Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 2
EN: Landscape Gardener, EstQF Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.11.2022
Kehtib kuni: 01.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Ajakohastati ja täpsustati läbivalt sõnastusi.
• lisati kompetents "Suurte puude istutamine ja hooldamine"
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Maastikuehitaja 209297 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 04.11.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
2. taseme maastikuehitaja on lihttööline, kes töötab juhendamisel. Tema põhilised ülesanded on abitööd objekti ettevalmistamisel, sillutise ja sõelmeteede, muru ja istustusalade rajamisel ning hooldamisel. Ta osaleb meeskonnatöös, suhtleb lähimate kolleegidega.
Maastikuehitaja tööaeg on paindlik, ...
vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad raskuste tõstmisest, sundasendis töötamisest, kokkupuutest müra, vibratsiooni ja erinevate raskete ilmastikutingimustega. Sellest tulenevalt on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on ehitus- ja aiandustarvikud, puidutööriistad, masinad ja seadmed.
Kutsegrupis on neli kutsestandardit: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Istutusalade rajamine
A.2.2 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine
A.2.3 Muru rajamine
A.2.4 Aedade ja haljasalade hooldamine
A.2.5 Suurte puude istutamine ja hooldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme maastikuehitajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või kutsealase täienduskoolituse või omandanud kompetentsid praktilise töö käigus kogenud maastikuehitaja käe all.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Maastikuehitaja, haljastaja, haljasalade hooldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Maastikuehitaja, tase 2 üldoskused
Tegevusnäitajad:
Juhendamisel:
1. lähtub oma töös maastikuehitaja heast tavast (Lisa 1), järgib keskkonnahoidlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
2. täidab tööohutus- ja keskkonnanõudeid;
3. hoiab korras oma töömaa ja -vahendid;
4. täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud ...
aja jooksul;
5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Istutusalade rajamine 2

Tegevusnäitajad:
Juhendamisel:
1. teeb abitöid istustusala servade rajamisel;
2. istutab, toestab ja kastab taimed, sh põõsad.
B.3.2 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine 2

Tegevusnäitajad:
Juhendamisel:
1. teeb abitöid teesüvendi ehitamisel ja aluspõhja paigaldamisel;
2. toob ette materjale teeäärise ja katendi paigaldamiseks;
3. täidab vuugid puistematerjaliga.
B.3.3 Muru rajamine 2

Tegevusnäitajad:
Juhendamisel:
1. valmistab ette muru kasvualuse;
2. teeb abitöid külvamisel;
3. teeb abitöid siirdemuru paigaldamisel.
B.3.4 Aedade ja haljasalade hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
Juhendamisel:
1. teeb abitöid teede, müüride ja treppide hooldamisel;
2. teeb abitöid muru ja istustusalade hooldamisel;
3. teeb abitöid puude ja põõsaste hoolduslõikustel.
B.3.5 Suurte puude istutamine ja hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
Juhendamisel:
1. teeb abitöid suurte puude istutamisel;
2. teeb abitöid suurte puude lõikamisel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-02112022-3.2.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2022
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Maastikuehitaja hea tava
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Yebisu Eesti OÜ
Jaanus Lepik Aia- ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid Eesti Maastikuehitajate Liit
Tarmo-Reigo Soidla OÜ Trent
Hannes Tilk Luua Metsanduskool
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ
Kati Veski Ardens OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist