Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 5
EN: Landscape gardener, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2017
Kehtib kuni: 01.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
5. taseme maastikuehitaja kutsestandardis on muudetud kutsenimetust (varem Vanem-maastikuehitaja, tase 5), läbivalt muudeti ja täiendati sõnastust ning jäeti ära kompetents „Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine“
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sellel kutsealal on neli kutset: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

5. taseme maastikuehitaja on spetsialist, kelle põhiülesanne on töö juhtimine maastikuehituse objektidel (sh tööde planeerimine, töötajate juhendamine, dokumenta...
tsiooni koostamine) ning klientide ja koostööpartneritega suhtlemine. Ta teeb järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti.

5. taseme maastikuehitaja võib töötada maastikuehitusettevõttes, aianduskeskuses, puukoolis, ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes, kohalikus omavalitsuses jm.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Töögrupi töö planeerimine.
2. Eelarve koostamine.
3. Materjali mahtude arvutamine ja tellimine.

A.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine
1. Objekti hindamine.
2. Loodusesse maha märkimine.
3. Materjalide ladustamine.
4. Vertikaalplaneerimine j...
a kasvupinnase ettevalmistamine.
5. Sade- ja pinnasevee juhtimine.

A.2.3 Istutusalade rajamine
1. Istutusala servade paigaldamine.
2. Geosünteetide paigaldamine.
3. Taimede istutamine, seemnete külvamine, kastmine ja toestamine.
4. Multšimine.

A.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine
1. Aluskihtide rajamine.
2. Teeäärise ja sillutise paigaldamine.

A.2.5 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine
1. Vundamendi ehitamine.
2. Postide paigaldamine.
3. Lihtsamate puitkarkasside ehitamine.
4. Laudise paigaldamine, viimistlemine ja hooldus.

A.2.6 Muru rajamine
1. Pinnase ettevalmistus.
2. Muruseemne külvamine.
3. Siirdemuru paigaldamine.
4. Nõlvade toestamine.

A.2.7 Aedade ja haljasalade hooldamine
1. Hoolduskava koostamine.
2. Teede, müüride ja treppide hooldamine.
3. Muru ja istutusala hooldamine.
4. Hekkide pügamine ja noorendamine.
5. Taimekaitsetööde tegemine.
6. Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikuste tegemine.

A.2.8 Suurte puude istutamine ja hooldamine
1. Suurte puude istutamine ja istutusjärgne hooldus.
2. Suurte puude lõikamine (hooldus-, kujundus-, noorendus- jt) ja kändude freesimine.

A.2.9 Müüride ehitamine
1. Tugimüüride ja vundamendi ehitamine (looduskivist ja tehiskivist).
2. Kuivmüüri ehitamine.

A.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
1. Kavandi koostamine.
2. Sisehaljastuse rajamine.
3. Sisehaljastuse hooldamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.11 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
1. Kavandamine.
2. Sade- ja pinnasevete juhtimine.
3. Paigaldamine.
4. Hooldamine ja seadistamine.

A.2.12 Aiaveekogude rajamine
1. Süvendi kaevamine ja aluskihi paigaldamine.
2. Geosünteetide paigaldamine.
3. Serva...
de viimistlemine.
4. Tehniliste seadmete(pumbad, valgustid ja puhastusseadmed) paigaldamine.
5. Vee- ja kaldataimede istutamine.

A.2.13 Piirete ehitamine
1. Metall-, betoon- ja puitpostide paigaldamine.
2. Võrktarade ehitamine ja -moodulite paigaldamine.
3. Puitpiirete ehitamine ja puitmoodulite paigaldamine.
4. Betoonist aiasoklite paigaldamine.
5. Väravate paigaldamine.

A.2.14 Juhtimine ja majandamine
1. Hinnapakkumise koostamine.
2. Meeskonna juhtimine.
3. Maastikuehitusliku järelevalve tegemine.
4. Dokumentatsiooni vormistamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja harva sisetingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad kokkupuutest müra ja...
raskete ilmastikutingimustega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on: sidevahendid, ehitus- ja aiandustarvikud, isikukaitsevahendid, sh tööriietus ja turvajalanõud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maastikuehitaja töö eeldab head suhtlemisoskust, koostöövõimet, kohanemisvõimet, pingetaluvust, keskendumisvõimet, kohusetundlikkust, otsustusvõimet ja võimet töötada iseseisvalt.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Maastikuehitajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe, kutsealase täiendusõppe või on kompetentsid omandatud praktilise töö käigus. 5. taseme maastikuehitaja kutse taotlemise eelduseks on töökogemus maastikuehitajana.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Maastikuehitaja, haljastaja, objektijuht, projektijuht, tegevjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.10) ja läbivad (B.2.15) kompetentsid.
Valitavatest kompetentsidest B.2.11 – B.2.14 tuleb tõendada vähemalt 1 kompetents.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab ja vajadusel korrigeerib tööde graafikuid, järgides projekti (sh digitaalset) ja selle eelarvet; planeerib tööd objektidel, arvestades tööde graafikuid, tööjõu vajadust ja eelarvet, vajadusel kooskõlastab projekti trassi- ja kommunikatsiooni valdajatega; planeerib ettevõtte tööd;
2. koostab objekti eelarve, lähtudes projektist ja arvestades tööde mahtu, vajalike materjalide kogust ja maksumust;
3. arvutab materjali mahud; tellib materjalid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kontrollib projekti (töökirjelduse) mahtude vastavust reaalsele olukorrale objektil.
B.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab objekti ja selle vastavust projektile;
2. märgib loodusesse maha maastikuehituse objekti, lähtudes projektist ning kaitstes vajadusel olemasolevat taimestikku ja pinnast;
3. korraldab materjalide ladustamist, arvestades materjalide ja objekti eripära;
4. korraldab pinnase ettevalmistamist ja vertikaalplaneerimist, lähtuvalt projektist; vajadusel võtab pinnaseproovid;
5. korraldab sademe- ja pinnasevee juhtimise vajalikus suunas, arvestades ehituse head tava ja hetkeolukorda.
B.2.3 Istutusalade rajamine 5

Tegevusnäitajad:
1. valib istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest;
2. valib geosünteedid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
3. valib ja külvab seemned, istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad, lähtudes projektist (töökirjeldusest), arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi;
4. korraldab multšimist, lähtudes nõuetest.
B.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab teesüvendi ja aluspõhja ehitust, järgides maastikehitusega seotud õigusaktide;
2. korraldab teesüvendi ja sillutise paigaldamist, viimistlemist ja betoonitöid, lähtudes projektist.
B.2.5 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab vundamendi ehitust, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2. korraldab postide paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. korraldab puitkarkassi ehitust, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4. korraldab laudise paigaldust, viimistlust ja hooldust, lähtudes projektist (töökirjeldusest).
B.2.6 Muru rajamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab murupinna ettevalmistamise, arvestades olemasolevat pinnast;
2. korraldab muruseemne külvamise ja vajadusel väetamise, arvestades külvinorme;
3. korraldab siirdemuru paigaldamist, väetamist ja kastmist, arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning ilmastikutingimusi;
4. korraldab nõlvade toestamist, vastavalt projektile ja vajadusele.
B.2.7 Aedade ja haljasalade hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab aia või haljasala hoolduskava, arvestades olukorda objektil;
2. korraldab teede, müüride ja treppide hooldamist vastavalt juhendile ja aastaajale, hindab pisiremondi või remondi vajadust;
3. hindab aia või haljasala hooldusvajadust; korraldab muru ja istutusala hooldamist;
4. hindab hekkide pügamise ja noorendamise vajadust; korraldab hekkide pügamist ja noorendamist;
5. hindab taimekaitsetööde vajadust, kooskõlastab kliendiga ja korraldab taimekaitsetöid, tagades nõuetekohase taimekaitsevahendite kasutamise;
6. hindab viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikuste vajadust ja korraldab nende lõikamise.
B.2.8 Suurte puude istutamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. istutab, kastab ja toestab suuri puid, lähtudes projektist; koostab hooldusjuhendi, arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi; rajab tugevdatud kasvualuse ja paigaldab kastmissüsteemi; hooldab puud istutusjärgselt, lähtudes hooldusjuhendist;
2. hindab suurte puude lõikamise ja kändude freesimise vajadust, korraldab suurte puude (hooldus-, kujundus-, noorenduslõikus jm) lõikamist; tellib vajadusel arboristi.
B.2.9 Müüride ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab vundamendi ja tugimüüride ehitust, lähtudes projektist;
2. korraldab kuivmüüri ehitust, lähtudes projektist.
B.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib sisehaljastusobjekti, arvestades objekti eripära ja plaanitava töö eesmärki; koostab kavandi ja eelarve, arvestades sisehaljastuse rajamise ja hooldamise töömahtu ja materjale;
2. rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades objekti eripära;
3. hindab sisehaljastuse hooldusvajadust ja korraldab haljastuse hooldamist, lähtudes kavandist ning arvestades objekti eripära; koostab hoolduskava vastavalt vajadusele.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.2.11 – B.2.14 tuleb tõendada vähemalt 1 kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab vastavalt lähteülesandele lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi, arvestades kasvavat taimestikku, pinnast ja keskkonnanõudeid;
2. korraldab sademe- ja pinnasevee juhtimise, lähtudes projektist ja arvestades keskkonnanõudeid;
3. korraldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi paigaldamise, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4. seadistab lokaalse kastmissüsteemi, arvestades kastmisvajadust; hooldab lokaalset kastmis- ja kuivendussüsteemi.
B.2.12 Aiaveekogude rajamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab süvendi kaevamist ja aluskihi paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2. korraldab geosünteetide paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. korraldab aiaveekogu servade viimistlemist, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades materjali omadusi;
4. korraldab tehniliste seadmete paigaldamise, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
5. korraldab vee- ja kaldataimede istutamise, arvestades taimede liiki, kasvunõudeid ja mullastikutingimusi.
B.2.13 Piirete ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab metall-, betoon- ja puitpostide valmistamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2. korraldab võrktarade ehitamist ja võrkmoodulite paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. korraldab puitpiirdete ehitamist ja puitmoodulite paigaldamis, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4. korraldab betoonist aiasoklite paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
5. korraldab väravate paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest); tellib vajadusel alltöövõtja (elekter, automaatika).
B.2.14 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab hinnapakkumise, arvestades projekti eelarvet ja kasumlikkust;
2. juhib töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest; juhendab meeskonda õigete töövahendite ja -võtete valikul; koostab ja jälgib töögraafikute täitmist;
3. kontrollib projektist, kvaliteedinõuetest ja õigusaktidest kinnipidamist; koostab nõuetekohase dokumentatsiooni; suhtleb tellija ja ehitusjärelevalvega ning teavitab neid vajadusel projekti ja ehitustööde mittevastavustest;
4. koostab dokumentatsiooni, mis kajastab objekti vastavust projektile (töökirjeldusele), järgides vajalikke protseduurireegleid ja dokumentide vormistamise nõudeid; annab tellijale töö üle.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 Maastikuehitaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides maastikuehituse head tava;
2. planeerib tööd pikemaajaliselt, juhendab ja juhib kolleege, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
3. analüüsib tagasisidet ning langetab asjakohaseid otsuseid;
4. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
6. hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja jälgib ohutusnõuete täitmist;
7. täidab keskkonnanõudeid; korraldab jäätmete, sh orgaaniliste jäätmete, nõuetekohase käitluse;
8. kutsub õnnetusjuhtumi korral professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
9. kasutab arvutit vastavalt baasmoodulitele „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“ ja „Tabelitöötlus“ ja standardmoodulile „Esitlus“ (vt lisa 1);
10. keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.1.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Maastikuehituse kutsealaga seonduvad mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Eesti Maastikuehitajate Liit
Rait Karus Ojassaar OÜ
Jaanus Lepik Aia ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid VT Haljastus OÜ
Liina Rehepapp Rehepapp Aiakujundus OÜ
Tiina Matsulevitš SA Innove
Kati Veski Ardens OÜ
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist