Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Logistikajuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Logistikajuht, tase 6
EN: Logistician, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Ekspedeerija, tase 6
Kehtib alates: 29.04.2022
Kehtib kuni: 28.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Suuri sisulisi muudatusi kutsestandardis ei tehtud, kuid kõik tegevusnäitajad on siiski põhjalikult üle vaadatud ja kompetentsusnõuded kaasajastatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Ärijuhtimine 122477 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/0 11.10.2023 Avatud
2 Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Ärijuhtimine 898 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/0 11.10.2023 Avatud
3 Tallinna Tehnikakõrgkool Transport ja logistika 1838 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 09.05.2022 Avatud
4 Tallinna Tehnikakõrgkool Transport ja logistika 214863 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 27.02.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Logistiku töö on tagada tootmis-, kaubandus-, teenindusettevõtte või avaliku sektori asutuse tõhusust ja klientide rahulolu kindlustava logistikasüsteemi toimimine. Logistikasüsteem võib hõlmata sisenevat, sise- ja väljuvat logistikat ning kaasnevaid juhtimis- ja tugiprotsesse.
Logistikajuht korral...
dab ja juhib logistikatoiminguid (kauba- ja reisijatevedu, lao majandamine, kaupade ja materjalide hankimine, ostmine ja klientide teenindamine) ning nendega seotud materjali-, raha- ja infovoogude liikumist.
Logistikajuht teeb koostööd ettevõtte allüksustega, integreerides logistika protsesse ettevõtte muude äriprotsessidega. Ta seostab tegevusi ja meetodeid ning analüüsib nende kasutamise tulemusi. Logistikajuht töötab iseseisvalt muutuvates ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning vastutab logistikameeskonna töötulemuse eest.
Logistikajuhi kutses eristatakse ekspedeerija osakutset, mis hõlmab kaubaveoahela korraldamist, lao majandamist, klientide teenindamist ning juhtimist ja juhendamist. Ekspedeerimise osakutse nõuded põhinevad FIATA (Rahvusvaheline Ekspedeerijate Assotsiatsioon) miinimumnõuetel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kaubaveoahela korraldamine
A.2.2 Reisijateveo korraldamine
A.2.3 Lao majandamine
A.2.4 Varude juhtimine
A.2.5 Klienditeenindus ja logistikateenuste müük
A.2.6 Juhtimine logistikas
A.2.7 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Logistikajuhina töötavad inimesed, kelle kutsealased oskused on omandatud töökohal õppides ja kellel tavaliselt on majandus- või tehnikaalane kõrgharidus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Logistikajuht, ekspedeerija, veokorraldusjuht, logistik, veokorraldaja, logistikainsener, logistikaspetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
Osakutse Ekspedeerija taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kompetentsid B.3.1, B.3.3, B.3.5 ja B.3.6.
B.2 Logistikajuht, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib oma tegevuses tervise-, turvalisus-, keskkonna- ja ohutusnõudeid; planeerib ja rakendab meetmeid riskide maandamiseks ning kahjude minimeerimiseks;
2. järgib konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja logistika valdkonna head tava ...
(nt CIPS, ELEA logistikateenuste osutamise hea tava, ProLogi eetikakoodeks);
3. loob ja hoiab häid suhteid koostööpartnerite ja kolleegidega, käitub erinevates olukordades tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt, sh pingelistes olukordades;
4. valib sihtgrupile kohase suhtlemisviisi, kasutab viisakat ning korrektset kõne- ja kirjakeelt, tagab informatsiooni ajakohasuse ning õigeaegse edastamise;
5. arendab oma kutseoskusi, orienteerub kutseala eri aspektides, hoiab end kursis uute tehnoloogiatega;
6. kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaalale: sisuloome osaoskust iseseisva ning teisi osaoskuseid vilunud kasutaja tasemel; kasutab oma töös IKT riistvara (nt sensorid) ja kutsealaga seotud telemaatilisi rakendusi (nt ITS, GIS, EDI), majandus-ja valdkonnatarkvara (nt ERP, TMS, WMS); järgib andme- ja küberkaitse nõudeid;
7. kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt B2 tasemel (vt Lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kaubaveoahela korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja kliendi vajadusi arvestava optimaalse veoahela ja korraldab lepingutest, sh rahvusvahelistest lepingutest (nt veo- ja ekspedeerimislepingud, kindlustuslepingud, ostu-müügilepingud) lähtuvalt osalejate koostöö veoahelas;
2. esindab veoahelas klienti ja koostab vajalikud dokumendid (nt FIATA dokumendid, veo- ja lastikirjad, CMR);
3. nõustab klienti veoahelasse puutuvates lepingutes (nt ekspedeerimis-, veo-, lao-, müügilepingutes), makseviisides ja -vahendites, kindlustuskohustuses ja -tingimustes, vastutuse piirmäärades, tarnetingimustes, veolubade vajaduses;
4. organiseerib veovajadusest lähtuvalt sõlmitud lepingute alusel rahvusvahelisi ja kohalikke kaubavedusid, kasutades erinevaid transpordiliike ja veoviise ning arvestades välislepinguid, konventsioone (nt Montreali, Varssavi, CMR, COTIF, SMGS, Haag-Visby reeglid, ATA, TIR), eriseadusi (nt autoveoseadus, raudteeseadus, liiklusseadus), sh ohtlike kaupade veo (nt ADR, RID, IMDG, IATA-DGR, ATP, IATA-PCR) ning tolli- ja maksuregulatsioone, infrastruktuuri kasutustingimusi ja -tasusid;
5. korraldab sõlmitud lepingute alusel veoprotsessi, järgides veovahendite ekspluatatsiooninõudeid, veeremi juhtidele esitatavaid nõudeid, sh kvalifikatsiooni ning töö- ja puhkeajanõudeid (nt AETR) ja arvestades kauba omadusi (temperatuuritundlikud, kiirestiriknevad, ohtlikud jm kaubad);
6. korraldab veo- ja pakkeühikute (nt konteinerid, vahetuskered, poolhaagised, vagunid, kaubaalused) ringluse, järgides asjakohaseid regulatsioone ja tavasid.
B.3.2 Reisijateveo korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab kulutõhusalt kohalikke ja rahvusvahelisi vedusid, koordineerides sõlmitud lepingute (sh avaliku teenindamise lepingute) alusel veoprotsessis ja -ahelas osalejate (nt vedajad, turismiagentuurid, KOV, ühistranspordikeskused) koostööd, arvestades reisijate õigusi ja kohustusi;
2. tellib vajadusel koostööpartneritelt veo või veovahendi, järgides kindlustuskohustusi ning reisijate veo teenindustaseme ja veovahenditele kehtestatud nõudeid (sh ohutusnõudeid);
3. korraldab veovahendite käigushoidmise, sh veeremipargi hoolduse ning remondi, järgides veovahenditele kehtestatud nõudeid;
4. planeerib veomarsruudi ja valib sobiva veovahendi, lähtudes rahvusvahelistest konventsioonidest, eriseadustest (nt ühistranspordiseadus, liiklusseadus, autoveoseadus, raudteeseadus, lennundusseadus), lepingutest ja hanke tingimustest, veeremi parameetritest, veeremijuhi kvalifikatsiooninõuetest ning töö- ja puhkeaja regulatsioonidest, taristu kasutustingimustest jm piirangutest.
B.3.3 Lao majandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib laoliikumisi ja teeb ettepanekuid lao toimimise korraldamiseks;
2. osaleb lao üldplaneeringu koostamises, planeerib tehnoloogia ja tööjõu vajaduse ning kasutuse olemasolevate tooteandmete, laoliikumiste ja muude parameetrite alusel;
3. korraldab kaupade nõuetekohase vastuvõtmise, hoiustamise, väljastamise ja laoinventuuride läbiviimise, lähtudes ladustamise üldtingimustest (nt ELEA) ja lepingute tingimustest (laoleping);
4. analüüsib laotoimingute tulemuslikkust ja rakendab parendusmeetmeid lao töös.
B.3.4 Varude juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette ja viib läbi materjalide ja toodete hankeid, lähtudes tootmis- või müügiplaanist ning arvestades hooajalisust, ettevõtte omapära ning asjakohaste õigusaktide (nt riigihanke seadus, võlaõigusseadus) nõudeid;
2. analüüsib müügistatistikat ja arvestab müügiprognoose, selgitab välja optimaalse varude määra, valib sobiva varude täiendamise meetodi ja kasutab seda tarnekindluse tagamiseks;
3. korraldab materjalide ja toodete ostu vastavalt ostuplaanile, lähtudes ettevõtte hankestrateegiast ja -lepingutest.
B.3.5 Klienditeenindus ja logistikateenuste müük 6

Tegevusnäitajad:
1. kujundab logistikateenuse osutajana kliendi vajadustele sobiva teenuse;
2. koordineerib logistikateenuste müüki, järgides krediidikõlblikkuse kriteeriume, koostab hinnakirju ja teenusstandardeid;
3. valib kauba müüja või ostjana sobiva jaotus- või tarnekanali ja korraldab tagastuslogistika, lähtudes ettevõtte strateegiast;
4. koordineerib kauba müüjana logistikateenuste ostmist, lähtudes kauba müügilepingutest ja tarnetingimustest;
5. hindab klientide ja tarnijate jätkusuutlikkust, lähtudes ettevõttes kehtestatud kriteeriumidest;
6. hoiab ja edendab kliendi- ja tarnijasuhteid;
7. koordineerib suhtlust klientide ja koostööpartneritega, analüüsib ja lahendab tarnetega seotud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele ja ettevõttes kehtestatud korrale.
B.3.6 Juhtimine logistikas 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ettevõtte logistikasüsteemi väljaarendamist ja ajakohastamist, lähtudes ettevõtte strateegiast ja ettevõtluskeskkonnast; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. planeerib ja organiseerib infovood ja ressursid (sh personal, töövahendid), loob tööprotseduurid ja protsessid, lähtudes ettevõtte strateegiast, kasutatavatest lahendustest (sh digilahendustest) ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest;
3. juhib logistikasüsteemi, järgides kvaliteedi-, keskkonna- ja riskijuhtimise põhimõtteid ning ohutuse ja turvalisuse nõudeid;
4. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
5. korraldab koostööd tarneahelas ettevõtete vahel, arvestades tarneahela tervikprotsesse ja ettevõtte rolli tarneahelas;
6. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid;
7. hindab ja kontrollib kulusid oma vastutusvaldkonnas, lähtudes finants-, juhtimis-, kulu- ja maksuarvestuse põhimõtetest ning ettevõttesisestest regulatsioonidest (nt infosüsteemide kasutamine, inventeerimine, laoarvestus, arvete käitlemine, hinna- ja kuluarvutlus, tasuvusarvutlus).
B.3.7 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
4. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
Osakutsega seotud kompetentsid
Ekspedeerija, tase 6 EKR tase: 6
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Kaubaveoahela korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja kliendi vajadusi arvestava optimaalse veoahela ja korraldab lepingutest, sh rahvusvahelistest lepingutest (nt veo- ja ekspedeerimislepingud, kindlustuslepingud, ostu-müügilepingud) lähtuvalt osalejate koostöö veoahelas;
2. esindab veoahelas klienti ja koostab vajalikud dokumendid (nt FIATA dokumendid, veo- ja lastikirjad, CMR);
3. nõustab klienti veoahelasse puutuvates lepingutes (nt ekspedeerimis-, veo-, lao-, müügilepingutes), makseviisides ja -vahendites, kindlustuskohustuses ja -tingimustes, vastutuse piirmäärades, tarnetingimustes, veolubade vajaduses;
4. organiseerib veovajadusest lähtuvalt sõlmitud lepingute alusel rahvusvahelisi ja kohalikke kaubavedusid, kasutades erinevaid transpordiliike ja veoviise ning arvestades välislepinguid, konventsioone (nt Montreali, Varssavi, CMR, COTIF, SMGS, Haag-Visby reeglid, ATA, TIR), eriseadusi (nt autoveoseadus, raudteeseadus, liiklusseadus), sh ohtlike kaupade veo (nt ADR, RID, IMDG, IATA-DGR, ATP, IATA-PCR) ning tolli- ja maksuregulatsioone, infrastruktuuri kasutustingimusi ja -tasusid;
5. korraldab sõlmitud lepingute alusel veoprotsessi, järgides veovahendite ekspluatatsiooninõudeid, veeremi juhtidele esitatavaid nõudeid, sh kvalifikatsiooni ning töö- ja puhkeajanõudeid (nt AETR) ja arvestades kauba omadusi (temperatuuritundlikud, kiirestiriknevad, ohtlikud jm kaubad);
6. korraldab veo- ja pakkeühikute (nt konteinerid, vahetuskered, poolhaagised, vagunid, kaubaalused) ringluse, järgides asjakohaseid regulatsioone ja tavasid.
B.3.3 Lao majandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib laoliikumisi ja teeb ettepanekuid lao toimimise korraldamiseks;
2. osaleb lao üldplaneeringu koostamises, planeerib tehnoloogia ja tööjõu vajaduse ning kasutuse olemasolevate tooteandmete, laoliikumiste ja muude parameetrite alusel;
3. korraldab kaupade nõuetekohase vastuvõtmise, hoiustamise, väljastamise ja laoinventuuride läbiviimise, lähtudes ladustamise üldtingimustest (nt ELEA) ja lepingute tingimustest (laoleping);
4. analüüsib laotoimingute tulemuslikkust ja rakendab parendusmeetmeid lao töös.
B.3.5 Klienditeenindus ja logistikateenuste müük 6

Tegevusnäitajad:
1. kujundab logistikateenuse osutajana kliendi vajadustele sobiva teenuse;
2. koordineerib logistikateenuste müüki, järgides krediidikõlblikkuse kriteeriume, koostab hinnakirju ja teenusstandardeid;
3. valib kauba müüja või ostjana sobiva jaotus- või tarnekanali ja korraldab tagastuslogistika, lähtudes ettevõtte strateegiast;
4. koordineerib kauba müüjana logistikateenuste ostmist, lähtudes kauba müügilepingutest ja tarnetingimustest;
5. hindab klientide ja tarnijate jätkusuutlikkust, lähtudes ettevõttes kehtestatud kriteeriumidest;
6. hoiab ja edendab kliendi- ja tarnijasuhteid;
7. koordineerib suhtlust klientide ja koostööpartneritega, analüüsib ja lahendab tarnetega seotud veateateid, pretensioone ja reklamatsioone vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele ja ettevõttes kehtestatud korrale.
B.3.6 Juhtimine logistikas 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ettevõtte logistikasüsteemi väljaarendamist ja ajakohastamist, lähtudes ettevõtte strateegiast ja ettevõtluskeskkonnast; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. planeerib ja organiseerib infovood ja ressursid (sh personal, töövahendid), loob tööprotseduurid ja protsessid, lähtudes ettevõtte strateegiast, kasutatavatest lahendustest (sh digilahendustest) ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest;
3. juhib logistikasüsteemi, järgides kvaliteedi-, keskkonna- ja riskijuhtimise põhimõtteid ning ohutuse ja turvalisuse nõudeid;
4. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
5. korraldab koostööd tarneahelas ettevõtete vahel, arvestades tarneahela tervikprotsesse ja ettevõtte rolli tarneahelas;
6. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid;
7. hindab ja kontrollib kulusid oma vastutusvaldkonnas, lähtudes finants-, juhtimis-, kulu- ja maksuarvestuse põhimõtetest ning ettevõttesisestest regulatsioonidest (nt infosüsteemide kasutamine, inventeerimine, laoarvestus, arvete käitlemine, hinna- ja kuluarvutlus, tasuvusarvutlus).

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29042022-1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnis Hintsov ProLog, Tallinna Tehnikakõrgkool
Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Raudtee
Tarmo Künnapuu Hansabuss AS
Eveli Laurson Järvamaa Kutsehariduskeskus
Timo Pärl Operail AS
Raivo Roolaid Magnetic MRO
Madis Rõžov Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist