamaterjalide liigitus ja omadused;
6) aiakultuuride ja haljasalade mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavate mõõteriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
7) aiakultuuride ja haljasalade mahamärkimise põhimõtted;
8) taimekaitsevahendite liigitus ja taimekaitsetööde põhimõtted;
9) aiakultuuride väetamise alused;
10) haljasalade hooldamispõhimõtted;
11) haljasalade hoolduses kasutatavate tööriistade töö- ja hoolduspõhimõtted;
12) aiakultuuride hooldus- ja kujunduslõikuste põhimõtted;
13) komposteerimise (või kompostimajandus) ja jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu.
B.2.9 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib maha teed ja platsid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades projekti puudumisel objekti eripäraga;
2) kaevab teesüvendi ja paigaldab tee aluskihid (täitekiht, külmakaitsekiht, kandekiht, tasanduskiht), kasutades vastavat tehnikat ning järgides maastikuehitusega seotud õigusaktide ja tööohutusnõudeid;
3) paigaldab teeäärise ja sillutise, teeb vajalikud betoonitööd, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades vajadusel ketaslõikurit või kivigiljotiini ja järgides tööohutusnõudeid;
4) viimistleb eri tüüpi sillutisi, järgides kvaliteedinõudeid ja projekti (töökirjeldust).

Teadmised:
1) teesüvendi ja aluspõhja rajamise põhimõtted;
2) teede ja platside mahamärkimise põhimõtted;
3) teede ja platside ehitusnõuded;
4) lihtsamate mehhanismide (ketaslõikur, kivigiljotiin, taldvibraator ja segumasin) kasutuspõhimõtted;
5) betooni valmistamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.10 Aiakaupade müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) kujundab müügikoha sisustuse ja väljapaneku, tehes vajadusel koostööd spetsialistidega, arvestades müügikoha eripära;
2) valmistab kauba müügiks ette ning paigutab müügisaali, arvestades müügikoha eripära;
3) koostab ja käsitleb kauba saatedokumente ja kaubaaruannet ning kontrollib kaupade laoseisu vastavalt vajadustele;
4) selgitab välja kliendi vajadused, esitades suunavaid küsimusi ning arvestades kliendi võimalusi ja soove, kultuuriruumi ja traditsioone;
5) vormistab kliendilt saadud tellimuse ning korraldab selle täitmise, arvestades tellimuse eripära;
6) nõustab klienti ja tutvustab kaupa, soovitades erinevaid variante ja võimalusi;
7) müüb kaubad ja pakub kliendile lisaostu võimalust, tagades kliendi rahulolu;
8) arveldab kliendiga, kasutades erinevaid arveldusviise (sularaha, makseterminal, arve);
9) pakib kauba, arvestades töö eripära, ilmastikutingimusi ja transpordivahendit;
10) lahendab kliendi probleeme ja kaebusi oma pädevuse piires, vajadusel suunab probleemi lahendamise asjatundlikumale kolleegile.

Teadmised:
1) taimmaterjali ja aiakaupade liigitus ja omadused;
2) müügitöö ja klienditeeninduse põhimõtted ja hea tava;
3) ettevõttes kehtestatud nõuded;
4) kauba paigutamise põhimõtted;
5) kauba ja saatedokumentide vastavuse tundmine;
6) laoarvestuse põhimõtted;
7) aiakaupade hooajalisuse alused;
8) kassatöö alused;
9) aiakaupade kaasapakkimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.11 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib ideele ja kompositsioonireeglitele vastava lilleseade või kompositsiooni lahenduse;
2) püstitab tööülesande ning valib eesmärgipärased töövõtted, materjalid ja tehnika, arvestades konkreetse töö nõudeid (suurust, raskusastet, mahukust, püsivust, kestvust, tingimusi);
3) planeerib ajakasutust, arvestades töö suurust, raskusastet, mahukust;
4) koordineerib madalama tasemega töötajate tööajakasutust, lähtudes tööülesandest;
5) kujundab töö hinna, arvestades suurust, materjali, töö keerukust, mahukust, tingimusi ja tööaega;
6) pakib lilleseaded, arvestades töö eripära ja ilmastikutingimusi;
7) organiseerib vajadusel taimeseadete lilleseadete transpordi, lähtudes tellimusest.

Teadmised:
1) kompositsioonireeglid;
2) erinevad lilleseadetööd;
3) töö asetusviisid ja tehnika;
4) töövahendid ja -materjalid;
5) töövõtted;
6) pakkimispõhimõtted;
7) transpordikorralduse põhimõtted;
8) hinnakujundamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, vaatlus, õpimapp, intervjuu, kombineeritud meetod
B.2.12 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib olukorda sisehaljastusobjektil, arvestades objekti eripära ja eesmärki;
2) koostab projekti (töökirjelduse) eelarved, arvestades sisehaljastuse rajamise ja hooldamise materjale ja nende mahtusid;
3) teeb sisehaljastust, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
4) otsustab hoolduse vajaduse ja hooldab haljastust, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ning objekti eripärast;
5) koostab sisehaljastuse hoolduskava vastavalt vajadusele.

Teadmised:
1) toataimede liigitus ja hoolduspõhimõtted;
2) toataimede kasvunõuded;
3) taimede kasvatussüsteemid (potid, kastmissüsteemid jne);
4) enamlevinud taimehaiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused;
5) sisehaljastuse hoolduskava koostamise põhimõtted;
6) eelarve koostamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Meisteraednik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) peab head aiandustava ja aedniku eetikat;
2) planeerib tööd pikemaajaliselt, juhib ja instrueerib kolleege;
3) täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul; annab ratsionaalseid hinnanguid ja analüüsib tagasisidet ning võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab nende täitmise eest;
4) loob töötava kontaktide võrgustiku organisatsiooni siseselt; suhtleb klientide, kolleegide ja järelevalveasutustega; on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5) tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti; omab vajalikke teadmisi ja oskusi kaastöötajate juhendamiseks; esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt;
6) kasutab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu; on avatud uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamisele; jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega;
7) kasutab, kogub ja analüüsib infot, mille põhjal langetab otsuseid või töötab välja toimivaid lahendusi mitmesugustele probleemidele; otsib ettevõtte täiustamise võimalusi; genereerib ja pakub välja uusi ideid, mõtteid ja lahendusi;
8) õpib õnnestumistest, ebaõnnestumistest ja kriitikast; talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega; kontrollib oma emotsioone keerulistes olukordades ja lahendab konflikte;
9) lähtub oma tegevuses kaugematest eesmärkidest ja ettevõtte huvidest tervikuna; jälgib ja hoiab kvaliteeti ning töötab efektiivselt; on orienteeritud kliendi vajaduste rahuldamisele ja rahulolu saavutamisele;
10) kasutab ressursse, sh aega efektiivselt, jälgib protsessi jooksul tähtaegadest kinnipidamist; saabub
tööle ja kohtumistele täpselt; jälgib tööeeskirju;
11) hoiab end pidevalt kursis konkurentide ja kolleegide tegevuse ning majanduses toimuvaga; näeb ja
mõistab ettevõtte uusi ärivõimalusi; arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt; kontrollib
kulusid;
12) hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks,
juhindudes keskkonnanõuetest; järgib tööprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende
täitmise eest; hoiab korras oma töökoha;
13) annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile ja tööandjale;
14) keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel C1 ja üht võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3);
15) kasutab arvutit baasmoodulites Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulis Esitlus nõutud tasemel. (vt lisa 4).

Teadmised:
1) juhistes kasutatavate mõistete tähendus;
2) taimede ladinakeelsed nimetused;
3) enamlevinud aiakultuurid ja nende sordid, seemnekasvatuse ja sordiaretuse põhimõtted (kloonsortide ja seemnetega paljundatavate sortide erinevused); enamlevinud umbrohtude liigitus;
4) aiakultuuride agrotehnoloogia;
5) ergonoomika, keskkonna- ja tööohutusnõuded ning jäätmekäitlus;
6) töövõtted ja -vahendid;
7) taimede anatoomia, füsioloogia ja süstemaatika;
8) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused;
9) aianduses kasutatavate mehhanismide töö- ja hoolduspõhimõtted;
10) komposteerimise (või kompostimajandus) ja jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis loetletud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-22052017-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.05.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealaga seonduvad mõisted
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Madis Kahu AS Sagro
Leo-Kaupo Kivirand FIE Lillekasvatus
Tiina Paasik Räpina Aianduskool
Mihkel Saar Hansaplant
Aita Sauemägi SA Innove
Indrek Teder Baltic Agro AS
Elmar Zimmer Seedri Puukool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist