Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Logistikajuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Logistikajuht, tase 6
EN: Logistician, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Ekspedeerija, tase 6
Kehtib alates: 23.11.2017
Kehtib kuni: 28.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- uus kutsenimetus „Logistikajuht, tase 6“ (varasem kutsenimetus Logistik, tase 6). Töö eripära väljatoomiseks ja madalama taseme kutsete nimetuste eristamiseks (Veokorraldaja-logistik, tase 4, Logistik, tase 5);
- kutsestandardisse lisati „Ekspedeerija, tase 6“ osakutse (vt. A.2, B.1), kuna logistikajuhi tööülesanded sisaldavad FIATA nõuetest lähtuvat ekspedeerimist. Sellest tulenevalt otsustas töörühm mitte uuendada ekspedeerija, tas...
e 6 kutsestandardit.
- töö kirjelduses (A.1) toodi selgelt välja töö eesmärk ja sisu, mis on ühtlustatud teiste logistika kutsete kirjeldustega
- täpsustati kutsealase ettevalmistuse võimalusi (A.6)
- muudeti ja täiendati kompetentside sõnastusi (B.2) Kompetentsid vastavad töö keerukuselt täpsemalt 6. taseme nõuetele ja on tegevuspõhisemad
- läbivas kompetentsis on detailsemalt lisatud digioskused.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Töö eesmärk: tagada tootmis-, kaubandus-, teenindusettevõtte või avaliku sektori asutuse tõhusust ja klientide rahulolu kindlustava logistikasüsteemi toimimine. Logistikasüsteem võib hõlmata sisenevat, sise- ja väljuvat logistikat ning kaasnevaid juhtimis- ja tugiprotsesse.
6. taseme logistikajuht ...
korraldab ja juhib logistikatoiminguid (kauba- ja reisijatevedu, lao majandamine, kaupade ja materjalide hankimine, ostmine ja klientide teenindamine) ning nendega seotud materjali-, raha- ja infovoogude liikumist.
Logistikajuht, tase 6 teeb koostööd ettevõtte allüksustega, integreerides logistika protsesse ettevõtte muude äriprotsessidega. Ta seostab tegevusi ja meetodeid ning analüüsib nende kasutamise tulemusi. Logistikajuht töötab iseseisvalt muutuvates ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning vastutab logistikameeskonna töötulemuse eest.

6. taseme logistikajuhi kutses eristatakse ekspedeerija osakutset, mis hõlmab kaubaveoahela korraldamist, lao majandamist, klientide teenindamist ning juhtimist ja juhendamist. Ekspedeerimise osakutse nõuded põhinevad FIATA (Rahvusvaheline Ekspedeerijate Assotsiatsioon) miinimumnõuetel.

Lähedased kutsed:
Transpordikorraldusjuht, tase 7
Logistik, tase 5
Laojuht, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kaubaveoahela korraldamine
1. Kaubaveoahela kavandamine
2. Kaubavedude korraldamine

A.2.2 Reisijateveo korraldamine
1. Reisijateveo kavandamine
2. Veeremi ekspluatatsiooni korraldamine

A.2.3 Lao majandamine
1. Lao kavandamine
2. Laotöö korraldamine

A.2.4 Varude juhtimine
1....
Hangete ettevalmistamine ja läbiviimine
2. Laovarude ja materjali planeerimine ja juhtimine

A.2.5 Klienditeenindus ja logistikateenuste müük
1. Teenuste hankimine, ostmine ja müümine
2. Kliendi- ja partnersuhete koordineerimine

A.2.6 Juhtimine ja juhendamine
1. Töötajate juhtimine
2. Töötajate juhendamine
3. Logistikasüsteemi kavandamine ja juhtimine
4. Kulu- ja finantsjuhtimine

Ekspedeerija, tase 6 osakutse moodustub tööosadest A.2.1, A.2.3, A.2.5 ja A.2.6

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla töötamiseks puhkepäevadel. Töö arvutiga võib koormata silmi ja tekitada sundasendist tingitud vaevusi.
A.4 Töövahendid
Enamlevinud kontoritehnika ja sidevahendid, digivahendid, ettevõtte majandustarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab süsteemsust, loogilist mõtlemist ja matemaatilist võimekust.
Oluline on õppimis-, analüüsi-, otsustus-, vastutus-, kohanemis- ja mõjutamisvõime, pingetaluvus, suhtlemisvalmidus ning ambitsioonikus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme logistikajuhil on erialase töö käigus omandatud kutseoskused ning ta omab tavaliselt majandus- või tehnikaalast kõrgharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Logistik, logistikaosakonna juhataja, vanemlogistik, logistikajuht, ekspedeerija, veokorraldaja, logistikainsener, logistikaspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.6 ning läbiva kompetentsi B.2.7 tõendamine.
Ekspedeerija, tase 6 osakutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.3, B.2.5 ja B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kaubaveoahela toimingute korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja kliendi vajadusi arvestava optimaalse veoahela ja korraldab lepingutest lähtuvalt osalejate koostöö veoahelas;
2. langetab veoahelas otsuseid kliendi esindajana ja koostab vajalikud dokumendid;
3. nõustab klienti veoahelasse puutuvates lepingutes (nt ekspedeerimis-, veo-, lao-, müügi-, kindlustusleping);
4. organiseerib veovajadusest lähtuvalt sõlmitud lepingute alusel rahvusvahelisi ja kohalikke kaubavedusid, kasutades erinevaid transpordiliike ja veoviise;
5. korraldab sõlmitud lepingute alusel veoprotsessi, järgides veovahendite ekspluatatsiooninõudeid ja arvestades kauba omadusi (temperatuuritundlikud, kiirestiriknevad, ohtlikud jm kaubad);
6. korraldab veo- ja pakkeühikute (nt konteinerid, vahetuskered, poolhaagised, vagunid kaubaalused) ringluse.

Teadmised:
1. väliskaubanduslepingud, rahvusvaheliste ostu- ja müügilepingute tingimused, makseviisid ja -vahendid;
2. rahvusvahelised organisatsioonid (nt WCO, FIATA, WTO, WBO ICC);
3. kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise standardid ISO 9001, ISO 14001;
4. FIATA dokumendid ja vormid (nt FBL, FWB, FCR, FCT, FWR);
5. lepinguõigus (veo- ja ekspedeerimislepingud, muud võlaõigusseaduse asjassepuutuvad sätted);
6. kindlustustingimused (vara- ja vastutuskindlustus);
7. kindlustuskohustus ja vastutuse piirmäärad;
8. tolli- ja maksuõigus (asjassepuutuvad sätted tolliseadustikust ja maksuseadustest)
9. tarnetingimused;
10. kauba- ja veodokumendid (nt lasti- ja veokirjad);
11. nõuded veeremile ja veeremijuhtidele;
12. veeremijuhtide töö- ja puhkeaja nõuded (nt AETR);
13. konventsioonid (nt Montreali, Varssavi, CMR, COTIF, SMGS, Haag-Visby reeglid, ATA, TIR) ja eriseadused (nt autoveoseadus, raudteeseadus, liiklusseadus);
14. nõuded erikaupade veoks (nt ADR, RID, IMDG, IATA-DGR, ATP, IATA-PCR);
15. tegevus- ja veoload;
16. infrastruktuuri kasutustingimused ja -tasud.
B.2.2 Reisijateveo korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab kulutõhusalt kohalikke ja rahvusvahelisi vedusid, koordineerides sõlmitud lepingute alusel veoprotsessis ja -ahelas osalejate (nt vedajad, turismiagentuurid, KOV, ühistranspordikeskused jm) koostöö;
2. tellib vajadusel koostööpartneritelt veo või veovahendi järgides reisijate veo teenindustaseme ja veovahenditele kehtestatud nõudeid (sh ohutusnõudeid);
3. korraldab veovahendite käigushoidmise, sh veeremipargi hoolduse ning remondi, järgides veovahenditele kehtestatud nõudeid;
4. planeerib veomarsruudi ja valib sobiva veovahendi, lähtudes lepingutest ja hanke tingimustest, veeremi parameetritest, veeremijuhi töö- ja puhkeaja regulatsioonidest, taristu kasutustingimustest jm piirangutest.

Teadmised:
1. tegevus- ja liiniload;
2. avaliku teenindamise kohustus ja lepingud;
3. rahvusvahelised konventsioonid (nt SMPS, CIV, Interbus, Ateena konventsioon jne) ja eriseadused (nt ühistranspordiseadus, liiklusseadus, autoveoseadus, raudteeseadus, lennundusseadus);
4. reisijate õigused ja kohustused;
5. kindlustuskohustus ja vastutuse piirmäärad;
6. nõuded veeremile ja veeremijuhtidele;
7. infrastruktuuri kasutustingimused ja -tasud.
B.2.3 Lao majandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib laoliikumisi ja teeb ettepanekuid lao toimimise korraldamiseks;
2. osaleb lao üldplaneeringu koostamises: planeerib seadmete, inventari ja tööjõu vajaduse ning kasutuse olemasolevate tooteandmete, laoliikumiste ja muude parameetrite alusel;
3. tagab kaupade nõuetekohase vastuvõtmise, hoiustamise, väljastamise ja laoinventuuride läbiviimise;
4. analüüsib laotoimingute tulemuslikkust ja rakendab parendusmeetmeid lao töös.

Teadmised:
1) ELEA ladustamise üldtingimused;
2) lepinguõigus (laoleping).
B.2.4 Varude juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette ja viib läbi materjalide ja toodete hankeid lähtudes tootmis- või müügiplaanist ning arvestades hooajalisust, ettevõtte omapära ning asjakohaste õigusaktide nõuded;
2. analüüsib müügistatistikat ja arvestab müügiprognoose, selgitab välja optimaalse varude määra, valib sobiva varude täiendamise meetodi ja kasutab seda tarnekindluse tagamiseks;
3. korraldab materjalide ja toodete ostu vastavalt ostuplaanile, lähtudes ettevõtte hankestrateegiast ja -lepingutest.

Teadmised:
1. lepinguõigus (ostu- ja müügileping);
2. riigihangete regulatsioon.
B.2.5 Klienditeenindus ja logistikateenuste müük 6

Tegevusnäitajad:
1. kujundab logistikateenuse osutajana kliendi vajadustele sobiva teenuse;
2. koordineerib logistikateenuste müüki, järgides krediidikõlblikkuse kriteeriume, koostab hinnakirju ja teenusstandardeid;
3. valib kauba müüja või ostjana sobiva jaotus- või tarnekanali ja korraldab tagastuslogistika, lähtudes ettevõtte strateegiast;
4. koordineerib kauba müüjana logistikateenuste ostmist, lähtudes tarnetingimustest ja kauba müügilepingutest;
5. koordineerib suhtlust klientide ja koostööpartneritega, analüüsib ja lahendab tarnetega seotud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
6. hindab klientide ja tarnijate jätkusuutlikkust, lähtudes ettevõttes kehtestatud kriteeriumidest;
7. panustab kliendi- ja tarnijasuhete hoidmisesse ja suhete edendamisse.
B.2.6 Juhtimine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja algatab tegevusi, kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni;
2. suunab, kaasab ja innustab logistikaspetsialistide tegevust, rakendades sobivaid töö juhtimise ja tasustamise meetodeid;
3. jälgib ja kontrollib töö tulemuslikkust, annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet;
4. kavandab töötajate juhendamise protsessi, kirjeldades nõutavad kompetentsid (sh digipädevused);
5. määratleb töötajate arenguvajaduse ja loob võimalused töötajate enesetäiendamiseks;
6. annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
7. osaleb personali arengukava (koolitused, täienduskoolitused) koostamisel, arvestades ettevõtte vajadusi;
8. kavandab ettevõtte logistikasüsteemi väljaarendamist ja ajakohastamist, planeerib ressursid, tööprotsessi ja infovoo kulgemise, lähtudes ettevõtte strateegiast ja kasutatavatest lahendustest (sh digilahendustest);
9. juhib logistikasüsteemi rakendamist, järgides kvaliteedi-, keskkonna- ja riskijuhtimise põhimõtteid ning ohutuse ja turvalisuse nõudeid;
10. korraldab koostööd tarneahelas oma pädevuse piires;
11. korraldab oma vastutusvaldkonnas tegevusi kuluefektiivselt, lähtudes kehtestatud kvaliteedi ja teenusstandarditest;
12. hindab ja kontrollib kulusid oma vastutusvaldkonnas, lähtudes finants-, juhtimis-, kulu- ja maksuarvestuse põhimõtetest ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjast (nt infosüsteemide kasutamine, inventeerimine, laoarvestus, arvete käitlemine, hinna- ja kuluarvutlus, tasuvusarvutlus).

Teadmised:
1. tööõigus;
2. lepinguõigus (käsundusleping jm võlaõigusseaduse asjassepuutuvad sätted);
3. äriõigus (sh äriseadustiku, tsiviilseadustiku üldosa seaduse, raamatupidamise seaduse ja maksuseaduste asjassepuutuvad sätted);
4. reguleeritavad hinnad (sh konkurentsiseaduse ja eriseaduste asjassepuutuvad sätted majandusarvestuse korraldamisel).
Osakutsega seotud kompetentsid
Ekspedeerija, tase 6 EKR tase: 6
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Kaubaveoahela toimingute korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja kliendi vajadusi arvestava optimaalse veoahela ja korraldab lepingutest lähtuvalt osalejate koostöö veoahelas;
2. langetab veoahelas otsuseid kliendi esindajana ja koostab vajalikud dokumendid;
3. nõustab klienti veoahelasse puutuvates lepingutes (nt ekspedeerimis-, veo-, lao-, müügi-, kindlustusleping);
4. organiseerib veovajadusest lähtuvalt sõlmitud lepingute alusel rahvusvahelisi ja kohalikke kaubavedusid, kasutades erinevaid transpordiliike ja veoviise;
5. korraldab sõlmitud lepingute alusel veoprotsessi, järgides veovahendite ekspluatatsiooninõudeid ja arvestades kauba omadusi (temperatuuritundlikud, kiirestiriknevad, ohtlikud jm kaubad);
6. korraldab veo- ja pakkeühikute (nt konteinerid, vahetuskered, poolhaagised, vagunid kaubaalused) ringluse.

Teadmised:
1. väliskaubanduslepingud, rahvusvaheliste ostu- ja müügilepingute tingimused, makseviisid ja -vahendid;
2. rahvusvahelised organisatsioonid (nt WCO, FIATA, WTO, WBO ICC);
3. kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise standardid ISO 9001, ISO 14001;
4. FIATA dokumendid ja vormid (nt FBL, FWB, FCR, FCT, FWR);
5. lepinguõigus (veo- ja ekspedeerimislepingud, muud võlaõigusseaduse asjassepuutuvad sätted);
6. kindlustustingimused (vara- ja vastutuskindlustus);
7. kindlustuskohustus ja vastutuse piirmäärad;
8. tolli- ja maksuõigus (asjassepuutuvad sätted tolliseadustikust ja maksuseadustest)
9. tarnetingimused;
10. kauba- ja veodokumendid (nt lasti- ja veokirjad);
11. nõuded veeremile ja veeremijuhtidele;
12. veeremijuhtide töö- ja puhkeaja nõuded (nt AETR);
13. konventsioonid (nt Montreali, Varssavi, CMR, COTIF, SMGS, Haag-Visby reeglid, ATA, TIR) ja eriseadused (nt autoveoseadus, raudteeseadus, liiklusseadus);
14. nõuded erikaupade veoks (nt ADR, RID, IMDG, IATA-DGR, ATP, IATA-PCR);
15. tegevus- ja veoload;
16. infrastruktuuri kasutustingimused ja -tasud.
B.2.3 Lao majandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib laoliikumisi ja teeb ettepanekuid lao toimimise korraldamiseks;
2. osaleb lao üldplaneeringu koostamises: planeerib seadmete, inventari ja tööjõu vajaduse ning kasutuse olemasolevate tooteandmete, laoliikumiste ja muude parameetrite alusel;
3. tagab kaupade nõuetekohase vastuvõtmise, hoiustamise, väljastamise ja laoinventuuride läbiviimise;
4. analüüsib laotoimingute tulemuslikkust ja rakendab parendusmeetmeid lao töös.

Teadmised:
1) ELEA ladustamise üldtingimused;
2) lepinguõigus (laoleping).
B.2.5 Klienditeenindus ja logistikateenuste müük 6

Tegevusnäitajad:
1. kujundab logistikateenuse osutajana kliendi vajadustele sobiva teenuse;
2. koordineerib logistikateenuste müüki, järgides krediidikõlblikkuse kriteeriume, koostab hinnakirju ja teenusstandardeid;
3. valib kauba müüja või ostjana sobiva jaotus- või tarnekanali ja korraldab tagastuslogistika, lähtudes ettevõtte strateegiast;
4. koordineerib kauba müüjana logistikateenuste ostmist, lähtudes tarnetingimustest ja kauba müügilepingutest;
5. koordineerib suhtlust klientide ja koostööpartneritega, analüüsib ja lahendab tarnetega seotud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
6. hindab klientide ja tarnijate jätkusuutlikkust, lähtudes ettevõttes kehtestatud kriteeriumidest;
7. panustab kliendi- ja tarnijasuhete hoidmisesse ja suhete edendamisse.
B.2.6 Juhtimine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja algatab tegevusi, kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni;
2. suunab, kaasab ja innustab logistikaspetsialistide tegevust, rakendades sobivaid töö juhtimise ja tasustamise meetodeid;
3. jälgib ja kontrollib töö tulemuslikkust, annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet;
4. kavandab töötajate juhendamise protsessi, kirjeldades nõutavad kompetentsid (sh digipädevused);
5. määratleb töötajate arenguvajaduse ja loob võimalused töötajate enesetäiendamiseks;
6. annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
7. osaleb personali arengukava (koolitused, täienduskoolitused) koostamisel, arvestades ettevõtte vajadusi;
8. kavandab ettevõtte logistikasüsteemi väljaarendamist ja ajakohastamist, planeerib ressursid, tööprotsessi ja infovoo kulgemise, lähtudes ettevõtte strateegiast ja kasutatavatest lahendustest (sh digilahendustest);
9. juhib logistikasüsteemi rakendamist, järgides kvaliteedi-, keskkonna- ja riskijuhtimise põhimõtteid ning ohutuse ja turvalisuse nõudeid;
10. korraldab koostööd tarneahelas oma pädevuse piires;
11. korraldab oma vastutusvaldkonnas tegevusi kuluefektiivselt, lähtudes kehtestatud kvaliteedi ja teenusstandarditest;
12. hindab ja kontrollib kulusid oma vastutusvaldkonnas, lähtudes finants-, juhtimis-, kulu- ja maksuarvestuse põhimõtetest ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjast (nt infosüsteemide kasutamine, inventeerimine, laoarvestus, arvete käitlemine, hinna- ja kuluarvutlus, tasuvusarvutlus).

Teadmised:
1. tööõigus;
2. lepinguõigus (käsundusleping jm võlaõigusseaduse asjassepuutuvad sätted);
3. äriõigus (sh äriseadustiku, tsiviilseadustiku üldosa seaduse, raamatupidamise seaduse ja maksuseaduste asjassepuutuvad sätted);
4. reguleeritavad hinnad (sh konkurentsiseaduse ja eriseaduste asjassepuutuvad sätted majandusarvestuse korraldamisel).

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Logistikajuht, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse, keskkonnahoiu ja turvalisuse nõudeid;
2. järgib logistika valdkonna head tava (nt CIPS, ELEA logistikateenuste osutamise hea tava, ProLogi eetikakoodeks);
3. mõistab tarneahela tervikprotsesse ja ettevõtte rolli tarneahelas;
4. arvestab logistikaprotsesside riskiteguritega, planeerib ja rakendab meetmeid riskide maandamiseks ning kahjude minimeerimiseks;
5. planeerib ning kasutab tööks antud ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
6. valib sihtgrupile kohase suhtlemisviisi, kasutab viisakat ning korrektset kõne- ja kirjakeelt, tagab informatsiooni ajakohasuse ning õigeaegse edastamise;
7. teeb konstruktiivset koostööd (sh sidusvaldkondades), toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
8. arendab oma kutseoskusi, orienteerub kutseala eri aspektides, hoiab end kursis uute tehnoloogiatega,
9. kasutab sihtrühmadega koostööks ja suhtlemiseks sobivaid IKT vahendeid;
10. kasutab oma töös IKT riistvara, kutsealaga seotud telemaatilisi rakendusi (nt ITS, GIS), majandus-ja valdkonnatarkvara (ERP, TMS, WMS jms) ning dokumenditekstide, tabelite, esitluste jms loomiseks vajalikku tarkvara;
11. kasutab arvutit vastavalt ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulitele ja standardmoodulitele "Esitlus", "Andmebaasid" ja "IT turvalisus" (Vt Lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“);
12. analüüsib suurandmeid (big data), koostades risttabeleid ja kasutades erinevaid funktsioone (massiivvalemid, diagrammid jt);
13. kasutab IKT rakendusi (sh EDI) digitaalseks asjaajamiseks, järgides andme- ja küberkaitse nõudeid;
14. kasutab IKT lahendusi protsesside arendamiseks ja automatiseerimiseks ning võrgustike loomiseks;
15. teeb ettevõtte juhtkonnale põhjendatud ettepanekuid IT süsteemide arendamiseks;
16. kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt B2 tasemel (vt Lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-23112017-2.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2017
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Tulvi PAC Training OÜ, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Tõnis Hintsov Cargo Order.COM OÜ, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Katre Kasepõld Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikool
Raivo Roolaid Magnum Logistics OÜ
Tarmo Künnapuu DHL Estonia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist