Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 2
EN: Landscape gardener, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2017
Kehtib kuni: 01.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sellel kutsealal on neli kutset: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

2. taseme maastikuehitaja on lihttööline, kelle põhilised ülesanded on abitööd objekti ettevalmistamisel, sillutise ja sõelmeteede, muru ja istustusalade rajamis...
el ning hooldamisel.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine
1. Materjalide ladustamine
2. Vertikaalplaneerimine ja kasvupinnase ettevalmistamine

A.2.2 Istutusalade rajamine
1. Istutusala servade paigaldamine
2. Geosünteedide paigaldamine
3. Taimede istutamine, seemnete külvamine, kastmine ...
ja toestamine
4. Multšimine

A.2.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine
1. Aluskihtide rajamine
2. Teeäärise ja sillutise paigaldamine
3. Vuukide täitmine

A.2.4 Muru rajamine
1. Pinnase ettevalmistus
2. Siirdemuru paigaldamine

A.2.5 Aedade ja haljasalade hooldamine
1. Teede, müüride ja treppide hooldamine
2. Muru ja istutusala hooldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja harva sisetingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad raskuste tõstmisest,...
sundasendis töötamisest, kokkupuutest müra, vibratsiooni ja raskete ilmastikutingimustega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on: ehitus- ja aiandustarvikud, isikukaitsevahendid, sh tööriietus ja turvajalanõud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maastikuehitaja töö eeldab füüsilist vastupidavust, kohusetundlikkust, kasuks tulevad keskendumisvõime, kohusetundlikkus, kohanemisvõime, koostöövõime ja käeline osavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme maastikuehitaja on omandatud oskused praktilise tööga kogenud maastikuehitaja käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Maastikuehitaja, haljastaja, õuetööline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine 2

Tegevusnäitajad:
1. teeb abitöid materjalide ladustamisel;
2. valmistab pinnase käsitsi ette; teisaldab pinnast käsikäruga.
B.2.2 Istutusalade rajamine 2

Tegevusnäitajad:
1. teeb juhendamisel abitöid istustusala servade paigaldamisel;
2. teeb juhendamisel abitöid geosünteetide paigaldamisel;
3. külvab juhendamisel seemned; istutab, toestab ja kastab taimed, sh põõsad;
4. multšib juhendamisel.
B.2.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine 2

Tegevusnäitajad:
1. teeb juhendamisel abitöid teesüvendi ehitamisel ja aluspõhja paigaldamisel;
2. toob juhendamisel ette materjale sillutise ja teeäärise paigaldamiseks;
3. täidab vuugid puistematerjaliga.
B.2.4 Muru rajamine 2

Tegevusnäitajad:
1. valmistab juhendamisel ette murualuse mullapinna;
2. teeb abitöid siirdemuru paigaldamisel.
B.2.5 Aedade ja haljasalade hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
1. hooldab juhendamisel teid, müüre ja treppe;
2. hooldab juhendamisel muru ja istustusala.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Maastikuehitaja, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
2. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides maastikuehituse head tava;
3. täidab ehitusprotsessis ohutus- ja keskkonnanõudeid; hoiab korras oma töömaa ja -vahendid;
4. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb lähimate kolleegidega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.1.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2017
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Maastikuehituse kutsealaga seonduvad mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Eesti Maastikuehitajate Liit
Rait Karus Ojassaar OÜ
Jaanus Lepik Aia ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid VT Haljastus OÜ
Liina Rehepapp Rehepapp Aiakujundus OÜ
Tiina Matsulevitš SA Innove
Kati Veski Ardens OÜ
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist