Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 5
EN: Landscape Gardener, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.11.2022
Kehtib kuni: 01.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Ajakohastati ja täpsustati läbivalt sõnastusi;
- kirjeldust muudeti tervikuna
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme maastikuehitaja on erialaspetsialist, kelle põhiülesanne on töö juhtimine maastikuehituse objektidel (sh tööde planeerimine, töötajate juhendamine, dokumentatsiooni koostamine) ning klientide ja koostööpartneritega suhtlemine. Ta teeb järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti.
Maastikuehi...
tuslike tööde all peetakse käesolevas kutsestandardis silmas järgmist: sillutiste, istutusalade ja muru rajamine, puidust väikevormide, piirdeaedade ja müüride ehitamine, suurte puude istutamine ja hooldamine, aedade ja haljasalade hooldamine, lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemide paigaldamine.
5. taseme maastikuehitaja võib töötada maastikuehitusettevõttes, aianduskeskuses, puukoolis, ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes, kohalikus omavalitsuses jm.
Maastikuehitaja tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub nii väli- kui sisetingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis. Soovituslik on taimekaitsetunnistuse omamine.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad kokkupuutest müra ja erinevate ilmastikutingimustega. Sellest tulenevalt on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on mõõte- ja kommunikatsioonivahendid.
Kutsegrupis on neli kutsestandardit: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Maastikuehituslike tööde juhtimine
A.2.2 Töögruppide juhendamine
A.2.3 Kvaliteedijuhtimine ja järelevalve tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme maastikuehitajana töötavad inimesed, kes on omandanud kutseoskused täienduskoolituste ja praktilise töö kaudu.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Maastikuehitaja, haljastaja, objektijuht, projektijuht, tegevjuht, haljastuse- ja heakorraspetsialist, haljastustööde juhtivspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Maastikuehitaja, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös maasikuehitaja heast tavast (Lisa 1), järgib keskkonnahoidlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
2. hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning täidab tööohutus- ja keskkonnanõudeid ja kontrollib nende nõuete täitmist;
3. järgib oma töös kasutusjuhendeid, stan...
dardeid ja õigusakte;
4. õnnetusjuhtumi puhul tegutseb vastavalt ettenähtud korrale;
5. kontrollib töömaa ja -vahendite korrashoidu, planeerib jäätmete, sh orgaaniliste jäätmete, nõuetekohase käitluse;
6. tunneb ära taimed ja teab nende eesti- ja ladinakeelseid nimetusi, lähtuvalt taimmaterjali nimekirjast (Lisa 3);
7. planeerib tööd pikemaajaliselt, juhendab ja juhib kolleege, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
8. kannab hoolt oma füüsilise ja vaimse tervise eest; kasutab ergonoomilisi töövõtteid; tagab ergonoomiliste töövahendite ja töövõtete kasutamise;
9. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
10. jälgib ja rakendab nii Eestis kui ka väljaspool kasutatavaid erialaseid trende ja häid praktikaid; hoolitseb enda ja oma töötajate professionaalse arengu eest;
11. valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (Lisa 4);
12. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vilunud kasutaja tasemel, v.a osaoskus sisuloome, mida kasutab algtasemel ning osaoskused ohutus ja probleemilahendus, mida kasutab iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 5).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Maastikuehituslike tööde juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub objekti, projekti ja/või kliendi visiooniga;
2. koostab maastikuehitusliku objekti eelarve ja planeerib materjali tellimused;
3. taotleb tööks vajalikud load ja kooskõlastused;
4. visualiseerib soovitud lõpptulemuse ja jagab seda töö käigus kaasatud osapooltega;
5. koostab objekti ajagraafiku ja jälgib sellest kinnipidamist; vajadusel korrigeerib ajagraafikut;
6. analüüsib projekti vastavust objektile, kohandab tegevusi;
7. suhtleb ja kaasab erinevaid osapooli ja huvigruppe; annab ja võtab tööprotsessidele regulaarselt tagasisidet, teeb vajalikke muudatusi.
B.3.2 Töögruppide juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab erineva koosseisuga meeskondi;
2. hindab operatiivselt töö käigus kujunenud olukordi ja selgitab töötajatele vajalikke muudatusi;
3. nõustab kolleege, panustades oma kogemustega nende teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemisse; jagab teavet tehnoloogilistest muutustest ja innovatsioonist maastikuehituses.
B.3.3 Kvaliteedijuhtimine ja järelevalve tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab maastikuehitusliku projekti eksperthinnangu;
2. analüüsib ja hindab tööprotsessi ja selle vastavust seadustele ja normidele;
3. teeb maastikuehituslike tööde järelevalvet, sh kontrollib materjali vastavust projektile;
4. nõustab kliente maastikuehituslike tööde kvaliteedi osas;
5. hindab kasutatava taimmaterjali kvaliteeti lähtudes projektist, õigusaktidest ja maastikuehitaja heast tavast;
6. korraldab ja kontrollib tööde dokumenteerimist vastavalt nõuetele;
7. analüüsib töö efektiivsust ja viib läbi parendustegevusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-02112022-3.2.4/6k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Maastikuehitaja hea tava
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Lisa 3 Taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 5 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Yebisu Eesti OÜ
Jaanus Lepik Aia- ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid Eesti Maastikuehitajate Liit
Tarmo-Reigo Soidla OÜ Trent
Hannes Tilk Luua Metsanduskool
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ
Kati Veski Ardens OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist